ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Notowania oraz wycena rynkowa akcji Banku Pekao S.A.

Akcje Banku Pekao S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie od czerwca 1998 roku i są jednym z najbardziej płynnych instrumentów udziałowych w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Kapitalizacja rynkowa Banku na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 22,7 mld zł, co czyniło Bank jedną z większych spółek notowanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu istotnych indeksów giełdowych, prowadzonych przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym w skład indeksu polskich dużych spółek WIG20 i WIG30, indeksu sektorowego WIG-Banki oraz indeksu rynków wschodzących MSCI EM. Akcje Banku wchodzą również w skład indeksu WIG-ESG, czyli indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2018 roku akcje Banku zostały włączone do indeksu STOXX Europe 600, skupiającego największe i najbardziej płynne spółki w Europie oraz do indeksu FTSE Developed Equity w następstwie reklasyfikacji polskiego rynku akcji do rynków rozwiniętych w Europie.

Na zachowanie cen akcji polskich banków w 2022 roku wpływ miał przede wszystkim wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie i jego skutki gospodarcze. Negatywnie na wycenach polskich akcji (w tym sektora bankowego) odbiło się ryzyko geopolityczne kraju. Niewątpliwie, korzystnie na wyniki sektora oddziaływały podwyżki stóp procentowych dokonywane przez NBP w reakcji na gwałtownie rosnącą inflację. Czynnikiem mającym negatywny wpływ na zachowanie akcji sektora były również zmiany regulacyjne, mające na celu pomoc kredytobiorcom hipotecznym (wprowadzenie ustawowych wakacji kredytowych, zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców).

W 2020 roku Bank jako jedna z niewielu w całym regionie CEE dołączył do globalnego indeksu giełdowego Bloomberg Gender Equality Index, skupiającego spółki giełdowe aktywnie działające na rzecz równości płci w środowisku pracy.

Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 1 032 tys. akcji i rocznej sumie wartości obrotów akcjami Banku w wysokości 23,8 mld zł w 2022 roku, udział wartości obrotów akcjami Banku Pekao S.A. w obrotach na GPW w Warszawie wyniósł 8,3%.

262 470 034
Liczba akcji

Cena akcji Banku Pekao S.A. na koniec grudnia 2022 roku spadła o 29,1% r/r i wyniosła 86,50 zł w porównaniu do 122,00 zł rok wcześniej. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Banku (z uwzględnieniem wypłaconej dywidendy w wysokości 4,30 zł na akcję) wyniosła -25,6% i była wyższa od stopy zwrotu dla indeksu WIG Banki, który w 2022 roku spadł o 27,6%.

Podstawowe informacje o akcjach Banku Pekao S.A.

Źródło: Dane na podstawie statystyk GPW.

* Zysk na akcję obliczony jako suma kwartalnych zysków na akcję za cztery kolejne kwartały, gdzie ostatnim kwartałem jest trzeci kwartał danego roku.
** Wartość księgowa na akcję obliczona na podstawie danych finansowych za trzeci kwartał danego roku.
*** Wskaźniki obliczone w odniesieniu do danych finansowych po trzecim kwartale danego roku.

Wyniki wyszukiwania