ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Zarządzanie konfliktem interesów

GRI[ ]
GRI[
 • 2-15
]

Obowiązująca Polityka zarządzania konfliktami interesów w Grupie Pekao określa zasady zarządzania konfliktami interesów oraz definiuje okoliczności powodujące lub mogące spowodować w działalności Banku powstanie konfliktu interesów.

W Banku stosuje się metodykę zarządzania konfliktami interesów, która umożliwia identyfikację, ocenę ryzyka braku zgodności związaną z danym konfliktem, wybór odpowiednich środków zapewniających zapobieganie, minimalizowanie negatywnych skutków lub wygaszanie konfliktów interesów oraz ich monitorowanie. Bank definiuje okoliczności, w których najczęściej identyfikowane są konflikty interesów, uwzględniając zarówno obszary potencjalnie narażone na ryzyko powstania konfliktu interesów, jak i rodzaje relacji, dotyczących Banku, pracowników, podmiotów należących do Grupy Pekao oraz podmiotów trzecich, w szczególności klientów i kontrahentów Banku.

Zidentyfikowane rodzaje konfliktów interesów oraz środki zarządzania tymi konfliktami, które powinni stosować Pracownicy identyfikujący konflikt interesów, zamieszczane są w Matrycy Konfliktów Interesów.

Środkami zarządzania konfliktami interesów stosowanymi przez Bank na wypadek wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów są m.in. środki oparte na:

 • Strukturze organizacyjnej i polegające na:
  • ustanowieniu barier informacyjnych (tzw. chińskich murów),
  • wprowadzeniu podziału zadań uwzględniającego rozdzielenie fizyczne i kompetencyjne różnych jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów Grupy w działaniach, z których może wynikać konflikt interesów, w szczególności wyodrębnienie jednostek organizacyjnych Banku,
  • wprowadzeniu niezależności strukturalnej polegającej na przyporządkowaniu każdej jednostce organizacyjnej Banku określonych kompetencji, opisu metod, rodzaju działań i zachowań operacyjnych umożliwiających niezależne podejmowanie decyzji oraz nadzoru nad pracownikami Banku,
  • zapobieganiu jednoczesnemu lub następującemu bezpośrednio po sobie zaangażowaniu pracowników Banku w świadczenie usług, jeżeli takie zaangażowanie może negatywnie wpływać na efektywność zarządzania konfliktami interesów,
 • Regulacjach wewnętrznych wprowadzających reguły dotyczące wynagradzania pracowników Banku, polegające na zdefiniowaniu:
  • zasad wynagradzania tak, aby nie miały negatywnego wpływu na interesy Interesariusza i eliminowały bezpośrednie zależności pomiędzy zmienną częścią wynagrodzenia a celami biznesowymi,
  • zawierania transakcji własnych, wprowadzających procedury zapobiegające nadużyciom związanym z wykonywaniem transakcji własnych na instrumentach finansowych polegające na ustanowieniu ograniczeń dotyczących wykonywania transakcji na rachunek własny pracownika lub Banku,
  • przenoszenia pracowników Banku na inne stanowiska w przypadku powstania podległości służbowej pomiędzy osobami bliskimi.
 • Wprowadzeniu i przestrzeganiu przez pracowników zasad etyki i kultury korporacyjnej oraz przeprowadzaniu odpowiednich szkoleń.

W przypadku gdy istnieje ryzyko naruszenia interesów interesariusza, którego konflikt dotyczy lub istnieje znaczące ryzyko utraty reputacji, następuje ujawnienie konfliktu interesów interesariuszowi. Ujawnienie każdorazowo zawiera opis konfliktu interesów będącego podstawą ujawnienia, dostosowany do wiedzy i doświadczenia interesariusza, pozwalający mu na podjęcie świadomej decyzji odnośnie do konkretnej usługi oraz informacje o zastosowanych przez Bank środkach zarządzania konfliktem interesów w celu ograniczenia ryzyk związanych z konfliktem interesów. Ujawnienie konfliktu interesów nie zwalnia Banku z obowiązku stosowania wszelkich możliwych środków zarządzania konfliktem interesów.

W Banku obowiązuje ponadto Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Banku Pekao S.A. (dalej „Regulamin”). Regulamin określa zasady zarządzania konfliktami interesów oraz definiuje okoliczności powodujące lub mogące spowodować w działalności Banku powstanie konfliktu interesów na wszystkich szczeblach organizacji. Regulamin ustanawia reżim postępowania Banku, nakładając ogólny obowiązek ujawniania także w sytuacjach zasiadania w wielu organach zarządczych, powiązaniami kapitałowymi z dostawcami i innymi interesariuszami, istnieniem akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, relacjami i transakcjami z podmiotami powiązanymi. Bank zapewnia publiczne ujawnianie odpowiednich informacji dotyczących przyjętej w Banku Polityki zarządzania konfliktami interesów. Ujawnienia te zgodnie z Regulaminem powinny obejmować informacje na temat sposobu zarządzania przez Bank istotnymi konfliktami interesów oraz konfliktami, które mogłyby powstać z powodu przynależności Banku do grupy kapitałowej lub transakcji zawieranych przez Bank z innymi podmiotami w grupie kapitałowej.

Publicznemu ujawnieniu nie mogą podlegać informacje objęte ochroną: stanowiące dane osobowe, tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe informacje, a także informacje o istnieniu w Banku takich potencjalnych konfliktów oraz ich zakresie, powinny być także przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto, w odniesieniu do potencjalnych konfliktów interesów wynikających z istnienia akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny Bank posiada i stosuje regulację Zasady postępowania w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji – Polityka Grupy Banku
Pekao S.A
.

Wyniki wyszukiwania