ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

III. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

NOTA 31.12.2022 31.12.2021
AKTYWA
Kasa, należności od Banku Centralnego 19 13 436 334 4 696 620
Należności od banków 20 4 678 613 3 328 087
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 21 15 088 916 7 928 539
Instrumenty zabezpieczające 22 279 589 78 216
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 23 158 720 990 159 228 756
Papiery wartościowe 24 80 317 445 67 320 567
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 25 929 526 846 097
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 26 12 382 12 744
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 27 48 476 44 035
Wartości niematerialne 28 2 253 287 2 300 382
Rzeczowe aktywa trwałe 29 1 572 093 1 830 231
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 1 849 574 1 865 347
1. Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego 271 047 216 539
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 1 578 527 1 648 808
Inne aktywa 30 1 951 807 1 086 984
AKTYWA RAZEM 281 139 032 250 566 605
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 31 8 594 396 8 575 469
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 32 874 591 639 733
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 21 15 521 489 7 969 343
Zobowiązania wobec klientów 33 210 747 090 195 161 943
Instrumenty zabezpieczające 22 3 176 413 2 221 732
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 34 10 337 485 5 355 355
Zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych 35 2 789 132 2 761 474
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 26 826 29 871
1. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 4 001 4 966
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 22 825 24 905
Rezerwy 36 1 402 154 883 108
Pozostałe zobowiązania 38 4 894 444 3 105 291
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 258 364 020 226 703 319
Kapitały razem
Kapitał zakładowy 42 262 470 262 470
Pozostałe kapitały 42 18 978 222 19 554 958
Wynik z lat ubiegłych i roku bieżącego 42 3 522 191 4 034 001
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 22 762 883 23 851 429
Udziały niedające kontroli 43 12 129 11 857
KAPITAŁY RAZEM 22 775 012 23 863 286
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 281 139 032 250 566 605

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania