ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Adekwatność kapitałowa

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. oraz
Bank Pekao S.A

Podstawowymi miarami stosowanymi do pomiaru adekwatności kapitałowej są współczynniki kapitałowe wyliczane zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności zmienione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, a także odpowiednimi Rozporządzeniami Wykonawczymi, bądź Delegowanymi wydanymi przez Komisję (UE) (Rozporządzenie CRR).

Współczynniki kapitałowe, wymogi kapitałowe oraz fundusze własne zostały policzone zgodnie z Rozporządzeniem CRR przy zastosowaniu opcji narodowych zdefiniowanych w ustawie Prawo Bankowe art. 171a, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym) oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Zgodnie z prawem Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. oraz Bank Pekao S.A. powinny utrzymywać minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie regulacyjnym Filara I wynikającego z Rozporządzenia CRR, wymogu Filara II wynikającego z ustawy Prawo Bankowe oraz wymogu połączonego bufora wynikającego z ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

Minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie Filara I wynoszą:

  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie 8%,
  • współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 6%,
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie 4,5%.

Na wymóg połączonego bufora, według stanu na 31 grudnia 2022, składają się:

  • bufor zabezpieczający w wysokości 2,50%,
  • bufor antycykliczny w wysokości 0,01%*,
  • bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 1,00%,
  • bufor ryzyka systemowego w wysokości 0,00%**.

* Bufor antycykliczny wyliczony na dzień 31.12.2022 wynosił 0,0122% dla Banku oraz 0,0112% dla Grupy.
** W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów bufor ryzyka systemowego został uchylony w dniu 19 marca 2020 roku. Wartość bufora obowiązująca do tej daty wynosiła 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Filara II Bank ani Grupa nie posiadają dodatkowego wymogu kapitałowego (P2R). Jest to związane z decyzją KNF stwierdzającą wygaśnięcie decyzji KNF na podstawie której KNF zaleciła przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. Powyższą decyzję Bank Pekao S.A. otrzymał 18 lutego 2022 roku.

Łącznie Grupa i Bank zobowiązane są utrzymywać:

  • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie 11,51%,
  • Współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 9,51%,
  • Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie 8,01%.

Współczynniki kapitałowe Grupy oraz Banku były znacznie wyższe od minimalnej wartości współczynników wymaganych przez prawo.

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A.

Na 31 grudnia 2022 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wyniósł 17,4%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 15,6%.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Grupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku.

WYMÓG KAPITAŁOWY 31.12.2021* 31.12.2022
Ryzyko kredytowe 10 756 386 10 168 122
Ryzyko rynkowe 112 121 105 618
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA 253 316 228 395
Ryzyko operacyjne 848 430 1 359 528
Całkowity wymóg kapitałowy 11 970 253 11 861 663
FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I 23 659 934 23 119 666
Kapitał Tier II 2 750 000 2 706 873
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego 26 409 934 25 826 539
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 15,8% 15,6%
Łączny współczynnik kapitałowy TCR (%) 17,7% 17,4%
* Dane za 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2021 rok (potwierdzenie wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec grudnia 2022 roku był niższy o 0,3 p.p. w porównaniu do grudnia 2021 roku, głównie ze względu na spadek funduszy własnych o 2,2%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I Grupy na koniec grudnia 2022 roku był niższy o 0,2 p.p. w porównaniu do grudnia 2021 roku.

Spadek funduszy własnych do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego Grupy wynika głównie ze spadku waluacji portfela HTC&S.

Bank Pekao S.A.

Na 31 grudnia 2022 roku łączny współczynnik kapitałowy Banku wyniósł 19,5%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,5%.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Banku wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku.

WYMÓG KAPITAŁOWY 31.12.2021* 31.12.2022
Ryzyko kredytowe 9 745 018 9 082 837
Ryzyko rynkowe 110 737 106 333
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA 253 177 228 395
Ryzyko operacyjne 741 877 1 242 816
Całkowity wymóg kapitałowy 10 850 809 10 660 381
FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I 23 787 500 23 255 239
Kapitał Tier II 2 750 000 2 706 873
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego 26 537 500 25 962 112
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 17,5% 17,5%
Łączny współczynnik kapitałowy TCR (%) 19,6% 19,5%
* Dane za 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2021 rok (potwierdzenie wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Łączny współczynnik kapitałowy Banku na koniec grudnia 2022 roku w porównaniu do grudnia 2021 roku, jest niższy o 0,1

p.p. głównie ze względu na spadek funduszy własnych o 2,2%. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I Banku na koniec grudnia 2022 roku był analogiczny jak w grudniu 2021 roku.

Spadek funduszy własnych do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego Banku wynika głównie ze spadku waluacji portfela HTC&S.

Wyniki wyszukiwania