ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

IV. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU
POZOSTAŁE KAPITAŁY
KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKU POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI CEN POZOSTAŁE WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
Nota 42 42 42 43
Kapitał własny na 1.01.2022 262 470 19 554 958 9 137 221 1 982 459 9 684 220 -1 618 480 369 538 4 034 001 23 851 429 11 857 23 863 286
Całkowite dochody razem -1 677 177 -1 677 177 1 717 570 40 393 1 933 42 326

Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych (netto)

-8 163 -8 163 -8 163 12 -8 151

Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto)

 

-637 915

 

 

 

 

-637 915

 

 

 

-637 915

 

 

-637 915

Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto)

 

-47 835

 

 

 

 

-47 835

 

 

 

-47 835

 

 

-47 835

Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających  przepływy pieniężne (netto)

 

-983 264

 

 

 

 

-983 264

 

 

 

-983 264

 

 

-983 264

Inne składniki całkowitych dochodów (netto) -1 677 177 -1 677 177 -1 677 177 12 -1 677 165
Zysk netto za okres 1 717 570 1 717 570 1 921 1 719 491
Podział wyniku za rok ubiegły 1 100 409 1 116 336 -15 927 -2 229 030 -1 128 621 -1 560 -1 130 181
Wypłata dywidendy -1 128 621 -1 128 621 -1 560 -1 130 181
Podział zysku  z przeznaczeniem na pozostałe kapitały 1 100 409 1 116 336 -15 927 -1 100 409
Pozostałe 32 32 350 318 101 419
Wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny      dochody (netto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe 32 32 -350 -318 -101 -419
Kapitał własny na 31.12.2022 262 470 18 978 222 9 137 221 1 982 459 10 800 588 (3 295 657) 353 611 3 522 191 22 762 883 12 129 22 775 012

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU
POZOSTAŁE KAPITAŁY
KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKU POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI CEN POZOSTAŁE WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
Nota 42 42 42 43
Kapitał własny na 1.01.2021 262 470 22 243 269 9 137 221 1 982 459 9 386 555 1 355 621 381 413 2 977 889 25 483 628 11 349 25 494 977
Całkowite dochody razem -2 964 219 -2 964 219 2 174 897 -789 322 1 698 -787 624

Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych (netto)

 

38 673

 

 

 

 

38 673

 

 

 

38 673

 

37

 

38 710

Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto)

 

-1 273 417

 

 

 

 

-1 273 417

 

 

 

-1 273 417

 

 

-1 273 417

Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto)

 

6 802

 

 

 

 

6 802

 

 

 

6 802

 

 

6 802

Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających  przepływy pieniężne (netto)

 

-1 736 277

 

 

 

 

-1 736 277

 

 

 

-1 736 277

 

 

-1 736 277

Inne składniki całkowitych dochodów (netto) -2 964 219 -2 964 219 -2 964 219 37 -2 964 182
Zysk netto za okres 2 174 897 2 174 897 1 661 2 176 558
Podział wyniku za rok ubiegły 275 908 287 783 -11 875 -1 118 437 -842 529 -1 088 -843 617
Wypłata dywidendy -842 529 -842 529 -1 088 -843 617
Podział zysku  z przeznaczeniem na pozostałe kapitały 275 908 287 783 -11 875 -275 908
Pozostałe 9 882 -9 882 348 348 102 450
Wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny      dochody (netto)  

 

 

 

9 882

 

-9 882

 

 

 

 

 

Pozostałe -348 -348 -102 -450
Kapitał własny na 31.12.2021 262 470 19 554 958 9 137 221 1 982 459 9 684 220 -1 618 480 369 538 4 034 001 23 851 429 11 857 23 863 286

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania