ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Bank jako pracodawca

GRI[ ]

Grupa Pekao jest pracodawcą pierwszego wyboru. Pozyskuje najlepszych kandydatów do pracy, a pracownikom zapewnia warunki pracy sprzyjające wzrostowi motywacji, satysfakcji i ich zaangażowania. Istotnym celem polityki personalnej Banku jest inwestowanie w rozwój umiejętności wszystkich pracowników. Priorytetem programów rozwojowych pozostaje identyfikacja, przegląd, weryfikacja i rozwój obecnych i przyszłych liderów. Grupa Pekao oraz Bank tworzą możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników poprzez inwestycje w szkolenia oraz podnoszenie kompetencji i umiejętności. Tworząc przyjazne środowisko pracy, Bank prowadzi badania satysfakcji i opinii pracowników w celu stałej poprawy warunków pracy, komunikacji i relacji pracowniczych. Grupa Pekao oraz Bank zapewniają pracownikom równe traktowanie, rozwój osobisty i zawodowy, szacunek i respektowanie swobód obywatelskich.

Szkolenia i rozwój zawodowy

GRI[
 • 3-3
 • 404-1
]

Grupa Pekao oraz Bank stwarzają możliwości kształcenia oraz zapewniają dostęp do różnorodnych form szkolenia dla swoich pracowników. Programy edukacyjne Banku obejmują szkolenia lokalne i webinary ogólnorozwojowe, szkolenia i programy międzynarodowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny, szkolenia certyfikacyjne (CFA/ ACCA/ CIA). Podstawową regulacją wewnętrzną określającą ten obszar jest przyjęta przez Zarząd Banku Polityka szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. W jej ramach zdefiniowano procedury odnoszące się do przebiegu procesów związanych z uczestnictwem pracowników w poszczególnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, takich jak:

 • procedura szkoleń grupowych klasowych,
 • procedura szkoleń indywidualnych krajowych,
 • procedura indywidualnych kursów językowych,
 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • studia podyplomowe i MBA,
 • procedura szkoleń grupowych e-learning.
2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracowników
Całkowita liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 339 702 145 655 485 356 280 610 105 298 385 908
Średnia liczba godzin szkoleń na pracownika w podziale na płeć 25 11 34 23 9 32
2022 GRUPA PEKAO BANK
Całkowita liczba godzin szkoleniowych w podziale na kategorie pracowników
Członkowie Zarządu 936 526
Menedżerowie 71 828 68 180
Pozostali 324 677 317 201
Razem 397 442 385 908

W 2022 roku główne priorytety szkoleniowe Banku obejmowały:

 • rozszerzanie wiedzy specjalistycznej pracowników Banku w tym duży nacisk na rozwój kompetencji przyszłości,
 • rozwój przywództwa – szkolenia dla kadry menedżerskiej,
 • realizację programów szkoleń obligatoryjnych wynikających z wewnętrznych oraz zewnętrznych regulacji.

Bank kontynuował tym samym realizację projektów szkoleniowych związanych z wprowadzeniem w życie przyjętych strategii biznesowych. Odbywały się szkolenia kierowane do pracowników o wysokim potencjale zawodowym oraz szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników. W 2022 roku Bank zrealizował ponad 261 tys. godzin szkoleń synchronicznych (klasowych i wirtualnych klas), w których uczestniczyło blisko 11 tys. pracowników. Kursy i szkolenia w formule e-learning zostały zrealizowane na poziomie 293 tys. godzin.

Bank od lat inwestuje w rozwój i edukację pracowników, umożliwiając im podnoszenie swoich kompetencji, proponując udział w szerokiej ofercie programów edukacyjnych. Do kluczowych inicjatyw, które zostały rozpoczęte w 2022 roku, należą:

 1. Akademia Przyszłości – kompleksowy projekt rozwojowy przygotowany przez doświadczony sztab ekspertów, którzy od wielu lat specjalizują się w kompetencjach przyszłości. Każdy z webinarów i warsztatów dostarczył potężny zastrzyk wiedzy związany z kluczowymi kompetencjami przyszłości. Webinary pozwoliły zapoznać się ze zwartą kompilacją kluczowych zagadnień, a warsztaty umożliwiły praktyczne przetrenowanie umiejętności. Dodatkowo do dyspozycji uczestników przygotowana została Biblioteka Inspiracji z materiałami pozwalającymi poszerzyć wybrane kompetencje przyszłości.
 2. Bankowa Szkoła Sprzedaży – w tym takie szkolenia, jak: SPIN® Selling – Zrozumieć klienta, Relacyjny model sprzedaży PREMIUM, Zaawansowane negocjacje biznesowe oraz Akademia Doradcy Biznes. Celem projektu jest wsparcie we wdrażaniu sprawdzonych i skutecznych zachowań sprzedażowych, podniesienie kompetencji w obszarze up-sellingu, docierania do nowych Klientów, prowadzenia spotkań oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zdobyta wiedza oraz umiejętności doskonalone są podczas warsztatów praktycznych.
 3. Omnicash – celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia obsługi gotówkowej klientów oraz obsługi gotówki w kasie przy wykorzystaniu systemu OmniCash, w którym możliwa będzie obsługa klienta w zakresie transakcji gotówkowych, jak również pozostałych czynności kasjerskich.
 4. Projekt Moto – mający na celu włączenie do oferty banku produktu, jakim jest ubezpieczenie komunikacyjne.
 5. Rozpoznawanie Autentyczności Znaków Pieniężnych – szkolenia skierowane do specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta. Podczas szkoleń pracownicy mają możliwość zdobycia, powtórzenia lub pogłębienia wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych. Pracownicy poznają metody zabezpieczenia walut polskich i zagranicznych oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środków płatniczych.
 6. Akademia Robotyzacji – w 2022 roku kontynuowany był autorski program szkoleniowy, opracowany przez praktyków zatrudnionych w Banku we współpracy z partnerem – największym dostawcą rozwiązań automatyzacyjnych na świecie. Program dzięki któremu pracownicy mogli rozwinąć kompetencje cyfrowe i nauczyć się podstaw automatyzacji, m.in. budowy robotów na własne potrzeby.
 7. Kuźnia Zwinności – cykl szkoleń umożliwiających zdobycie dogłębnej wiedzy z metodyk Agile i Lean, potwierdzonej procesem certyfikacji. Kompleksowy program szkoleń, wymiany praktycznej wiedzy oraz coachingu skierowany jest zarówno do osób pracujących w zespołach produktowych jaki i wszystkich pracowników, potencjalnych interesariuszy metod zwinnych. W ramach Kuźni Zwinności i jej Ścieżki Agile każdy pracownik ma szansę nauczyć się niezbędnych kompetencji zwinnych, na każdym poziomie wiedzy potrzebnej do zmiany organizacji w kierunku Zwinności –  większej transparencji, pomiarów efektów pracy oraz bardziej przyjaznego środowiska pracy.Ścieżka Lean zawiera kompletną dawkę wiedzy, a także umiejętności, które umożliwią wydobycie potencjału i uzyskanie efektywności w pełnieniu roli związanej z ulepszaniem i optymalizowaniem procesów.
 8. Bezpieczni w sieci – cykl szkoleń mający na celu wzrost świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Program realizowany we współpracy z doświadczonymi specjalistami z rynku, którzy omawiają konkretne przykłady z życia codziennego oraz metody przeciwdziałania różnorodnym incydentom z zakresu cybersecurity.

W Banku z powodzeniem zrealizowano także I edycję opartego na praktycznych doświadczeniach, innowacyjnego programu rozwojowego TalentsUP, który był skierowany do wszystkich pracowników, bez względu na wiek, stanowisko czy doświadczenie zawodowe. Finalnie po 3-etapowym procesie rekrutacji drużynę TalentsUP tworzyło 50 Talentów pracujących w różnych obszarach organizacji, zmotywowanych do podejmowania nowych wyzwań, ale przede wszystkim chcących zmieniać i Bank, i siebie. Program TalentsUP został zaprojektowany w taki sposób, aby rozwijać zarówno kompetencje niezbędne w organizacji, jak i te wynikające z indywidualnych potrzeb Talentów. Dlatego właśnie uczestnicy programu rozwijali się na dwóch równoległych ścieżkach: projektowej i rozwojowej.

Podczas pracy projektowej uczestnicy współpracowali w różnorodnych, ambitnych zespołach i byli wspierani przez liderów oraz ekspertów z naszej organizacji i spoza niej. Doświadczyli procesu projektowego, realizując realne wyzwania biznesowe. Ścieżka projektowa zakładała naukę różnych kompetencji, wszechstronność i dywersyfikację technik i narzędzi tak, by rozwój Talentów był wielopłaszczyznowy, a umiejętności przydały się w ich rozwoju zawodowym. I tak uczestnicy programu nauczyli się m.in., w jaki sposób przeprowadzać badania z użytkownikami, jak budować prototypy i testować je z użytkownikami, analizować trendy, tworzyć mapy empatii, przygotować wdrożenie usługi za pomocą service blueprint czy zaprojektować profesjonalny pitch sprzedażowy.

Ścieżka rozwojowa również stawiała na różnorodność form i doświadczeń. Talenty miały okazję pracować z aktorami teatru improwizacji, uczestniczyć w spektaklu improwizowanym czy wziąć udział w sesjach retro, ale również przygotowywały filmiki, pracowały z narzędziem Talenty Gallupa, organizowały konsultacje i udzielały sobie feedbacku. Natomiast drugi rok ścieżki rozwojowej to cały wachlarz metod i narzędzi rozwojowych, z których Talenci mogli wybierać, projektując swój indywidualny rozwój. W ofercie znalazły się m.in. mastermind, badanie Gallup CliftonStrenghts, job crafting, project rotation i wiele innych aktywności rozwojowych.

Efekty udziału w programie to nie tylko zdobyta wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów metodami zwinnymi (design thinking) oraz rozwinięte kompetencje projektowe. Talenci zbudowali też sieć nowych i wspierających  kontaktów (networking). Zespoły projektowe dostarczyły wartość dodaną do biznesu – zaprezentowali wyniki badań jakościowych oraz wypracowane rozwiązania przed Zarządem i Radą Liderów. Część rozwiązań jest dalej rozwijana przez biznes lub wykorzystywana w prowadzonych projektach. Jedno z rozwiązań zostało wdrożone w formie pilotażu i jest aktualnie sprawdzane.

Priorytetem Banku jest ciągły rozwój i poszerzanie kompetencji kadry zarządzającej, tak by mogła sprostać wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości, zarówno w aspekcie biznesowym, jak i społecznym. W 2022 roku w Banku kontynuowano i rozwijano programy szkoleniowo-rozwojowe, takie jak:

 • Akademia Przywództwa oraz Akademia Menadżera Detalu – programy szkoleniowe przeznaczone dla kadry menedżerskiej banku, która pełni istotną rolę w działalności organizacji i ma bezpośredni wpływ na skuteczność realizacji celów biznesowych, kulturę organizacyjną, pozycję Banku na rynku i relacje z klientami. Programy pozwalają w systematyczny sposób pozyskiwać wiedzę oraz przekładać ją na bieżąco na konkretne umiejętności. We wrześniu 2022 roku odbyła się piąta edycja programów.
 • Lider zmiany – celem programu jest przybliżenie menedżerom, czym jest budowanie pozycji inspirującego lidera zmian w otoczeniu VUCA (niestabilnym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym). Program szkolenia umożliwia zrozumienie, czym jest autentyczne i naturalne przywództwo oraz zarządzanie i opracowanie praktycznego, własnego, indywidualnego stylu przywództwa i zarządzania.

Niezmiennie priorytetem programów rozwojowych w Banku jest identyfikacja, przegląd, weryfikacja i rozwój obecnych i przyszłych liderów. Pracownicy mogą skorzystać z inicjatyw rozwojowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju zawodowego, umiejętności, wiedzy i kompetencji, a także wziąć udział w inicjatywach wzmacniających zaangażowanie.

W 2022 roku kontynuowano programy i inicjatywy rozwojowe dla pracowników Banku, mające na celu zapewnienie wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych i menedżerskich:

 • Plany Sukcesji, które mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia ciągłości zatrudnienia na strategicznych stanowiskach, realizacji długoterminowych projektów i minimalizacji ryzyka operacyjnego,
 • roczny system oceny – proces oceny pracowników Banku, który obejmuje ocenę kompetencji, potencjału, planowanie indywidualnego rozwoju oraz celów biznesowych,
 • sesje Assessment Centre/ Development Centre – badanie potencjału zawodowego, którego wyniki wykorzystywane są w procesach podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia, awansu oraz rozwoju pracowników,
 • Badanie Klimatu Zespołu – badanie pozwala na pogłębioną diagnozę czynników wpływających na atmosferę, współpracę oraz organizację pracy. Celem badania jest poznanie obszarów wymagających jeszcze wzmocnienia oraz zaplanowania działań adekwatnych do specyfiki wyzwań konkretnego zespołu.

Wyniki wyszukiwania