ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O Banku Pekao

Komunikacja z interesariuszami

GRI[ ]
GRI[
 • 2-29
]

Bank Pekao prowadzi aktywną, przejrzystą i skuteczną komunikację ze wszystkimi interesariuszami Banku, uwzględniającą ich potrzeby oraz zapewniając im równy dostęp do informacji przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi komunikacji. Do głównych grup interesariuszy należą:

 • Inwestorzy, analitycy rynku i agencje ratingowe
 • Klienci
 • Pracownicy
 • Dostawcy
 • Otoczenie społeczne
 • Media
 • Instytucje nadzoru; m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowy Bank Polski, Komitet Stabilności Finansowej), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Te właśnie grupy interesariuszy są szczególnie ważne, zważywszy na model biznesowy, realizację strategii oraz dalszy rozwój Banku.

Zasady polityki informacyjnej Banku Pekao w zakresie kontaktów z inwestorami oraz analitykami rynku papierów wartościowych, mediami i klientami reguluje polityka informacyjna Banku umieszona na stronie internetowej*.

*https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-sprawozdania/odpowiedzialny-biznes.html

GRUPA INTERESARIUSZY NARZĘDZIA KOMUNIKACJI CZĘSTOTLIWOŚĆ KOMUNIKACJI ZGŁASZANE TEMATY DZIAŁANIA BANKU
Inwestorzy (akcjonariusze, obligatariusze i nabywcy innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank, analitycy rynku i agencje ratingowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Co najmniej raz w roku
 • Realizacja strategii, budowanie wartości, zmiany organizacyjne
 • Prognozy makroekonomiczne i rynkowe
 • Dystrybucja zysków do akcjonariuszy
Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku, stosowanie zewnętrznych regulacji i standardów rynkowych.
Konferencje Kilkanaście razy w roku
Spotkania i telekonferencje Kilkaset w roku
Komunikaty giełdowe i prasowe Na bieżąco
Raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacjewyników Raz na kwartał
Strona internetowa Banku i internetowe kanały informacyjne Na bieżąco
Spotkania z agencjami ratingowymi Co najmniej raz w roku
Stała współpraca Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG (inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, analitycy finansowi i organizacje rynku kapitałowego); Na bieżąco
Raport ESG online Na bieżąco
Oddziały, bankowość internetowa i mobilna Na bieżąco
Klienci Strona internetowa Banku i internetowe kanały informacyjne Na bieżąco
 • Wysoka jakość oferowanych produktów i usług,
 • Uczciwe praktyki konsumenckie
 • Bezpieczeństwo powierzonych środków
 • Łatwość w komunikacji z Bankiem
 • Oferowanie konkurencyjnych, wysokiej jakości produktów i usług dostosowanych do potrzeb Klientów; stosowanie procedur zapewniających uczciwe i bezpieczne zarządzanie funduszami Klientów; zapewnienie wielu kanałów dostępu;
 • tworzenie przejrzystych warunków ofert i umów. zbieranie oczekiwań i opinii klientów;
 • współtworzenie i przestrzeganie dobrych praktyk standardów reklamowych usług finansowych.
Platforma bankowości internetowej i mobilnej Na bieżąco
Infolinia Na bieżąco
Reklamacje Na bieżąco
Badania satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Na bieżąco
Kampanie reklamowe i działania marketingowe Na bieżąco
Oferty produktowe, mailing Na bieżąco
Uczestnictwo w targach W zależności od możliwości
Komunikacja wewnętrzna Na bieżąco
Pracownicy Intranet, czaty, forum dyskusyjne Na bieżąco
 • Stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Strategia banku i kluczowe cele
 • Przejrzysta struktura organizacyjna
 • Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
Słuchanie opinii pracowników (chaty, badania satysfakcji), zapewnienie pracownikom rozwoju (awanse, szkolenia), jasne, mierzalne cele do realizacji podlegające monitorowaniu, adekwatna polityka płac i benefitów, spotkania z pracownikami i bieżąca komunikacja z pracownikami, zapewnienie przyjaznego miejsca do pracy: w tym wdrożenie możliwości pracy zdalnej oraz  działania prozdrowotne i profilaktyczne.
Spotkania z udziałem Zarządu Kilka razy w roku
Wyjazdy konkursowe, olimpiady Co najmniej raz w roku
Wolontariat pracowniczy Na bieżąco
Webinaria Na bieżąco
Ocena pracownika Co najmniej raz w roku
Wewnętrzne publikacje Na bieżąco
Ankiety tematyczne, ankiety oceniające, badanie opinii pracowników Kilka razy w roku
System zgłaszania naruszeń whistleblowing Na bieżąco
Spotkania z przedstawicielami pracodawcy, negocjacje, konsultacje Co najmniej kilkanaście razy w roku
Organizacje związkowe Strona intranetowa Na bieżąco
 • Zapisy ZUZP
 • Sprawy pracownicze
Dialog ze wszystkimi organizacjami związków zawodowych działającymi w Banku, który oparty na poszanowaniu słusznych interesów stron
Spotkania z dostawcami, negocjacje Na bieżąco Szczegółowe informacje dotyczące partnerów społecznych znajdują się na poszczególnych stronach intranetowych.

 

Zapewnienie stronie społecznej możliwości komunikacji z pracownikami.
Dostawcy Specjalna platforma zakupowa, Telefon, e-mail Na bieżąco
 • Przejrzyste zasady wyboru i współpracy z dostawcami
Stosowanie przejrzystych procedur wyboru dostawców; terminowa realizacja postanowień umowy, promowanie dobrych praktyk zakupowych.
Bieżąca współpraca i realizacja umów Na bieżąco
Działalność charytatywna i sponsoringowa, działania na rzecz klimatu Na bieżąco
Otoczenie społeczne i środowisko naturalne Wolontariat pracowniczy Na bieżąco
 • Projekty społeczne i środowiskowe
 • Redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, edukacja ekologiczna Klientów i Pracowników
 • Możliwości pracy i rozwoju dla studentów
Realizacja projektów sponsoringowych i charytatywnych; wspieranie rozwoju społeczności; zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych i środowiskowych, redukowanie negatywnego wpływu na środowisko
Spotkania ze studentami, praktyki studenckie Co najmniej raz w roku
Konferencje prasowe Kilkanaście razy w roku
Media Komunikaty prasowe Na bieżąco
 • Realizacja i promocja strategii banku
 • Rzetelne informowanie o działaniach / sytuacji banku wszystkich grup interesariuszy poprzez media
 • Budowanie pozycji lidera  / eksperta sektora finansowego
Przejrzystość działania, łatwy i szybki dostęp do informacji o Banku.
Portale społecznościowe Na bieżąco
Wywiady, wypowiedzi eksperckie Na bieżąco
Uczestnictwo w konferencjach ekonomicznych itp. Kilkadziesiąt razy w roku
Stała współpraca Biura Komunikacji (dziennikarze, media) Na bieżąco
Raporty, korespondencja, kontrole, badania pozasprawozdawcze Na bieżąco
Regulatorzy
 • Przestrzeganie wymogów i regulacji;
 • Wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.
Przestrzeganie wymogów, regulacji i dobrych praktyk, bieżąca współpraca z Regulatorami.

Wyniki wyszukiwania