ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

6. Informacje dotyczące segmentów działalności

Prezentacja informacji według segmentów branżowych oparta jest o stosowany model zarządczy, w którym głównym kryterium podziału sprawozdawczości Grupy na segmenty jest klasyfikacja klienta w zależności od jego profilu i modelu obsługi.

Model zarządczy w obszarze budżetowania i monitorowania wyników segmentów obejmuje wszystkie składowe rachunku zysków i strat do poziomu zysku brutto. Oznacza to, że poszczególnym segmentom przypisane są zarówno dochody uzyskane w ramach działalności tego segmentu, jak również koszty operacyjne związane z tą działalnością (zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty alokowane, zgodnie z przyjętym modelem alokacji), a także pozostałe składowe rachunku zysków i strat.

Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych, przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych. Przepływy środków pomiędzy segmentami Banku zajmującymi się obsługą klientów detalicznych, klientów bankowości prywatnej, bankowością korporacyjną i inwestycyjną a obszarem Zarządzania Aktywami i Pasywami i pozostałe, wyceniane są w oparciu o ceny rynkowe dla danej waluty oraz termin wymagalności/zapadalności z uwzględnieniem marż płynnościowych.

Segmenty branżowe

Segmentacja Grupy obejmuje następujące obszary:

  • Bankowość Detaliczną – pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi klientów indywidualnych (z wyłączeniem obszaru Bankowości Prywatnej) i mikro firm o obrotach rocznych do 5 mln złotych oraz wyniki spółek Grupy, konsolidowanych metodą pełną i udziały w zyskach spółek konsolidowanych metodą praw własności przypisanych do działalności detalicznej,
  • Bankowość Prywatną – pełny zakres działalności bankowej, dotyczący obsługi najbardziej zamożnych klientów indywidualnych,
  • Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną – pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi dużych firm, zaangażowanie Banku na rynku międzybankowym, w dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty, a także wyniki spółek Grupy konsolidowanych metodą pełną przypisanych do działalności korporacyjnej i inwestycyjnej,
  • Bankowość Przedsiębiorstw – pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi firm o obrotach rocznych od 5 do 100 mln złotych, oraz poniżej 5 mln w przypadku firm prowadzących pełną rachunkowość,
  • Zarządzanie Aktywami i Pasywami i pozostałe – obejmuje nadzór i monitoring przepływów środków finansowych, pozostałe obszary zarządzane centralnie, wyniki spółek konsolidowanych metodą pełną i udziały w zyskach spółek wycenianych metodą praw własności, które nie są przypisane innym segmentom.

Sprawozdawczość według segmentów branżowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

BANKOWOŚĆ DETALICZNA BANKOWOŚĆ PRYWATNA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI ORAZ POZOSTAŁE RAZEM
Przychody odsetkowe zewnętrzne 4 494 171 12 486 3 871 568 1 472 216 1 264 935 11 115 376
Koszty odsetkowe zewnętrzne -669 191 -136 989 -1 611 845 -111 362 -342 152 -2 871 539
Wynik odsetkowy zewnętrzny 3 824 980 -124 503 2 259 723 1 360 854 922 783 8 243 837
Przychody odsetkowe wewnętrzne 3 756 601 366 593 2 733 143 745 262 -7 601 599
Koszty odsetkowe wewnętrzne -4 458 284 -14 246 -3 437 064 -1 108 000 9 017 594
Wynik odsetkowy wewnętrzny -701 683 352 347 -703 921 -362 738 1 415 995
Wynik z tytułu odsetek 3 123 297 227 844 1 555 802 998 116 2 338 778 8 243 837
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 081 055 139 939 713 055 727 032 146 094 2 807 175
Pozostałe dochody pozaodsetkowe -453 015 -1 179 173 996 56 775 -66 281 -289 704
Dochody z działalności operacyjnej 3 751 337 366 604 2 442 853 1 781 923 2 418 591 10 761 308
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -982 547 -91 647 -269 633 -241 412 -715 089 -2 300 328
Pozostałe koszty administracyjne, amortyzacja (w tym alokacja kosztów działalności) -1 530 595 -61 360 -241 637 -319 805 370 774 -1 782 623
Koszty z działalności operacyjnej -2 513 142 -153 007 -511 270 -561 217 -344 315 -4 082 951
Zysk operacyjny brutto 1 238 195 213 597 1 931 583 1 220 706 2 074 276 6 678 357
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe -1 599 063 -2 404 -193 147 -179 514 -41 776 -2 015 904
w tym: Ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych -1 246 315 -1 246 315
Zysk operacyjny netto -360 868 211 193 1 738 436 1 041 192 2 032 500 4 662 453
Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -304 040 -721 -211 912 -90 439 339 893 -267 219
Opłata ponoszona na System Ochrony -482 140 -482 140
Składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców -169 382 -169 382
Podatek od niektórych instytucji finansowych -351 767 -1 323 -258 919 -106 678 -147 503 -866 190
Zysk z jednostek stowarzyszonych 5 016 5 016
Zysk brutto -1 186 057 209 149 1 267 605 844 075 1 747 766 2 882 538
Podatek dochodowy -1 163 047
Zysk netto 1 719 491
Przypadający na akcjonariuszy Banku 1 717 570
Przypadający na udziały niedające kontroli 1 921
Aktywa alokowane 76 177 321 256 961 75 923 362 25 190 441 75 382 572 252 930 657
Aktywa niealokowane 28 208 375
Aktywa ogółem 281 139 032
Zobowiązania alokowane 119 191 822 14 533 106 63 256 711 30 606 608 5 207 845 232 796 092
Zobowiązania niealokowane 25 567 928
Zobowiązania ogółem 258 364 020

Sprawozdawczość według segmentów branżowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

BANKOWOŚĆ DETALICZNA BANKOWOŚĆ PRYWATNA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI ORAZ POZOSTAŁE RAZEM
Przychody odsetkowe zewnętrzne 2 814 849 4 159 1 283 845 466 800 1 300 703 5 870 356
Koszty odsetkowe zewnętrzne -47 337 -9 806 -82 630 -3 673 -66 149 -209 595
Wynik odsetkowy zewnętrzny 2 767 512 -5 647 1 201 215 463 127 1 234 554 5 660 761
Przychody odsetkowe wewnętrzne 2 519 421 269 708 775 401 475 682 -4 040 212
Koszty odsetkowe wewnętrzne -860 444 -3 112 -440 155 -166 455 1 470 166
Wynik odsetkowy wewnętrzny 1 658 977 266 596 335 246 309 227 -2 570 046
Wynik z tytułu odsetek 4 426 489 260 949 1 536 461 772 354 -1 335 492 5 660 761
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 053 038 183 169 670 054 652 515 128 739 2 687 515
Pozostałe dochody pozaodsetkowe -33 964 -2 071 119 346 43 600 46 963 173 874
Dochody z działalności operacyjnej 5 445 563 442 047 2 325 861 1 468 469 -1 159 790 8 522 150
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -891 649 -80 331 -223 752 -195 318 -765 006 -2 156 056
Pozostałe koszty administracyjne, amortyzacja (w tym alokacja kosztów działalności -1 402 837 -59 755 -207 095 -289 132 375 845 -1 582 974
Koszty z działalności operacyjnej -2 294 486 -140 086 -430 847 -484 450 -389 161 -3 739 030
Zysk operacyjny brutto 3 151 077 301 961 1 895 014 984 019 -1 548 951 4 783 120
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe -466 875 1 023 -158 345 -95 064 -58 937 -778 198
w tym: Ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych -152 256 -152 256
Zysk operacyjny netto 2 684 202 302 984 1 736 669 888 955 -1 607 888 4 004 922
Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -299 769 -840 -180 515 -73 275 265 092 -289 307
Podatek od niektórych instytucji finansowych -348 601 -2 136 -223 809 -83 411 -60 966 -718 923
Zysk z jednostek stowarzyszonych i zbycia jednostek zależnych 4 928 4 928
Zysk brutto 2 035 832 300 008 1 332 345 732 269 -1 398 834 3 001 620
Podatek dochodowy -825 062
Zysk netto 2 176 558
Przypadający na akcjonariuszy Banku 2 174 897
Przypadający na udziały niedające kontroli 1 661
Aktywa alokowane 82 028 162 270 870 71 000 254 21 743 576 56 085 191 231 128 053
Aktywa niealokowane 19 438 552
Aktywa ogółem 250 566 605
Zobowiązania alokowane 115 891 566 15 662 864 48 066 211 27 167 108 5 624 136 212 411 885
Zobowiązania niealokowane 14 291 434
Zobowiązania ogółem 226 703 319

Uzgodnienie dochodów z działalności operacyjnej segmentów sprawozdawczych

2022 2021
Wynik z tytułu odsetek 8 243 837 5 660 761
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 807 175 2 687 515
Przychody z tytułu dywidend 27 874 26 662
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 187 213 129 845
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 3 397 3 704
Zysk / strata z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy -3 566 29 863
Dochody z działalności operacyjnej 11 265 930 8 538 350
Pozostałe przychody operacyjne 137 004 121 546
Pozostałe koszty operacyjne -641 626 -137 746
Dochody z działalności operacyjnej segmentów sprawozdawczych 10 761 308 8 522 150

Wyniki wyszukiwania