ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

5.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł).

Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o założenie kontynuowania przez Grupę działalności gospodarczej w nie zmniejszonym istotnie zakresie, w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.

Przedstawione poniżej zasady rachunkowości zostały zastosowane do wszystkich zaprezentowanych okresów sprawozdawczych. Zasady te zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem istotnych pozycji aktywów i zobowiązań finansowych, dla których sposób wyceny został przedstawiony w Nocie 5.4.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji. Zmiany standardów i interpretacji, które weszły w życie od lub po 1 stycznia 2022 roku nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym (Nota 4.2 oraz Nota 4.3). W ocenie Grupy zmiany standardów i interpretacji nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

Porównywalność danych finansowych

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 Grupa dokonała następujących zmian zasad rachunkowości:

1. zmiana kryteriów ilościowych dla określenia istotnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji R dotyczącej zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym”, Grupa stosuje kryterium w postaci przedłużenia okresu kredytowania o co najmniej 1 rok i co najmniej podwojenia rezydualnego okresu do zapadalności pierwotnej (spełnienia obu warunków łącznie) dla wszystkich ekspozycji niezależnie od ich klasyfikacji do grup ryzyka (przed zmianą kryterium to miało zastosowanie dla Koszyka 1 i Koszyka 2).

Wskazane powyżej zmiany zasad rachunkowości spowodowały identyfikację nowych aktywów POCI oraz konieczność przekształcenia danych porównawczych w zakresie wartości brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe dotyczące tych kredytów (zmiany prezentacyjne pomiędzy Koszykiem 3 a aktywami POCI), natomiast nie miały one wpływu na łączną wartość netto kredytów i pożyczek udzielonych klientom.

Wpływ zmian na dane porównawcze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przedstawia poniższe zestawienie.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ DANE NA 31.12.2021 PRZED PRZEKSZTAŁCENIEM ZMIANA PREZENTACJI DANE NA 31.12.2021 PO PRZEKSZTAŁCENIU
Wartość brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu (Koszyk 3) 8 321 120 -278 466 8 042 654
Wartość brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu (aktywa POCI) 817 321 166 567 983 888
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Koszyk 3) 5 919 147 -149 633 5 769 514
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (aktywa POCI) 205 961 37 734 243 695
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ DANE NA 01.01.2021 PRZED
PRZEKSZTAŁCENIEM
ZMIANA PREZENTACJI DANE NA 01.01.2021 PO
PRZEKSZTAŁCENIU
Wartość brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu (Koszyk 3) 8 528 493 -285 266 8 243 227
Wartość brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu (aktywa POCI) 39 572 181 671 221 243
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Koszyk 3) 5 655 257 -103 595 5 551 662

2. zmiana w sposobie prezentacji kosztów amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości

Grupa zaprezentowała wyżej wymienione koszty w pozycji „Ogólne koszty administracyjne oraz amortyzacja”. Przed zmianą były one prezentowane w osobnej pozycji rachunku zysków i strat „Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych”.

Zmiana prezentacji wyżej wymienionych kosztów, w ocenie Grupy zwiększa przejrzystość rachunku zysków i strat z punktu widzenia jego użytkowników.

Wskazane powyżej zmiany zasad rachunkowości spowodowały konieczność przekształcenia danych porównawczych, natomiast nie miały one wpływu na poziom prezentowanego wyniku finansowego.

Wpływ zmian na dane porównawcze skonsolidowanego rachunku zysków i strat przedstawia poniższe zestawienie.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DANE ZA 2021 PRZED
PRZEKSZTAŁCENIEM
ZMIANA PREZENTACJI DANE ZA 2021 PO
PRZEKSZTAŁCENIU
Ogólne koszty administracyjne -4 099 042 4 099 042
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -648 218 648 218
Ogólne koszty administracyjne oraz amortyzacja -4 747 260 -4 747 260

Wyniki wyszukiwania