ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Podstawowe regulacje dotyczące zatrudnienia

GRI[ ]

Regulamin Pracy

Regulamin pracy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: „Regulamin Pracy”) ustala organizację i porządek w procesie pracy w Banku Pekao oraz określa związane z tym prawa i obowiązki Banku i jego pracowników. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Banku bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska oraz bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Regulamin Pracy w szczególności:

 • doprecyzowuje podstawowe obowiązki pracowników oraz Banku,
 • wskazuje stosowane w Banku systemy czasu pracy oraz godziny rozpoczynania i zakończenia pracy,
 • ustala zasady ewidencji czasu pracy, harmonogramy czasu pracy na okresy miesięczne w okresach rozliczeniowych,
 • ustala zasady korzystania z pracy zdalnej przez pracowników (niezwłocznie po wprowadzeniu przepisów powszechnych dotyczących pracy zdalnej, Bank przystąpi do rozmów z organizacjami związków zawodowych w celu uzgodnienia zmian do Regulaminu Pracy w tym zakresie),
 • reguluje kwestię szkoleń z zakresu BHP, badań pracowniczych, informowania pracowników o zagrożeniach środowiska pracy, ustala zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej.

Bank informuje pracowników o przysługującym im wymiarze urlopu wypoczynkowego w umowach o pracę, a w kwestii urlopów związanych z rodzicielstwem informacje te są przekazywane pracownikom na bieżąco, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Bank stosuje okresy wypowiedzenia wynikające z Kodeksu pracy lub z zapisów wynikających z umów o pracę, które to zapisy nie są mniej korzystne niż wynikające z prawa pracy. Konsultacje w Banku w zakresie wypowiadania umów o pracę są realizowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. W 2022 roku w Banku przeważnie stosowano jedno- lub trzymiesięczne okresy wypowiedzenia.

Grupa Pekao oraz Bank, adekwatnie do obwiązujących przepisów, zobowiązane są przeciwdziałać dyskryminacji w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

GRI[
 • 2-30
]

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (dalej: „ZUZP”) określa zasady polityki kadrowo-płacowej Banku, w  tym zasady i warunki wynagradzania pracowników Banku oraz zasady przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, w tym m.in.:

 • zasady polityki kadrowej,
 • czas pracy,
 • zasady polityki płacowej,
 • zasady kształtowania wynagrodzeń zasadniczych,
 • fundusz premiowy,
 • fundusz nagród motywacyjnych,
 • bonusy,
 • odprawy emerytalne i rentowe,
 • odprawy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Aktualnie obowiązujący ZUZP został zawarty w dniu 15 grudnia 2005 roku między Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Banku. Zmiany ZUZP w formie Protokołu dodatkowego zostały zawarte kolejno w 2007 oraz 2022 roku. Zmiana ZUZP w 2022 roku dotyczyła uzgodnienia nowych zasad premiowania dla pracowników sieci sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. Protokół został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy 13 stycznia 2023 roku. Tym samym wspomniane zasady premiowania stały się integralną częścią ZUZP.

W Banku nie są stosowane dodatkowe, poza powszechnie obowiązującymi, systemy zabezpieczenia emerytalnego. Bank jako pracodawca w pełni wypełnia obowiązki wynikające z powszechnego systemu emerytalnego, nie zalegając z należnymi składkami odprowadzanymi z wynagrodzeń pracowników oraz składkami pracodawcy. W Banku stosowane są dodatkowe odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników nabywających uprawnienia do świadczeń z powszechnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

W 2022 roku w Banku Pekao, analogicznie do poprzednich 12 miesięcy, odsetek pracowników objętych umową zbiorową kształtował się na poziomie 77%. W spółkach Grupy Pekao nie zawarto umów zbiorowych.

W stosunku do pracowników wyłączonych z regulacji ZUZP stosowane są wszystkie zapisy ZUZP w zakresie wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą z wyjątkiem zasad premiowania. Zasady premiowania dla tej grupy pracowników wynikają wprost z zapisów w  indywidualnych umowach o pracę (kontraktach menedżerskich). Bank planuje rozpoczęcie rokowań z organizacjami związkowymi celem włączenia tej grupy pracowników do ZUZP.

Restrukturyzacja zatrudnienia i zwolnienia grupowe

Bank, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz ZUZP Pracy. Decyzja Banku jest komunikowana wszystkim pracownikom, jak również organizacjom związków zawodowych. Zgodnie z przepisami prawa, Bank prowadzi konsultacje zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z organizacjami związkowymi w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Bank dąży, aby konsultacje zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego z organizacjami związkowymi zostały zakończone zawarciem porozumienia w sprawie zwolnienia grupowego. W zawartym porozumieniu są ustalane m.in.

 • liczba pracowników z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę,
 • kryteria doboru pracowników do zwolnienia, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione,
 • warunki odpraw i dodatkowych świadczeń, np. wydłużenie opieki medycznej, zasady pomocy socjalnej,
 • zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom w tym pomoc finansową w celu zdobycia nowych kwalifikacji lub możliwości profesjonalnych szkoleń w przypadku znalezienia pracy w innym obszarze.

Zgodnie z ZUZP w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikom przysługują odprawy pieniężne w wysokości trzykrotnie wyższej od przysługującej im z mocy przepisów powszechnie obowiązujących. Wysokość odprawy nie może przekroczyć 36-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dodatkowo, Bank każdorazowo dąży do zawarcia porozumienia z Urzędem Pracy w sprawie aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników.

W 2022 roku Bank uruchomił Program Dobrowolnych Odejść (dalej: „PDO”). Pracodawca ustalił Regulamin PDO, przekazując jego postanowienia do wiadomości pracowników. Pracownicy zgłaszali się dobrowolnie do PDO i po zaakceptowaniu wniosku  przez Bank, następowało rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który otrzymywał określoną w Regulaminie PDO odprawę.

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

GRI[
 • 3-3
 • 401-2
]

Działalność socjalna Banku organizowana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zapewnia bezpieczeństwo socjalne pracownikom. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków tego Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Zgodnie z polskim prawodawstwem wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Banku tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – na jednego zatrudnionego odpis wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Bank nie nalicza odpisu na emerytów i rencistów, natomiast sprawuje nad nimi opiekę.

Fundusz socjalny w Banku Pekao jest przeznaczony na:

 • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego pracowników, dzieci pracowników do 17 roku życia oraz emerytów i rencistów Banku,
 • indywidualną pomoc finansową i rzeczową,
 • pożyczki mieszkaniowe,
 • działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną.

Plan wydatków Funduszu jest corocznie ustalany z organizacjami związkowymi w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie. Dofinasowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych objęci są pracownicy Banku zatrudnieni wyłącznie na umowę o pracę bez względu na wymiar etatu. O świadczenie z tytułu pożyczek mieszkaniowych mogą się ubiegać osoby z minimum dwuletnim stażem pracy w Banku.

Większość spółek Grupy Pekao oferuje pracownikom różnorodne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie karty sportowej oraz do urlopu wypoczynkowego, bony świąteczne, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, szeroką gamę ubezpieczeń. Spółki, poza nielicznymi wyjątkami, zapewniały taki sam dostęp do świadczeń wszystkim zatrudnionym, bez względu na wymiar etatu.

Wyniki wyszukiwania