ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Zaangażowanie

Wizerunek Banku

Ryzyko reputacji rozumiane jest jako obecne lub przewidywane ryzyko dla przychodów i kapitału, wynikające z negatywnego odbioru wizerunku instytucji finansowej przez klientów, kontrahentów, akcjonariuszy/ inwestorów lub regulatorów. Ochrona reputacji ma dla Banku kluczowe znaczenie ze względu na potencjalny wpływ tego ryzyka na wyniki finansowe i kapitały Banku, ale także ze względu na rolę Banku jako instytucji zaufania publicznego.

Zgodnie z wytycznymi Polityki ICAAP, która określa ryzyko utraty reputacji jako istotne, Bank wdrożył odrębną regulację odnoszącą się do tego typu ryzyka (Zasady zarządzania ryzykiem reputacji w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna), która została zaktualizowana w grudniu 2022 roku, z uwagi na konieczność dostosowania do zmieniających się norm i wytycznych regulatorów, a także w celu uwzględnienia nowych, istotnych ryzyk mających wpływ na reputację, jak na przykład kwestie ESG.

Reputacja jest oceną wizerunku Banku, czyli postrzegania Banku w danej chwili przez otoczenie, które stanowią Interesariusze. Wizerunek jest pojęciem nie tylko marketingowym, ale i biznesowym – od wizerunku zależy akceptacja Banku przez uczestników rynku oraz wynikające z niej wsparcie sprzedaży produktów i usług Banku. To w konsekwencji przekłada się na możliwość uzyskiwania odpowiednich marż oraz wspiera potencjał rozszerzania oferty na nowe rynki i grupy Klientów. Reputacja jest powszechnie uznawana za podstawowe aktywo każdej instytucji finansowej, od którego zależą wyniki finansowe.

Ryzyko reputacji jest ściśle skorelowane z innymi rodzajami ryzyka obecnymi w codziennej działalności Banku, takimi jak ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe, płynności, braku zgodności, ESG. Dla każdego z wymienionych rodzajów ryzyka zdefiniowano działania mające potencjalny wpływ na ryzyko utraty reputacji. Do najważniejszych z nich należą:

 • finansowanie przedsiębiorstw z wrażliwych sektorów gospodarki,
 • finansowanie organizacji politycznych,
 • finansowanie działalności generującej istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego,
 • finansowanie państw autorytarnych, państw nieprzestrzegających postanowień międzynarodowych, państw o niskiej ochronie praw człowieka lub objętych embargiem,
 • finansowanie klubów sportowych (spółek lub związków)
 • występowanie oszustw wewnętrznych i zewnętrznych,
 • nieprzestrzeganie zasad dotyczących zatrudnienia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • występowanie zdarzeń z zakresu nierównego traktowania, dyskryminacji pracowników, mobbingu lub sporów pracowniczych,
 • występowanie nieprawidłowości w obsłudze klientów, konstrukcji produktów oraz stosowanie nieuczciwych praktyk operacyjnych,
 • nieprawidłowe rozliczanie transakcji, dostaw oraz nieprawidłowe zarządzanie procesami operacyjnymi,
 • wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa, który może prowadzić do naruszenia poufności, integralności oraz dostępności informacji i systemów informacyjnych, w tym również wycieku danych,
 • zakłócenia działalności i awarie systemów mające wpływ na obsługę klientów.
 • stosowanie praktyk biznesowych niedozwolonych lub niezgodnych z zasadami dobrych praktyk,
 • działanie Banku niezgodne z przepisami prawa,
 • niepoprawna realizacja lub brak realizacji zaleceń i rekomendacji organów kontroli i nadzoru,
 • występowanie konfliktów interesów,
 • występowanie nadużyć rynkowych.
 • zajmowanie pozycji dominujących, stosowanie praktyk monopolistycznych,
 • niewłaściwe zarządzanie ryzykiem powodujące istotne straty Banku.

Ze względu na swój charakter ryzyko utraty reputacji zaliczane jest do trudno mierzalnych rodzajów ryzyka. Zgodnie z Polityką ICAAP nie podlega pomiarowi ilościowemu. Bieżące zarządzanie ryzykiem utraty reputacji Banku sprowadza się do zarządzania pierwotnymi rodzajami ryzyka, wspartego oceną jakościową, monitorowaniem, raportowaniem oraz ograniczaniem ryzyka utraty reputacji przez Bank.

 • stosowanie odpowiedniej polityki kredytowej (uwzględniającej m.in. sektory gospodarki, w których finansowanie Bank się nie angażuje),
 • wdrażanie i stosowanie najlepszych praktyk i zasad etycznych, m.in. Zasad Dobrej Praktyki Bankowej Zawiązku Banków Polskich, Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021, Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez KNF oraz Kodeksu Postępowania Grupy Pekao, który określa zbiór podstawowych wartości oraz standardów postępowania pracowników Banku, w celu zapewnienia najwyższych standardów świadczenia usług oraz ochrony reputacji Banku,
 • upowszechnianie wśród pracowników Banku znajomości przepisów prawa, zasad etyki i ładu korporacyjnego oraz ich właściwego stosowania, prowadzenie szkoleń z zakresu ryzyka braku zgodności,
 • zarządzanie konfliktami interesów,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z procederem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • zarządzanie fraudami (ze szczególnym uwzględnieniem fraudów wewnętrznych) poprzez przeciwdziałanie, wykrywanie oraz zwalczanie oszustw, minimalizowanie ich skutków oraz prowadzenie działań służących wykrywaniu ich sprawców, jak również, w uzasadnionych przypadkach, zawiadamianie organów ścigania,
 • zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, w szczególności obejmujących dane osobowe klientów, jak również zapewnienie dostępu do tych informacji jedynie upoważnionym jednostkom,
 • podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu zwiększenie poziomu satysfakcji klientów,
 • zarządzanie procesem rozpatrywania reklamacji klientów,
 • zarządzanie przez cele (określanie celów dla pracowników Banku na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich, dotyczących jakości obsługi i satysfakcji klientów),
 • analizowanie nowych produktów i usług oraz kampanii marketingowych pod kątem ryzyka utraty reputacji,
 • zarządzanie ciągłością działania krytycznych procesów realizowanych w Banku, z uwzględnieniem czynnika reputacyjnego w ocenie ich krytyczności,
 • zarządzanie procesami.
 • podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu realizację i upowszechnianie Strategii ESG Banku oraz monitoring i analiza regulacji z obszaru ESG
 • konsultowanie z Zarządem Banku i Radą Nadzorczą Banku i działań istotnych dla reputacji Banku.

Zarządzanie reputacją Banku jest procesem ciągłym, w którym aktywnie uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne i pracownicy. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają organy statutowe Banku oraz jednostki organizacyjne bezpośrednio odpowiedzialne za pierwotne rodzaje ryzyka, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z odrębnych regulacji wewnętrznych Banku. Regularnie prowadzona od 2020 roku na zlecenie Banku obserwacja wskaźników marki Pekao oraz profilu wizerunkowego spółki wskazuje na stabilną pozycję na tle konkurencji. Bank Pekao znajduje się w czołówce marek bankowych z najlepszą świadomością spontaniczną; a profil wizerunkowy definiuje go jako bank tradycyjny, polski i budzący zaufanie. W grudniu 2022 roku zostało zrealizowane badanie reputacji Banku, przy współudziale zewnętrznego instytutu badawczego, którego wyniki zostaną opracowane i zaprezentowane w I kw. 2023 roku.

Wyniki wyszukiwania