ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Relacje ze stroną społeczną

GRI[
  • 3-3
  • 407-1
]

Bank szanuje wolność zrzeszania się pracowników i prowadzi dialog ze wszystkimi organizacjami związków zawodowych działającymi w Banku, który oparty na poszanowaniu słusznych interesów stron. Bank dokumentuje prowadzony dialog społeczny, oraz udostępnia organizacjom związków zawodowych dedykowane im strony intranetowe celem komunikacji z pracownikami.

W 2022 roku współpraca Banku z organizacjami związków zawodowych w zakresie konsultacji, negocjacji i uzgodnień prowadzona była w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa pracy, z poszanowaniem interesów stron i zasad dialogu społecznego – odbyły się 46 spotkania Banku z organizacjami związków zawodowych. Spotkania odbywały się stacjonarnie, jak również była możliwość uczestnictwa w trybie zdalnym. Tematyką spotkań były przede wszystkim negocjacje i ustalenia wynikające z wewnątrzzakładowego prawa pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących, zmiany w wewnątrzzakładowym prawie pracy, ustalenia zasad wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz inne tematy dotyczące zbiorowych praw pracowniczych.

Dodatkowo, w roku 2022 Bank wraz z czterema organizacjami związkowymi, Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, uzgodnił i podpisał w formie Protokołu dodatkowego nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy „Zasady premiowania pracowników sieci sprzedaży Pionu Bankowości Detalicznej”. W proces rokowań zaangażowane były wszystkie Organizacje związkowe działające w Banku.

W 2022 roku w Banku istniały trzy spory zbiorowe zainicjowane kolejno w 2016, 2019 oraz 2021 roku przez jedną z działających z Banku organizacji związkowych. 14 kwietnia 2022 roku został podpisany przez Bank oraz organizację związkową Protokół rozbieżności kończący etap mediacji w sporze zbiorowym zainicjowanym w 2016 roku.

GRI[
  • 407-1
]

Bank we wzajemnych relacjach z organizacjami związków zawodowych kierował się zasadą dobrej wiary w wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy zarówno dla pracowników, jak również Banku. W żadnej z placówek i lokalizacji Grupy Pekao prawo do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych nie jest naruszane ani zagrożone naruszeniem.

Rada Pracowników

GRI[
  • 402-1
]

Rada Pracowników jest organem reprezentacji pracowniczej, a zasady jej wyboru, cel działania i uprawnienia określa ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Rada jest niezależna w działaniu, posiada własną strukturę wewnętrzną i występuje samodzielnie wobec pracodawcy.

W oparciu o art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i prowadzeniu konsultacji, Pracodawca przekazuje Radzie informacje dotyczące:

  • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
  • stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
  • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Pracodawca przekazuje Radzie informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji oraz przygotowaniu się do konsultacji, jeśli taka będzie potrzebna.

Rada Pracowników ma udostępnioną stronę intranetową, na której umieszcza swoje komunikaty kierowane do pracowników Banku. W 2022 roku odbyły się łącznie 4 spotkania z Radą Pracowników.

DANE DOTYCZĄCE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BANKU PEKAO 2020 2021 2022
Liczba organizacji związkowych działających w Banku Pekao 8 9 9
Liczba członków Rady Pracowników Banku Pekao 0 7 7
Uzwiązkowienie w Banku Pekao 54% 53% 52,3%
Liczba dni straconych z powodu strajku 0 0 0

Wyniki wyszukiwania