ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O raporcie

Lista wskaźników ujętych w raporcie

Ujawnienia profilowe (General Disclosures: 2021)

NUMER WSKAŹNIKA TYTUŁ STANDARDU GRI NAZWA WSKAŹNIKA MIEJSCE W RAPORCIE
ORGANIZACJA I JEJ PRAKTYKI SPRAWOZDAWCZE
2-1 GRI 2. General Disclosures 2021 Dane organizacyjne
2-2 GRI 2. General Disclosures 2021 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji
2-3 GRI 2. General Disclosures 2021 Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
2-4 GRI 2. General Disclosures 2021 Zmiany w raportowanych informacjach
2-5 GRI 2. General Disclosures 2021 Weryfikacja zewnętrzna
DZIAŁALNOŚĆ I PRACOWNICY
2-6 GRI 2. General Disclosures 2021 Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
2-7 GRI 2. General Disclosures 2021 Pracownicy
2-8 GRI 2. General Disclosures 2021 Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami
ŁAD KORPORACYJNY
2-9 GRI 2. General Disclosures 2021 Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
2-10 GRI 2. General Disclosures 2021 Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
2-11 GRI 2. General Disclosures 2021 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
2-12 GRI 2. General Disclosures 2021 Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami
2-13 GRI 2. General Disclosures 2021 Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami
2-14 GRI 2. General Disclosures 2021 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
2-15 GRI 2. General Disclosures 2021 Konflikt interesów
2-16 GRI 2. General Disclosures 2021 Informowanie o istotnych kwestiach
2-17 GRI 2. General Disclosures 2021 Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego
2-18 GRI 2. General Disclosures 2021 Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego
2-19 GRI 2. General Disclosures 2021 Polityki wynagrodzeń
2-20 GRI 2. General Disclosures 2021 Proces ustalania wynagrodzenia
2-21 GRI 2. General Disclosures 2021 Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego
STRATEGIA, POLITYKI (I PRAKTYKI)
2-22 GRI 2. General Disclosures 2021 Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju
2-23 GRI 2. General Disclosures 2021 Zobowiązania ujęte w politykach
2-24 GRI 2. General Disclosures 2021 Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
2-25 GRI 2. General Disclosures 2021 Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań
2-26 GRI 2. General Disclosures 2021 Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw (potencjalnych nieprawidłowości)
2-27 GRI 2. General Disclosures 2021 Zgodność z przepisami prawa i regulacjami
2-28 GRI 2. General Disclosures 2021 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
2-29 GRI 2. General Disclosures 2021 Podejście do angażowania interesariuszy
2-30 GRI 2. General Disclosures 2021 Układy zbiorowe

II. TEMATY ISTOTNE (MATERIAL TOPICS: 2021)

NUMER WSKAŹNIKA TYTUŁ STANDARDU GRI NAZWA WSKAŹNIKA MIEJSCE W RAPORCIE
3-1 GRI 3. Material topics: 2021 Proces określania tematów istotnych
3-2 GRI 3. Material topics: 2021 Lista tematów istotnych
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKU
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
201-1 GRI 201: Wyniki ekonomiczne: 2016 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
Strategia ESG: Środowisko
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: WSPARCIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźnik własny Udział finansowania wysokoemisyjnego
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: PRODUKTY O CHARAKTERZE „ZIELONYM” I „ZRÓWNOWAŻONYM”
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźnik własny Sfinansowanie projektów zrównoważonych
Wskaźnik własny Wsparcie emisji obligacji ESG klientów
Wskaźnik własny Udział finansowania zielonego
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: OGRANICZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO, OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
302-1 GRI 302: Energia 2016 Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
305-1 GRI 305: Emisje 2016 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
305-2 GRI 305: Emisje 2016 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ZMIANY REGULACYJNE W OBSZARZE „SUSTAINABLE FINANCE”
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźniki CAPEX i OPEX wynikające z Taksonomii
Principle Adverse Impacts
Strategia ESG: Zaangażowanie
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŁAŃCUCHU DOSTAW
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
402-1 GRI 402 Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
406-1 GRI 406: Przeciwdziałanie dyskryminacji Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
407-1 GRI 3. Material topics: 2021 Placówki, lokalizacje organizacji, w których prawo do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych może być naruszone
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
414-1 GRI 414: Ocena społeczna dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali ocenieni pod kątem stosowanych praktyk pracowniczych
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
413-1 GRI 413: Społeczności lokalne 2016 Zakłady z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju
Wskaźnik własny Systematyczny wzrost przepracowanych godzin w ramach wolontariatu
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
415-1 GRI 415: Zaangażowanie publiczne 2016 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ROZWÓJ INNOWACJI
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
Wskaźnik własny Wskaźnik digitalizacji
Strategia ESG: Ład
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ETYKA W BIZNESIE I ŁAD KORPORACYJNY
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
205-1 GRI 205: Polityka antykorupcyjna 2016 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją
205-3 GRI 205: Polityka antykorupcyjna 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
206-1 GRI 206: Zachowania antykonkurencyjne 2016 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: KAPITAŁ LUDZKI, WARUNKI PRACY I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
401-1 GRI 401: Zatrudnienie 2016 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia
401-2 GRI 401: Zatrudnienie 2016 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
403-2 GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
403-6 GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Programy promocji zdrowia dla pracowników
403-9 GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
404-1 GRI 404: Szkolenia i edukacja 2016 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG, OCHRONA KLIENTÓW
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
417-2 GRI 417: Marketing i oznakowanie produktów i usług 2016 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
417-3 GRI 417: Marketing i oznakowanie produktów i usług 2016 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
418-1 GRI 418: Prywatność klientów 2016 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych
TEMAT ISTOTNY RAPORTOWANIA: INKLUZYWNA ORGANIZACJA – ROZWÓJ, RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ
3-3 GRI 3. Material topics: 2021 Zarządzanie tematami określonymi jako istotne
405-1 GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 Pracownicy w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
405-2 GRI 405: Różnorodność i równość szans 2016 Wynagrodzenie zasadnicze kobiet do mężczyzn

Wyniki wyszukiwania