ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Banku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy Banku wyniósł 262 470 034 zł i nie uległ zmianie do dnia przekazania raportu. Kapitał zakładowy Banku dzielił się na 262 470 034 akcji następujących serii:

  • 137 650 000 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 7 690 000 akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 10 630 632 akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 9 777 571 akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 373 644 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 621 411 akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 603 377 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 359 840 akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 94 763 559 akcji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa.

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:

NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2022 ROK 31.12.2022 NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 52 494 007 20,00% 52 494 007 20,00% 52 494 007 20,00%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. 33 596 166 12,80% 33 596 166 12,80% 33 596 166 12,80%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 16 800 000 6,40% 16 800 000 6,40% 16 800 000 6,40%
Fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 15 500 051 5,91% 15 500 051 5,91%
Podmioty zależne zarządzane przez 13 231 421 5,04% 13 231 421 5,04% 13 231 421 5,04%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva 13 164 000 5,02%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) 130 848 389 49,85% 130 848 389 49,85% 133 184 440 50,74%
Razem 262 470 034 100,00% 262 470 034 100,00% 262 470 034 100,00%

29 września 2022 roku Bank otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem kontraktów na różnice kursowe (CFD).

5 stycznia 2023 roku Bank otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, w wyniku połączenia ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna.

Do dnia przekazania niniejszego raportu Bank nie otrzymał żadnych dodatkowych zawiadomień dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Grupą inwestorów finansowych o znaczącym zaangażowaniu w kapitale Banku są polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Zgodnie z informacjami zawartymi w ich publicznie dostępnych sprawozdaniach finansowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, OFE łącznie posiadały 20,22% akcji Banku.

Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w akcje Banku Pekao S.A.:

NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I
OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZ
LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I
OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZ
31 GRUDNIA 2021 31 GRUDNIA 2022
Nationale-Nederlanden OFE 17 103 100 6,52% 16 884 004 6,43%
Drugi Allianz OFE* 13 164 591 5,02% 13 384 591 5,10%
NNLife OFE** 3 831 781 1,71% 5 252 062 2,00%
Aegon OFE 4 482 495 1,46% 4 543 495 1,73%
Generali OFE 3 072 614 1,20% 3 508 634 1,34%
PKO BP Bankowy OFE 3 079 825 1,17% 3 314 222 1,26%
Uniqa OFE 3 153 684 1,17% 3 153 684 1,20%
Allianz Polska OFE 2 115 460 0,81% 2 115 460 0,81%
OFE Pocztylion 796 568 0,30% 926 568 0,35%
Razem 50 800 118 19,35% 53 082 720 20,22%
Źródło: Raporty OFE – roczne struktury aktywów Funduszy. (*)
Wcześniej Aviva OFE Aviva Santander.
(**) Wcześniej MetLife OFE.

Wyniki wyszukiwania