ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Zagadnienia BHP

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 403-2
]

W Banku podstawowymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa Pracowników są wprowadzone 21 września 2022 roku Zarządzeniem Prezesa Zarządu Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Grupa Pekao oraz Bank jako instytucje świadome odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników zobowiązani są przede wszystkim do:

  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wykorzystując między innymi postęp techniczny i organizacyjny,
  • spełnienia wymagań zawartych w przepisach prawnych oraz innych wymagań dotyczących Banku,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udziału w dokumentowaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego,
  • doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy celem uniknięcia strat spowodowanych wypadkami przy pracy,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienia niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji ustalonych zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Najważniejszym obowiązkiem służby BHP jest kontrola warunków, w jakich jest świadczona praca, w szczególności z uwzględnieniem: organizacji procesów pracy i ich wpływu na warunki pracy oraz stanu technicznego pomieszczeń pracy, w tym zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udział w przekazywaniu do użytkowania przebudowywanych obiektów.

Badając różne aspekty pracy, służba BHP ma znaczący udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Proces ma na celu stwierdzenie, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Zgodnie z zapotrzebowaniem służba BHP organizuje i zapewnia odpowiedni poziom szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników, współpracuje z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie szkoleń okresowych a także z osobami wykonującymi zadania społecznego inspektora pracy.

Dla usprawnienia procesu realizacji powyższych zadań została powołana w kwietniu 2001 Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której prawa i obowiązki definiuje odrębna regulacja Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Ostatnia aktualizacja tej regulacji została wdrożona w październiku 2020 roku Zarządzeniem Prezesa Zarządu.

Zadaniem Komisji BHP jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

GRI[
  • 403-9
]

W 2022 roku liczba urazów w Grupie Pekao wyniosła 30, z których 23 dotyczyło pracowników Banku Pekao. Nie odnotowano urazów śmiertelnych ani ciężkich. W zakresie charakterystyki doznanych urazów należy przede wszystkim wskazać na: skręcenia, stłuczenia oraz złamania kończyn, urazy kręgosłupa, a także urazy powierzchniowe. W każdym z wymienionych przypadków dokonano analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kontroli warunków pracy oraz sformułowano zalecenia powypadkowe.

2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Łączna liczba wypadków przy pracy, w tym: 21 2 23 21 2 23
Liczba wypadków lekkich 21 2 23 21 2 23
Liczba wypadków ciężkich 0 0 0 0 0 0
Liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0
2022 GRUPA PEKAO BANK
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 23 23
Wskaźnik częstotliwości wypadków ogółem (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) 1,59 1,88
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) 33 33
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie x 200 000) 4,0 4,6
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni niespodziewanych nieobecności w pracy*/liczba przepracowanych dni w roku x 100) 7,6 6,8
* Nieobecności z tytułu chorób (nie tylko związanych z wypadkami przy pracy) oraz ewentualnie inne nieplanowane nieobecności (jak dni wolne na opiekę nad dziećmi) z wyłączeniem urlopów (wypoczynkowych, macierzyńskich, ojcowskich).

Wyniki wyszukiwania