ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Zaangażowanie

Działalność na rzecz społeczeństwa, darowizny i sponsoring

GRI[
 • 3-3
 • 415-1
 • Wskaźnik 1.5 DPSN GPW 2021
]

Fundacja Banku Pekao S.A.

Działalność charytatywna Banku realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao S.A. (dalej: Fundacja). Poza inicjatywami realizowanymi za jej pośrednictwem, Bank bezpośrednio współpracuje z  wybranymi organizacjami pożytku publicznego, na rzecz których przekazuje darowizny wspierające ich działalność statutową. Kluczową regulacją wewnętrzną Banku definiującą wytyczne w tym obszarze są Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Regulacja uwzględnia m.in. powołanie Komisji do spraw sponsoringu i darowizn wspierającej Zarząd Banku w procesie podejmowania przez Bank decyzji dotyczących zaangażowania w projekty sponsoringowe lub w zakresie przyznawania przez Bank darowizn. Zgodnie z obowiązującą Polityką przeciwdziałania korupcji w Grupie Pekao, przed dokonaniem darowizny lub zawarciem umowy sponsoringu przeprowadzana jest analiza ryzyka (due diligence) pozwalająca na minimalizację ryzyka korupcji oraz ryzyka reputacji.

Fundacja została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 roku. Jej działalność reguluje treść przyjętego w tym samym roku statutu. Misją Fundacji jest niesienie pomocy potrzebującym w trudnych sytuacjach, a celem – prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz:

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji ekonomicznej,
 • rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 • rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Fundacji monitoruje wpływające wnioski o dofinansowania i decyduje o wsparciu konkretnych inicjatyw pomocowych. W 2022 roku Fundacja zrealizowała 93 darowizny. Obszary, których dotyczyły wnioskowane projekty, były spójne z celami statutowymi Fundacji.

W reakcji na wybuch wojny na Ukrainie Fundacja Banku Pekao włączyła się w natychmiastową pomoc dla sąsiadów Polski. Skupiono się głównie na wsparciu inicjatyw związanych z niesieniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz ratujących życie i zdrowie. Darowiznę przekazano między innymi dla Polskiego Czerwonego Krzyża z przeznaczeniem na zakup materiałów opatrunkowych, apteczek, żywność dla osób przekraczających granicę, łóżek polowych, śpiworów oraz innego sprzętu dla poszkodowanych. Wsparcie otrzymał też Caritas Polska z przeznaczeniem na bieżące potrzeby uchodźców pod opieką organizacji.

Fundacja realizowała też wsparcie związane podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Sfinansowano publikacje książkowe o tematyce historycznej, przy współpracy m.in. z Muzeum Powstania Warszawskiego. Darowizny celowe przekazano także dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Wsparciem objęte zostały także projekty z obszaru ochrony i promocji zdrowia poprzez doposażenie szpitali w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Fundacja Banku Pekao wspiera również finansowo projekty w konkursie grantowym „Jesteśmy blisko”, które angażują do działania na rzecz społeczności lokalnych i służą upowszechnianiu między innymi edukacji, kultury, dziedzictwa historycznego. Dzięki temu udało się doposażyć w sprzęt i niezbędne materiały szkoły, placówki opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami, lokalne stowarzyszenia i schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wolontariusze pomagali dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych, seniorom, osobom z niepełnosprawnością. Wspierali też zwierzęta pod opieką schronisk. Promowali czytelnictwo, aktywność sportową młodzieży, a także kulturę, w tym muzykę poważną i przedsięwzięcia o charakterze teatralnym oraz historię Polski. Liderzy wolontariatu zrealizowali ponadto szereg akcji prozdrowotnych i podejmowali działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu różnych grup osób narażonych na funkcjonowanie poza społeczeństwem.

Fundacja koncentruje się również na obszarach działań: edukacji finansowej oraz promocji wolontariatu. By promować ideę wolontariatu, Fundacja przygotowuje broszury podsumowujące działania w wolontariacie bankowym. W publikacji prezentowane są dobre praktyki z obszaru wolontariatu w Banku w powiązaniu z wartościami #prosto, #razem, #odważnie i #odpowiedzialnie oraz sylwetki liderów wolontariatu.

Fundacja wsparła także finansowo organizacje pożytku publicznego, które w 2022 roku zaprosiły wolontariuszy z Banku do podjęcia wolontariatu w obszarach: edukacji ekonomicznej, działalności charytatywnej i pomocy społecznej, ekologii i ochrony środowiska, zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Pomoc finansową otrzymały m.in.: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Apiterra, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Działalność sponsoringowa

Polityka realizowana przez Bank oraz Grupę Pekao w obszarze działalności sponsoringowej i charytatywnej ukierunkowana jest na wzmacnianie wizerunku Banku oraz podmiotów Grupy Pekao jako instytucji otwartych i nowoczesnych, bliskich klientom i społecznościom, w których Bank oraz Grupa Pekao działają. W obszarze charytatywno-sponsoringowym nie obowiązuje jedna polityka na poziomie Grupy Pekao.

Dokonując wyboru inicjatyw, Bank odchodzi od działalności opartej na jednorazowych dotacjach i reaktywnym odpowiadaniu na prośby o wsparcie, na rzecz długoterminowego zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie z organizacjami cieszącymi się uznaniem i zaufaniem społecznym. W szczególności Bank angażuje się w projekty z obszarów, takich jak: odpowiedzialny rozwój gospodarki, promocja narodowej marki i polskich wartości, wsparcie kultury, sportu, pomoc potrzebującym dzieciom, czy też ochrona środowiska. Wsparcie udzielane przez Bank realizowane jest na dwóch poziomach: ogólnopolskim – w ramach którego Bank sponsoruje strategiczne wydarzenia mające istotny wpływ na polską kulturę, oraz lokalnym – wspierającym inicjatywy dedykowane społecznościom lokalnym.

W 2022 roku Bank zaangażował się w szereg projektów organizowanych w skali całego kraju, które w istotny sposób pozwalały zachować ciągłość wieloletnich inicjatyw i stanowiły duże wsparcie dla społeczności w tym pełnym wyzwań okresie związanym z inwazją Rosji na terytorium Ukrainy i związanym z tym niepokojem społecznym.

Bank po raz kolejny był sponsorem tytularnym jednego z największych turniejów tenisa ziemnego w Polsce – Pekao Szczecin Open. Kontynuowana była także współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki (PZKosz) i Polską Ligą Koszykówki S.A. (PLK). Dzięki tej współpracy, Bank jako oficjalny sponsor polskiej koszykówki, jest obecny na wszystkich szczeblach rozgrywek nadzorowanych przez PZKosz i PLK. Ponadto, Bank wspierał reprezentację Polski w zmaganiach podczas EuroBasketu 2022. Bank zaangażował się także w nowy, duży projekt sponsoringowy – Pekao S.A. „Warszawska Dycha”, która była organizowana we wrześniu 2022 roku przy okazji Maratonu Warszawskiego – największej biegowej imprezy w Polsce. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska biegaczy w stolicy i okolicach.

Ważnym elementem działalności Banku było także wspieranie istotnych inicjatyw o charakterze ekonomiczno-gospodarczym. W 2022 roku Bank był obecny między innymi na Kongresie 590, Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, czy Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Wirtualna galeria sztuki

Bank, który od początku swojej historii dba nie tylko o finanse Polaków, ale także ma na względzie promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, udostępnił szerokiej publiczności swoją kolekcję sztuki w listopadzie 2021 roku za pośrednictwem wirtualnej Galerii Sztuki.

W skład kolekcji Banku, która liczy prawie 1 200 wartościowych eksponatów, wchodzą zarówno dzieła twórców sztuki dawnej, takich jak Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Julian Fałat, Józef Mehoffer czy Zygmunt Waliszewski, jak również prace współczesnych artystów, m.in. Tadeusza Dominika, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Franciszka Starowieyskiego i Bożenny Biskupskiej. W zbiorach Banku znajdują się także rzeźby oraz meble, lampy i zegary – z XIX i XX wieku.

Pierwszy etap digitalizacji dzieł sztuki objął ok. 170 eksponatów. W 2022 roku kontynuowano prace w tym zakresie, dzięki czemu kolejnych 350 dzieł sztuki zostało utrwalonych elektronicznie, by w kolejnym roku mogły one być powszechnie dostępne na stronie wirtualnej Galerii.

W 2022 roku przygotowano ponadto i opublikowano trzy wydawnictwa związane z promocją sztuki. Są to: „Żubr na Wall Street” – album dokumentujący konkurs na plakat w związku z obchodami 25-lecia Bankowości Prywatnej Banku Pekao, „Zabytkowe kamienice Banku Pekao S.A.” – pozycja dokumentująca zabytki architektury, w których znajdują się oddziały Banku, oraz album „Między sztuką a komercją” na temat archiwalnych materiałów reklamowych Banku, których autorami byli wybitni polscy artyści plastycy.

Ochrona żubrów

Od wielu lat Bank konsekwentnie angażuje się w ochronę polskich żubrów. Wsparcie udzielane przez Bank przeznaczane jest m.in. na dywersyfikację i rozwój populacji, opiekę nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych propagujących ochronę tego wyjątkowego i unikalnego zagrożonego wyginięciem gatunku. Bank Pekao od dwóch dekad wspiera realizację zadań statutowych Białowieskiego Parku Narodowego, jako sponsor i partner parku. Środki przekazane przez Bank pokrywają część wydatków parku na monitorowanie żubrów w puszczy, zakup karmy na zimę oraz zimowe inwentaryzacje. Dzięki wsparciu Banku możliwa była modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów – najczęściej odwiedzanego obiektu turystycznego w Białowieskim Parku Narodowym i doposażenie pawilonu edukacyjnego, który jest jego częścią. Bank wspiera także działalność innych placówek, które zapewniają opiekę nad żubrami, w tym między innymi Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie. W placówce odbywają się lekcje przyrodnicze, a w trakcie spaceru jest szansa na poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt.

Kolejne miejsce, do którego Bank kieruje pomoc finansową, to Warszawski Ogród Zoologiczny. Pekao przekazuje środki Fundacji Panda, działającej przy placówce i pomaga w opiece nad stadem warszawskich żubrów, które liczy dziewięć osobników. Innym podmiotem wspieranym przez Bank jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, które promuje wiedzę na temat gatunku żubrów i realizuje szereg inicjatyw w tym zakresie. W 2022 roku Bank rozpoczął współpracę z Fundacją Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego VARIA, polegającą na wsparciu wydania przez fundację publikacji pt. „Ochrona żubra w Polsce w okresie międzywojennym. Rola Narodowego Muzeum Przyrodniczego”. Celem przygotowanego opracowania jest zebranie informacji naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów, które przyczyniły się do powstania instytucjonalnej ochrony żubra w Polsce i w Europie. Książka jest również wkładem do dyskusji o konieczności powołania w Polsce Narodowego Muzeum Przyrodniczego.

Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao, jako odpowiedzialne organizacje i aktywni uczestnicy życia społecznego przestrzegają także wytycznych zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2021 roku, w tym zasady 1.5 w zakresie podejmowanej działalności charytatywnej i sponsoringowej. W 2022 roku Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao zrealizowały szereg inicjatyw mających na celu wsparcie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów oraz organizacji społecznych. Bank Pekao oraz podmioty Grupy Poniższe zestawienie prezentuje wydatki poniesione z tego tytułu w 2022 roku wraz z wyróżnieniem kluczowych inicjatyw.

Wydatki Banku według obszarów zawartych w rekomendacji 1.5 DPSN GPW 2021 (PLN brutto):

 • Wsparcie kultury: 1 092 tys. zł, w tym m.in.
  • sponsoring Zamku Królewskiego
  • sponsoring ASP Warszawa
  • sponsoring ASP Kraków
 • Wsparcie sportu: 5 031 tys. zł, w tym
  • Sponsoring Polskiej Ligi Koszykówki
  • Sponsoring Polskiego Związku Koszykówki
  • Sponsoring turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open
  • Sponsoring Pekao S.A. „Warszawska Dycha”
  • Sponsoring turniejów siatkarskich, szachowych oraz piłki ręcznej
 • Wsparcie instytucji charytatywnych
 • Wsparcie organizacji pożytku publicznego
 • Wsparcie organizacji społecznych: 411 tys. zł, w tym m.in.
  • Wsparcie na rzecz ochrony gatunkowej żubrów
 • Wsparcie mediów: 760 tys. zł, w tym:
  • Szereg aktywności związanych z galami i plebiscytami oraz dyskusjami ekonomicznymi jak np. Gala ISBNews, Polska 200-tka WPROST
 • Wsparcie związków zawodowych – 0 zł.

Bank Pekao co do zasady nie wspiera na drodze sponsoringu czy też działalności charytatywnej partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze. Zapisy zarządzenia Zasady przyznawania darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie przewidują angażowania się w wydarzenia, które budzą wątpliwości natury etycznej, są sprzeczne z obowiązującym prawem, godzą w prawa człowieka lub nie są spójne z działaniami realizowanymi na rzecz wzmocnienia wizerunku Banku.

Bank nie jest zaangażowany w działalność lobbingową. Całkowita wartość wsparcia dla partii politycznych, działań lobbingowych wynosi 0 PLN.

Wyniki wyszukiwania