ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 ppkt a i b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim9 (dalej „rozporządzenie Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.), Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) oświadcza, że podlega poniżej wskazanym zbiorom zasad ładu korporacyjnego, wśród których znajdują się zasady przyjęte do stosowania dobrowolnie oraz praktyki w zakresie ładu korporacyjnego wykraczające poza wymogi przewidziane prawem krajowym.*

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w Banku, tj. system regulacji i procedur określających wytyczne do działania organów Banku, w tym wobec podmiotów zewnętrznych zainteresowanych jego działalnością (interesariuszy), wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, oraz przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, a także z zasad ujętych w dokumentach: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz „Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich”.

Z zastrzeżeniem informacji wskazanych poniżej w 2022 roku Bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”** (dalej „Dobre Praktyki 2021”) przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Bank nie stosował zasad szczegółowych: 2.1; 2.2; 2.4 „Dobrych Praktyk 2021” dotyczących polityki różnorodności oraz jawności głosowania zarządu i rady nadzorczej. Do dnia 14 czerwca 2022 roku Bank nie stosował również zasady szczegółowej 6.4. „Dobrych Praktyk 2021” dotyczącej sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Bank zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raportem nr 1/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 opublikował Informację nt. stanu stosowania przez Bank „Dobrych Praktyk 2021”, gdzie zamieścił wyjaśnienia nie stosowania ww. zasad szczegółowych.

Bank nie stosował zasad szczegółowych 2.1. i 2.2. „Dobrych Praktyk 2021” zgodnie z którymi w zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Bank posiada zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą „Politykę równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku, w tym do Członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” (dalej „Polityka”), która określa cele i kryteria różnorodności, w tym w zakresie wskazanym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Polityka została opracowana z uwzględnieniem wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów adresowanych do podmiotów z sektora Bankowego oraz rekomendacji organów sprawujących kontrolę oraz nadzór nad tym sektorem, w tym w szczególności rekomendacji zawartych we wspólnych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, zgodnie z którymi oczekiwany minimalny udział przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanej płci w składzie organów statutowych Banku powinien zostać doprecyzowany na poziomie Polityki wdrażanej w Banku i, co do zasady, powinien być określony dla Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku łącznie co zostało zastosowane w ww. Polityce wdrożonej w Banku. Łączny udział przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanej płci w składzie Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku jest zgodny z celem wyznaczonym w Polityce wdrożonej w Banku i przekracza 30%.

Do dnia 14 czerwca 2022 roku Bank nie stosował zasady szczegółowej 2.1 w części dotyczącej przyjęcia Polityki w odniesieniu do rady nadzorczej przez walne zgromadzenie. Uchwałą nr 34 z dnia 15 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjęło ww. Politykę w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku.

Bank nie stosował również zasady szczegółowej 2.4. „Dobrych Praktyk 2021” zgodnie z którą głosowania rady nadzorczej i zarządu powinny być jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Bank podziela pogląd Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW, iż co do zasady wszelkie uchwały podejmowane przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą powinny zapadać w sposób transparentny, tj. po ich należytym przedyskutowaniu i wyrażeniu opinii przez wszystkich członków organu. Dlatego też zarówno Regulamin Rady Nadzorczej, jak i Regulamin Zarządu Banku przewidują co do zasady głosowania jawne, zawierając równocześnie wyjątki, dopuszczające możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego w przypadkach przewidzianych prawem oraz w innych wskazanych przypadkach:

 1. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi o obowiązku zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania tajnego tylko w jednym przypadku, mianowicie na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej, jako wyjątek od zasady głosowania w trybie jawnym (§ 11 ust. 8 Regulaminu). Pozostałe przepisy Regulaminu odnoszące się do głosowania tajnego zostały już uchylone lub zmienione przez Radę Nadzorczą,
 2. Regulamin Zarządu Banku stanowi, że uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. Jako wyjątek od tej zasady Regulamin wskazuje, iż tylko w sytuacjach określonych przepisami prawa lub w innych uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić głosowanie tajne (§ 8 ust. 2 Regulaminu).

Ze względu na szczególny charakter sektora bankowego, w ocenie Banku nie jest bowiem możliwe enumeratywne określenie w przepisach prawa wszystkich sytuacji, w których głosowanie tajne byłoby optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia ładu korporacyjnego Banku. Z tego względu Bank nie dokonuje całkowitego wyłączenia możliwości zarządzenia głosowania tajnego w przypadkach innych niż określone przepisami prawa. Bank ograniczył taką możliwość do wskazanych powyżej przypadków, uznając takie rozwiązanie za optymalny kompromis pomiędzy postulatem pełnej transparentności procesu decyzyjnego w Banku, a koniecznością zapewnienia członkom Zarządu Banku i Rady Nadzorczej możliwości dostosowania sposobu działania do szczególnych okoliczności.

Bank do dnia 14 czerwca 2022 roku nie stosował również zasady szczegółowej 6.4. „Dobrych Praktyk 2021” zgodnie z którą wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach. Ustalone przez Walne Zgromadzenie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku nie przewidywały dodatkowego wynagrodzenia dla członków funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej komitetów z wyjątkiem podwyższenia wynagrodzenia przewodniczących takich komitetów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 15 czerwca 2022 r. podjęło Uchwałę nr 32 w sprawie zmiany Uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku, zgodnie z którą wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy są członkami funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów uwzględnia dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach. Uchwała nie dotyczy członków, którzy pełnią funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów, ponieważ ich wynagrodzenie uwzględnia już powyższe nakłady na mocy Uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku. Mając powyższe na uwadze zasada szczegółowa 6.4. od dnia 15 czerwca 2022 r. jest przez Bank stosowana.

Raportem nr 1/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. Bank zaktualizował informację o stanie stosowania „Dobrych Praktyk 2021” mając na uwadze podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały nr 32 i 34.

W 2022 roku Bank stosował również Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.*** za wyjątkiem:

 • rozdziału 9 dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na to, że Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie,
 • § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 z uwagi na to, że w Banku funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego i komórka ds. zapewnienia zgodności.

Zasadę określoną w § 21 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dotyczącą składu organu nadzorującego, w zakresie przewodniczącego Rady Nadzorczej, Bank stosował częściowo. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej został dokonany na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia, w tym w kierowaniu pracami organu, oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania. Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od kryterium niezależności. Skład Rady Nadzorczej Banku spełnia kryteria niezależności wynikające ze Statutu Banku oraz Dobrych Praktyk.

W 2022 roku Bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte w Kodeksie Etyki Bankowej Związku Banków Polskich.****

Ponadto w Banku wprowadzono Kartę Zasad, stanowiącą zbiór podstawowych dla pracowników Banku wartości i zasad postępowania, których podstawą jest uczciwość, uznana za gwarancję trwałego przekształcenia zysku w wartość dla wszystkich interesariuszy (w tym akcjonariuszy i inwestorów).

Bank przestrzega zgodności podejmowanych działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Banku, regulacjami wewnętrznymi Banku, standardami rynkowymi oraz normami etycznymi.

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 ppkt c – m wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Bank przedstawia następujące informacje:

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie niezależnego, adekwatnego i skutecznego Systemu Kontroli Wewnętrznej, którego jednym z celów jest zapewnienie wiarygodności sprawozdawczości finansowej.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzaniem i zapewnianiem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego Systemu Kontroli Wewnętrznej. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzaniem i zapewnianiem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego Systemu Kontroli Wewnętrznej. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego.

W celu realizacji procesu sprawozdawczego Bank posiada opracowane zasady (politykę) rachunkowości zgodne z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innymi obowiązującymi regulacjami, plan kont, szczegółowe instrukcje wewnętrzne, określające zasady ewidencji poszczególnych rodzajów transakcji gospodarczych, a także systemy sprawozdawcze.

Jednocześnie, Bank dokonuje bieżącego monitorowania zmian w przepisach zewnętrznych i przeprowadza każdorazowo ocenę możliwego wpływu tych zmian na zasady (politykę) rachunkowości i procesy sprawozdawcze.

Systemy informatyczne zapewniają uzyskanie czytelnych i scentralizowanych danych, potwierdzających zapisy w księgach rachunkowych, jak również zapewniających kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenie obrotów i sald oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Bank posiada sformalizowany proces zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, w szczególności odbywa się on w oparciu o ustalony harmonogram, który określa działania oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie

Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresową sprawozdawczość finansową i nadzorczą oraz zapewnienie informacji zarządczej odpowiedzialny jest Pion Finansowy, nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu Banku, a zaangażowane osoby posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danym obszarze.

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera c rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.

A. Głównymi akcjonariuszami Banku od 7 czerwca 2017 r. są:

  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. posiadający akcje w liczbie 52 494 007 (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedem) akcji Banku, stanowiących około 20% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania 52 494 007 (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedem) głosów stanowiących około 20% ogólnej liczby głosów oraz
  2. Polski Fundusz Rozwoju S.A. posiadający akcje w liczbie 33 596 166 (trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji Banku, stanowiących około 12,8% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania 33 596 166 (trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów stanowiących około 12,8% ogólnej liczby głosów.

B. Dnia 30 września 2022 roku Bank Pekao S.A. poinformował, że w dniu 29 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem kontraktów na różnice kursowe (CFD) („Zawiadomienie”). W Zawiadomieniu zostały zawarte następujące informacje:

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  28 września 2022 roku – nabycie akcji.
 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Akcje posiadane przed zmianą reprezentowały mniej niż 5% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.
 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Po zmianie udziału, podmioty zależne BlackRock, Inc. posiadają 12 791 687 akcji i głosów w Banku, reprezentujących 4,87% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.
 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Banku lub instrumenty finansowe wskazane w punkcie 5 poniżej:
  BlackRock Japan Co., Ltd.; BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management (Australia) Limited; BlackRock Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock (Singapore) Limited.
  Informacje na temat sposobu kontroli Black Rock, Inc. nad wyżej wskazanymi podmiotami zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.
 5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
  439 734 głosów z akcji, reprezentujących 0,17% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku związanych z kontraktami na różnice kursowe (CFD) z rozliczeniem pieniężnym. Zgodnie z Zawiadomieniem brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.
 6. Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (3) i (5) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  13 231 421 głosów z akcji, reprezentujących 5,04% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

C. Dnia 10 stycznia 2023 roku Bank Pekao S.A. poinformował, że w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku („Zawiadomienie”).

W Zawiadomieniu zostały zawarte następujące informacje:

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna („PTE Allianz Polska S.A.”), zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”) zawiadomił, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającego Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 2.115.460 akcji, stanowiących 0,81% udziału w kapitale zakładowym Banku, co dawało prawo do wykonywania 2.115.460 głosów z akcji stanowiących 0,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) Banku. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 13.384.591 akcji, stanowiących 5,10% udziału w kapitale zakładowym Banku, co dawało prawo do wykonywania 13.384.591 głosów z akcji stanowiących 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku.

Po połączeniu łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 15 500 051 akcji, stanowiących 5,91% udziału w kapitale zakładowym Banku, co daje prawo do wykonywania 15 500 051 głosów z akcji stanowiących 5,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku.

Jednocześnie PTE Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:

 • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Banku,
 • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”),
 • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, łączny udział Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku wynosi 5,91%.

Akcjonariusze Banku posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:

NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
31 GRUDNIA 2021 31 GRUDNIA 2022
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 52 494 007 20,00% 52 494 007 20,00%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. 33 596 166 12,80% 33 596 166 12,80%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 13 201 655 5,03% 16 800 000 6,40%
Fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 15 500 051 5,91%
Podmioty zależne zarządzane przez BlackRock, Inc 13 231 421 5,04%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 13 281 544 5,06%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) 149 896 662 57,11% 130 848 389 49,85%
Razem 262 470 034 100,00% 262 470 034 100,00%

 

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera f rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.

Zgodnie ze Statutem Banku wszystkie istniejące akcje Banku są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami Banku wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Papiery wartościowe emitowane przez Bank nie dają ich posiadaczom specjalnych uprawnień kontrolnych.

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera e rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.

Statut Banku nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z akcji Banku (powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą w pewnych okolicznościach ograniczać wykonywanie prawa głosu akcjonariusza).

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera f rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. 

Statut Banku nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Banku. (powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą w pewnych okolicznościach wprowadzać ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych Banku).

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera g rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. 

Zarząd Banku

Zgodnie ze Statutem Zarząd Banku składa się z 5 do 9 Członków. Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Banku powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów odpowiedniości. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy lata.

W skład Zarządu Banku wchodzą: Prezes Zarządu Banku, Wiceprezesi Zarządu Banku, Członkowie Zarządu Banku. Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Banku są powoływani i odwoływani na wniosek Prezesa. Powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji powołanemu Członkowi Zarządu Banku, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza.

Co najmniej połowa Członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

 • posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim, odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku,
 • posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce,
 • władaniu językiem polskim.

Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Obowiązkiem każdego Członka Zarządu Banku jest podejmowanie działań, które mają na celu interes Banku. Członkowie Zarządu Banku nie mogą podejmować takich działań oraz decyzji, które powodowałyby konflikt interesów, albo które byłyby sprzeczne z interesami Banku lub nie byłyby do pogodzenia z obowiązkami służbowymi. Członek Zarządu Banku jest obowiązany poinformować Zarząd o powstaniu sytuacji, w której mógłby wystąpić lub wystąpił konflikt interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Członkom Zarządu Banku przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Statut Banku nie przewiduje, aby Zarządowi Banku lub poszczególnym jego Członkom przysługiwało prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera h rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. 

Zmiana Statutu Banku wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Banku oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku** określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku dotyczące zmiany Statutu Banku zapadają większością trzech czwartych głosów. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa bankowego, zmiana Statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera i rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.
** Wprowadzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 8 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami 

Walne Zgromadzenie Banku działa w oparciu o Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku wprowadzony uchwałą nr 19 z dnia 8 kwietnia 2003 roku, zmieniony uchwałą nr 41 z dnia 5 maja 2009 roku, uchwałą nr 41 z dnia 1 czerwca 2012 roku oraz uchwałą nr 42 z dnia 16 czerwca 2016 r. Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku dostępny jest na stronach internetowych Banku.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, w Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • udzielenie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku,
 • określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
 • umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
 • połączenie, podział lub likwidacja Banku,
 • tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,
 • ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
 • zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
 • wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,
 • inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Banku.

Walne Zgromadzenie Banku zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powinno odbyć się raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Wyznaczając termin Walnego Zgromadzenia Banku, Zarząd Banku dba o to, aby zapewnić możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

Statut dopuszcza uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem Banku w każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjęty uchwałą nr 94/21 Rady Nadzorczej Banku z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rada Nadzorcza Banku może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Banku, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Banku udostępniane są osobom uprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, publikowanym zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Banku.

Główne prawa akcjonariuszy Banku przedstawiają się następująco:

 • akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Wówczas akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia,
 • akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Banku. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Banku. Żądanie to może zostać złożone również w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Banku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Banku,
 • akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku,
 • każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Banku zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
 • w Walnym Zgromadzeniu Banku akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników,
 • na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu Banku, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji,
 • Walne Zgromadzenie Banku nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody,
 • przerwy zarządzane w obradach Walnego Zgromadzenia Banku nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 • każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia Banku ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku,
 • na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku,
 • akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał,
 • obowiązkiem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku jest dbanie o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a w szczególności zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
 • zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Banku posiadają opinię Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 9 Statutu Banku wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Banku powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

W Walnym Zgromadzeniu Banku powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Banku.

Na Walnym Zgromadzeniu Banku, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku powinien być obecny biegły rewident.

Zarząd Banku jako organ zapewniający obsługę prawną Walnych Zgromadzeń Banku dokłada wszelkich starań, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku zawiera postanowienia (§ 13 ust. 10-17) dotyczące wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg obrad WZ oraz o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a w szczególności przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników WZ i zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Banku w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia Banku wyjaśnień i informacji dotyczących Banku.

Głosowania nad sprawami porządkowymi w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Banku mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku uchwały większością trzech czwartych głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera j rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. 
** https://www.pekao.com.pl/o-banku/lad-korporacyjny.html

Zarząd Banku 

Zarząd Banku Zarząd Banku działa na podstawie Statutu Banku oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjętego uchwałą nr 64/II/19 z dnia 25 lutego 2019 roku, zmienionego uchwałą nr 92/III/20 z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 153/IV/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 328/VII/20 z dnia 24 lipca 2020 roku oraz uchwałą nr 3/I/22 z dnia 5 stycznia 2022 roku. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady odbywania posiedzeń Zarządu, w tym posiedzeń zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Zarządu Banku jest dostępny na stronach internetowych Banku25. Zarząd Banku ocenia, że Regulamin Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jako regulacja określająca funkcjonowanie Zarządu jest adekwatna i zgodna z przepisami prawa i wymogami organów nadzoru.

Zgodnie ze Statutem Banku, Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Do zakresu działania Zarządu Banku należą sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów statutowych Banku.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu Banku, Zarząd Banku opracowuje strategię rozwoju Banku. Ponadto Zarząd przygotowuje wieloletnie programy rozwoju Banku i roczne plany finansowe Banku, które są opiniowane przez Radę Nadzorczą. Zarząd Banku dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania ryzykiem oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami. Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność, zaś stosunki z klientami cechuje rzetelność i uczciwość oraz postępowanie zgodne z obowiązującym prawem, w tym z przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zarząd Banku ustala zasady i sposób realizacji m.in. (i) polityki inwestycyjnej, (ii) polityki zarządzania aktywami i pasywami, (iii) polityki kredytowej, (iv) polityki kadrowej, płacowej i socjalnej w Banku oraz (v) polityki stóp procentowych.

Zarząd Banku, realizując zasadę sprawnego i rozważnego zarządzania Bankiem, jest odpowiedzialny za inicjowanie i realizację programów mających na celu zwiększenie wartości Banku, zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy oraz ochronę długofalowych interesów pracowników. Zarząd Banku podejmując decyzje dokłada wszelkich starań, aby jak najpełniej zapewnić realizację interesów akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących z Bankiem w zakresie jego działalności gospodarczej. W ocenie Zarządu Banku działania podejmowane przez Zarząd Banku w celu realizacji powierzonych mu zadań w roku 2022 były skuteczne. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną, trwającą trzy lata kadencję. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i „Dobrymi Praktykami”. Na dzień 1 stycznia 2022 roku skład osobowy Zarządu Banku przedstawiał się następująco:

 • Leszek Skiba – Prezes Zarządu Banku. Od 2015 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 roku do kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej.Leszek Skiba spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
 • Magdalena Zmitrowicz – Wiceprezes Zarządu Banku. W 2018 roku rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej a od 1 grudnia 2018 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w sektorze Bankowości Detalicznej, następnie w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W ciągu dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W latach 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie.Od stycznia 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. Od grudnia 2018 roku Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pekao Faktoring Sp. z o.o., a od marca 2021 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki.Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Executive MBA (EMBA) organizowanych przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 roku ukończyła Commercial Credit College w USA New York w ramach Citigroup.

  Magdalena Zmitrowicz spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • Marcin Gadomski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy). Zdał szereg egzaminów certyfikacyjnych, w tym: Financial Risk Manager (FRM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional (PMP), Certified Banking and Credit Analyst (CBCA). Brał udział w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team, jak również w Deloitte Leadership Program.Marcin Gadomski rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie doradczej Ernst & Young (obecnie EY) w 2002 roku, gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach niefinansowych. Następnie swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, najpierw w latach 2008-2012 jako Starszy Menadżer, a w latach 2016-2018 jako Dyrektor. W ramach Deloitte Advisory dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą m.in. w zakresie polityki kredytowej, modeli ryzyka, usprawniania procesu kredytowego dla klientów detalicznych i korporacyjnych, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, zasad rachunkowości i wymogów regulacyjnych, badań due dilligence na potrzeby przejęć.

  W latach 2012-2016 pełnił stanowisko Dyrektora Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej w Banku Millennium. Był odpowiedzialny za politykę kredytową i modele oceny kredytowej dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm.

  Od sierpnia 2018 roku do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. W okresie od 29 listopada 2019 roku do 21 kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykami, następnie był Dyrektorem ds. Ryzyka Kredytowego.

  Od 1 lipca 2020 roku ponowienie został powołany do składu Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiada za Pion Zarządzania Ryzykami. 15 lutego 2021 roku uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

  Marcin Gadomski dodatkowo zasiada w radach nadzorczych jako Przewodniczący Pekao Bank Hipoteczny S.A, Wiceprzewodniczący Rady w spółkach Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A. oraz dodatkowo jest Członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

  Marcin Gadomski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • Jarosław Fuchs – Wiceprezes Zarządu Banku. Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość.Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Big Bank S.A. oraz na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, gdzie pełnił rolę asystenta na Wydziale Zarządzania. W latach 1996- 1997 pracował w Raiffeisen Centrobank S.A. Oddział w Krakowie – odpowiadał za budowanie relacji z klientami korporacyjnymi.Od września 1997 roku Jarosław Fuchs pracował w Société Générale Oddział w Warszawie jako starszy specjalista ds. marketingu w Biurze Handlowym w Krakowie. Od października 2000 roku był zatrudniony w Fortis Bank Polska S.A., gdzie pełnił rolę Starszego Doradcy Klienta w Centrum Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw.

  W marcu 2003 roku Jarosław Fuchs rozpoczął pracę w Banku Millennium S.A. jako Starszy Ekspert, a następnie Dyrektor Małopolskiego Centrum Współpracy z Klientami (Średnich i Dużych Przedsiębiorstw). W sierpniu 2004 roku związał się z Bankiem BPH S.A. w Krakowie.

  Od grudnia 2007 roku związany z Bankiem Pekao S.A., w którym początkowo zajmował stanowiska menedżerskie w zakresie zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi. Od marca 2011 roku Jarosław Fuchs odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami private banking oraz zarządzaniem zespołem doradców private banking na stanowisku Dyrektora Regionalnego Biura Sprzedaży w Krakowie. Równocześnie, od 2013 roku, Jarosław Fuchs był również zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao S.A. na stanowisku Dyrektora w Regionie w Biurze Klientów Strategicznych, sprawując odpowiedzialność za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych.

  Jarosław Fuchs spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządu Banku, Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration (MBA) realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Jerzy Kwieciński posiada również doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej.W latach 1993-2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, w Przedstawicielstwie w Polsce – zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o.,

  W latach 2008-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodową Strategię Spójności 2007-2013. W latach 2008- 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości.

  W 2015 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 roku został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 roku sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 roku jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 roku Zajmował się m. in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.

  Jerzy Kwieciński zasiada w radach nadzorczych jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o.

  Jerzy Kwieciński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Banku. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz był Członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

  Paweł Strączyński pełni dodatkowo funkcje Członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Członka Board of Directors KGHM International LTD z siedzibą w Kanadzie oraz Członka Zespołu Doradców Gospodarczych przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

  Paweł Strączyński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • Błażej Szczecki – Wiceprezes Zarządu Banku. Od 2004 roku związany zawodowo z Grupą Kapitałową Pekao S.A. W latach 2018- 2021 pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku. W latach 2017-2018 kierował Pionem Transformacji i Usług w Banku zarządzając m.in. IT Operacjami. W latach 2010-2017 na stanowisku Członka Zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, Operacje, Ubezpieczenia, Obsługę Klienta.W latach 2004-2010 pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH. Zanim dołączył do Pekao pracował w firmie doradczej McKinsey we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, był pracownikiem naukowym na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Giessen w Niemczech, zdobył również doświadczenie zawodowe w Dresdner Banku.Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Kart S.A. Od 2017 roku do sierpnia 2020 roku zasiadał z Radzie Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Ponownie został powołany do Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. w marcu 2021 roku i obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

  Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, jest także absolwentem wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń i programów, m.in. Unifuture we współpracy z Institute for Management Development (IMD) w Lozannie w Szwajcarii.

  Błażej Szczecki spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • Wojciech Werochowski – Wiceprezes Zarządu Banku. Manager z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, od 4 lat związany z Bankiem Pekao S.A., z Pionem Bankowości Detalicznej. Od grudnia 2017 roku pełnił rolę dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego, gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów i ich rozwój.Przed dołączeniem do Banku Pekao S.A. pracował w PKO Banku Polskim, Banku Citi Handlowy oraz Banku BPH, odpowiadając za rozwój i zarządzanie produktami kredytowymi, w tym kredytami hipotecznymi, oraz funkcję CRM. W latach 2000- 2008 był związany z General Electric Capital w Polsce, z GE Money Bankiem. Pracował na stanowiskach związanych z zarządzaniem produktami, rozwojem nowych modeli biznesowych, strategicznym zarządzaniem ceną i finansami, programami Lean Six SigmaPosiada dyplom studiów wyższych oraz dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen. Ukończył szkolenia w ramach GE Management Development Institute, w tym Six Sigma Black Belt oraz Advanced Manager Course.

  Od marca 2021 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Direct Sp. z o.o. Od kwietnia 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Pekao Bank Hipoteczny S.A.

  Wojciech Werochowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 • Piotr Zborowski – Wiceprezes Zarządu Banku. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Zarządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii Banku, a także realizację szeregu projektów strategicznych oraz współpracę z ramienia Banku z grupą PZU S.A. Wcześniej pracował m. in. w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra. Pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego oraz odpowiadał za nadzór organizacyjno–prawny w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym.Piotr Zborowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku skład osobowy Zarządu Banku nie uległ zmianie.

Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem kompetencji uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Na dzień 31 grudnia 2022 roku podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Banku był następujący:

Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa

Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba koordynuje prace członków Zarządu Banku, wydaje zarządzenia, zgodnie z postanowieniami przepisów wewnętrznych Banku.

Prezes Zarządu Banku nadzoruje następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, ryzyko braku zgodności, komunikację korporacyjną, relacje inwestorskie, bezpieczeństwo, ryzyko prawne, projekty strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz analizy makroekonomiczne i transformację cyfrową.

Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba został wyznaczony jako Członek Zarządu odpowiedzialny za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wiceprezes Zarządu Banku Marcin Gadomski nadzoruje działalność Pionu Zarządzania Ryzykami oraz odpowiada za nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem działalności bancassurance.

Wiceprezes Zarządu Banku Paweł Strączyński nadzoruje działalność Pionu Finansowego oraz został wyznaczony, jako członek Zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia oraz który jest odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procedury Zgłaszania Naruszeń (tzw. whistleblowing).

Wiceprezes Zarządu Banku Jerzy Kwieciński nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Wiceprezes Zarządu Banku Wojciech Werochowski nadzoruje działalność Pionu Bankowości Detalicznej.

Wiceprezes Zarządu Banku Magdalena Zmitrowicz nadzoruje działalność Pionu Bankowości Przedsiębiorstw.

Wiceprezes Zarządu Banku Jarosław Fuchs nadzoruje działalność Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Wiceprezes Zarządu Banku Piotr Zborowski nadzoruje działalność Pionu Strategii.

Wiceprezes Zarządu Banku Błażej Szczecki nadzoruje działalność Pionu Technologii i Operacji oraz koordynuje działania mające na celu odpowiednie zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjętego uchwałą nr 10/15 Rady Nadzorczej z dnia 6 lutego 2015 roku, a następnie zmienionego: uchwałą nr 9/18 z dnia 13 marca 2018 roku, uchwałą nr 128/20 z dnia 15 lipca 2020 roku, uchwałą nr 157/20 z dnia 3 listopada 2020 roku, uchwałą nr 168/20 z dnia 10 listopada 2020 roku, uchwałą nr 108/21 z dnia 8 lipca 2021 roku oraz uchwałą nr 10/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronach internetowych Banku.**

Rolą Rady Nadzorczej jest sprawowanie ogólnego i stałego nadzoru nad działalnością Banku, uwzględniając również pełnioną przez Bank funkcję jednostki dominującej w stosunku do spółek zależnych. Poza kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa, Rada Nadzorcza ma kompetencje określone w Statucie Banku, w tym w szczególności Rada Nadzorcza rozpatruje wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Banku.

Członkowie Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu kierują się interesem Banku i podejmują wszelkie działania mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie mogą podejmować takich działań oraz decyzji, które powodowałyby konflikt interesów albo które byłyby sprzeczne z interesami Banku. O zaistniałym konflikcie interesów albo możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów

Zgodnie z obowiązującym prawem, Rada Nadzorcza sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Banku ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz z działalności Grupy Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy, ocenę sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy, ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, jak również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku. Oceny te są udostępniane akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem Banku.

Rada Nadzorcza utworzyła komitety problemowe, zajmujące się poszczególnymi dziedzinami działalności Banku, do których należą: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń i Komitet ds. Ryzyka. Sprawozdania komitetów powołanych przez Radę Nadzorczą są przechowywane w Centrali Banku. Roczne raporty komitetów są załączane do sprawozdania Rady Nadzorczej i publikowane w takim samym trybie jak sprawozdanie.

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.Pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU S.A., członka rady nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A. Pracowała także jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję prezesa zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.Beata Kozłowska – Chyła obecnie jest przewodniczącą rady nadzorczej PZU Życie, Grupy Lotos S.A. oraz Pekao S.A. Jest także członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych, oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń i członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

  Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

 • Joanna Dynysiuk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 roku ukończyła aplikację radcowską i zdobyła tytuł radcy prawnego. Karierę zawodową rozpoczęła w 2005 roku w kancelarii K&L Gates (były Hogan&Hartson), a następnie kontynuowała w kancelarii CMS Cameron McKenna. Od sierpnia 2016 roku zatrudniona w Polskim Funduszu Rozwoju S.A., gdzie rozpoczynała pracę jako Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, a obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. Uczestniczyła w szeregu transakcji fuzji i przejęć, finansowania oraz emisji papierów wartościowych. Odpowiadała za doradztwo prawne przy wdrożeniu przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm oraz dla dużych firm. Od 2017 roku Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
 • Małgorzata Sadurska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej. Członek Zarządu PZU SA od 13 czerwca 2017 roku oraz PZU Życie SA od 19 czerwca 2017 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z amerykańską uczelnią University of Minnesota w Minneapolis. W ramach prowadzonego przez ten uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu. W Zarządzie PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami, w tym bancassurance i strategiczne programy partnerskie oraz Pion Klienta Korporacyjnego. Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU. Jest także członkiem kluczowych Komitetów funkcjonujących w PZU SA oraz PZU Życie SA, w tym: Komitetu Inwestycyjnego, Komitetu Ryzyka Grupy PZU, Komitetu Ryzyka Inwestycyjnego. Do 2017 roku na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta PR. Była odpowiedzialna za współpracę z Radą Ministrów, parlamentem i organami administracji publicznej. W latach 2012-2015 wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Zmian w Kodyfikacji Sejmu RP. Uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw dotyczących prawa cywilnego i karnego oraz kodeksu spółek handlowych.W 2007 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyła w posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Zajmowała się analizą skutków prawnych, społecznych i finansowych rozwiązań w tej dziedzinie. Aktualnie Członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy PZU.
 • Stanisław Ryszard Kaczoruk – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek następujących Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW: MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2009-2011), EficomSinersio S.A (2015-2016), Alior Bank (2016- 2017), Bank Pekao S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 2017), Qumak S.A. (2017-2019), PKP PLK S.A. (od 2018). Brał udział w projektach związanych z tworzeniem strategii dla strategicznych spółek, a także współpracował z czołowymi firmami doradczymi w obszarze przejęć kapitałowych i restrukturyzacji firm (między innymi PKP Energetyka, Elester PKP). Współpracował także przy organizacji TFI KGHM. Ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. wykorzystania dotacji UE. Był również doradcą spółki Aplikacje Krytyczne (analizy VAT) działającej na rzecz Ministerstwa Finansów. W latach 1998–2016 pracował na stanowiskach dyrektorskich oraz we władzach spółek kapitałowych działających na rynku IT, usług prawniczych, doradczych, równocześnie prowadząc działalność gospodarczą z zakresu budowy modeli biznesowych, opracowywania analiz rynkowych, segmentacji, analizy struktur organizacyjnych i procesów, inżynierii finansowej, windykacji oraz restrukturyzacji firm i budowy strategii. Prowadził działalność koncepcyjną, koordynacyjną i promocyjną oraz edukacyjną w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w Polsce. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne oraz menedżerskie. Od 1978 do 1992 prowadził działalność dydaktyczno-naukową na uczelniach we Wrocławiu i Szczecinie. W latach 1991–93 szef działu IT w KGHM-Metraco sp. z o.o., w 1993 szef działu IT Biura Zarządu KGHM S.A., w 1994 dyrektor handlowy–regionalny w InterAms sp. z o.o.; 1994-95 dyrektor handlowy w NetCom sp. z o.o.; 1995-97 dyrektor zarządzający w Kaczmarski Burgel Inkasso sp. Z o.o.; 1997-2002 dyrektor handlowy w firmie Winuel S.A. (EMAX); 2002-2005 współpracował z ComputerLand S.A. oraz 2005-2006 z SPIN S.A. w zakresie m. in. określenia i realizacji strategii rozwoju produktów, badania rynku, pozyskania klientów; 2004-2012 członek zarządu Value BasedAdvisors sp. z o.o., od 1999 prezes i współwłaściciel Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego sp. z o.o. (2013-2018 prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego S.A.); 2015-2016 prokurent w Eficom-Sinersio S.A. Matematyk. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1979-1991 praca naukowo-dydaktyczna na uczelniach wyższych. W 1986 uzyskał doktorat w zakresie nauk technicznych, dodatkowo ukończone w 1986 podyplomowe studium pedagogiczne, szkolenia IFG, w 1993 Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studium Komunikacji Społecznej, Politechnika Wrocławska & Univ. of Connecticut, USA; kilkadziesiąt szkoleń z zakresu marketingu i zarządzania, ekonomii, finansów, informatyki, NLP, BHP. Udział w wielu pracach naukowo badawczych, współpraca z kilkoma uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce (między innymi od 2016 – CEZAMAT – członek Rady Programowej), kilkanaście publikacji z zakresu analiz teoretycznych i zastosowań matematyki (w tym statystyki matematycznej) oraz informatyki między innymi w ekonomii i ochronie środowiska, zamieszczone w licznych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami organizacji społecznych i stowarzyszeń.
 • Marcin Izdebski – Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Praktykę zawodową zdobywał w sektorze prywatnym, organizacjach pozarządowych oraz administracji rządowej, z którą jest nieprzerwanie związany od 2016 r. Przez ten czas odpowiadał za nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Odpowiadał za przeprowadzenie transakcji kapitałowych polegających na przejęciach, połączeniach, wydzieleniach aktywów lub spółek. Posiada doświadczenie w organach nadzoru spółek kapitałowych m.in. PKO Bank Polski S.A. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Od 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej S.A.
 • Sabina Bigos-Jaworowska – Członek Rady Nadzorczej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Ekonomii. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Zarzadzania w Ochronie Zdrowia na tej samej uczelni. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1994 roku związana jest z sektorem Opieki Zdrowotnej, w 2000 roku objęła stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. W roku 2016 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki PL 2012+, operatora Stadionu Narodowego w Warszawie. W kwietniu 2017 roku ponownie została powołana na kolejną kadencję na stanowisko Wiceprzewodniczącej.Dodatkowo, sprawuje funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Szpitali Małopolski, Członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Przedstawiciela Pracodawców Konwentu Państwowej Wyższej Szkoty Zawodowej w Oświęcimiu.
 • Justyna Głębikowska-Michalak Członek Rady Nadzorczej. Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie na kierunku „Zarządzenie i Marketing” (1997 r.) oraz podyplomowych studiów „Rachunkowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2001 r. uzyskała uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 25706/01). Od 2003 r. prowadzi własne Biuro Rachunkowe „Vademecum”, specjalizujące się w obsłudze podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Posiada uprawniania biegłego rewidenta. Ma duże doświadczenie w obsłudze księgowej licznych podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju, w tym w zakresie rachunkowości zarządczej. Interesuje się finansami i psychologią w biznesie.
 • Michał Kaszyński  – Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowego Studium z zakresu Zarządzania Personelem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1992 odbył staż w ramach programu Tempus w Instituto Formazione Operatori Aziendali we Włoszech z zakresu zarządzania i marketingu. W roku 2005 ukończył aplikacje radcowską, jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W latach 1988 – 2011 związany ze spółką SAOL Dystrybucja, zajmującą się dystrybucją napojów alkoholowych, która od 2004 roku należała do grupy CEDC S.A. W spółce odpowiednio pełnił funkcje Dyrektora do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a następnie Dyrektora do spraw AdministracyjnoPrawnych i HR. Od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach, której świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom i jednostkom samorządowym w zakresie inwestycji, produkcji, zarządzania zasobami lokalowymi, sprzedaży oraz działalności medycznej. Zasiadał w Radach Nadzorczych: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Firmy Handlowej SAOL, Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego, KBO Oświęcim, oraz Gliwickich Zakładów Usług Górniczych. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Krynicy Uzdrowisko-Żegiestów Spółka Akcyjna.
 • Marian Majcher – Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle z siedzibą w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1990–1999 poświęcił się budowie wolnych mediów w Polsce, jako współwłaściciel wydawnictw prasowych „Słowo” w Chorzowie i „Wolne Słowo” w Katowicach. Swoją karierę zawodową w przemyśle rozpoczął w 1999 roku, będąc do 2016 roku związany z Grupą CTL Maczki-Bór S.A. i jej szeroką działalnością na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Piastował funkcje Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu CTL, odgrywając kluczową rolę w prywatyzacji tego przedsiębiorstwa (ówczesnej Kopalni Piasku Maczki-Bór) i włączeniu go do Grupy CTL Logistics – jednego z największych w Europie niezależnego i prywatnego przewoźnika kolejowego. Od maja 2010 r. do maja 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu CTL Maczki – Bór S.A. Od 2003 r. piastuje funkcję Prezesa Zarządu CTL Haldex S.A., firmy zajmującej się technologicznym odzyskiem węgla kamiennego z odpadowej skały płonnej. Jest to równocześnie jeden z największych zrealizowanych i proekologicznych projektów rozwojowych Grupy CTL Maczki-Bór w kooperacji z firmą Haldex S.A. Jest dyplomowanym członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.Wiedzę z zakresu bankowości pogłębiał na organizowanych przez Boston Consulting Group warsztatach z zakresu analiz rynkowych, zarządzania ryzykiem oraz otoczenia ekonomicznego. Jest także specjalistą w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania modernizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prowadzenia negocjacji. Pełnił funkcje w Radach Nadzorczych między innymi: Agencji Rozwoju Regionalnego w Żorach (Wiceprzewodniczący RN), Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy (Członek RN), Tauron Czech Energy s.r.o. w Ostrawie, Kopalni Piasku MaczkiBór Spółka z o.o. (Przewodniczący RN), Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach (Członek RN), EIB S.A. w Toruniu (członek RN), MB EKO S.A. w Sosnowcu, Metanel S.A. w Warszawie, oraz Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach. Od 2017 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., w tym członka Komitetu Ryzyk Rady Nadzorczej. Laureat wielu nagród z zakresu zarządzania w tym: (i) „Sukces na Śląsku. Ludzi i firmy” w kategorii Menedżer na Śląsku 2012 przyznaną przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach, (ii) „Gazela Biznesu” za osiągnięty rozwój i wzrost firmy przyznaną przez Puls Biznesu, (iii) „Firma dobrze widziana” przyznaną przez Business Centre Club. Wyróżniony medalem Zasłużony dla Województwa Katowickiego (1999) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999). W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński uhonorował Pana Mariana Majchera Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za kształtowanie wolnych mediów w latach 80-tych XX wieku.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Pięciu Członków Rady Nadzorczej, tj.: Sabina Bigos-Jaworowska, Justyna Głębikowska-Michalak, Stanisław Ryszard Kaczoruk, Michał Kaszyński oraz Marian Majcher spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Komitet ds. Audytu

Komitet ds. Audytu działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu do spraw Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 98/19 z dnia 5 listopada 2019 roku a następnie zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 129/20 i 130/20 z dnia 15 lipca 2020 roku. Tekst jednolity Regulaminu Komitetu do spraw Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna został ustalony uchwałą nr 131/20 z dnia 15 lipca 2020 roku. W dniu 3 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Banku uchwałą nr 158/20, a następnie uchwałą nr 165/20 z dnia 10 listopada 2020 roku uchwaliła zmiany Regulaminu Komitetu do spraw Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i przyjęła tekst jednolity „Regulaminu Komitetu do spraw Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. W dniu 24 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Banku uchwałą nr 11/22 zmieniła Regulamin Komitetu do spraw Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i przyjęła jego tekst jednolity.

Celem Komitetu ds. Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej Banku w wypełnianiu jej obowiązków dotyczących przede wszystkim:

 1. monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,
 2. monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 3. monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 4. kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdań finansowych, w szczególności w przypadku, gdy firma audytorska świadczy na rzecz Grupy inne usługi niż badanie,
 5. informowania Rady Nadzorczej Banku o wynikach badania oraz wyjaśniania, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu ds. Audytu w procesie badania
 6. dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażania zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
 7. opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 8. opracowywania polityki świadczenia przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie, podmioty powiązane z tą firma audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych, 128 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok rok Bank Pekao S.A.
 9. określania procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 10. przedstawiania Radzie Nadzorczej Banku rekomendacji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 11. przedkładania Radzie Nadzorczej Banku zaleceń, które mają na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.

Komitet ds. Audytu składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków wybranych spośród Członków Rady Nadzorczej. Przynajmniej jeden Członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Większość Członków Komitetu ds. Audytu, w tym jego Przewodnicząca oraz Członek Komitetu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowanych, jest niezależna od Banku w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”).

Członkowie Komitetu ds. Audytu posiadają umiejętności niezbędne do odpowiedniego wykonywania powierzonej funkcji, w tym odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Kwalifikacje członków Rady Nadzorczej, w tym wykształcenie oraz doświadczenie członków Komitetu ds. Audytu, wraz ze wskazaniem sposobu ich nabycia, zostały przedstawione na stronie internetowej Banku.***

Posiedzenia Komitetu ds. Audytu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż cztery razy do roku, w terminach zgodnych z kluczowymi datami w kwartalnym cyklu sprawozdawczym Banku i analizą rocznego planu audytu przedkładanego przez Szefa Departamentu Audytu Wewnętrznego.

W 2022 roku Komitet ds. Audytu odbył 14 posiedzeń.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku skład osobowy Komitetu ds. Audytu przedstawiał się następująco:

 • Justyna Głębikowska-Michalak – Przewodnicząca Komitetu (członek niezależny, posiada uprawniania biegłego rewidenta, Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie oraz podyplomowych studiów „Rachunkowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu),
 • Marcin Izdebski – Sekretarz Komitetu,
 • Joanna Dynysiuk – Członek Komitetu,
 • Sabina Bigos-Jaworowska – Członek Komitetu (członek niezależny),
 • Michał Kaszyński – Członek Komitetu (członek niezależny)

i do 31 grudnia 2022 roku nie uległ zmianie.

Bank jako jednostka zainteresowania publicznego na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Banku wdrożył do stosowania polityki i procedury określone w Art. 130 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy, tj.:

 1. „Polityka dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A. oraz zasad współpracy z firmą audytorską, biegłym rewidentem oraz organem nadzoru” (dalej „Polityka wyboru”),
 2. „Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A.” (dalej „Procedura wyboru”),
 3. „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem” (dalej „Polityka świadczenia usług”).

Polityka wyboru określa następujące zasady obowiązkowej rotacji i karencji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta:

 • Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat oraz odpowiednio 5 lat w odniesieniu do kluczowego biegłego rewidenta.
 • Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejny co najmniej dwuletni okres.
 • Po upływie maksymalnych okresów trwania zlecenia, Bank nie może zlecić badania ustawowego firmie audytorskiej ani żadnemu podmiotowi z jej sieci działających w ramach Unii Europejskiej w okresie kolejnych 4 lat, a w przypadku kluczowego biegłego rewidenta po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego,
 • Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego sprawozdań finansowych przez okres dłuższy niż 5 lat.

Zgodnie z Procedurą wyboru, postępowanie zakupowe mające na celu wybór firmy audytorskiej przeprowadza się w formie przetargu. W następstwie zorganizowanej przez Bank procedury wyboru, Komitet ds. Audytu przekazuje Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rekomendacja ta, o ile nie dotyczy to odnowienia zlecenia badania, zawiera nie mniej niż dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich. Natomiast w przypadku przedłużenia umowy z firmą audytorską, Komitet ds. Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wyboru dotychczasowej firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją i (w przypadku nieodnowienia zlecenia) preferencją Komitetu ds. Audytu, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję w sprawie powołania firmy audytorskiej. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Walne Zgromadzenie, określając lata za które sprawozdania finansowe Banku i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Banku będą podlegały badaniu ustawowemu przez wybraną firmę audytorską.

W dniu 11 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po zapoznaniu się z propozycją Rady Nadzorczej, dokonało wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej „KPMG”) jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku za lata 2021-2023, czego konsekwencją było przedłużenie umowy o badanie sprawozdań finansowych z KPMG.

Polityka świadczenia usług określa, że świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzająca badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej na rzecz Banku wymaga wyrażenia zgody przez Komitet ds. Audytu. Ponadto Komitet ds. Audytu wyraża zgodę na świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz spółki zależnych Banku na podstawie wniosku spółki. Niezbędnym elementem takiego wniosku jest zgoda komitetu audytu spółki zależnej Banku wnioskującej o wyrażenie zgody. Podmioty należące do Grupy Kapitałowej Banku mają również obowiązek uzyskać zgodę Komitetu ds. Audytu podmiotu dominującego (PZU S.A.) na zakup usługi dozwolonej niebędącej badaniem. W 2022 roku firma audytorska KPMG świadczyła usługi dozwolone niebędące badaniem na rzecz Banku i jego spółek zależnych. Przed zawarciem umowy na świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem, Komitet ds. Audytu, Komitet Audytu spółki zależnej będącej jednostką zainteresowania publicznego oraz Komitet ds. Audytu podmiotu dominującego względem Banku dokonały oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyraziły zgodę na świadczenie tych usług.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 25/20 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, a następnie zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 133/20 z dnia 15 lipca 2020 roku, 160/20 z dnia 3 listopada 2020 roku, 167/20 z dnia 10 listopada 2020 roku. Dnia 2 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uchwałą nr 161/22 zmieniła Regulamin Komitetu do spraw Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i przyjęła jego tekst jednolity.

Celem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej zadań związanych m.in. z kształtowaniem składu Zarządu Banku oraz nadzorowaniem polityki Zarządu Banku w odniesieniu do doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku. Komitet w swoim działaniu kieruje się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku i interes akcjonariuszy Banku.

Do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy m.in.:

 1. określanie zakresu obowiązków kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,
 2. dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu Banku jako całości i poszczególnych Członków Zarządu Banku oraz informowanie Zarządu Banku o wynikach tej oceny,
 3. przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie: ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu Banku, przedkładania Walnemu Zgromadzeniu propozycji w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
 4. wysokości wynagrodzenia (w tym premii) Dyrektora Departamentu Zgodności oraz Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego,
 5. przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie: oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Zarządu Banku oraz członków Rady Nadzorczej na etapie powoływania w skład tych organów oraz członków tych organów w toku wykonywania przez nich obowiązków, oceny odpowiedniości kolektywnej Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania lub nadzorowania Bankiem, planów sukcesji członków Zarządu Banku celem zapewnienia ciągłości zarzadzania,
 6. przygotowanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej raz w roku raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

W 2022 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 9 posiedzeń.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku skład osobowy Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca Komitetu,
 • Małgorzata Sadurska –  Sekretarz Komitetu,
 • Sabina Bigos-Jaworowska –  Członek Komitetu,
 • Joanna Dynysiuk –  Członek Komitetu,
 • Marian Majcher – Członek Komitetu.

W związku ze zmianą z dniem 2 listopada 2022 roku Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna m.in. w zakresie liczby członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, z tym samym dniem w skład Komitetu zostali dodatkowo powołani na Członków Komitetu: Michał Kaszyński oraz Stanisław Ryszard Kaczoruk.

Od dnia 2 listopada 2022 roku skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Beata Kozłowska-Chyła –  Przewodnicząca Komitetu,
 • Małgorzata Sadurska – Sekretarz Komitetu,
 • Sabina Bigos-Jaworowska – Członek Komitetu,
 • Joanna Dynysiuk – Członek Komitetu,
 • Marian Majcher – Członek Komitetu,
 • Stanisław Ryszard Kaczoruk – Członek Komitetu,
 • Michał Kaszyński – Członek Komitetu

i do dnia 31 grudnia 2022 roku nie uległ zmianie.

Komitet ds. Ryzyka

Komitet ds. Ryzyka działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu do spraw Ryzyka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 99/19 z dnia 5 listopada 2019 roku, a następnie zmieniony uchwałami Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 101/20 z dnia 29 maja 2020 roku, 118/20 z dnia 10 lipca 2020 roku, 132/20 z dnia 15 lipca 2020 roku, 159/20 z dnia 3 listopada 2020 roku, 166/20 z dnia 10 listopada 2020 roku oraz 12/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Misją Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków dotyczących: sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem oraz oceny adekwatności i skuteczności tego systemu. Komitet w swoim działaniu kieruje się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku oraz interes akcjonariuszy.

Do zadań Komitetu ds. Ryzyka m.in. należy wyrażanie opinii w zakresie:

 1. całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka wyrażonej w postaci apetytu na ryzyko,
 2. opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku, w tym polityk z obszaru ryzyka kredytowego, finansowego i operacyjnego,
 3. raportów dotyczących profilu ryzyka oraz realizacji strategii zarządzania ryzykiem, przedstawianych przez Zarząd Banku.

Ponadto Komitet ds. Ryzyka wspiera Radę Nadzorczą w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz weryfikuje, czy ogólny poziom cen pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględnia strategie biznesową i ryzyka Banku.

W 2022 roku Komitet ds. Ryzyka odbył 14 posiedzeń.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku skład osobowy Komitetu ds. Ryzyka przedstawiał się następująco:

 • Stanisław Ryszard Kaczoruk – Przewodniczący Komitetu,
 • Marcin Izdebski – Sekretarz Komitetu,
 • Michał Kaszyński – Członek Komitetu,
 • Marian Majcher – Członek Komitetu,
 • Małgorzata Sadurska – Członek Komitetu

i do dnia 31 grudnia 2022 roku nie uległ zmianie.

 

* 24 § 70, ustęp 6, punkt 5, litera k i l rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2018 r.
** https://www.pekao.com.pl/o-banku/lad-korporacyjny.html
*** https://www.pekao.com.pl/o-banku/wladze-banku.html

Zarząd Banku w dniu 3 listopada 2020 roku przyjął w drodze uchwały oraz Rada Nadzorcza Banku w dniu 4 listopada 2020 roku zatwierdziła w drodze uchwały „Politykę równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do Członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” (dalej „Polityka”). Uchwałą nr 34 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 15 czerwca 2022 roku przyjęło Politykę w zakresie, w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, z wyłączeniem § 8 Polityki. Uchwała ZWZ, o której mowa powyżej w § 2 stanowi, że: „W celu zapewnienia dostatecznej różnorodności w Radzie Nadzorczej w zakresie płci, Bank będzie dążył do osiągnięcia wskaźnika 30% jako docelowej minimalnej wartości udziału przedstawicieli każdej z obu płci w Radzie Nadzorczej. Bank będzie każdorazowo dążył do osiągnięcia tego wskaźnika w najbliższym możliwym terminie, jednak nie wcześniej niż moment upływu kadencji Rady Nadzorczej.”.

Polityka określa strategię Banku w zakresie zarządzania różnorodnością pracowników Banku, w tym zróżnicowania w odniesieniu do wyboru, członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku, jak również definiuje wytyczne mające na celu zapewnienie pracownikom Banku możliwości zarządzania ich karierą, osiągnięcie sukcesu oraz ocenę wykonywanej przez nich pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć.

Celem strategii różnorodności Banku jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez pracowników Banku, w tym wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zarządzie oraz Kluczowych Funkcji w Banku, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.

Strategia różnorodności Banku obejmuje i wykorzystuje do osiągnięcia najlepszych rezultatów różnice, które oprócz wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, wynikają z kierunku wykształcenia, pochodzenia geograficznego, płci oraz wieku. Strategia różnorodności w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej/ członków Zarządu/ osób pełniących Kluczową Funkcję w Banku jest realizowana w procesach doboru, oceny odpowiedniości oraz sukcesji.

Aktualny udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Banku wynosi > 54,9% a na wyższych stanowiskach kierowniczych > 34,8%.

Stosowanie polityki różnorodności ma zastosowanie w procesach decyzyjnych w zakresie: doboru zewnętrznego, nominacji wewnętrznych, planowania sukcesji, z uwzględnieniem przepisów o równym traktowaniu w zakresie nawiązywania stosunku pracy, które uwzględniają zasadę równości płci.

Z uwagi na przyjęte w tym zakresie przepisy oraz wagę jaką Zarząd Banku zwraca na wartości przedstawione w Polityce, jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu

W latach 2020 – 2022 udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Banku przedstawiał się następująco:

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
l. osób % l. osób % l. osób %
Kobiety 1 12,5% 1 11% 1 11%
Mężczyźni 7 87,5% 8 89% 1 89%
Razem 8 100% 9 100% 9 100%

W latach 2020 – 2022 udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej Banku przedstawiał się następująco:

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
l. osób % l. osób % l. osób %
Kobiety 5 55,5% 5 55,5% 5 55,5%
Mężczyźni 4 44,5% 4 55,5% 4 55,5%
Razem 0 100% 9 100% 9 100%

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera m rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.

* § 70, ustęp 6, punkt 5, litera a i b rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r.
** Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
***2 Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego
**** Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/Dla-Bankow/Prawo-i-legislacja/Komisja-EtykiBankowej

Wyniki wyszukiwania