ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Ważniejsze czynniki mające znaczący wpływ na działalność i wyniki Grupy

Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w 2022 roku była w głównej mierze determinowana przez sytuację makroekonomiczną w kraju, jak i za granicą.

Kluczowym czynnikiem oddziałującym na gospodarkę w 2022 roku była wojna w Ukrainie, która przyniosła szereg konsekwencji ekonomicznych: gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych, silny wzrost inflacji, wzrost ryzyka geopolitycznego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, reakcję na kryzys kluczowych banków centralnych, skutkującą silnym wzrostem stóp procentowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, oraz pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego dla Polski i kluczowych gospodarek zachodnich.

W gospodarce polskiej obserwowaliśmy systematyczny spadek tempa wzrostu PKB z kwartału na kwartał, przy bardzo silnym wzroście tempa inflacji, która w drugiej połowie roku osiągnęła wysokie, dwucyfrowe poziomy. Bezprecedensowe tempo wzrostu cen spowodowało reakcję Rady Polityki Pieniężnej, która w 2022 roku podniosła stopy procentowe o 5 p.p. (stopa referencyjna wzrosła z poziomu 1,75% do poziomu 6,75%).

Złożona sytuacja gospodarcza w 2022 roku w różnym stopniu przekładała się na poszczególne obszary działalności sektora bankowego w Polsce. Rosnące stopy procentowe uderzyły przede wszystkim w segment detaliczny. Spadająca zdolność kredytowa gospodarstw domowych spowodowała załamanie na rynku kredytów hipotecznych. Sytuacja w obszarze pożyczek gotówkowych była bardziej stabilna, lecz i w tym segmencie sektor bankowy zanotował ujemne dynamiki. Znacznie korzystniejsza sytuacja miała miejsce w segmencie korporacyjnym. Rosnąca inflacja przekładała się na wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy ze strony przedsiębiorstw. Co wpłynęło na silny wzrost popytu na kredyt, zarówno w segmencie dużych korporacji, jak i małych i średnich firm. Depozyty w sektorze bankowym, zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym, rosły w minionym roku w umiarkowanym tempie.

Pozytywnym zjawiskiem dla sektora bankowego w 2022 roku, był silny wzrost stóp procentowych NBP, co przełożyło się na wynik odsetkowy, który wzrósł w wysokim dwucyfrowym tempie. Obserwowaliśmy repricing portfela kredytów, równoległy do wzrostu rynkowych stóp procentowych, przy wyraźnie wolniejszym tempie dostosowania po stronie depozytowej. Banki znacząco uatrakcyjniły ofertę depozytową w drugim kwartale 2022 roku i systematycznie poprawiały ją do końca roku. Mimo tego, przepływ środków z rachunków bieżących na terminowe następował w umiarkowanym tempie. Pozwoliło to sektorowi zanotować bardzo wysoką marżę odsetkową, ze względu na relatywnie niski koszt finansowania.

Pomimo spowalniającej gospodarki, a co za tym idzie malejącej aktywności klientów, banki poprawiły wynik prowizyjny. Jest to głównie efekt relatywnie korzystnej sytuacji gospodarczej w pierwszym półroczu 2022 roku. Rosła większość kategorii prowizji bankowych. Wyjątkiem były prowizje związane z zarządzaniem aktywami i usługami brokerskimi, które ze względu na trudną sytuację na rynku kapitałowym w minionym roku spadły.

Silna presja inflacyjna w gospodarce przekładała się na istotny wzrost kosztów działalności banków. Wyraźnie rosły wynagrodzenia, jak również pozostałe koszty działalności, które były częściowo kompensowane przez banki poprzez kontynuację programów restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmniejszania liczby oddziałów. Bank również kontynuował optymalizację sieci oddziałów i zatrudnienia.

Kluczowy wpływ na wyniki sektora bankowego w 2022 roku miał znaczący wzrost kosztów regulacyjnych. W reakcji na kryzys gospodarczy, wysoką inflację, spowodowane również wojną w Ukrainie, polski rząd wprowadził program wsparcia kredytobiorców hipotecznych. W skład programu weszły tzw. „wakacje kredytowe” oraz zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Koszty tych programów wyniosły odpowiednio 2,0 mld zł oraz 169 mln zł. Dodatkowo, wprowadzono System Ochrony banków komercyjnych, uczestnictwo w którym wiązało się z kosztem w wysokości 482 mln zł dla Banku. Środki pozyskane dzięki jego utworzeniu przez 8 kluczowych polskich banków zostały wykorzystane w procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, co pozwoliło zmniejszyć ryzyko systemowe dla sektora. W zamian za uczestnictwo w programie, BFG zmniejszył roczne opłaty dla banków biorących udział w tym programie. Składki BFG dla Grupy spadły w 2022 roku do poziomu 267 mln zł (-8% r/r).

Koszty ryzyka w sektorze bankowym w 2022 roku wzrosły, głównie ze względu na rosnące rezerwy związane z kredytami hipotecznymi w CHF. Orzecznictwo sądowe pozostawało niekorzystne dla sektora, znacząco rosła liczba pozwów ze strony klientów. Nie udało się wypracować systemowego rozwiązania tego problemu. Banki były zmuszone do dotwarzania nowych rezerw z tego tytułu, co znacząco wpłynęło na rentowność sektora. Wartość brutto portfela CHF stanowi mniej niż 2% całego portfela banku i jest w znacznym stopniu wyrezerwowana. Pozostałe koszty ryzyka utrzymywały się przez większą część roku na stabilnym, relatywnie niskim poziomie.

Zysk netto sektora bankowego 2022 roku wyniósł 12,5 mld zł i podwoił się (+108%) w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Jego zmienność powiększały zawiązywane przez banki rezerwy powiększające koszty ryzyka (+45% w porównaniu do 2021 roku). Nie obejmujący tego typu zdarzeń jednorazowych wynik operacyjny wzrósł w 2022 roku o 59% po wzroście o 20% w 2021 roku.

W 2022 roku banki kontynuowały procesy związane z transformacją operacyjną i cyfrową, rosło znaczenie obsługi klientów w kanałach zdalnych, digitalizowano wiele procesów bankowych. Wprowadzano nowe rozwiązania techniczne i rozbudowywano funkcjonalności aplikacji bankowych. Zjawiskom tym towarzyszyła redukcja placówek stacjonarnych.

12,5
mld zł
zysk netto sektora bankowego
59%
wzrost wyniku operacyjnego

W zakresie wymogów kapitałowych, zgodnie z prawem, Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. powinna utrzymywać minimalne poziomy współczynników kapitałowych na poziomie regulacyjnym Filara I wynikającego z Rozporządzenia CRR, wymogu Filara II wynikającego z ustawy Prawo Bankowe oraz wymogu połączonego bufora wynikającego z Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie 8%,
 • współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 6%,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie 4,5%.

W ramach Filara II, Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. nie posiada dodatkowego wymogu kapitałowego (P2R). Jest to związane z decyzją KNF stwierdzającą wygaśnięcie wcześniejszej decyzji nadzorcy, na podstawie której KNF zaleciła przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. Powyższą decyzję Bank Pekao S.A. otrzymał 18 lutego 2022 roku.

 • bufor zabezpieczający w wysokości 2,5%,
 • bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 1,00%,
 • bufor antycykliczny w wysokości 0,00%1,
 • bufor ryzyka systemowego w wysokości 0,00%2.

1 Bufor antycykliczny wyliczony na dzień 31.12.2022 wynosił 0,011% dla Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

2 W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów bufor ryzyka systemowego został uchylony w dniu 19 marca 2020 roku. Wartość bufora obowiązująca do tej daty wynosiła 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. na dzień 31 grudnia 2022 rok minimalny łączny współczynnik kapitałowy wynosił 11,51%, współczynnik kapitału Tier I 9,51%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 8,01%.

W grudniu 2022 roku BFG poinformował banki o minimalnych poziomach funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, tzw. MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities), które sektor musi spełnić na koniec 2023 roku. W przypadku Banku Pekao S.A., BFG określił docelowy minimalny poziom MREL odpowiadający 15,36% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej. Docelowy minimalny poziom MREL, który musi zostać spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania, określony dla Banku na ten sam dzień wynosi 13,98% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko, oraz 5,55% miary ekspozycji całkowitej. Wymogi te powinny zostać spełnione do dnia 31 grudnia 2023 r. BFG dodatkowo wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Spełnienie tych wymogów będzie wymagało od banków zwiększenia kapitałów MREL, w tym przede wszystkim emisji papierów dłużnych spełniających kryteria zaliczenia do kapitałów MREL.

W dniu 24 lutego 2022 roku Bank Pekao S.A. otrzymał indywidualne zalecenie KNF odnoszące się do polityki dywidendowej Banku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Bank Pekao S.A., w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2022 rok, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku. Ponadto KNF zaleciła Bankowi Pekao S.A. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2020 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.

Na podstawie powyższego zalecenia oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 15 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku Banku Pekao S.A. za 2021 rok, Bank Pekao S.A. wypłacił dywidendę w wysokości 50,5% zysku netto.

50,5
%
Poziom zysku netto z 2021 roku przeznaczonego na dywidendę

W dniu 27 grudnia 2022 roku Bank Pekao S.A. otrzymał zalecenie KNF, w którym KNF zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G), w wysokości 0,43 p.p. na poziomie jednostkowym oraz 0,42 p.p. na poziomie skonsolidowanym ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

 1. Kwotę do wysokości 50% zysku z 2022 roku mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:
  1. nierealizujące programu naprawczego,
  2. pozytywnie oceniane w ramach procesu Badania i Oceny Nadzorczej (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5),
  3. wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
  4. posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% +56,25%* wymóg P2R3+ wymóg połączonego bufora4,
  5. posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6% +75% *wymóg P2R + wymóg połączonego bufora5,
  6. posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8% + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora6.
 2. Kwotę do wysokości 75% zysku z 2022 roku mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50% z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (bufor P2G).
 3. Kwotę do wysokości 100% zysku z 2022 roku mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75%, a równocześnie takie, których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5%).

3 Pillar II Requirement (P2R), czyli dodatkowy regulacyjny wymóg kapitałowy.

4 Na potrzeby polityki dywidendowej powiększony o 3 p.p. bufora nadzorczego.

5 Na potrzeby polityki dywidendowej powiększony o 3 p.p. bufora nadzorczego.

6 Na potrzeby polityki dywidendowej powiększony o 3 p.p. bufora nadzorczego.

Kryteria określone w punktach 1-3 bank powinien spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

 1. Kryterium 1 – bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:
  • banki z udziałem powyżej 5% – korekta stopy dywidendy o 20 p.
  • banki z udziałem powyżej 10% – korekta stopy dywidendy o 40 p.
  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 60 p.
  • banki z udziałem powyżej 30% – korekta stopy dywidendy o 100 p.;
 2. Kryterium 2 – bazuje na udziale kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych:
  • banki z udziałem powyżej 20% – korekta stopy dywidendy o 30 p.
  • banki z udziałem powyżej 50% – korekta stopy dywidendy o 50 p.,

przy czym łączna wartość korekty (maksymalnie 100%) jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Wyniki wyszukiwania