ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

46.9. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Grupy

Wycena do wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których dostępne są wartości rynkowe z aktywnego rynku, opiera się na rynkowych kwotowaniach danego instrumentu (mark-to-market).

Wycena do wartości godziwej pozagiełdowych instrumentów pochodnych oraz instrumentów cechujących się ograniczoną płynnością (tj. dla których wartości kwotowań rynkowych są nieosiągalne regularnie) dokonywana jest na podstawie kwotowań innych instrumentów aktywnego rynku poprzez ich replikację z wykorzystaniem szeregu technik wyceny, w tym szacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych (mark-to-model).

Na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku Grupa dokonała klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej na trzy kategorie według następującej hierarchii:

  • Poziom 1: wycena mark-to-market, dotyczy papierów wartościowych kwotowanych na aktywnym rynku,
  • Poziom 2: wycena mark-to-model z parametryzacją modeli na podstawie kwotowań z aktywnego rynku dla danego typu instrumentu, dotyczy niepłynnych papierów skarbowych, municypalnych, korporacyjnych oraz Banku Centralnego, liniowych i nieliniowych instrumentów pochodnych rynków stopy procentowej (w tym transakcji terminowych na papiery wartościowe), kapitałowych, towarowych oraz wymiany walut, za wyjątkiem tych przypadków, które spełniają kryteria przynależności do Poziomu 3,
  • Poziom 3: wycena mark-to-model z częściową parametryzacją modelu na podstawie estymowanych czynników ryzyka, dotyczy kredytów i pożyczek, korporacyjnych i komunalnych papierów wartościowych oraz liniowych i nieliniowych instrumentów pochodnych rynków stopy procentowej, kapitałowych, towarowych oraz wymiany walut, dla których wpływ nieobserwowalnych parametrów (np. czynników ryzyka kredytowego) na wycenę jest uznawany za istotny.

Wycena do wartości godziwej wykonywana jest bezpośrednio przez jednostkę organizacyjną w ramach Pionu Zarządzania Ryzykami, niezależną od jednostek zawierających transakcje. Metodyka wyceny do wartości godziwej, w tym zmiany jej parametryzacji, podlegają akceptacji przez Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka (ALCO). Adekwatność metod wyceny podlega bieżącej analizie oraz cyklicznym przeglądom w ramach zarządzania ryzykiem modeli. W ramach tej samej jednostki organizacyjnej wykonywana jest ocena adekwatności oraz istotności czynników ryzyka w zakresie przypisania modeli wycen do odpowiedniego poziomu hierarchii wyceny do wartości godziwej zgodnie z ustalonymi zasadami klasyfikacji.

Zestawienie aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej w podziale na poziomy hierarchii wyceny do wartości godziwej

31.12.2022 POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 RAZEM
Aktywa: 7 465 923 21 519 315 5 410 349 34 395 587
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 722 442 110 276 96 739 929 457
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 15 088 624 292 15 088 916
Banki 2 889 685 292 2 889 977
Klienci 12 198 939 12 198 939
Instrumenty zabezpieczające, w tym: 279 589 279 589
Banki 118 577 118 577
Klienci 161 012 161 012
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 6 743 481 6 040 826 4 688 512 17 472 819
Papiery wartościowe wyceniane obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 187 189 187 189
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 253 697 253 697
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez wynik 183 920 183 920
Zobowiązania: 874 591 18 697 902 19 572 493
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 874 591 874 591
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 15 521 489 15 521 489
Banki 3 703 464 3 703 464
Klienci 11 818 025 11 818 025
Instrumenty zabezpieczające, w tym: 3 176 413 3 176 413
Banki 125 949 125 949
Klienci 3 050 464 3 050 464
31.12.2021 POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 RAZEM
Aktywa: 8 538 322 17 905 364 5 859 840 32 303 526
Aktyw finansowe przeznaczone do obrotu 225 288 229 541 94 433 549 262
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 7 922 679 5 860 7 928 539
Banki 1 559 398 5 860 1 565 258
Klienci 6 363 281 6 363 281
Instrumenty zabezpieczające, w tym: 78 216 78 216
Banki 63 402 63 402
Klienci 14 814 14 814
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 8 313 034 9 674 928 5 181 843 23 169 805
Papiery wartościowe wyceniane obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 171 496 171 496
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 245 829 245 829
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez wynik 160 379 160 379
Zobowiązania: 639 733 10 191 075 10 830 808
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 639 733 639 733
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym: 7 969 343 7 969 343
Banki 1 251 678 1 251 678
Klienci 6 717 665 6 717 665
Instrumenty zabezpieczające, w tym: 2 221 732 2 221 732
Banki 836 833 836 833
Klienci 1 384 899 1 384 899

Zmiana stanu wartości godziwej aktywów finansowych, dla których Grupa stosuje wycenę do wartości godziwej na Poziomie 3

2022 AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU AKTYWA Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE OBOWIĄZKOWO WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Stan na początek okresu 94 433 5 860 245 829 160 379 171 496 5 181 843
Zwiększenia, w tym: 1 110 681 849 165 052 56 009 1 536 071
Reklasyfikacja z innych poziomów 13 962 849 1 117 713
Transakcje zawarte w 2022 roku 52 772
Zakup / udzielenie 1 093 759 151 248 233 859
Rozliczenie / wykup
Przychód z instrumentów finansowych 2 960 13 804 3 237 15 693 184 499
ujęty w rachunku zysków i strat 2 960 13 804 3 237 15 693 181 521
ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny 2 978
Zmniejszenia, w tym: -1 108 375 -6 417 -157 184 -32 468 -2 029 402
Reklasyfikacja do innych poziomów -64 970 -1 455 -940 106
Rozliczenie / wykup -13 000 -3 044 -150 974 -471 874
Sprzedaż -1 030 348 -301 526
Strata z instrumentów finansowych -57 -1 918 -6 210 -32 468 -315 896
ujęta w rachunku zysków i strat -57 -1 918 -32 468 -65 036
ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny -6 210 -250 860
Stan na koniec okresu 96 739 292 253 697 183 920 187 189 4 688 512
Niezrealizowany wynik na instrumentach finansowych utrzymywanych w portfelu na koniec okresu, ujęty w: -371 -557 -7 128 3 101 -269 081
Rachunku zysków i strat w pozycji: -371 -557 817 3 101 26 144
wynik z tytułu odsetek 13 2 295 2 439 19 142
wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wynik z tytułu odpisów -1 478 7 002
wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu -384 -557 662
Innych składnikach całkowitych dochodów -7 945 -295 225
2021 AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU AKTYWA Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE OBOWIĄZKOWO WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Stan na początek okresu 43 532 1 712 1 475 055 187 001 160 486 10 490 998
Zwiększenia, w tym: 5 940 649 11 973 96 431 764 11 010 4 046 238 4 390
Zwiększenia z tytułu nabycia części działalności Idea Bank S.A. 4 453 85 309 4 390
Reklasyfikacja z innych poziomów 32 977 788 236
Transakcje zawarte w 2021 roku. 52 830 764
Zakup / udzielenie 5 904 973 3 050 445
Rozliczenie / wykup
Przychód z instrumentów finansowych 2 699 7 520 43 601 11 010 122 248
ujęty w rachunku zysków i strat 2 649 7 520 43 601 11 010 119 579
ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny 50 2 669
Zmniejszenia, w tym: -5 889 748 -7 825 -1 325 657 -27 386 -9 355 393 4 390
Reklasyfikacja do innych poziomów -209 -298 662 3 696
Rozliczenie / wykup -21 729 -7 825 -1 099 062 -23 634 -4 357 890 694
Sprzedaż -5 856 240 -203 000 -4 654 666
Strata z instrumentów finansowych -11 570 -23 595 -3 752 -44 175
ujęta w rachunku zysków i strat -3 752 -125
ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny -11 570 -23 595 -44 050
Stan na koniec okresu 94 433 5 860 245 829 160 379 171 496 5 181 843
Niezrealizowany wynik na instrumentach finansowych utrzymywanych w portfelu na koniec okresu, ujęty w: -11 304 2 102 -5 376 -3 782 -233 588
Rachunku zysków i strat w pozycji: -11 304 2 102 4 -3 782 10 990
wynik z tytułu odsetek 486 1 494 273 14 456
wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wynik z tytułu odpisów -1 490 -3 466
wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu -11 790 2 102 -4 055
Innych składnikach całkowitych dochodów -5 380 -244 578

Przeniesienie instrumentów między poziomami hierarchii wartości godziwej następuje na podstawie zmian w dostępności kwotowań z aktywnego rynku wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku dokonano następujących przeniesień instrumentów finansowych między poziomami hierarchii wyceny do wartości godziwej:

  • z Poziomu 3 do Poziomu 2 przeniesiono obligacje korporacyjne i municypalne, dla których dokonano wyceny przy użyciu rynkowych informacji o cenach porównywalnych instrumentów finansowych, obligacje korporacyjne, municypalne i Skarbu Państwa oraz instrumenty pochodne rynku walutowego i stopy procentowej, dla których szacowane parametry kredytowe miały nieistotny wpływ na wycenę oraz instrumenty pochodne rynku kapitałowego, dla których szacowana zmienność nieistotnie wpływała na wycenę,
  • z Poziomu 2 do Poziomu 3 przeniesiono obligacje korporacyjne i municypalne, dla których wpływ szacowanych parametrów kredytowych na wycenę był istotny oraz instrumenty pochodne rynku kapitałowego z istotnym wpływem szacowanej zmienności na wycenę.

Analiza wrażliwości

Wpływ parametrów estymowanych na wycenę do wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których Grupa stosuje wycenę do wartości godziwej na Poziomie 3 na dzień 31 grudnia 2022 roku jest następujący:

AKTYWO / ZOBOWIĄZANIE FINANSOWE WARTOŚĆ GODZIWA NA 31.12.2022 TECHNIKA WYCENY CZYNNIK NIEOBSERWOWALNY ZAKRES ALTERNATYWNY CZYNNIKÓW (ŚREDNIA WAŻONA)

WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ NA 31.12.2022

SCENARIUSZ POZYTYWANY SCENARIUSZ NEGATYWNY
Korporacyjne i municypalne papiery wartościowe 4 474 326 Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spread kredytowy 1,52%-2,62% 94 198 -94 198
Instrumenty pochodne rynku kapitałowego 292 Model Black Scholes Zmienność 2,7%-4,1% 108 -91
Kredyty i pożyczki wyceniane przez wynik finansowy 183 920 Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spread kredytowy 1,45%-2,55% 4 820 -4 544
Kredyty i pożyczki wyceniane przez inne dochody całkowite 253 452

Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Spread kredytowy 2,84%-3,94% 3 806 -3 743
AKTYWA FINANSOWE WARTOŚĆ GODZIWA NA 31.12.2022 PARAMETR SCENARIUSZ WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ NA 31.12.2022
SCENARIUSZ POZYTYWNY SCENARIUSZ NEGATYWNY
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 187 189 Dyskonto dotyczące konwersji +10% / -10% 5 257 -19 770
Inwestycja kapitałowa w podmiot udzielający informacji kredytowej wyznaczona do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 269 551 Stopa dyskontowa +1% / -1% 31 916 -25 585

Wpływ parametrów estymowanych na wycenę do wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których Grupa stosuje wycenę do wartości godziwej na Poziomie 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku jest następujący:

AKTYWO / ZOBOWIĄZANIE FINANSOWE WARTOŚĆ GODZIWA NA 31.12.2021 TECHNIKA WYCENY CZYNNIK NIEOBSERWOWALNY ZAKRES ALTERNATYWNY CZYNNIKÓW (ŚREDNIA WAŻONA) WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ NA 31.12.2021
SCENARIUSZ POZYTYWNY SCENARIUSZ NEGATYWNY
Korporacyjne i municypalne papiery wartościowe 4 872 851 Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spread kredytowy 0,55%-1,45% 241 334 -258 585
Skarbowe papiery 27 481 Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spread do obligacji referencyjnej 0,07%-0,69% 1 467 -1 467
Instrumenty pochodne rynku kapitałowego 5 860 Model Black Scholes Zmienność 3,2%-4,8% 1 177 -972
Kredyty i pożyczki wyceniane przez wynik finansowy 160 379 Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spread kredytowy 0,73%-1,66% 2 332 -2 279
Kredyty i pożyczki wyceniane przez inne dochody całkowite 245 829 Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spread kredytowy 4,15%-5,07% 2 219 -2 188
AKYYWA FINANSOWE WARTOŚĆ GODZIWA NA 31.12.2021 PARAMETR SCENARIUSZ

WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ NA 31.12.2021

SCENARIUSZ POZYTYWNY SCENARIUSZ NEGATYWNY
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 171 496 Dyskonto dotyczące konwersji +10% / -10% 9 504 -19 050
Inwestycja kapitałowa w podmiot udzielający informacji kredytowej wyznaczona do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 323 277 Stopa dyskontowa +1% / -1% 56 123 -41 436

Instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy

W Grupie znajdują się instrumenty finansowe, które w sprawozdaniu nie są prezentowane w wartości godziwej. Wartość godziwa stanowi cenę, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.

Na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku Grupa dokonała klasyfikacji szacunków wartości godziwej dla instrumentów nie wycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na następujących poziomach:

  • Poziom 1: wycena mark-to-market, dotyczy skarbowych papierów wartościowych kwotowanych na płynnym rynku,
  • Poziom 2: wycena mark-to-model z parametryzacją modeli na podstawie kwotowań z aktywnego rynku dla danego typu instrumentu, dotyczy lokat międzybankowych, dłużnych papierów wartościowych własnej emisji, niepłynnych skarbowych papierów wartościowych, municypalnych, korporacyjnych oraz Banku Centralnego,
  • Poziom 3: wycena mark-to-model z częściową parametryzacją modelu na podstawie estymowanych czynników ryzyka, dotyczy korporacyjnych i komunalnych papierów wartościowych oraz kredytów i depozytów, dla których ujęty w modelu wyceny czynnik ryzyka kredytowego (parametr nieobserwowalny) jest na poziomie istotnym.

W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, przyjęto że wartość godziwa jest zgodna z wartością bilansową. Dotyczy to w szczególności środków pieniężnych oraz pozostałych aktywów i zobowiązań finansowych.

Dla kredytów kwotowane wartości rynkowe są nieosiągalne, stąd prezentowane wartości godziwe są ogólnie szacowane przy zastosowaniu technik wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment udzielenia kredytu wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Wartość godziwa kredytów bez rozpoznanej utraty wartości jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych na daną datę bilansową pomniejszonych o oczekiwaną stratę kredytową. Stopa dyskontująca przepływy jest odpowiednią stopą rynkową wolną od ryzyka powiększoną o marżę na ryzyko płynności oraz bieżącą marżę ze sprzedaży dla danej grupy produktowej kredytu. Marża wyznaczana jest w podziale na grupy produktowe i termin zapadalności.

Dla celów szacowania wartości godziwej kredytów walutowych wykorzystywana jest marża dla kredytów w PLN skorygowana o kwotowania transakcji FX-Swap i basis-swap. Wartość godziwa kredytów o rozpoznanej utracie wartości jest równa sumie przyszłych oczekiwanych odzysków zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej jako, iż średnie oczekiwane odzyski uwzględniają w pełni element ryzyka kredytowego. W przypadku kredytów nieposiadających harmonogramu spłat (kredyty w rachunku bieżącym, overdrafty oraz karty kredytowe) przyjmuje się, że wartość godziwa równa jest wartości bilansowej.

Dla depozytów kwotowane wartości rynkowe są nieosiągalne, stąd prezentowane wartości godziwe są ogólnie szacowane przy zastosowaniu technik wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment przyjęcia depozytu wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Wartość godziwa depozytów terminowych jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych na daną datę bilansową. Stopa dyskontująca przepływy jest odpowiednią stopą rynkową wolną od ryzyka powiększoną o marżę ze sprzedaży. Marża wyznaczana jest na podstawie depozytów przyjętych w ostatnim kwartale w podziale na grupy produktowe i termin zapadalności. W przypadku depozytów krótkoterminowych (depozytów bieżących, overnight oraz w rachunku oszczędnościowym) za wartość godziwą przyjęto wartość bilansową.

Wartość godziwa depozytów i kredytów, z wyjątkiem kredytów hipotecznych udzielonych w walutach PLN i CHF objętych modelem przedpłat, została wyznaczona w oparciu o ich kontraktowe przepływy.

Wycena mark-to-model instrumentów dłużnych własnej emisji opiera się na metodzie dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych. Przepływy zmienne są estymowane na podstawie stawek odpowiednich rynków (zależnie od warunków emisji). Do dyskontowania ustalonych oraz implikowanych przepływów pieniężnych wykorzystywane są stawki międzybankowego rynku pieniężnego.

Zestawienie aktywów i zobowiązań nie wycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w podziale na poziomy hierarchii wyceny do wartości godziwej.

31.12.2022 WARTOSC BILANSOWA WARTOŚĆ GODZIWA W TYM:
POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3
Aktywa
Kasa, należności od Banku Centralnego 13 436 334 13 388 622 4 316 728 9 071 786 108
Należności od banków 4 678 613 4 677 978 1 860 129 2 817 849
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 158 283 373 159 314 361 1 337 427 157 976 934
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 62 655 238 57 691 500 25 676 904 29 210 619 2 803 977
Inne aktywa 1 951 807 1 951 807 1 951 807
Aktywa razem 241 005 365 237 024 268 29 993 632 41 479 961 165 550 675
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 8 594 396 8 627 193 1 417 321 7 209 872
Zobowiązania wobec klientów 210 747 090 210 551 859 210 551 859
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 337 485 10 315 091 10 315 091
Zobowiązania podporządkowane 2 789 132 2 788 412 2 788 412
Pozostałe zobowiązania 4 894 444 4 894 444 4 894 444
Zobowiązania razem 237 362 547 237 176 999 14 520 824 222 656 175
31.12.2021 WARTOŚĆ BILANSOWA WARTOŚĆ GODZIWA W TYM:
POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3
Aktywa
Kasa, należności od Banku Centralnego 4 696 620 4 696 695 3 699 683 997 012
Należności od banków 3 328 087 3 334 784 1 476 248 1 858 536
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 158 822 548 157 567 855 969 694 156 598 161
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 44 276 101 41 828 431 22 436 197 2 700 086 16 692 148
Inne aktywa 1 086 984 1 086 984 1 086 984
Aktywa razem 212 210 340 208 514 749 26 135 880 6 143 040 176 235 829
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 8 575 469 8 591 675 3 110 410 5 481 265
Zobowiązania wobec klientów 195 161 943 194 824 190 194 824 190
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 355 355 5 350 726 5 350 726
Zobowiązania podporządkowane 2 761 474 2 747 964 2 747 964
Pozostałe zobowiązania 3 105 291 3 105 291 3 105 291
Zobowiązania razem 214 959 532 214 619 846 11 209 100 203 410 746

Wyniki wyszukiwania