ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Zaangażowanie

Proces reklamacyjny

GRI[
 • 3-3
 • 2-16
 • 2-25
 • Wskaźnik własny
]

Spółki Grupy Pekao systematycznie udoskonalają procedury i podejmują niezbędne działania, by na reklamacje klientów reagować szybko i rozpatrywać je w sposób w maksymalnym stopniu uwzględniający słuszne interesy klientów. Szczegółowe procedury operacyjne dotyczące zarządzania reklamacjami zawarte w regulacjach Banku w sposób przejrzysty i precyzyjny określają obowiązki i kompetencje, niezbędne do spełnienia wymogów rozpatrywania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w sposób rzetelny i obiektywny, z uwzględnieniem wszystkich informacji i dokumentów związanych ze zgłoszonym przez klienta problemem oraz zgodnie z przepisami prawa i zawartymi umowami. Główną regulacją w tym zakresie jest zarządzenie Proces rozpatrywania reklamacji klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Spółki Grupy Pekao zarządzają reklamacjami we własnym zakresie na podstawie wdrożonych i realizowanych procedur przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów. Procedury te zostały określone w formie przepisów wewnętrznych, zamieszczone w regulaminach i umowach zawieranych z klientami lub wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Klienci w trakcie rozwiązywania sporów, które mogą powstać w związku z oferowanymi usługami, mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Klienta. Rzecznik zajmuje się najtrudniejszymi i niestandardowymi sprawami, które wymagają indywidualnego podejścia i dodatkowych opinii prawnych. Każdy klient może skontaktować się z Rzecznikiem, jeżeli nie zgadza się z decyzją dotyczącą złożonej reklamacji, uważa, że sprawa jest skomplikowana i wymaga indywidualnego podejścia, lub jeżeli chce zgłosić uwagi dotyczących funkcjonowania Banku. Klient będący konsumentem Banku może ponadto zwrócić się z wnioskiem o postępowanie pozasądowe przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich lub przed Rzecznikiem Finansowym.

W ramach struktury odpowiedzialnej za zarządzanie reklamacjami wyodrębniono specjalną jednostkę, której zadaniem jest optymalizacja procesów reklamacyjnych, a w szczególności:

 • proaktywne wdrażanie zmian i usprawnień w procesie oraz narzędziach do zarządzania i rozpatrywania reklamacji,
 • wzmocnienie działań analitycznych i optymalizacyjnych w jednostce odpowiedzialnej za zarządzanie reklamacjami i pozostałych komórkach Banku,
 • aktualizowanie oraz wdrażanie niezbędnych zmian do regulacji wewnętrznych, w tym regulaminów dla klientów, dotyczących obsługi i zarządzania reklamacjami w Banku.

Jednostki Banku odpowiadające za procesy operacyjne i produktowe w cyklach kwartalnych otrzymują raporty wraz z podsumowaniami o podjętych w danym okresie działaniach i warsztatach zapobiegającym reklamacjom. Eksperci z Departamentu Zarządzania Reklamacjami obligatoryjnie uczestniczą w opiniowaniu regulacji wewnętrznych Banku dla wdrażanych produktów i procesów. Celem tego działania jest zapobieganie w jak największym stopniu powstawaniom reklamacji, jeszcze przed wdrożeniem produktu lub usługi.

W 2022 roku Bank kontynuował zintegrowany program badań satysfakcji i lojalności klientów, którym objęte zostały najważniejsze procesy i punkty styku. W grupie tej znajduje się proces reklamacji.

Badaniu podlegają elementy:

 • wysiłek, jaki klient wkłada w proces składania reklamacji,
 • zadowolenie z kanałów obsługi,
 • ocena pracownika oddziału oraz infolinii,
 • czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji,
 • czytelność i przejrzystość otrzymanej odpowiedzi.

Według badania zrealizowanego w II kwartale 2022 roku niemal 75 proc. klientów składających reklamację za pomocą oddziału lub infolinii dobrze ocenia pracownika. W porównaniu z I kw. 2022 roku wzrosło zadowolenie ze zrozumiałego sposobu przekazywania informacji podczas składania reklamacji.

Wyniki badań służą do systematycznej poprawy świadczonych przez Bank usług.

Zarząd Banku otrzymuje co najmniej raz w roku analizy dotyczące reklamacji klientów. Ostatni materiał przekazany został w lutym 2022 roku i zawierał informacje oraz dane za 2021 rok.

Proces rozpatrywania i zarządzana reklamacjami w Banku ma przede wszystkim na celu:

 • przejrzyste informowanie aktualnych i potencjalnych klientów o możliwościach składania reklamacji oraz warunkach i terminach rozpatrywania reklamacji,
 • niezależne, rzetelne, obiektywne i terminowe rozpatrzenie reklamacji,
 • podejmowanie działań usprawniających lub naprawczych w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości powodujących złożenie reklamacji przez klienta.

Do głównych przyczyn reklamacji należą m.in.: nieprawidłowości systemowe, niejasność zapisów umownych, nieprawidłowe operacje w bankomatach Banku czy niezrozumiałe zasady promocji bankowych. Bank dokładnie analizuje  każdą  reklamację, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości  podejmuje odpowiednie działania naprawcze.

Systematyczne analizy reklamacji pozwalają na podjęcie odpowiednich działań usprawniających procesy i procedury stosowane w Banku lub ich elementy, w celu:

 • podjęcia działań eliminujących nieprawidłowości,
 • poprawy procesów generujących reklamacje klientów – w tym także reklamacje niezasadne.

Wskaźniki własne dotyczące procesu reklamacyjnego w 2022 roku:

 • Zarejestrowanych zostało 136,4 tys. reklamacji (wzrost rok do roku o 33,6 tys. – 32,7%), z czego 8 tys. to zgłoszenia dotyczące Idea Banku przejętego 3.01.2021 roku.
 • Średni czas rozpatrywania reklamacji wyniósł 21,9 dni.
 • 98,9% reklamacji rozpatrzonych zostało według czasów określonych przez regulatorów i ustawodawców.
 • 53% zgłoszeń zostało w całości lub w części uznanych na korzyść klienta.
 • Łączna kwota roszczeń wyniosła 247,5 mln zł, z czego uznania na rzecz klientów łącznie wyniosły 28,5 mln zł – 2,8 mln stanowiło pomniejszenie przychodu lub koszt. Pozostałą kwotę odzyskano w procesie reklamacyjnym.
 • Liczba wystąpień: Rzecznika Finansowego – 524, Arbitra Bankowego – 53, KNF – 58, Rzecznika Konsumenta – 40, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 1.

Wyniki wyszukiwania