ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

46.8. Zarządzanie kapitałem własnym

Celem procesu zarządzania kapitałem w Grupie jest:

 • zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania – poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zdolnością do podejmowania ryzyka (limitowaną posiadanymi funduszami własnymi) oraz poziomem generowanego ryzyka,
 • utrzymywanie kapitału na pokrycie ryzyka powyżej poziomu określonego jako minimalny, aby umożliwić dalszy rozwój działalności, uwzględnienie ewentualnych przyszłych zmian w wymogach kapitałowych i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy,
 • utrzymywanie preferowanej struktury kapitału w celu utrzymania pożądanej jakości kapitału na pokrycie ryzyka,
 • kreowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie funduszy Grupy.

W Grupie istnieje udokumentowany proces zarządzania kapitałem i monitorowania kapitału, który powstał w ramach procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP). Za jego funkcjonowanie jest odpowiedzialny Pion Finansowy, pod kierownictwem CFO (Chief Financial Officer). Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie kapitałem ponosi Zarząd Banku, wspierany przez Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka, który zatwierdza proces zarządzania kapitałem. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem zarządzania kapitałem, w szczególności zatwierdza strategię zarządzania kapitałem. Strategia zarządzania kapitałem określa cele oraz główne zasady zarządzania i monitorowania adekwatności kapitałowej Grupy, takie jak wytyczne dotyczące źródeł pokrywania ryzyka, preferowanej struktury kapitału wymaganego na pokrycie ryzyka, długoterminowych celów kapitałowych, systemu limitów kapitałowych oraz źródeł dodatkowego kapitału w sytuacjach awaryjnych.

W Grupie istnieje także polityka kapitałowych planów awaryjnych, której celem jest ustanowienie zasad i obowiązków w przypadku wystąpienia lub rozwoju kryzysu, który miałby wpływ na znaczące ograniczenie poziomu kapitalizacji Banku oraz Grupy. Polityka określa nadzór wraz z obowiązkami, w celu wczesnego i spójnego zarządzania sytuacją kryzysową.

Adekwatność kapitałową Grupy kontroluje Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka Banku oraz Zarząd Banku. Okresowe raporty na temat skali i kierunków zmian współczynników kapitałowych wraz ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń sporządzane są: dla Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz Komitetu Aktywów, Pasywów i Ryzyka. Monitorowany jest poziom podstawowych rodzajów ryzyka w odniesieniu do zewnętrznych limitów nadzoru bankowego i wewnętrznych limitów Grupy. Przeprowadzane są analizy i oceny kierunków rozwoju działalności biznesowej z punktu widzenia zgodności z wymogami kapitałowymi. Prognozowanie i monitoring poziomu aktywów ważonych ryzykiem, funduszy własnych oraz współczynników kapitałowych stanowi integralną część procesu planowania i budżetowania, z uwzględnieniem testów warunków skrajnych.

W Grupie funkcjonuje proces alokacji kapitału, którego celem jest gwarancja bezpiecznego i optymalnego zwrotu dla akcjonariuszy. Wymaga to z jednej strony alokowania kapitału na produkty/klientów/linie biznesowe, gwarantującego adekwatne do ryzyka dochody, a z drugiej strony uwzględniania w podejmowanych decyzjach biznesowych kosztu kapitału. Na potrzeby analizy osiąganych dochodów w stosunku do podejmowanego ryzyka oraz optymalizacji wykorzystania kapitału różnych rodzajów działalności stosowane są miary efektywności uwzględniające podejmowane ryzyko.

Regulacyjne wymogi kapitałowe oraz fundusze własne

Kalkulacji regulacyjnych wymogów kapitałowych dokonano w oparciu o zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, wraz z późniejszymi zmianami, w szczególności zmienione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, a także odpowiednimi Rozporządzeniami Wykonawczymi, bądź Delegowanymi wydanymi przez Komisję (UE) (Rozporządzenie CRR).

Grupa definiuje części składowe funduszy własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia 575/2013 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe z późn. zm.

Zgodnie z prawem, Bank powinien utrzymywać minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie regulacyjnym Filara I wynikającego z Rozporządzenia CRR, wymogu Filara II wynikającego z ustawy Prawo Bankowe oraz wymogu połączonego bufora wynikającego z Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

Minimalne wartości współczynników kapitałowych na poziomie Filara I wynoszą:

 • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie 8%,
 • Współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 6%,
 • Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie 4,5%.

W ramach Filara II Grupa nie posiada dodatkowego wymogu kapitałowego (P2R). Jest to związane z decyzją KNF stwierdzającą wygaśnięcie decyzji KNF na podstawie której KNF zaleciła przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. Powyższą decyzję Bank Pekao S.A. otrzymał 18 lutego 2022 roku.

Na wymóg połączonego bufora według stanu na 31 grudnia 2022, składają się:

 • Bufor zabezpieczający w wysokości 2,50%,
 • Bufor antycykliczny w wysokości 0,01%,
 • Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 1,00%,
 • Bufor ryzyka systemowego w wysokości 0,00% (w związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów bufor ryzyka systemowego został uchylony w dniu 19 marca 2020 roku. Wartość bufora obowiązująca do tej daty wynosiła 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Łącznie Grupa zobowiązana jest utrzymywać:

 • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie 11,51%,
 • Współczynnik kapitału Tier I (T1) na poziomie 9,51%,
 • Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) na poziomie 8,01%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 17,4% (na dzień 31 grudnia 2021 roku – 17,7%).

31.12.2022 31.12.2021(*)
WYMOGI KAPITAŁOWE
Ryzyko kredytowe 10 168 122 10 756 386
Ryzyko rynkowe 105 618 112 121
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA 228 395 253 316
Ryzyko operacyjne 1 359 528 848 430
Całkowity wymóg kapitałowy 11 861 663 11 970 253
FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I 23 119 666 23 659 934
Kapitał Tier II 2 706 873 2 750 000
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego 25 826 539 26 409 934
WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 15,6% 15,8%
Łączny współczynnik kapitałowy (%) 17,4% 17,7%
(*) dane za 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2021 rok (potwierdzenie wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2022 roku w porównaniu do grudnia 2021 roku jest niższy 0,3 p.p.

Całkowity wymóg kapitałowy był niższy o 0,9%, głównie ze względu na niższy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitał podstawowy Tier I był niższy o 2,3% w porównaniu do 31 grudnia 2021 roku głównie z powodu spadku waluacji portfela HTC&S. Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego spadły o 2,2% na koniec grudnia 2022 roku w porównaniu do grudnia 2021 roku.

Ocena adekwatności kapitału wewnętrznego

Do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Grupy stosowane są metody opracowane przez Bank.

W ocenie tej Bank bierze pod uwagę następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko rynkowe,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko nieruchomości własnych,
 • ryzyko zmian warunków makroekonomicznych,
 • ryzyko biznesowe (w tym ryzyko strategiczne),
 • ryzyko braku zgodności,
 • ryzyko reputacji,
 • ryzyko modeli,
 • ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
 • ryzyko działalności bancassurance,
 • Do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Grupy stosowane są metody opracowane przez Bank.

  W ocenie tej Bank bierze pod uwagę następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko rynkowe,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko nieruchomości własnych,
 • ryzyko zmian warunków makroekonomicznych,
 • ryzyko biznesowe (w tym ryzyko strategiczne),
 • ryzyko braku zgodności,
 • ryzyko reputacji,
 • ryzyko modeli,
 • ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
 • ryzyko działalności bancassurance,
 • ryzyko inwestycji finansowych.

Dla każdego ryzyka uznanego za istotne, Grupa opracowuje i stosuje odpowiednie metody jego oceny i pomiaru. W Grupie stosowane są następujące sposoby oceny ryzyka:

 • ocena jakościowa – stosowana w przypadku trudno mierzalnych rodzajów ryzyka (ryzyko braku zgodności, ryzyko reputacji oraz ryzyko działalności bancassurance) z potencjalnym pokryciem kapitałem ekonomicznym w obrębie innych rodzajów ryzyka,
 • ocena poprzez oszacowanie bufora kapitałowego – stosowana w przypadku rodzajów ryzyka, których nie można w łatwy sposób określić ilościowo, jednak możliwa jest łączna ocena ich wpływu (ryzyko modeli, ryzyko zmian warunków makroekonomicznych),
 • ocena ilościowa – stosowana w przypadku tych rodzajów ryzyka, które można zmierzyć za pomocą kapitału ekonomicznego (pozostałe rodzaje oprócz ryzyka płynności i ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej), bądź w oparciu o miary dla niego właściwe (ryzyko płynności i ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej).

Preferowanym sposobem pomiaru ryzyka oraz szacowania kapitału ekonomicznego są modele wartości zagrożonej (VaR) oparte na założeniach wynikających z apetytu na ryzyko Grupy. Modele opracowywane są zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych i uzupełniane o testy warunków skrajnych i/lub analizy scenariuszowe. W przypadku rodzajów ryzyka, dla których taka metodyka nie została ostatecznie opracowana i wdrożona, Grupa stosuje modele regulacyjne uzupełnione o testy warunków skrajnych, bądź uproszczone metody pomiaru.

Wyznaczanie bufora kapitałowego na pokrycie ryzyka zmian warunków makroekonomicznych dokonywane jest na podstawie analizy wpływu scenariusza spowolnienia gospodarczego na kapitał ekonomiczny w horyzoncie prognozy, z dodatkowym uwzględnieniem wpływu zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy oraz na zmiany wyceny portfeli klasyfikowanych jako wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Ryzyko modeli szacowane jest natomiast z wykorzystaniem wyników walidacji modeli oraz analiz scenariuszowych pozwalających na ocenę wpływu potencjalnych nieprawidłowości w modelu na jego wyniki. Na podstawie zagregowanych wyników wyznaczany jest bufor kapitałowy na pokrycie ryzyka modeli.

Przy wyznaczaniu potrzeb kapitałowych w pierwszej kolejności wylicza się kapitał ekonomiczny oddzielnie dla każdego istotnego ryzyka zidentyfikowanego w Grupie, które można mierzyć ilościowo. W następnej kolejności wielkości kapitału ekonomicznego ustalone dla poszczególnych rodzajów ryzyka zostają zagregowane w łączną kwotę kapitału ekonomicznego. Kwota ta jest następnie powiększana o bufor kapitałowy na ryzyko modeli oraz ryzyko zmian warunków makroekonomicznych. Suma kapitału ekonomicznego i bufora kapitałowego stanowi kapitał wewnętrzny Grupy.

 

 

 

Wyniki wyszukiwania