ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

I. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

NOTA 2022 2021
przekształcony
Przychody z tytułu odsetek 7 11 115 376 5 870 356
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 11 497 948 5 562 252
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 10 806 106 5 109 180
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 691 842 453 072
Pozostałe przychody z tytułu odsetek dotyczące aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy -382 572 308 104
Koszty z tytułu odsetek 7 -2 871 539 -209 595
Wynik z tytułu odsetek 8 243 837 5 660 761
Przychody z tytułu prowizji i opłat 8 3 439 002 3 229 997
Koszty z tytułu prowizji i opłat 8 -631 827 -542 482
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 807 175 2 687 515
Przychody z tytułu dywidend 9 27 874 26 662
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 10 187 213 129 845
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 22 3 397 3 704
Zysk / strata z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy 11 -3 566 29 863
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe 12 -2 015 904 -778 198
w tym: Ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych -1 246 315 -152 256
Pozostałe przychody operacyjne 13 137 004 121 546
Pozostałe koszty operacyjne 13 -641 626 -137 746
Ogólne koszty administracyjne oraz amortyzacja 14 -5 867 882 -4 747 260
Zysk z jednostek stowarzyszonych i zbycia jednostek zależnych 15 5 016 4 928
ZYSK BRUTTO 2 882 538 3 001 620
Podatek dochodowy 16 -1 163 047 -825 062
ZYSK NETTO 1 719 491 2 176 558
1. Przypadający na akcjonariuszy Banku 1 717 570 2 174 897
2. Przypadający na udziały niedające kontroli 1 921 1 661
Zysk na akcję (w złotych na akcję)
podstawowy za okres 17 6,54 8,29
rozwodniony za okres 17 6,54 8,29

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania