ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Klimat i środowisko

Ryzyko ESG w działalności kredytowej

Bank Pekao wspiera projekty przyjazne środowisku i uwzględnia kwestie ESG w procesie analizy ryzyka kredytowego zawieranych transakcji oraz w procesie ich monitorowania.

Bank wspiera klientów i projekty proekologiczne, których celem jest łagodzenie zmian klimatycznych, ograniczanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz projekty wspierające zrównoważony rozwój społeczny. Wobec powyższego Bank wspiera stopniowe i uporządkowane przejście na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez ograniczanie finansowania górnictwa węglowego oraz produkcji energii z paliw kopalnych, na rzecz zwiększania finansowania energii ze źródeł odnawialnych. Bank uznaje za pożądane inwestycje infrastrukturalne, które charakteryzują się niską emisją CO2 i są odporne na zmianę klimatu i katastrofy.

Bank, wraz z oceną zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego sensu stricto, starannie ocenia ryzyko specyficzne transakcji, w szczególności ryzyko prawne, reputacji, polityczne, ekologiczne, ryzyko nieprzestrzegania przez klienta zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (np. konflikt interesów, przejrzystość, spółki działające w rajach podatkowych).

W ocenie ryzyka ESG, Bank uwzględnia ryzyko klimatyczne, środowiskowe i społeczne. Szczególnie ostrożnie traktuje zagrożenia wynikające m.in. z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i „odporną” na zmianę klimatu oraz zagrożenia wynikające z tzw. ryzyka fizycznego zmiany klimatu.

W codziennej działalności Bank Pekao wykazuje szczególne zaangażowanie w kwestie związane z ochroną środowiska. Ocena ryzyka ESG stanowi jeden z integralnych elementów oceny transakcji kredytowych zawieranych z podmiotami gospodarczymi. Jej celem jest promowanie świadomego podejmowania decyzji kredytowych oraz odpowiedniego zarządzania relacjami z klientami, którzy działają w obszarach znacząco wpływających na środowisko. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy unikać negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i klimat. Jeżeli unikanie nie jest możliwe, negatywne skutki powinny zostać odpowiednio zmniejszone, złagodzone lub zrekompensowane.

W przypadku występowania zagrożeń ekologicznych, związanych z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez kredytobiorców, Bank współpracuje z klientami w celu zmniejszenia potencjalnych konsekwencji mogących wyniknąć z ryzyka ekologicznego. Współpraca ta ma na celu identyfikację, ocenę stopnia występowania oraz ograniczanie ryzyka środowiskowego, społecznego i ryzyka klimatu i jest prowadzona w ramach procesu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie metodologii i przy wykorzystaniu odpowiednich wytycznych opracowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz  Europejski Organ Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, dalej: EBA).

W razie stwierdzenia, że klient nie jest zdolny do minimalizacji ryzyka ESG, Bank określa warunki dotyczące podjęcia określonych działań z zakresu ekologii w czasie trwania transakcji, między innymi może włączyć stosowne klauzule ekologiczne do umowy kredytowej.

Uwzględniając kwestie ekologiczne, Bank nie finansuje szeregu rodzajów działalności, tj. m.in.:

 • nowych projektów dotyczących wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, oraz nowych projektów energetycznych opartych o węgiel kamienny i brunatny, z wyłączeniem projektów wspierających transformację polskiej energetyki,
 • działalności generującej istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, tj. m.in.:
  • działalności uznanych za nielegalną, stopniowo wycofywanych lub zakazywanych (np. produkcja lub handel produktami zawierającymi polichlorowane bifenyle PCB, niebezpiecznymi chemikaliami, substancjami psychoaktywnymi, substancjami zubożającymi warstwę ozonową, trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, dziką przyrodą i jej produktami),
  • transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • trzymania zwierząt w podstawowym celu produkcji futra lub wszelkiej działalności związanej z produkcją futer,
  • produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania włókien azbestowych, artykułów i mieszanin zawierających te włókna dodane celowo,
  • eksportu rtęci i związków rtęci oraz produkcji, eksportu i importu szerokiej gamy produktów z dodatkiem rtęci,
  • działań zabronionych przez ustawodawstwo kraju przyjmującego lub konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony zasobów różnorodności biologicznej lub dziedzictwa kulturowego,
  • wędkarstwa dryfujące w środowisku morskim za pomocą sieci przekraczających 2,5 km długości,
  • przymusowych eksmisji.

Bank jest w trakcie analiz możliwości wspierania transformacji energetycznej w zakresie energetyki jądrowej.

Wyniki wyszukiwania