ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Odpowiedzialny proces zakupowy

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
]

Grupa Pekao oraz Bank traktują kontrahentów z należytym szacunkiem, a wyboru dostawców towarów i usług dokonuje w sposób obiektywny i bezstronny dbając tym samym o dobre i uczciwe relacje handlowe. Przy wyborze dostawców Grupa Pekao oraz Bank stosują wewnętrzne procedury, zgodne z najlepszymi praktykami oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Grupa Pekao buduje długofalowe relacje z dostawcami oparte o wzajemne zaufanie, szacunek oraz profesjonalizm. W szczególności doceniani są dostawcy, którzy stosują sprawdzone praktyki rynkowe i reprezentują najwyższy poziom etyki zawodowej.

Przebieg procesów zakupowych określają trzy kluczowe regulacje, obowiązujące od 2018 roku: Polityka zakupowa w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; Zasady realizacji zakupów przez Departament Zakupów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Zasady realizacji zakupów bez udziału Departamentu Zakupów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zasady zostały ponownie zweryfikowane w 2019, 2020 i 2022 roku w ślad za dalszą transformacją funkcji zakupowej w Banku. W 2022 roku aktualizacji poddano również Politykę zakupową.

Kolejnym krokiem usprawnień zainicjowanym w 2019 roku była pełna digitalizacja procesów zakupowych i komunikacji prowadzonej z oferentami na etapie postępowań zakupowych oraz składanych zamówień. Efektem dotychczasowych prac w zakresie digitalizacji procesów zakupowych jest wdrożenie Zintegrowanego Narzędzia Zakupowego. W ślad za nowym systemem zaktualizowano również obowiązującą w Banku procedurę zakupową.

W przeprowadzanych postępowaniach zakupowych przedmiot zamówienia jest określany jednakowo dla wszystkich kontrahentów, w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Każda firma może zostać zaproszona do uczestniczenia w postępowaniu i, pod warunkiem spełnienia wewnętrznych wymagań Banku, złożenia oferty. Wszyscy oferenci, planowani do uwzględnienia w postępowaniach zakupowych, są rejestrowani w bazie dostawców i brani pod uwagę przy konstruowaniu listy potencjalnych dostawców. Dodatkowo, w 2022 roku, uruchomiono tzw. Strefę Dostawcy Banku Pekao, gdzie publikowane są informacje o wybranych, planowanych do uruchomienia postępowaniach zakupowych. W Strefie Dostawcy umieszczono również dedykowany link do rejestracji w Zintegrowanym Narzędziu Zakupowym, w którym kontrahenci mogą wskazać asortymenty, w których chcieliby zostać zapraszani do uruchamianych postępowań zakupowych.

Firmy zaproszone do uczestniczenia w postępowaniu mają możliwość zadawania pytań dotyczących przekazanej specyfikacji. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia danego postępowania jest przesyłana wszystkim uczestniczącym w nim oferentom. W celu zapewnienia bezstronnego wyboru dostawców dóbr i usług powoływane są zespoły zakupowe, których zadaniem jest dbanie o transparentność procesu wyboru dostawcy oraz opracowywanie rekomendacji najbardziej korzystnej oferty.

Zgodnie z przyjętymi zasadami stosowanymi przy udzielaniu zamówień Bank w znaczącej części postępowań wykorzystuje metodę prowadzenia negocjacji w formie elektronicznej, co zdecydowanie ułatwia prowadzenie postępowań o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zaletą stosowania takiego rozwiązania jest wysoka skuteczność i transparentność procesu negocjacji.

Dodatkowo, przeprowadzając przetargi, Bank weryfikuje potencjalnych oferentów pod względem ryzyka korupcji oraz w zakresie list sankcyjnych (listy sankcyjne USA i UE) i ostrzeżeń publicznych KNF. Firmy, które realizują zamówienia dla Banku, są informowane o przyjętym procesie naruszeń oraz o istotnych postanowieniach polityki przeciwdziałania korupcji w Banku.

GRI[
 • 414-1
]

Przy przeprowadzanych przez Bank przetargach (o wartości powyżej 1 mln PLN netto) obowiązuje wymóg wypełniania przez dostawców „Formularza Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej (CSR)”. W ten sposób Bank podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego oraz zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych Banku. Formularz zawiera pytania dotyczące uwzględnienia przepisów ochrony środowiska oraz kwestii respektowania praw człowieka w codziennej działalności dostawcy lub kontrahenta. Formularz został zaktualizowany w 2022 roku i zakres jego zagadnień obejmuje m.in.:

 • przestrzeganie praw i przepisów z zakresu ochrony środowiska, realizowanych kontroli i spraw karnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących w tym zakresie w tym zakresie,
 • wdrażanie innowacyjnych, przyjaznych środowisku nowych technologii,
 • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników dotyczących kwestii ekologicznych.
 • zakaz pracy przymusowej,
 • zakazu pracy dzieci
 • poszanowanie przepisów prawa regulujący czas pracy,
 • poszanowanie przepisów prawa o BHP,
 • przestrzegania praw i przepisów z zakresu prawa pracy, w tym wypłaty wynagrodzenia zwyczajowo stosowanego w danym sektorze dla wszystkich pracowników,
 • naruszenia przepisów antykorupcyjnych.

Odsetek postępowań zrealizowanych z dostawcami dobranymi pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych i społecznych w 2022 roku wyniósł około 53%.

GRI[
 • 2-6
]

Departament Zakupów współpracuje z kontrahentami zewnętrznymi w ramach: prowadzonych postępowań zakupowych (do udziału w postępowaniach zakupowych rozstrzygniętych w 2022 roku zostało zaproszonych1218 oferentów), zawieranych umów (272 kontrahentów) oraz składanych zamówień (879 kontrahentów). Ponad 90% dostawców stanowią kontrahenci prowadzący działalność w Polsce. Baza dostawców zarządzana jest za pośrednictwem Zintegrowanego Narzędzia Zakupowego.

Wyniki wyszukiwania