ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Istotne zasady rachunkowości

Przychody z tytułu opłat i prowizji powstają w wyniku świadczenia usług finansowych oferowanych przez Grupę. Przychody i koszty dotyczące opłat i prowizji bezpośrednio związanych z powstaniem aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych są rozliczane z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej oraz ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów lub kosztów odsetkowych i zostały opisane powyżej. 

W sytuacji gdy przychody i koszty dotyczą opłat i prowizji związanych z kredytami i pożyczkami o nieustalonych terminach płatności rat i nieustalonych zmianach oprocentowania, np. kredytów w rachunku bieżącym i kredytów z tytułu kart kredytowych są rozliczane w czasie metodą liniową przez okres życia produktu, którego dotyczą. 

Natomiast w przypadku pozostałych opłat i prowizji związanych z usługami finansowymi oferowanymi przez Grupę stosowany 

jest pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów, tj: 

  1. Identyfikacja umowy z klientem, 
  2. Wskazanie elementów (poszczególnych zobowiązań) zawartych w umowie, 
  3. Ustalenie ceny, 
  4. Alokacja ceny do poszczególnych elementów umowy, 
  5. Rozpoznawanie przychodu po spełnieniu warunków związanych z poszczególnymi elementami umowy. 

Grupa każdorazowo stosuje powyższy model i rozpoznaje przychody z tytułu prowizji i opłat bądź jednorazowo (gdy nastąpiło wykonanie usługi wraz z przeniesniem kontroli nad tą usługą do drugiej strony umowy), bądź ujmuje je w określonym czasie w rachunku zysków i strat zgodnie z tym jak dana usługa jest świadczona. 

Powyższy model rozliczania stosowany jest przede wszystkim do usług takich jak: wykonanie operacji bankowych na rachunkach, operacje z tytułu obsługi kart płatniczych, działalność maklerska, faktoringowa i akwizycja oraz marże uzyskane na transakcjach walutowych z klientami Banku. 

Informacje finansowe

Przychody z tytułu prowizji i opłat

2022 2021
Obsługa rachunków bankowych, zleceń płatniczych oraz operacji gotówkowych 711 769 732 513
Karty płatnicze 748 736 603 373
Kredyty i pożyczki 459 441 429 915
Marża na transakcjach walutowych z klientami 742 744 596 411
Obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych 377 442 464 339
Operacje papierami wartościowymi 128 895 152 281
Działalność powiernicza 69 228 70 079
Gwarancje, akredytywy i podobne operacje 89 382 79 177
Pozostałe 111 365 101 909
Razem  3 439 002  3 229 997 

Koszty z tytułu prowizji i opłat

2022 2021
Karty płatnicze -434 577 -354 957
Przelewy i przekazy -27 051 -22 377
Operacje papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi -57 548 -50 627
Usługi pośrednictwa -47 883 -54 543
Działalność powiernicza -22 382 -24 740
Obsługa rachunków bankowych -5 913 -5 013
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi -2 723 -1 369
Pozostałe -33 750 -28 856
Razem  -631 827  -542 482 

Poniższe tabele prezentują przychody z tytułu opłat i prowizji według głównych linii biznesowych. 

2022 BANKOWOŚĆ
DETALICZNA
BANKOWOŚĆ
PRYWATNA
BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI I RAZEM
Obsługa rachunków bankowych, zleceń płatniczych oraz operacji gotówkowych 346 117 917 157 515 203 893 3 327 711 769
Karty płatnicze 478 957 3 441 215 328 48 080 2 930 748 736
Marża na transakcjach walutowych z klientami 230 604 15 919 179 733 313 621 2 867 742 744
Obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych 308 595 46 352 20 982 611 902 377 442
Operacje papierami wartościowymi, w tym działalność powiernicza 7 001 87 993 102 368 727 34 198 123
Pozostałe 47 443 479 24 245 31 302 7 896 111 365
Przychody z tytułu prowizji i opłat z umów z klientami w zakresie MSSF 15  1 418 717  155 101  700 171  598 234  17 956  2 890 179 
Kredyty i pożyczki 94 133 74 216 662 145 753 2 819 459 441
Gwarancje, akredytywy i podobne operacje 374 1 57 370 31 447 190 89 382
Przychody z tytułu prowizji i opłat razem jak zaprezentowano w Nocie 6 „Informacje dotyczące segmentów działalności”  1 513 224  155 176  974 203  775 434  20 965  3 439 002 
Koszty z tytułu prowizji i opłat razem (*) -432 169 -15 237 -261 148 -48 402 125 129 -631 827
Wynik z tytułu prowizji i opłat  1 081 055  139 939  713 055  727 032  146 094  2 807 175 
(*) Dodatnie koszty Pionu "Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe" wynikają z przyjętego modelu alokacji kosztów związanych z obrotem gotówki.
2021 BANKOWOŚĆ DETALICZNA BANKOWOŚĆ PRYWATNA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI I RAZEM
Obsługa rachunków bankowych, zleceń płatniczych oraz operacji gotówkowych 384 380 1 403 131 774 207 874 7 082 732 513
Karty płatnicze 381 043 3 000 179 143 39 999 188 603 373
Marża na transakcjach walutowych z klientami 184 471 11 285 140 131 254 827 5 697 596 411
Obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych 299 829 129 004 33 856 791 859 464 339
Operacje papierami wartościowymi, w tym działalność powiernicza 8 705 85 983 122 932 4 733 7 222 360
Pozostałe 19 361 509 72 757 6 083 3 199 101 909
Przychody z tytułu prowizji i opłat z umów z klientami w zakresie MSSF 15  1 277 789  231 184  680 593  514 307  17 032  2 720 905 
Kredyty i pożyczki 121 008 193 165 327 138 193 5 194 429 915
Gwarancje, akredytywy i podobne operacje 138 4 53 074 25 621 340 79 177
Przychody z tytułu prowizji i opłat razem jak zaprezentowano w Nocie 6 „Informacje dotyczące segmentów działalności”  1 398 935  231 381  898 994  678 121  22 566  3 229 997 
Koszty z tytułu prowizji i opłat razem (*) -345 897 -48 212 -228 940 -25 606 106 173 -542 482
Wynik z tytułu prowizji i opłat  1 053 038  183 169  670 054  652 515  128 739  2 687 515 
(*) Dodatnie koszty Pionu "Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe" wynikają z przyjętego modelu alokacji kosztów związanych z obrotem gotówki.

Wyniki wyszukiwania