ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

NOTA 2022 2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia
Zysk brutto 2 882 538 3 001 620
Korekty razem: 15 596 417 -2 151 049
Amortyzacja 14 616 040 648 218
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 15 -5 016 -1 840
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -78 740 -68 959
Wynik z tytułu odsetek 7 -8 243 837 -5 660 761
Przychody z tytułu dywidend 9 -27 874 -26 662
Odsetki otrzymane 10 399 732 5 698 049
Odsetki zapłacone -2 441 265 -264 018
Podatek dochodowy zapłacony -759 195 -793 712
Zmiana stanu należności od banków -121 840 -222 954
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych -7 160 377 -3 107 264
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 1 064 941 -4 529 622
Zmiana stanu papierów wartościowych (w tym aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań) -298 930 1 634 611
Zmiana stanu pozostałych aktywów -2 861 179 -2 745 430
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -536 111 225 217
Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu 234 858 -103 071
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 7 552 146 3 187 751
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 15 340 553 3 448 875
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -369 178 -5 201
Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych 27 658 3 598
Płatności związane z krótkoterminowymi umowami leasingu i leasingami aktywów o niskiej wartości -2 172 -2 410
Zmiana stanu rezerw 519 046 -109 485
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 2 747 157 644 021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 478 955 850 571
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej 152 941 079 232 768 229
Dotacja otrzymana z tytułu przejęcia części działalności Idea Bank S.A. z uwzględnieniem nabytych środków pieniężnych 1 453 843
Zbycie jednostek zależnych 18 579
Zbycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 152 802 947 231 141 720
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28, 29 110 258 127 425
Dywidendy otrzymane 9 27 874 26 662
Wydatki z działalności inwestycyjnej -166 101 586 -229 424 306
Nabycie jednostek stowarzyszonych 27 -42 193
Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej przez inne całkowite dochody -165 586 150 -228 636 970
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28, 29 -515 436 -745 143
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 160 507 3 343 923
NOTA 2022 2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z działalności finansowej 10 654 987 3 116 386
Kredyty i pożyczki otrzymane od banków 44 1 780 899 62 444
Emisja dłużnych papierów wartościowych 44 8 874 088 3 053 942
Wydatki z działalności finansowej -6 015 675 -6 580 603
Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od banków 44 -1 238 846 -1 787 970
Wykup dłużnych papierów wartościowych 44 -3 532 606 -3 836 430
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 18 -1 128 621 -842 529
Płatności głównej części zobowiązań z tytułu leasingu 44 -115 602 -113 674
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 639 312 -3 464 217
Przepływy pieniężne netto razem 9 957 760 730 277
w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 92 964 20 131
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 9 957 760 730 277
Środki pieniężne na początek okresu 7 735 625 7 005 348
Środki pieniężne na koniec okresu 44 17 693 385 7 735 625

 

Wyniki wyszukiwania