ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Oceny wiarygodności finansowej

Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings (Fitch), S&P Global Ratings (S&P) oraz Moody’s Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody’s Investors Service Bank nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. były następujące:
FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długookresowa emitenta (IDR) BBB A-
Ocena krótkookresowa emitenta (IDR) F2 F1
Ocena viability bbb
Ocena wsparcia rządu Brak wsparcia
Perspektywa Stabilna Stabilna
Krajowa długoterminowa ocena AA-(pol)
(perspektywa: stabilna)
Krajowa krótkoterminowa ocena F1+(pol)
S&P GLOBAL RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długookresowa w walutach obcych BBB+ A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BBB+ A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych A-2 A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej A-2 A-1
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+
Perspektywa Stabilna Stabilna
S&P GLOBAL RATINGS (OCENA KONTRAHENTA W PRZYPADKU PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI) BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-2
Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-2
MOODY’S INVESTORS SERVICE (OCENY NIEZAMAWIANE PRZEZ BANK) BANK PEKAO S.A. POLSKA
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Baseline Credit Assessment baa2
Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta A2(cr)
Krótkookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta Prime-1(cr)
Perspektywa Stabilna Stabilna
Długoterminowy rating ryzyka kontrahenta A2
Krótkoterminowy rating ryzyka kontrahenta Prime-1

 

27 stycznia 2022 roku agencja ratingowa S&P poinformowała Bank o utrzymaniu ocen ratingowych Banku na dotychczasowym poziomie oraz stabilnej perspektywy ratingowej Banku.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez S&P, ocena ratingowa Banku odzwierciedla jego silną pozycję biznesową, a także wysokie zaufanie klientów wynikające z posiadania silnych akcjonariuszy związanych z państwem – PZU i PFR. Zdaniem agencji, przejęcie i integracja niektórych aktywów i pasywów Idea Banku nie ma istotnego wpływu na współczynniki kapitałowe i profil ryzyka Banku Pekao. Zarówno rentowność, jak i efektywność Banku utrzymują się na poziomach zbliżonych do innych polskich banków i wyższym w porównaniu z wieloma międzynarodowymi instytucjami. Zaangażowanie Banku w kredyty w CHF nie jest zdaniem S&P istotne.

Stabilna perspektywa Banku odzwierciedla perspektywę największego inwestora Pekao – PZU.

14 września 2022 roku agencja ratingowa Fitch poinformowała Bank o obniżeniu długookresowej oceny emitenta (IDR) z poziomu „BBB+” do poziomu „BBB” z perspektywą stabilną, krajowej długoterminowej oceny z poziomu „AA(pol)” do poziomu

„AA-(pol)” z perspektywą stabilną oraz oceny „Viability” z poziomu „bbb+” do poziomu „bbb”. Krótkookresowa ocena emitenta (IDR) została utrzymana na poziomie „F2”, a krajowa krótkoterminowa ocena na poziomie „F1+(pol)”. Ocena wsparcia rządu została ustalona na poziomie „brak wsparcia”.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Fitch, obniżenie oceny „Viability”, długookresowej oceny emitenta (IDR) oraz krajowej długoterminowej oceny dla Pekao odzwierciedla przede wszystkim obniżenie oceny polskiego środowiska operacyjnego do „bbb” z „bbb+” oraz ocenę Fitch, że pogarsza to ogólny profil kredytowy Pekao, biorąc pod uwagę szeroką ekspozycję banku na środowisko operacyjne w Polsce.

Oceny ratingowe Pekao odzwierciedlają jego silną pozycję rynkową i stabilny model biznesowy. W połączeniu z umiarkowanym apetytem na ryzyko pozwala to na generowanie względnie stabilnych zysków, a także solidnego kapitału oraz utrzymanie korzystnych możliwości finansowania i pozycji płynnościowej. Jednocześnie ogólny profil kredytowy Pekao jest ograniczony przez ryzyka występujące w krajowym środowisku operacyjnym, z uwagi na znaczącą ekspozycję Banku na szeroką gamę klientów i segmentów biznesowych w Polsce.

20 grudnia 2022 roku agencja ratingowa Moody’s poinformowała Bank o utrzymaniu ocen ratingowych Banku na dotychczasowym poziomie oraz stabilnej perspektywy ratingowej Banku.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Moody’s kapitalizacja i rentowność Banku stanowią wystarczające bufory do absorbcji ewentualnych ryzyk. Niewielka ekspozycja Banku na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, stanowiąca około 1% kredytów netto, umożliwiłaby bankowi nawet pełne obrezerwowanie ekspozycji na te kredyty bez znaczącego wpływu na jego kapitalizację. Moody’s zwraca uwagę na wysoki wskaźnik pokrycia kredytów niepracujących na poziomie 96% na dzień 30 września 2022 roku z wyłączeniem portfela przejętego przez Idea Bank, który posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ocena ratingowa Moody’s bierze również pod uwagę wysokie bufory kapitałowe banku ze współczynnikiem kapitałowym CET1 na poziomie 15% we wrześniu 2022 roku, a także oczekiwania co do poprawy rentowności Banku.

Oceny wiarygodności finansowej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. współpracuje z międzynarodową agencją ratingową Fitch Ratings.

Fitch podkreśla, iż rating Pekao Banku Hipotecznego S.A., jest powiązany z ratingiem Banku Pekao S.A., który posiada 100% akcji Banku. Zdaniem Fitch na rating Pekao Banku Hipotecznego S.A. wpływa poziom integracji z podmiotem dominującym i skala działania oraz kapitały Banku.

Na koniec grudnia 2022 roku ocena długoterminowa Pekao Banku Hipotecznego S.A., przyznana przez agencję ratingową Fitch, była na poziomie BBB z perspektywą „Stabilną”. Listy zastawne emitowane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A., posiadały rating „BBB+”. Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. ma możliwość emitowania papierów wartościowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową.

Wyniki wyszukiwania