ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Struktura organizacyjna i zarządcza

GRI[
 • GRI 2-9
 • GRI 2-10
 • GRI 2-11
]

Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao posiadają strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Zakres kompetencji organów spółek jest określony w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru, w Statucie Banku oraz statutach/umowach spółek i regulacjach wewnętrznych podmiotów Grupy Pekao.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Najwyższym organem Banku Pekao jest Walne Zgromadzenie, które funkcjonuje na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku.

Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia jest określony w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.

Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Banku Pekao sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Organizację i sposób działania Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku Polska Opieki Pekao Spółka Akcyjna.

Skład Rady Nadzorczej Banku przedstawiał się następująco:

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2022 ROK 31.12.2022
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialne, jednakże dla wykonania określonych czynności lub w celu usprawnienia prac może powołać spośród swoich członków komitety oraz zespoły. Ponadto Rada może delegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia nadzoru w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą. W ramach Rady Nadzorczej Banku Pekao funkcjonują: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ryzyka. Powołane przez Radę Nadzorczą komitety przedkładają Radzie Nadzorczej roczne raporty z działalności.

Zarząd Banku

Zarząd Banku Pekao prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy niezastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu Banku, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, 14 czerwca 2022 roku jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2021, członków Zarządu Banku na nową wspólną kadencję trwającą 3 lata.

 1. W skład Zarządu Banku na kolejną trzyletnią wspólną kadencję zostały powołane następujące osoby:Leszek Skiba na Prezesa Zarządu Banku,
 2. Marcin Gadomski na Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
 3. Jarosław Fuchs na Wiceprezesa Zarządu Banku,
 4. Jerzy Kwieciński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
 5. Paweł Strączyński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
 6. Błażej Szczecki na Wiceprezesa Zarządu Banku,
 7. Wojciech Werochowski na Wiceprezesa Zarządu Banku,
 8. Piotr Zborowski na Wiceprezesa Zarządu Banku,
 9. Magdalena Zmitrowicz na Wiceprezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku, w wyniku przeprowadzonych ocen, stwierdziła, że wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz Zarząd Banku jako całość spełniają wymogi, o których mowa w art. 22aa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe oraz wymogi odpowiedniości, o których mowa w Polityce doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Żadna z powyższych osób powołanych w skład Zarządu Banku, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żadna z powołanych osób nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skład Zarządu Banku przedstawiał się następująco:

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2022 ROK 31.12.2022
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku
 • Prezes Zarządu Banku Leszek Skiba zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa. Prezes Zarządu Banku koordynuje prace członków Zarządu Banku, wydaje zarządzenia, zgodnie z postanowieniami przepisów wewnętrznych Banku. Prezes Zarządu Banku nadzoruje następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, ryzyko braku zgodności, komunikację korporacyjną, relacje inwestorskie, bezpieczeństwo, ryzyko prawne, projekty strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz analizy makroekonomiczne i transformację cyfrową. Prezes Zarządu Banku został wyznaczony jako Członek Zarządu odpowiedzialny za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Marcin Gadomski nadzoruje działalność Pionu Zarządzania Ryzykami oraz odpowiada za nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem działalności bancassurance.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Paweł Strączyński nadzoruje działalność Pionu Finansowego oraz został wyznaczony jako członek Zarządu, do którego będą zgłaszane naruszenia oraz który będzie odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procedury Zgłaszania Naruszeń (tzw. whistleblowing).
 • Wiceprezes Zarządu Banku Jerzy Kwieciński nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Wojciech Werochowski nadzoruje działalność Pionu Bankowości Detalicznej.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Magdalena Zmitrowicz nadzoruje działalność Pionu Bankowości Przedsiębiorstw.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Jarosław Fuchs nadzoruje działalność Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Piotr Zborowski nadzoruje działalność Pionu Strategii.
 • Wiceprezes Zarządu Banku Błażej Szczecki nadzoruje działalność Pionu Technologii i Operacji oraz koordynuje działania mające na celu odpowiednie zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Więcej informacji na temat struktury organizacyjnej i zarządczej Banku znajduje się w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.za 2022 rok” w podrozdziale 5.2.

GRI[
 • GRI 2-18
]

W Banku obowiązuje Polityka doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku 30 grudnia 2020 roku. Jej celem jest zagwarantowanie optymalnego i jednolitego procesu doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji w Banku, tak aby zapewnić wykonywanie zadań związanych z realizacją planów i strategii biznesowej Banku przez osoby posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, a także cieszące się dobrą reputacją.

Polityka doboru i oceny odpowiedniości określa również kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej kandydatów i członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku na etapie powoływania i w toku sprawowania funkcji, jak również zdarzenia skutkujące koniecznością przeprowadzenia oceny odpowiedniości, przebieg procesu oceny odpowiedniości, w tym role i zadania w procesie oraz skutki oceny, w tym środki naprawcze mające zastosowanie w celu zapewnienia spełnienia wymogów odpowiedniości.

W 2022 roku przeprowadzona została wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej członków Rady Nadzorczej Banku oraz wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej członków Zarządu Banku, jak również oceny odpowiedniości wynikające ze zmian dodatkowo pełnionych funkcji przez członków organów Banku.

Spółki zależne wdrożyły Polityki Oceny Odpowiedniości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyniki wyszukiwania