ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Przeciwdziałanie korupcji

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
 • 205-1
 • 205-3
]

Bank Pekao zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mogące sprzyjać jej powstaniu. Bank nie toleruje działań mających znamiona korupcji dokonywanych przez pracowników Banku, czy też przez inne osoby lub jednostki mające jakiekolwiek relacje z Bankiem. Pracownicy, którzy odmówią udziału w czynnościach noszących znamiona korupcji, oraz ci, którzy ujawnią fakt dokonania takich czynności lub ich próby przez inne osoby/podmioty, podlegają pełnej ochronie. Ponadto, Bank nie toleruje oferowania, obiecywania, żądania, dawania lub akceptowania przez pracowników Banku lub inne osoby lub podmioty mające relacje z Bankiem jakichkolwiek płatności przyśpieszających bieg sprawy (facilitation payments).

W Grupie Pekao w 2022 roku nie odnotowano przypadków korupcji.

Polityka przeciwdziałania korupcji w Grupie Banku Pekao S.A. (dalej: „Polityka przeciwdziałania korupcji”) obejmuje wszelkie aspekty działalności Banku. Zgodnie z jej wytycznymi w Banku przyjęto Program przeciwdziałania korupcji.

Składa się on z następujących elementów:

 1. Zasady i procedury dotyczące:
  • współpracy z pośrednikami,
  • prezentów i rozrywki,
  • procesu rekrutacyjnego,
  • współpracy z kontrahentami,
  • darowizn i sponsoringu (w tym darowizn na rzecz partii politycznych),
  • transakcji fuzji i przejęć,
  • znaczących inwestycji,
  • udziału Banku w procedurze zamówień publicznych,
 2. Programy szkoleniowe i informacyjne dla pracowników Banku w zakresie przeciwdziałania korupcji,
 3. Proces projektowania, nadzorowania wprowadzania mechanizmów kontrolnych w zakresie przeciwdziałania korupcji, samodzielnego ich stosowania oraz monitorowania ich przestrzegania przez inne jednostki organizacyjne Banku, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami wewnętrznymi,
 4. Szacowanie ryzyka braku zgodności dla procesu „Przeciwdziałanie korupcji”,
 5. Zapewnienie bezpiecznych i łatwo dostępnych kanałów komunikacji, za pomocą których pracownicy Banku lub inne osoby mogą w trybie poufnym zgłaszać próby korupcji lub zaistniałe działania mające znamiona korupcji,
 6. Raportowanie do Zarządu Banku – w ramach kwartalnego raportu z działalności Departamentu Zgodności stanu realizacji Programu przeciwdziałania korupcji,
 7. Dokładna i uczciwa rejestracja wszystkich transakcji w księgach i dokumentach Banku oraz unikanie nieujawnionych lub niezarejestrowanych rachunków, funduszy, aktywów lub transakcji.

Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji

W Departamencie Zgodności Banku Pekao powołany został Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji, do którego należy zgłaszać informacje o próbie korupcji lub działaniach mających znamiona korupcji. Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji jest upoważniony do badania podejrzanych lub faktycznych działań noszących znamiona korupcji, w tym do żądania od osoby podejrzanej o działania korupcyjne dokumentów i przeglądania ich oraz do raportowania takich przypadków zgodnie z przewidzianą procedurą. Szczegółowe zadania Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji, w tym opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie skutecznego Programu przeciwdziałania korupcji, przeprowadzanie procesu legislacyjnego w przedmiocie przepisów wewnętrznych Banku w zakresie przeciwdziałania korupcji definiuje Polityka przeciwdziałania korupcji.

Stosowana przez Bank Polityka przeciwdziałania korupcji znajduje zastosowanie do każdej działalności podejmowanej przez Bank, do wszystkich pracowników Banku oraz do przeciwdziałania korupcji w Spółkach wchodzących w skład Grupy Pekao. Bank zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mogące sprzyjać jej powstaniu. Bank nie toleruje działań mających znamiona korupcji dokonywanych przez pracowników Banku, czy też przez inne osoby lub jednostki mające jakiekolwiek relacje z Bankiem.

W 2022 roku zarówno w Banku, jak i spółkach Grupy Pekao analizowano ryzyko wystąpienia korupcji. Bank Pekao zdefiniował główne obszary występowania ryzyka korupcji związane z prowadzoną działalnością, którymi są:

 • korzystanie z usług pośredników,
 • prezenty i rozrywka,
 • polityka rekrutacyjna,
 • korzystanie z usług kontrahentów,
 • darowizny i sponsoring (w tym darowizny na rzecz partii politycznych),
 • transakcje fuzji i przejęć,
 • znaczące inwestycje,
 • udział Banku w procedurze zamówień publicznych.

Analiza ryzyka korupcji w głównych obszarach ryzyka korupcji uzupełnia obowiązujące w Banku procedury oceny innych rodzajów ryzyka (due diligence) w tych obszarach. Jako potencjalne obszary ryzyka korupcji wskazywano: współpracę z pośrednikami i kontrahentami, zawieranie i odnawianie umów z kontrahentami, proces wręczania prezentów i zaproszeń, proces rekrutacyjny, darowizny i sponsoring, transakcje fuzji oraz przejęć oraz udział w procedurze zamówień publicznych. W spółkach zależnych nie zidentyfikowano znaczącego ryzyka wystąpienia korupcji.

W zakresie przeciwdziałania korupcji spółki zależne kierują się Kodeksem Postępowania oraz tymi samymi zasadami co Bank. Zdecydowana większość spółek posiada stosowne regulacje dotyczące przeciwdziałania korupcji dostosowane do wielkości oraz specyfiki prowadzonej działalności. W części spółek funkcjonują wyspecjalizowane stanowiska koordynatorskie lub zespoły odpowiadające za działania antykorupcyjne.

Departament Zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Banku, identyfikuje, ocenia, kontroluje, monitoruje i raportuje o ryzyku korupcji w Banku.

Polityka antykorupcyjna jest obowiązkowo komunikowana pośrednikom, wykonawcom i kontrahentom Banku. Obejmuje badanie due diligence nowych partnerów biznesowych w formie całościowej Pośrednicy badani są pod względem ryzyka korupcji przed rozpoczęciem współpracy oraz cyklicznie. Bank udostępnia pracownikom, pośrednikom lub kontrahentom możliwość zgłoszenia informacji o próbie korupcji lub zaistniałych działaniach mających znamiona korupcji – na adres email: PrzeciwdzialanieKorupcji@pekao.com.pl. Informacje w tym zakresie zachowywane są do wiadomości pracowników analizujących daną sprawę oraz raportowane w ramach systemu informacji zarządczej.

Polityka antykorupcyjna jest komunikowana pracownikom przy każdej aktualizacji. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się także z treścią szkolenia antykorupcyjnego, które jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i jest zakończone testem weryfikującym zdobytą wiedzę.

Wyniki wyszukiwania