ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Prawa człowieka

Regulacje Banku wpisujące się w 10 Zasad United Nations Global Compact

Bank Pekao, jako członek United Nations Global Compact, w pełni identyfikuje się z 10 zasadami Global Compact, wspiera działania tej organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i podejmuje liczne inicjatywy na rzecz przestrzegania praw człowieka, poprawy warunków pracy, dbałości o środowisko naturalne i przeciwdziałania korupcji. Poszczególne zasady UN Global Compact znajdują odzwierciedlenie w politykach i wewnętrznych regulacjach Banku oraz Grupy Pekao przytoczonych w niniejszym Oświadczeniu.

 • Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
 • Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
 • Poszanowanie wolności stowarzyszania się
 • Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
 • Zniesienie pracy dzieci
 • Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
 • Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
 • Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
 • Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu
 • Kodeks Postępowania Grupy Pekao
 • Strategia ESG na lata 2021-2024
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
 • Polityka Zgodności Banku Pekao S.A.
 • Polityka nadzoru właścicielskiego nad Spółkami zależnymi i z udziałem Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • Polityka przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A.
 • Polityka zgłaszania Naruszeń (whistleblowing) Banku Pekao S.A.
 • Polityka antymobbingowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • Polityka Ryzyka kredytowego
 • Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A. oraz zasady współpracy z firmą audytorską, biegłym rewidentem oraz organem nadzoru
 • Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do Członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • Polityka doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • Polityka zarządzania kapitałem w Banku Pekao S.A.
 • Polityka Zakupowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów
 • Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Programy Sankcyjne
 • Procedura oraz przebieg procesu okresowej oceny pracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Ponadto, Bank w swojej działalności stosuje się do:

 • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
 • Kodeksu Etyki Bankowej (Zasad Dobrej Praktyki Bankowej)
 • Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Wyniki wyszukiwania