ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Klimat i środowisko

Obowiązkowe ujawnienia zgodnie z rozporządzeniem o Taksonomii

GRI[
  • 3-3
  • Wskaźniki taksonomiczne
]

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie o tzw. taksonomii, dalej: „taksonomia” lub „taksonomia UE”) oraz jego aktami wykonawczymi:

  • Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Rozporządzenie Delegowane do art. 8 Rozporządzenia o tzw. taksonomii), oraz
  • Rozporządzaniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych,

w okresie przejściowym Bank jest zobowiązany do ujawniania udziału w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności opisywanych zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji tj. kwalifikujących się do systematyki (taxonomy eligibly) w zakresie dwóch celów klimatycznych – adaptacji do zmian klimatu lub łagodzenia zmian klimatycznych.

Na potrzeby wyznaczenia udziału w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności opisywanej w Taksonomii Bank oraz jego spółki zależne dokonały analizy swoich ekspozycji wobec przedsiębiorstw niefinansowych i przedsiębiorstw finansowych celem identyfikacji klientów podlegających wymogom w zakresie publikowania danych niefinansowych zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE (dalej „Dyrektywa NFRD”) oraz ustaliły wartość bilansową brutto ekspozycji z tytułu kredytów i zaliczek, dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów kapitałowych w portfelu bankowym odrębnie dla każdego ze zidentyfikowanych podmiotów według stanu na dzień 31.12.2022. Następnie w oparciu o wskaźniki prezentowane w raportach niefinansowych klientów opublikowanych w 2022 roku za okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2021 Grupa wyznaczyła kwoty ekspozycji wobec poszczególnych podmiotów w podziale na:

  • część związaną z działalnością kwalifikującą się do systematyki (taxonomy eligible), według wskaźnika udziału procentowego obrotu  z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalności kwalifikującą się do systematyki (KPI Turnover);
  • część związaną z działalnością niekwalifikującą się do systematyki (taxonomy non-eligible) według wskaźnika udziału procentowego obrotu  z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalności kwalifikującą się do systematyki (KPI Turnover);
  • część związaną z działalnością kwalifikującą się do systematyki (taxonomy eligible), według wskaźnika udziału procentowego nakładów inwestycyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalności kwalifikującą się do systematyki (KPI Capex);
  • część związaną z działalnością niekwalifikującą się do systematyki (taxonomy non-eligible) według wskaźnika udziału procentowego nakładów inwestycyjnych z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalności kwalifikującą się do systematyki (KPI Capex).

Poniższa tabela prezentuje informacje o udziale w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności kwalifikujących się i niekwalifikujących się do systematyki (w podziale na KPI Turnover oraz KPI Capex) oraz pozostałe informacje, które Bank zobowiązany jest ujawniać w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zgodnie z wymogami art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego 2021/2178:

UJAWNIENIA TAKSONOMICZNE na 31.12.2022 INFORMACJA KONTEKSTOWA
Art. 10. ust. 3 pkt a) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki według wskaźnika KPI Turnover 0,34% Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych podlegających Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95 UE (Dyrektywa NFRD) opisywana w Rozporządzeniu Delegowanym dot. ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji służących w określeniu wkładu w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Rozporządzenie CRR). W ramach ekspozycji zostały ujęty należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej brutto
Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki według wskaźnika KPI Capex 0,64%
Art. 10. ust. 3 pkt a) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki według wskaźnika KPI Turnover 2,03% Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych podlegających Dyrektywie NFRD nieopisywana w Rozporządzeniu Delegowanym dot. ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji służących w określeniu wkładu w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzaniem CRR. W ramach ekspozycji zostały ujęty należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej brutto
Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki według wskaźnika KPI Capex 1,72%
Art. 10. ust. 3 pkt b) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych 28,06% Ekspozycje w wartości bilansowej brutto wobec rządów centralnych, banków centralnych oraz emitentów ponadnarodowych do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR. W ramach ekspozycji zostały ujęte należności kredytowe oraz obligacje w portfelu niehandlowym, w tym obligacje wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego posiadające gwarancje Skarbu Państwa.
Art. 10. ust. 3 pkt b) Udział procentowy w aktywach ogółem instrumentów pochodnych 5,46% Wartość bilansowa brutto instrumentów pochodnych do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Art. 10. ust. 3 pkt c) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi raportowania niefinansowego 30,62% Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych niepodlegająca Dyrektywie NFRD, tj. firm z segmentu mikro (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze), MŚP, korporacji, firm z sektora publicznego w wartości bilansowej brutto do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Art. 10. ust. 3 Udział procentowy w aktywach ogółem portfela handlowego 5,70% Wartość bilansowa brutto portfela handlowego nieuwzględniająca instrumentów pochodnych, instrumentów kapitałowych oraz kredytów i zaliczek wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Art. 10. ust. 3 Udział procentowy w aktywach ogółem pożyczek międzybankowych na żądanie 0,20% Wartość bilansowa brutto pożyczek międzybankowych na żądanie do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Aktywa ogółem skonsolidowane ostrożnościowo (mln zł) 281 207 Wartość aktywów skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR

Bank Pekao nie posiada na ten moment celów dotyczących zapewnienia wzrostu wolumenu ekspozycji zgodnych z taksonomią w swojej strategii biznesowej oraz nie uwzględnia tych celów we współpracy z klientami i kontrahentami (ujawnienie na podstawie Załącznika XI do Rozporządzenia Delegowanego do art. 8 Rozporządzania o taksonomii). Przedstawione powyżej udziały różnią się od wskaźników raportowanych zgodnie ze Strategią ESG Banku z uwagi na inną metodykę ich wyliczeń.

Ujawnienie na podstawie art. 8 ust. 6-7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji:

W związku z tym, że przedsiębiorstwa niefinansowe będące klientami Banku nie ujawniły jeszcze informacji dot. działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym, Bank na datę 31.12.2022 roku nie posiadał pełnej informacji w zakresie wymaganym do ujawnienia zgodnie z formularzami 1, 4 i 5  Załącznika XII do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 – ujawnienie w zakresie finansowania działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej w ramach procesów jądrowych i z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych.

Bank ujawni informację w tym zakresie w Oświadczeniu o danych niefinansowych za 2023 rok na podstawie informacji ujawnionych w tym zakresie przez przedsiębiorstwa niefinansowe będące klientami Banku.

Korekta ujawnienia zgodnego z rozporządzeniem o Taksonomii zaprezentowanego w Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok

W Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej ujawniona została nieprawidłowa wartość wskaźnika prezentującego udział procentowy w aktywach ogółem portfela handlowego. Wartość zaprezentowana w ujawnieniu wynosiła 0,20%, podczas gdy rzeczywista wartość wskaźnika na koniec 2021 roku wynosiła 3,40%. Poniższa tabela prezentuje prawidłowe wartości wszystkich wskaźników taksonomicznych za 2021 rok.

UJAWNIENIA TAKSONOMICZNE na 31.12.2021 Wartość ujawniona w Oświadczeniu o danych niefinansowych za 2021 rok Rzeczywista wartość wskaźnika za 2021 rok INFORMACJA KONTEKSTOWA
Art. 10. ust. 3 pkt a) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki 0,40% 0,40% Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych podlegających Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95 UE (Dyrektywa NFRD) opisywana w Rozporządzeniu Delegowanym dot. ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu wkładu w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Rozporządzenie CRR). W ramach ekspozycji zostały ujęty należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej brutto.
Art. 10. ust. 3 pkt a) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki 2,20% 2,20% Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych podlegających Dyrektywie NFRD nieopisywana w Rozporządzeniu Delegowanym dot. ustanowienia technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu wkładu w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzaniem CRR. W ramach ekspozycji zostały ujęte należności kredytowe, leasingowe, faktoringowe, obligacje korporacyjne oraz udziały kapitałowe w wartości bilansowej brutto.
Art. 10. ust. 3 pkt b) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych 25,00% 25,00% Ekspozycje w wartości bilansowej brutto wobec rządów centralnych, banków centralnych oraz emitentów ponadnarodowych do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR. W ramach ekspozycji zostały ujęte należności kredytowe oraz obligacje w portfelu niehandlowym, w tym obligacje wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego posiadające gwarancje Skarbu Państwa.
Art. 10. ust. 3 pkt b) Udział procentowy w aktywach ogółem instrumentów pochodnych 3,20% 3,20% Wartość bilansowa brutto instrumentów pochodnych do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Art. 10. ust. 3 pkt c) Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi raportowania niefinansowego 34,60% 34,60% Działalność gospodarcza podmiotów finansowych i niefinansowych niepodlegająca Dyrektywie NFRD, tj. firm z segmentu mikro (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze), MŚP, korporacji, firm z sektora publicznego w wartości bilansowej brutto do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Art. 10. ust. 3 Udział procentowy w aktywach ogółem portfela handlowego 0,20% 3,40% Wartość bilansowa brutto portfela handlowego nieuwzględniająca instrumentów pochodnych, instrumentów kapitałowych oraz kredytów i zaliczek wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Art. 10. ust. 3 Udział procentowy w aktywach ogółem pożyczek międzybankowych na żądanie 0,20% 0,20% Wartość bilansowa brutto pożyczek międzybankowych na żądanie do aktywów ogółem skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR
Aktywa ogółem skonsolidowane ostrożnościowo (mln zł) 250 642 250 642 Wartość aktywów skonsolidowanych ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR

Wyniki wyszukiwania