ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Pozycja Banku w ratingach i indeksach ESG

Zaangażowanie Banku w działania na rzecz ESG jest oceniane przez rynek w międzynarodowych rankingach i indeksach. Priorytetem Banku jest wzrost pozycji w zestawieniach dotyczących działań na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, wynikający z systematycznego podejmowania i ujawniania działań w obszarze ESG.

RATING 2020 2021 2022 INFORMACJA KONTEKSTOWA
MSCI ESG
Ratings
A A BBB MSCI ESG mierzy odporność firm na długoterminowe ryzyka w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.
FTSE4Good

Russell

3,1 3,1 3,3 FTSE Russell ESG ocenia dane około 4100 spółek w 47 krajach rozwiniętych i rozwijających się. Ocena FTSE ma na celu ułatwienie inwestowania w spółki spełniające uznane na całym świecie standardy odpowiedzialności korporacyjnej i jest podstawą do włączenia spółki do indeksu FTSE4Good. Spółki z serii indeksów FTSE4Good spełniły rygorystyczne kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego i są w stanie wykorzystać korzyści płynące z odpowiedzialnych praktyk biznesowych.
WIG-ESG  

Udział akcji
w indeksie:
4,8%

 

Udział akcji
w indeksie:
5,6%

 

Udział akcji
w indeksie:
5,9%

Indeks WIG-ESG jest publikowany od września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. Wartość bazowa jiindeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2018 roku i wynosiła 10 000,00 pkt. WIG- ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%.
Bloomberg
Gender
Equality-Index
73/100 79/100 79,9/100 W Bloomberg Gender-Equality Index mogą znaleźć się duże spółki giełdowe aktywnie zabiegające o równość płci w środowisku pracy. Globalnie w 2022 roku w indeksie znalazło się 418 firm z 45 krajów i reprezentujących 11 sektorów gospodarki. Uczestnicy indeksu zostali wybrani spośród spółek giełdowych o kapitalizacji przekraczającej 1 mld dolarów. By wejść do indeksu należało uzyskać wystarczająco wysoki wynik w ankiecie bazującej z pięciu obszarów: przywództwo kobiet i rozwój talentów, równa płaca i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka dotycząca molestowania seksualnego i prokobieca marka. W ratingu Bloomberg GEI kwestie poszanowania różnorodności i równości płci są analizowane m.in. pod kątem warunków zatrudnienia, działań edukacyjnych, świadczeń i benefitów pracowniczych, możliwości rozwoju zawodowego, ścieżki awansów i wynagrodzeń.
Sustainalitycs 26.9
średnie
ryzyko
29.1
średnie
ryzyko
26.5
średnie
ryzyko
Oceny ryzyka ESG wydawane przez Sustainalytics koncentrują się na istotnych finansowo ryzykach ESG i obejmują ponad 20 000 firm ze 172 krajów. Metodologia agencji obejmuje analizę narażenia przedsiębiorstw na istotne ryzyka związane z kwestiami ESG oraz ocenę, jak firmy zarządzają tym ryzykiem. Czynniki ryzyka są określane w oparciu o branżę i są wyznaczane w oparciu o analizę 20 czynników specyficznych dla każdej branży.
Vigeo Eiris 32/100 47/100 47/100 Punktacja Vigeo Eirls prezentuje, w jakim stopniu firmy integrują czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze w swoich strategiach oraz działaniach. W indeksie uczestniczą podmioty z 40 różnych branż z całego świata. W trakcie oceny pod kątem ESG weryfikowanych jest 38 zagadnień.
Ranking
Odpowiedzialnych
Firm
Pozycja 9.(410/500)
punktów) na 74 firmy w klasyfikacji
ogólnej
Pozycja 11.(84/100)44
punktów) na 70 firm w klasyfikacji ogólnej
Pozycja 13.(74/100)
punktów) na 62 firmy w klasyfikacji ogólnej
Zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Ranking umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej.
Carbon Disclosure Project (CDP)  D  D Carbon Disclosure Project to organizacja non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. Firmy mogą ujawniać informacje za pośrednictwem kwestionariuszy korporacyjnych CDP dotyczących zmiany klimatu, gospodarki wodnej i strategii zapobiegających wylesianiu.
44 Organizator rankingu dokonał zmian w metodyce punktacji.

Wyniki wyszukiwania