ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O raporcie

Informacje o raporcie

GRI[ ]
GRI[
 • 2-2
]

Raportowaniem zrównoważonego rozwoju objęte zostały następujące podmioty: Bank Pekao, Pekao Bank Hipoteczny S.A.; Centrum Kart S.A.; Pekao Direct Sp. z o.o.; Pekao Faktoring Sp. z o.o.; Pekao Financial Services Sp. z o.o.; Pekao Investment Banking S.A.; Pekao Investment Management S.A. (w tym: Pekao TFI S.A.) oraz Pekao Leasing Sp. z o.o. (w tym PEUF Sp. z o.o.).

Dane zostały skonsolidowane metodą pełną.

GRI[
 • 2-3
]

Raport sporządzono zgodnie ze standardem GRI Standards (GRI 1: Foundation 2021) za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. Grupa Pekao raportuje dane niefinansowe w cyklu rocznym.

Kontakt w sprawie raportu:

 • Joanna Brancewicz, menedżer Zespołu ds. ESG w Departamencie Relacji Inwestorskich i Strategii ESG
 • Marta Mazek, ekspert ds. ESG w Departamencie Relacji Inwestorskich i Strategii ESG
 • Iwona Hlebko-Zwierz, ekspert ds. ESG w Departamencie Relacji Inwestorskich i Strategii ESG

Adres mailowy: esg@pekao.com.pl

GRI[
 • 2-4
]

W raportowanym okresie nie odnotowano żadnych istotnych zmian

GRI[
 • 2-5
]

Oświadczenie nie było poddawane zewnętrznej weryfikacji ani audytowi. Poprzednie Oświadczenie zostało opublikowane 2 marca 2022 roku.

GRI[
 • 2-14
]

Oświadczenie o danych niefinansowych, jako część sprawozdania z rocznej działalności, jest przekazywane do oceny i akceptacji wszystkim członkom Zarządu Banku.

Istotność tematów

GRI[
 • 3-1
]

W określeniu wpływu Banku na środowisko, otoczenie ekonomiczne i społeczeństwo wzięto pod uwagę przede wszystkim: analizy i informacje zwrotne otrzymywane od interesariuszy (w tym: akcjonariuszy, inwestorów, analityków finansowych, analityków agencji ratingowych oraz analityków giełdowych). Podstawą analizy były zapisy Strategii ESG oraz strategii biznesowej Banku, oraz wymogi regulacyjne, w tym

 • Wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 roku zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (zaimplementowanej do prawa polskiego w postaci zmian do Ustawy o Rachunkowości),
 • Wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021,
 • Wytyczne do raportowania ESG wydane przez GPW,
 • Wytyczne European Securities and Markets Authority (ESMA),
 • Wymogi wynikające z zasad raportowania w ramach Grupy Kapitałowej PZU.
GRI[
 • 3-2
]

Na podstawie analizy zidentyfikowano następujące tematy, które zostały uznane za istotne do zaraportowania w Oświadczeniu:

 • Czynniki mające wpływ na działalność Banku
 • Wsparcie transformacji energetycznej
 • Produkty o charakterze „zielonym” i „zrównoważonym”
 • Zmiany regulacyjne dotyczące obszaru „sustainable finance”
 • Ograniczenie śladu węglowego, ochrona zasobów środowiska naturalnego
 • Zaangażowanie społeczne
 • Odpowiedzialna sprzedaż, zarządzanie jakością usług
 • Kapitał ludzki, warunki pracy i rozwój pracowników
 • Etyka w biznesie i ład korporacyjny
 • Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
 • Przestrzeganie praw człowieka i pracownika, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
 • Rozwój innowacji w działalności biznesowej

Powyższe tematy zostały wyodrębnione zgodnie z zasadą podwójnej istotności, tj. jako tematy, które w sposób istotny wpływają na działalność Banku Pekao (1) oraz jako tematy, poprzez które Bank Pekao wywiera wpływ na otoczenie swoich interesariuszy (2). Każdy temat uznany za istotny opisany jest z perspektywy podejścia do zarządzania nim, z uwzględnieniem odpowiadających danemu procesowi wskaźników.

Wyniki wyszukiwania