ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 406-1
]

Bank w żaden sposób nie toleruje jakichkolwiek działań lub zachowań o charakterze mobbingu w stosunku do pracowników (w tym przejawów molestowania seksualnego), a wobec ich sprawców są niezwłocznie wyciągane stosowne konsekwencje. W Banku obowiązuje Polityka antymobbingowa Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: „Polityka antymobbingowa”). Regulacja ta ustala zasady przeciwdziałania działaniom i zachowaniom o charakterze wskazującym na mobbing. Dodatkowo Polityka antymobbingowa ma na celu wspieranie realizacji przepisów prawa pracy w zakresie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Niektóre spółki zależne Banku opracowały wewnętrzne procedury regulujące kwestie przeciwdziałania mobbingowi, są to m.in.: Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Investment Banking S.A., Pekao TFI. S.A. oraz Pekao Financial Services Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami Polityki antymobbingowej każde zgłoszenie rozpatruje Komisja Antymobbingowa, organ kolegialny powoływany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing.

NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 2021 2022
Liczba spraw zgłoszonych i rozpatrzonych w ramach polityki antymobingowej 4 4
NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 2021 2022
Liczba spraw zgłoszonych i rozpatrzonych w ramach polityki antymobingowej 0 1

W 2022 roku w Banku i spółkach Grupy Pekao nie odnotowano przypadków dyskryminacji.

Rzecznik Karty Zasad

Efektem dbałości o kształtowanie w miejscu pracy wysokiej jakości zasad współżycia społecznego, o których mowa w art. 94 pkt. 10 Kodeksu pracy, jest funkcja Rzecznika Karty Zasad, który działa w oparciu o Zasady i tryb działania Rzeczników Karty Zasad przy rozpatrywaniu zgłoszeń pracowników Banku o naruszenie wartości Karty Zasad przyjęte przez Zarząd Banku. Karta Zasad uznaje uczciwość w relacjach społecznych za gwarancję zrównoważonego rozwoju, trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy (współpracownicy, klienci i dostawcy, inwestorzy, społeczności lokalne). Identyfikuje wartości, które leżą u podstaw relacji z każdą z takich grup i wskazuje wzorce zachowań, które powinny być przestrzegane w tych relacjach. Do wartości, określonych jako fundament uczciwości, Karta zalicza: równe traktowanie, szacunek, wolność, przejrzystość, wzajemność i zaufanie. Wartości te, powszechnie wyznawane i przestrzegane przez pracowników, kształtują kulturę organizacyjną oraz wzmacniają wizerunek Banku.

Do Rzecznika mogą zgłaszać się pracownicy w przypadku zaobserwowania lub osobistego doświadczenia zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Pracownik może przekazać Zgłoszenie do Rzecznika elektronicznie na adres mailowy, listownie lub telefonicznie. Rzecznik jest dla pracowników mężem zaufania, ponieważ obowiązuje go zasada poufności i dyskrecji. Zadaniem Rzecznika jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z naruszenia wartości. Po otrzymaniu zgłoszenia Rzecznik podejmuje stosowne działania w celu pojednania skonfliktowanych stron i naprawy relacji, ustalenia dalszego postępowania i jego implikacji dla przyszłości.

Rzecznik corocznie składa Zarządowi Banku informację o interwencjach podjętych w roku poprzednim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi działań na kolejny rok.

Wyniki wyszukiwania