ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O Banku Peako

Podejście strategiczne do zagadnień ESG

GRI[ ]
GRI[
  • 2-12
]

Bank definiuje kwestię odpowiedzialności za środowisko, otoczenie społeczne i zasady obowiązujące wewnątrz organizacji w Strategii ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”, która stanowi rozwinięcie czwartego filaru Strategii biznesowej Banku – „Odpowiedzialność”. Ogłoszona 25 czerwca 2021 roku Strategia ESG została przyjęta uchwałą Zarządu Banku oraz była przedstawiona do akceptacji Radzie Nadzorczej Banku.

GRI[
  • 2-13
]

W procesie zarządzania tematyką środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego kluczowe jest odpowiednie umiejscowienie ESG w strukturze organizacyjnej. W celu jak najsprawniejszej koordynacji zagadnień związanych z tą tematyką, w grudniu 2020 roku w Banku Pekao S.A. powstała Rada ds. ESG, zbierający się nie rzadziej niż raz na kwartał organ doradczy dla Zarządu Banku. Głównym zadaniem Rady jest rekomendowanie Zarządowi Banku niezbędnych działań w obszarze ESG. Jednocześnie Rada ma służyć konsultowaniu w szerokim gronie strategicznych tematów dotyczących ESG, przy uwzględnieniu perspektywy komercyjnej. W skład Rady weszli członkowie Zarządu oraz przedstawiciele jednostek Banku kluczowych (zarówno biznesowych, jak i wsparcia) dla tematyki ESG. Przy ich udziale, oraz pełnym wsparciu Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku, powstała Strategia ESG na lata 2021-2024 „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”. Podczas opracowania założeń Strategii przyjęto podejście top-down z wykorzystaniem warsztatów i konsultacji z jednostkami zaangażowanymi w proces. Za bieżący monitoring Strategii odpowiada Zespół ds. ESG działający w Banku, łączący kompetencje w tematach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Proces monitorowania Strategii ESG obejmuje:

  • okresowy monitoring realizacji osiąganych poziomów wskaźników KPI poszczególnych obszarów biznesowych oraz postępu realizacji Inicjatyw, prowadzony w cyklu półrocznym,
  • bieżący monitoring w zakresie zmian regulacji, trendów i praktyk rynkowych w obszarze ESG.

W 2022 roku w skład Rady ds. ESG wchodziło czworo przedstawicieli Zarządu Banku oraz 14 przedstawicieli kluczowych jednostek organizacyjnych Banku z prawem głosu.

Celem Banku jest uwzględnienie ESG we wszystkich kluczowych procesach funkcjonowania, m.in. w procesie kredytowym, inwestycyjnym i doradczym, zakupowym oraz w systemie motywacyjnym. Bank dostrzega także potencjał tkwiący w ofercie produktowej ESG i podejmuje działania na rzecz zwiększenia „zielonego” portfela we wszystkich segmentach działalności. Priorytetem pozostaje transparentność polityk ESG i raportowania niefinansowego, zwłaszcza w kontekście najnowszych regulacji, które wymagają od banków zwiększania zakresu ujawnień informacji niefinansowych m.in. w zakresie raportowania emisji gazów cieplarnianych czy oznakowania branż i transakcji z klientami w ujęciu inwestycji zrównoważonych zgodnych z rozporządzeniem o tzw. taksonomii. Integracji celów ESG w Banku sprzyja regularny udział przedstawicieli Banku w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. w ramach United Nations Global Compact Poland, pracach komitetów i grup roboczych Związku Banków Polskich oraz pozostałych organizacji branżowych.

Cele powiązane z założeniami Strategii ESG zostały wyznaczone w ramach systemu motywacyjnego dedykowanego członkom Zarządu Banku oraz wszystkim material risk takers*. Ponadto, 163 menedżerów objętych systemem MBO miało zaadresowane kwestie ESG w indywidualnych celach jakościowych.

* Material risk takers (MRT) – pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji inwestycyjnych lub zarządzanych przez nie aktywów.

 

GRI[
  • 2-17
]

Zarząd Banku Pekao w codziennej komunikacji z pracownikami podkreśla rolę ESG w budowie zrównoważonej organizacji, poprzez utrzymanie wysokich standardów ładu korporacyjnego, etyczne podejście do biznesu, działania na rzecz społeczeństwa i środowiska, wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego. W oficjalnych wypowiedziach najważniejszych przedstawicieli Banku podkreślana jest rola instytucji finansowych w procesie transformacji energetycznej i finansowania zielonych projektów. Analogicznie Bank postrzega swoją rolę w zakresie rozszerzania oferty produktów i usług uwzględniających czynniki ESG, a także edukacji ekologicznej. W strategię Banku wpisana jest odpowiedzialność wobec klientów i kontrahentów. Oprócz licznych wypowiedzi dla mediów, wystąpień w debatach eksperckich i aktywności na profilach społecznościowych w 2022 roku przedstawiciele Zarządu wzięli udział w ważnych wydarzeniach powiązanych tematycznie z aspektami środowiskowymi, społecznymi i korporacyjnymi. Były to m.in.: Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy Lublin, konferencja Idea – Biznes – Klimat, Euro POWER & OZE POWER; Kongres 590, czy Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Wyniki wyszukiwania