ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

46.5. Ryzyko płynności

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest:

 • zapewnienie i utrzymywanie zdolności Grupy do wywiązywania się zarówno z bieżących jak i z przyszłych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności i rentowności kapitałów własnych,
 • zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej, oraz
 • określenie rozwiązań na przetrwanie sytuacji kryzysowej, w przypadku jej ewentualnego wystąpienia.

W Grupie funkcjonuje scentralizowany system zarządzania ryzykiem płynności obejmujący bieżące zarządzanie płynnością i kontrolę pierwszego poziomu sprawowane przez odpowiedzialne jednostki, kontrolę drugiego poziomu dokonywaną przez dedykowaną jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem oraz niezależny audyt.

Zarządzanie płynnością w Grupie prowadzone jest w horyzoncie śróddziennym, krótko oraz długoterminowym. Analiza płynności śróddziennej dotyczy przepływów realizowanych w ciągu dnia, poprzez krótkoterminową analizę płynności rozumiany jest system pomiaru płynności w horyzoncie do roku, a analiza długoterminowa obejmuje okres powyżej jednego roku. Ze względu na specyfikę stosowanych narzędzi i technik zarządzania ryzykiem płynności Grupa zarządza płynnością bieżącą i średnioterminową wspólnie z płynnością krótkoterminową.

Kontrola płynności odbywa się w ramach ciągłego procesu wyznaczania i analizy wartości szeregu wskaźników i miar dotyczących płynności śróddziennej, krótkoterminowej oraz długoterminowej. Częstotliwość ich monitorowania jest dopasowana do specyficznego aspektu płynności np. dzienna dla płynności krótkoterminowej, miesięczna dla płynności długoterminowej. Wskaźniki i miary płynności podlegają procesowi formalnego limitowania. Wykorzystanie limitów jest regularnie monitorowane i przedstawiane kierownictwu Banku. W przypadku stwierdzenia przekroczenia uruchamiany jest proces eskalacji mający na celu poinformowanie decydentów i ostatecznie przywrócenie ekspozycji ryzyka płynności do akceptowalnych poziomów.

Integralną częścią procesu kontroli płynności Grupy jest scenariuszowa analiza testów warunków skrajnych przeprowadzana w trybie miesięcznym. W jej ramach oceniana jest płynność Grupy w przypadku wystąpienia kryzysu na rynkach finansowych i/lub kryzysu wywołanego przez czynniki wewnętrzne, specyficzne dla Grupy.

Zarządzając płynnością, Grupa szczególną uwagę zwraca na płynność w walutach obcych, co znajduje odzwierciedlenie w monitorowaniu, limitowaniu i kontrolowaniu płynności osobno dla poszczególnych istotnych walut, monitorowaniu zapotrzebowania na bieżącą i przyszłą płynność walutową i w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby, jej zabezpieczaniu z wykorzystaniem swapów walutowych. Monitorowanie obejmuje także potencjalny wpływ na płynność konieczności wnoszenia depozytów zabezpieczających transakcje pochodne.

W celu zdefiniowania zasad zarządzania płynnością w sytuacji awaryjnej Bank przygotował zatwierdzone przez Zarząd Banku „Zasady zarządzania płynnością w sytuacji awaryjnej”, które określają procedury awaryjnego postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zasady te uwzględniają dzienne monitorowanie systemowych i specyficznych dla Banku i Grupy wskaźników ostrzegawczych oraz trzy stopnie zagrożenia płynności w zależności od poziomu wskaźników ostrzegawczych, sytuacji Banku i Grupy oraz sytuacji rynkowej. Określają one również źródła pokrycia przewidywanego wypływu środków pieniężnych z Grupy. W dokumencie tym określone zostały również procedury monitorowania stanów płynności, procedury działań awaryjnych, zespoły zadaniowe przywracające płynność Grupy oraz zakres odpowiedzialności kierownictwa za podejmowanie niezbędnych decyzji związanych z przywróceniem wymaganego poziomu płynności finansowej Grupy.

Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe informacje ilościowe dotyczące sytuacji płynnościowej Grupy na koniec 2022 roku w porównaniu do końca 2021 roku. Obejmują one strukturę zobowiązań finansowych według umownych terminów zapadalności (kontraktowo), wskaźnik pokrycia płynności (LCR) i wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR), urealnioną lukę płynności oraz przepływy finansowe dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych.

Struktura zobowiązań finansowych według umownych terminów zapadalności

31.12.2022 DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
ZOBOWIĄZANIA BILANSOWE (*)
Zobowiązania wobec banków (**) 3 033 936 256 162 425 204 2 900 705 1 381 149 7 997 156
Zobowiązania wobec klientów 172 672 401 12 235 618 17 854 936 3 397 325 5 467 969 211 628 249
Zobowiązania z tytułu leasingu 14 452 19 198 56 297 78 937 385 264 554 148
Emisje własne 932 414 5 156 840 3 682 670 841 210 10 613 134
Zobowiązania podporządkowane 209 893 1 910 799 1 708 464 3 829 156
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 44 080 668 724 161 787 874 591
Razem 176 653 203 17 667 818 22 273 080 9 797 700 9 104 633 235 496 434
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (*)
Udzielone zobowiązania pozabilansowe dotyczące finansowania 57 208 658 57 208 658
Udzielone zobowiązania pozabilansowe gwarancyjne 12 080 369 12 080 369
Razem 69 289 027 69 289 027
(*) Dla zobowiązań bilansowych, udzielonych zobowiązań pozabilansowych dotyczących finansowania oraz udzielonych zobowiązań gwarancyjnych kwoty ekspozycji zostały przypisane najwcześniejszym tenorom, w których na podstawie zawartych przez Grupę umów możliwy jest wypływ środków z Grupy. Jednakże w rzeczywistości oczekiwane przez Grupę wypływy środków są istotnie niższe niż wynikałoby to z powyższego zestawienia. Dzieje się tak ze względu na znaczną dywersyfikację zobowiązań względem klientów oraz stadium życia poszczególnych umów. Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem wypływu środków odbywa się w Grupie w sposób ciągły. Grupa szacuje również bardziej prawdopodobne wypływy, które zostały odzwierciedlone w tabelach opisanych jako „Urealniona luka płynności”.
(**) Łącznie z Bankiem Centralnym.
31.12.2021 DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
ZOBOWIĄZANIA BILANSOWE (*)
Zobowiązania wobec banków (**) 3 884 009 37 718 1 372 067 2 253 881 873 321 8 420 996
Zobowiązania wobec klientów) 177 224 283 4 238 194 3 879 273 506 272 8 942 964 194 790 986
Zobowiązania z tytułu leasingu 14 071 15 923 70 529 66 096 383 359 549 978
Emisje własne 176 031 3 333 021 1 326 496 733 642 324 803 5 893 993
Zobowiązania podporządkowane 44 138 214 649 3 001 796 3 260 583
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 293 300 201 042 145 391 639 733
Razem 181 298 394 7 624 856 6 985 803 3 975 582 13 671 634 213 556 269
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (*)
Udzielone zobowiązania pozabilansowe dotyczące finansowania 43 225 325 43 225 325
Udzielone zobowiązania pozabilansowe gwarancyjne 14 447 947 14 447 947
Razem 57 673 272 57 673 272
(*) Dla zobowiązań bilansowych, udzielonych zobowiązań pozabilansowych dotyczących finansowania oraz udzielonych zobowiązań gwarancyjnych kwoty ekspozycji zostały przypisane najwcześniejszym tenorom, w których na podstawie zawartych przez Grupę umów możliwy jest wypływ środków z Grupy. Jednakże w rzeczywistości oczekiwane przez Grupę wypływy środków są istotnie niższe niż wynikałoby to z powyższego zestawienia. Dzieje się tak ze względu na znaczną dywersyfikację zobowiązań względem klientów oraz stadium życia poszczególnych umów. Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem wypływu środków odbywa się w Grupie w sposób ciągły. Grupa szacuje również bardziej prawdopodobne wypływy, które zostały odzwierciedlone w tabelach opisanych jako „Urealniona luka płynności”.
(**) Łącznie z Bankiem Centralnym.

Regulacyjne wskaźniki płynności LCR i NSFR (*)

MIARY PŁYNNOŚCI LIMIT REGULACYJNY 31.12.2022 31.12.2021
LCR Wskaźnik pokrycia płynności 100% 222% 190%
NSFR Wskaźnik stabilnego finansowania netto 100% 154% 142%
(*) Wartości wyznaczono zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r., z późn. zm. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., z późn. zm.

Urealniona luka płynności

Prezentowane poniżej urealnione luki płynności zawierają między innymi urealnienia dotyczące rdzenności depozytów i ich zapadalności, urealnienia przepływów z udzielonych zobowiązań pozabilansowych z tytułu finansowania i gwarancji oraz z tytułu aktywów bez kontraktowych harmonogramów spłat. Uwzględnia się także urealnione przepływy z posiadanego przez Grupę portfela papierów wartościowych oraz przepływy wynikające z wcześniejszych spłat portfela kredytów hipotecznych. Są to główne przyczyny odróżniające lukę urealnioną od nieurealnionej. Luki mają charakter statyczny tj. nie uwzględniają wpływu na profil płynności zmian w wolumenie bilansu (np. nowych depozytów) i pozycji pozabilansowych Grupy.

Urealniona luka płynności

31.12.2022 DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
Aktywa bilansowe 71 616 040 9 105 579 38 173 501 101 644 614 60 599 298 281 139 032
Pasywa bilansowe 26 873 154 17 310 199 35 750 564 62 402 089 138 803 026 281 139 032
Zobowiązania/należności pozabilansowe (netto) -3 782 026 -4 215 334 38 387 3 505 354 4 008 092 -445 527
Luka okresowa 40 960 860 -12 419 954 2 461 324 42 747 879 -74 195 636 -445 527
Luka skumulowana 28 540 906 31 002 230 73 750 109 -445 527
31.12.2021 DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
Aktywa bilansowe 58 533 152 6 812 658 32 746 498 85 758 703 66 715 594 250 566 605
Pasywa bilansowe 18 992 088 16 235 633 30 475 107 42 857 218 142 006 559 250 566 605
Zobowiązania/należności pozabilansowe (netto) -9 708 164 17 907 1 064 407 3 561 182 4 420 559 -644 109
Luka okresowa 29 832 900 -9 405 068 3 335 798 46 462 667 -70 870 406 -644 109
Luka skumulowana 20 427 832 23 763 630 70 226 297 -644 109

Przepływy finansowe dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych

Poniżej przedstawiono zobowiązania oraz przepływy finansowe dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych odpowiednio w kwotach netto i brutto.

Do pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach netto Grupa zalicza:

 • Swapy stopy procentowej (IRS),
 • Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA),
 • Opcje walutowe,
 • Opcje na stopę procentową (Cap / Floor),
 • Transakcje oparte na kapitałowych papierach wartościowych i indeksach giełdowych,
 • Transakcje oparte na towarach i metalach szlachetnych.

Do pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach brutto Grupa zalicza:

 • Walutowe swapy stopy procentowej (CIRS),
 • Forwardy walutowe,
 • Swapy walutowe (FX-Swap),
 • Forwardy na papiery wartościowe.

Zobowiązania z tytułu pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach netto

DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
31.12.2022 211 471 133 547 1 132 195 11 452 862 4 132 037 17 062 112
31.12.2021 154 047 157 584 661 665 5 087 494 2 814 264 8 875 054

Przepływy dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach brutto

DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO
1 ROKU
OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5
LAT
RAZEM
31.12.2022
Wpływy 21 148 132 15 852 751 17 946 741 7 616 387 280 840 62 844 851
Wypływy 21 004 225 15 883 181 17 942 206 8 016 463 349 053 63 195 128
31.12.2021
Wpływy 24 028 005 12 412 897 15 114 627 14 079 632 564 263 66 199 424
Wypływy 24 189 244 12 392 281 15 180 114 14 566 877 666 596 66 995 112

 

Wyniki wyszukiwania