ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

II. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

NOTA 2022 2021
Zysk netto 1 719 491 2 176 558
Inne składniki całkowitych dochodów
Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat:
Skutki wyceny dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (netto): -637 915 -1 273 417
zysk/strata z wyceny w wartości godziwej -618 136 -1 245 039
zysk/strata przeklasyfikowana do wyniku finansowego po zaprzestaniu ujmowania -19 779 -28 378
Skutki wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne (netto) 22 -983 264 -1 736 277
Pozycje, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Skutki wyceny instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (netto) -47 835 6 802
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych (netto) -8 151 38 710
Inne składniki całkowitych dochodów (netto) -1 677 165 -2 964 182
Całkowite dochody razem 42 326 -787 624
1. Przypadające na akcjonariuszy Banku 40 393 -789 322
2. Przypadające na udziały niedające kontroli 1 933 1 698

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania