ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

46.4. Ryzyko rynkowe

W prowadzonej działalności Grupa jest narażona na ryzyko rynkowe, którego źródłem są zmiany parametrów rynkowych. Ryzyko rynkowe to ryzyko obniżenia wyniku finansowego lub kapitału Grupy na skutek zmian rynkowych. Podstawowymi czynnikami ryzyka rynkowego są:

  • stopy procentowe,
  • kursy walutowe,
  • ceny kapitałowych papierów wartościowych,
  • ceny towarów.

W Grupie funkcjonuje system zarządzania ryzykiem rynkowym, stanowiący strukturalno-organizacyjne i metodologiczne ramy, mające na celu utrzymanie struktury bilansu i pozycji pozabilansowych w zgodzie z zakładanymi celami strategicznymi.

Głównym celem strategii zarządzania ryzykiem rynkowym jest optymalizowanie wyników finansowych w taki sposób by realizowane były cele Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach apetytu na ryzyko określonego przez limity zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem rynkowym bazuje na trójstopniowym systemie kontroli zgodnym z międzynarodowymi najlepszymi praktykami bankowymi i rekomendacjami nadzoru bankowego. Proces zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procedury go regulujące uwzględniają podział na księgę handlową i bankową.

Ryzyko rynkowe księgi handlowej

Zarządzając ryzykiem rynkowym księgi handlowej Grupa dąży do optymalizowania wyników finansowych oraz zapewnienia maksymalnie wysokiej jakości obsługi klientów Grupy w zakresie dostępu do rynku (market making) pozostając w ramach limitów zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Głównym narzędziem pomiaru ryzyka rynkowego księgi handlowej jest model wartości zagrożonej (VaR). Wartość ta odzwierciedla poziom jednodniowej straty która może zostać przekroczona z prawdopodobieństwem nie większym niż 1%. Wartość miary VaR wyznaczana jest metodą symulacji historycznej na podstawie 2-letniej historii obserwacji dynamiki czynników ryzyka rynkowego. Zbiór czynników uwzględnianych przy wyliczaniu VaR obejmuje wszystkie istotne czynniki rynkowe brane pod uwagę przy wycenie instrumentów finansowych za wyjątkiem specyficznego ryzyka kredytowego emitenta i kontrahenta. Szacowanie wpływu zmian czynników rynkowych na bieżącą wartość danego portfela odbywa się z wykorzystaniem pełnej rewaluacji (jako różnica między wartością portfela po zmianie poziomów parametrów rynkowych o historycznie zaobserwowane zmiany czynników a bieżącą wartością portfela). Dla tak wyznaczanego zbioru prawdopodobnych zmian wartości portfela (dystrybuanty) wyznaczany jest VaR jako 1% – kwantyl.

Model poddawany jest bieżącej statystycznej weryfikacji poprzez porównanie wartości VaR do rzeczywistych i rewaluacyjnych wyników. Analizy za rok 2022, jak również za 2021 rok, potwierdzają adekwatność stosowanego modelu.

Kształtowanie się ekspozycji ryzyka rynkowego portfela handlowego Grupy w ujęciu miary Value at Risk na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiają poniższe tabele.

31.12.2022 WIELKOŚĆ MINIMALNA WIELKOŚĆ ŚREDNIA WIELKOŚĆ MAKSYMALNA
ryzyko walutowe 32 14 153 1 338
ryzyko stopy procentowej 3 296 1 680 3 038 6 031
Portfel handlowy 3 258 1 719 3 092 5 807
31.12.2021 WIELKOŚĆ MINIMALNA WIELKOŚĆ ŚREDNIA WIELKOŚĆ MAKSYMALNA
ryzyko walutowe 409 13 75 433
ryzyko stopy procentowej 2 306 801 2 155 4 072
Portfel handlowy 2 331 810 2 190 3 892

Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej

Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej Grupa kieruje się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów. Pozycja finansowa Grupy w odniesieniu do zmieniających się stóp procentowych monitorowana jest przy zastosowaniu różnych miar ryzyka stopy procentowej, w tym luki stopy procentowej, analizy duration, wrażliwości wyniku odsetkowego i wartości ekonomicznej kapitału w scenariuszach równoległych i nierównoległych zmian stóp procentowych oraz Value at Risk. Pomiar ryzyka stopy procentowej księgi bankowej przeprowadzany jest generalnie z częstotliwością miesięczną.

W 2022 roku istotny wpływ na poziom ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej i na wielkość realizowanego wyniku odsetkowego miały rosnące stopy procentowe NBP oraz wysoka płynność sektora bankowego. Bank zabezpiecza wartość ekonomiczną kapitału oraz strumień dochodu poprzez zawieranie w odpowiedniej skali transakcji IRS oraz zakup obligacji stałokuponowych.

W poniższej tabeli przedstawiono wrażliwość kontraktową NII (dochód odsetkowy, z ang. Net Interest Income) na zmianę stóp procentowych o 100 p.b. oraz wrażliwość EVE (wartość ekonomiczna kapitału, z ang. Economic Value of Equity) na zmianę stóp procentowych o 200 p.b. (scenariusz standardowy nie uwzględniający profilu ryzyka funduszy własnych) według stanu na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.

WRAŻLIWOŚĆ W % (*) 31.12.2022 31.12.2021
NII -3,85 -7,51
EVE -5,75 -6,31
(*) Profil ryzyka funduszy własnych jest uwzględniany przez Bank w szacunkach wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału na potrzeby analiz wewnętrznych.

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest zarządzane łącznie dla księgi handlowej i bankowej. Celem zarządzania ryzykiem kursu walutowego jest kształtowanie profilu walutowego pozycji bilansowych i pozabilansowych tak, aby pozostawał on w ramach wewnętrznych limitów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę walutową wybranych pozycji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

31.12.2022 PLN EUR USD CHF POZOSTAŁE RAZEM
AKTYWA
Kasa, należności od Banku Centralnego 9 654 041 2 506 507 819 155 208 102 248 529 13 436 334
Należności od banków 2 905 493 1 434 327 133 650 20 874 184 269 4 678 613
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 127 329 503 29 037 139 1 221 421 636 879 496 048 158 720 990
Dłużne papiery wartościowe 68 463 038 5 604 224 5 701 067 79 768 329
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 4 317 750 4 055 974 121 873 93 578 5 221 8 594 396
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 874 591 874 591
Zobowiązania wobec klientów 171 961 869 24 168 721 12 260 804 686 293 1 669 403 210 747 090
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 065 111 272 374 10 337 485
Zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych 2 789 132 2 789 132
31.12.2021 PLN EUR USD CHF POZOSTAŁE RAZEM
AKTYWA
Kasa, należności od Banku Centralnego 2 956 881 741 412 497 453 177 751 323 123 4 696 620
Należności od banków 1 658 574 1 317 583 92 405 13 332 246 193 3 328 087
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 131 134 058 23 900 745 1 110 942 2 542 682 540 329 159 228 756
Dłużne papiery wartościowe 57 388 961 1 890 924 7 450 113 66 729 998
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 5 169 502 3 271 246 18 459 107 407 8 855 8 575 469
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 639 733 639 733
Zobowiązania wobec klientów 163 916 316 19 797 451 9 352 635 528 892 1 566 649 195 161 943
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 564 367 790 988 5 355 355
Zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych 2 761 474 2 761 474

Kształtowanie się ryzyka walutowego Grupy w ujęciu miary Value at Risk i pozycji walutowej przedstawiają poniższe tabele.

Value at Risk

WALUTA 31.12.2022 31.12.2021
Waluty razem (*) 3 460 732
(*) VaR zaprezentowany w pozycji „Waluty razem” stanowi łączną ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe. Wartość miary VaR jest wyznaczana taką samą metodą jak dla ryzyka rynkowego w księdze handlowej, tzn. metodą symulacji historycznej na podstawie 2-letniej historii obserwacji dynamiki czynników ryzyka rynkowego, przy 99-procentowym poziomie ufności, co odzwierciedla poziom jednodniowej straty, która może zostać przekroczona z prawdopodobieństwem nie większym niż 1%. Metoda symulacji historycznej domyślnie uwzględnia zależności korelacyjne pomiędzy walutami.

Pozycja walutowa

31.12.2022 OPERACJE BILANSOWE OPERACJE POZABILANSOWE – INSTRUMENTY POCHODNE POZYCJA NETTO
AKTYWA ZOBOWIĄZANIA POZYCJA DŁUGA POZYCJA KRÓTKA
EUR 42 738 064 32 562 480 18 990 007 29 179 385 -13 794
USD 8 370 804 12 684 301 12 833 731 8 502 441 17 793
CHF 1 030 978 844 495 2 987 908 3 181 198 -6 807
GBP 334 704 1 280 639 983 535 37 313 287
NOK 283 290 67 897 24 218 239 119 492
SEK 64 985 82 652 42 758 25 227 -136
CAD 20 508 82 980 65 687 3 349 -134
CZK 49 677 46 313 273 804 276 058 1 110
RON 57 511 17 061 456 374 495 843 981
CNY 10 311 21 056 949 162 941 929 -3 512
HUF 48 006 16 920 77 674 108 433 327
Pozostałe waluty 69 988 74 394 64 546 60 651 -511
RAZEM 53 078 826 47 781 188 37 749 404 43 050 946 -3 904
31.12.2021 OPERACJE BILANSOWE OPERACJE POZABILANSOWE – INSTRUMENTY POCHODNE
AKTYWA ZOBOWIĄZANIA POZYCJA DŁUGA POZYCJA KRÓTKA POZYCJA NETTO
EUR 30 600 095 26 904 921 23 686 721 27 365 640 16 255
USD 9 557 499 9 675 647 8 151 754 7 986 501 47 105
CHF 2 790 085 646 075 1 292 040 3 432 811 3 239
GBP 381 213 1 164 222 824 835 39 707 2 119
NOK 309 595 69 547 3 810 243 324 534
SEK 82 692 93 263 21 740 11 066 103
CAD 47 538 73 851 29 296 2 713 270
DKK 44 844 28 647 7 702 24 039 -140
CZK 40 875 30 127 320 348 327 500 3 596
RON 26 910 16 286 256 645 271 019 -3 750
CNY 135 717 31 846 617 757 721 252 376
HRK 839 1 703 128 240 127 123 253
HUF 4 965 28 886 352 172 328 232 19
Pozostałe waluty 43 837 50 292 87 759 80 089 1 215
RAZEM 44 066 704 38 815 313 35 780 819 40 961 016 71 194

Wyniki wyszukiwania