ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Zmiany w Grupie Kapitałowej

Skład Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przedstawiony jest w Nocie Objaśniającej nr 2 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022.

Poniżej omówione zostały najważniejsze zmiany w Grupie, które nastąpiły w 2022 roku.

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

31 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pekao Leasing Sp. z o.o. na którym podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do PeUF Sp. z o.o. 1 kwietnia 2022 roku miało miejsce podwyższenie kapitału PeUF Sp. z o.o. o 12 491 900 zł w drodze utworzenia 249 838 udziałów o wartości nominalnej 50 zł i łącznej wartości nominalnej 12 491 900 zł. Nowe udziały zostały objęte przez Pekao Leasing Sp. z o.o. i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Pekao Leasing Sp. z o.o. obejmującą składniki materialne i niematerialne służące do prowadzenia działalności agenta ubezpieczeniowego świadczącego usługi dystrybucji ubezpieczeń o wartości 12 491 909,30 zł. Wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Pekao Leasing Sp. z o.o. przekraczająca wartość objętych udziałów przeznaczona została na agio. 1 kwietnia 2022 roku została również zawarta umowa aportu pomiędzy Pekao Leasing Sp. z o.o. i PeUF Sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego Pekao Bank Hipoteczny S.A

15 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Pekao Bank Hipoteczny S.A. o kwotę 65 000 000 zł w drodze emisji 650 Akcji Serii J, o wartości nominalnej 100 000 zł każda akcja i cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 100 000 zł za jedną akcję. Wszystkie akcje objął Bank Pekao S.A. (akcje zostały zaoferowane wyłącznie Bankowi Pekao S.A. w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Po podwyższeniu kapitał zakładowy Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosił 323 000 000 zł. Ponadto 26 października 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Pekao Bank Hipoteczny S.A. o kwotę 100 000 000 zł w drodze emisji 1000 Akcji Serii K, o wartości nominalnej 100 000 zł każda akcja i cenie emisyjnej równej cenie nominalnej tj. 100 000 zł za jedną akcję. Wszystkie akcje objął Bank Pekao S.A. (akcje zostały zaoferowane wyłącznie Bankowi Pekao S.A. w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Po podwyższeniu kapitał zakładowy Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosi 423 000 000 zł.

Wyniki wyszukiwania