ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

46.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe należy do podstawowych rodzajów ryzyka związanych z działalnością Grupy. Udział kredytów i pożyczek w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy powoduje, że jego utrzymanie na bezpiecznym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla wyników prowadzonej działalności Grupy. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym ma charakter scentralizowany i jest wykonywany przede wszystkim poprzez jednostki Pionu Zarządzania Ryzykami, umiejscowione w Centrali Banku oraz jego strukturach lokalnych.

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje wszystkie funkcje kredytowe – analizę kredytową, podejmowanie decyzji kredytowych, monitorowanie i administrowanie oraz restrukturyzację i windykację.

Funkcje te są realizowane zgodnie z obowiązującą w danym roku obrachunkowym polityką kredytową Banku przyjętą przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Efektywność i skuteczność funkcji kredytowych jest osiągana przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod i metodologii kredytowych oraz zastosowaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych, które zostały zintegrowane z głównym systemem informatycznym Banku. Procedury obowiązujące w Banku pozwalają na ograniczanie ryzyka kredytowego, w szczególności te dotyczące zasad oceny ryzyka transakcji, ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytów, uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych oraz ograniczenia kredytowania niektórych obszarów działalności, zgodnie z przyjętym w Banku systemem segmentacji klientów.

Uprawnienia do podejmowania decyzji kredytowych, ograniczenia kredytowania niektórych obszarów działalności oraz wewnętrzne i zewnętrzne normy ostrożnościowe uwzględniają nie tylko kredyty, pożyczki i gwarancje, ale również transakcje pochodne i instrumenty dłużne.

Dla wzrostu bezpieczeństwa działalność kredytowa limitowana jest w oparciu o ograniczenia wynikające z przepisów zewnętrznych oraz wewnętrzne normy ostrożnościowe. Dotyczą one w szczególności koncentracji zaangażowania kredytowego, wskaźników jakości portfela kredytowego oraz limitów zaangażowania na poszczególne kraje, banki zagraniczne i krajowe instytucje finansowe.

Bank ustalił następujące wewnętrzne limity portfelowe w polityce kredytowej:

 • limity zaangażowania na poszczególne sektory gospodarki narodowej,
 • limity kocentracji największych zaangazowań wobec podmiotów/grup podmiotów powiązanych,
 • limity na główne linie biznesowe oraz należności walutowe,
 • limity na produkty (kredyty hipoteczne udzielane klientom indywidualnym, ekspozycje podmiotów gospodarczych zabezpieczonych hipotecznie, w tym dotyczące finansowania nieruchomości komercyjnych).

Funkcjonujący w Banku system limitów wewnętrznych obejmuje również szereg szczegółowych limitów stanowiących wsparcie dla kluczowych limitów określonych w polityce kredytowej.

Ponadto Bank limituje transakcje kredytowe charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem poprzez zastrzeżenie decyzyjności w tych przypadkach dla szczebli decyzyjnych z wyższym limitem uprawnień.

Ochronę jakości portfela kredytowego zapewniają również jego okresowe przeglądy oraz bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów i kondycji finansowej klientów.

Konflikt zbrojny w Ukrainie

W związku z trwającym od 2022 roku atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę Grupa identyfikuje następujące zagrożenia w obszarze ryzyka kredytowego:

 • ryzyko strat kredytowych dla ekspozycji wobec podmiotów z Rosji, Białorusi i Ukrainy, przy czym ekspozycja Banku w tym zakresie jest pokryta w większości polisami KUKE,
 • ryzyko przełożenia się konfliktu na pogorszenie koniunktury gospodarczej i kredytowej dla reszty portfela (poprzez kanał wzrostu cen surowców, zaburzenie relacji gospodarczych, pogorszenie nastrojów konsumenckich, itp.).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku bilansowa ekspozycja netto Grupy wobec państw biorących udział w konflikcie wynosiła 225 milionów złotych (co stanowi 0,14% całkowitej ekspozycji Grupy).

Poniższe tabele przedstawiają ekspozycje Grupy wobec państw zaangażowanych w konflikt zbrojny w Ukrainie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.

31.12.2022 UKRAINA ROSJA BIAŁORUŚ RAZEM
Ekspozycje bilansowe
Należności od banków 127 674 127 674
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 38 126 74 62 691 100 891
Razem brutto 38 126 74 190 365 228 565
Odpisy aktualizujące wartość należności -863 -55 -3 039 -3 957
Razem netto 37 263 19 187 326 224 608
Ekspozycje pozabilansowe
Udzielone zobowiązania finansowe 134 13 31 178
Udzielone zobowiązania gwarancyjne 70 349 70 349
Wartość nominalna razem 134 70 362 31 70 527
Odpisy aktualizujące wartość udzielonych zobowiązań pozabilansowych -7 035 -7 035
31.12.2021 UKRAINA ROSJA BIAŁORUŚ RAZEM
Ekspozycje bilansowe
Należności od banków 12 695 466 118 160 131 321
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 42 660 67 84 400 127 127
Razem brutto 55 355 533 202 560 258 448
Odpisy aktualizujące wartość należności -871 -6 -1 242 -2 119
Razem netto 54 484 527 201 318 256 329
Ekspozycje pozabilansowe
Udzielone zobowiązania finansowe 566 561 119 129 120 256
Udzielone zobowiązania gwarancyjne 160 979 9 189 170 168
Wartość nominalna razem 566 161 540 128 318 290 424
Odpisy aktualizujące wartość udzielonych zobowiązań pozabilansowych -1 -228 -344 -573

Modele ratingowe wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym

Dla potrzeb zarządzania ryzykiem kredytowym Grupa korzysta z wewnętrznych modeli ratingowych w zależności od segmentu klienta i/lub rodzaju ekspozycji.

Proces nadawania ratingu stanowi istotny element oceny ryzyka kredytowego klienta i transakcji, stanowiąc wstępny etap w procesie podejmowania decyzji kredytowej zarówno o udzieleniu jak i zmianie warunków kredytu oraz w procesie monitorowania jakości portfela kredytowego.

Pomiar ryzyka kredytowego odbywa się przy uwzględnieniu trzech parametrów – PD, LGD oraz EAD. Parametr PD odnosi się do prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (ang. default) czyli niedotrzymania warunków umownych przez kredytobiorcę, w horyzoncie jednego roku i może mieć charakter podmiotowy lub produktowy. Parametr LGD wskazuje na szacowaną wysokość straty, która zostanie poniesiona dla każdej transakcji o charakterze kredytowym od daty wystąpienia takiego niewykonania zobowiązania. Parametr EAD odzwierciedla szacowaną wysokość ekspozycji kredytowej na tę datę.

Parametry ryzyka wyznaczane w oparciu o modele ratingowe służą do wyliczenia oczekiwanej straty z tytułu ryzyka kredytowego.

Wartość oczekiwanej straty jest jednym z istotnych kryteriów oceny branym pod uwagę przez czynniki decyzyjne w procesie kredytowania. W szczególności ta wartość jest porównywana z wnioskowanym poziomem marży.

Poziom marż minimalnych dla danego produktu lub segmentu klienta jest określany na podstawie analizy ryzyka, uwzględniającej wartość szacowanych parametrów ryzyka.

Zarówno rating klienta jak i transakcji, a także parametry ryzyka kredytowego odgrywają znaczącą rolę w systemie informacji o ryzyku kredytowym. Raporty ryzyka kredytowego dla każdego modelu ratingowego zawierają informacje dotyczące porównania zrealizowanych parametrów z teoretycznymi wartościami dla każdej klasy ratingowej.

Raporty ryzyka kredytowego są generowane miesięcznie, a ich zakres jest różny w zależności od odbiorcy raportu (im wyższy szczebel zarządzania, tym prezentowane raporty są bardziej zagregowane). Raporty ryzyka kredytowego są wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Na potrzeby wewnętrzne w Grupie funkcjonują następujące modele ratingowe, opracowane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych:

 • Dla segmentu klienta detalicznego Grupa stosuje odrębne modele ratingowe przeznaczone dla:
  • mikroprzedsiębiorców,
  • klientów indywidulanych, z podziałem na:
   • kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone hipotecznie),
   • pożyczki gotówkowe (konsumenckie),
   • karty kredytowe,
   • limity odnawialne.
 • Dla segmentu klienta firmowego/przedsiębiorstw, Grupa stosuje modele ratingowe dzieląc klientów na:
   • duże przedsiębiorstwa (korporacje),
   • małe i średnie przedsiębiorstwa (SME),
   • jednostki samorządu terytorialnego.
 • Dla segmentu przedsiębiorstw, Pekao Bank Hipoteczny S.A. stosuje własny model ratingowy – System Oceny Punktowej (SOP).
 • Dla ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego Grupa stosuje podejście pogrupowania (ang. slotting criteria) w ramach metody wewnętrznych ratingów, polegające na zastosowaniu klas nadzorczych w procesie przypisywania wag ryzyka.

W 2021 roku w Grupie rozpoczął się proces dostosowywania skali ratingowej dla wewnętrznych modeli ratingowych na wzór skali ratingowej obowiązującej dla ratingów zewnętrznych – tzw. Masterskali.

Masterskalę przedstawia poniższa tabela

KLASA OPIS
AA
AA-
AA+
Wysoka jakość Klasy inwestycyjne
A Silna zdolność spłat
A-
BBB+ Adekwatna zdolność spłat
BBB
BBB-
BB+ Prawdopodobna spłata, pewna stała niepewność Klasy spekulacyjne
BB
BB-
B+ Wysokie ryzyko braku spłaty
B
B-
CCC
Bardzo wysokie ryzyko
CC Prawdopodobny default
C

Na koniec 2022 roku na Masterskalę zmapowane zostały modele ratingowe w ramach segmentu klienta firmowego/przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych w ramach segmentu klienta detalicznego.

Wewnętrznymi modelami ratingowymi nie są objęte następujące rodzaje ekspozycji:

 • ekspozycje detaliczne nieistotne co do wielkości oraz profilu postrzeganego ryzyka:
  • debety,
  • ekspozycje związane z kasami mieszkaniowymi,
  • pozostałe należności.
 • ekspozycje wobec przedsiębiorstw:
  • ekspozycje wobec giełd i pozostałych instytucji finansowych,
  • ekspozycje wobec instytucji ubezpieczeniowych,
  • finansowanie projektów,
  • skupione wierzytelności,
  • ekspozycje wobec funduszy inwestycyjnych,
  • ekspozycje wobec przedsiębiorstw leasingowych i holdingów finansowych,
  • pozostałe należności nieistotne co do wielkości oraz profilu postrzeganego ryzyka.
 • ekspozycje wobec samorządów regionalnych i władz lokalnych, które nie są traktowane jako ekspozycje wobec rządów centralnych, dla których liczba istotnych kontrahentów jest ograniczona.

W poniższych tabelach przedstawiono jakość portfela kredytowego.

Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta detalicznego (bez utraty wartości)

31.12.2022
KLASA RATINGOWA ZAKRES PD WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
% PORTFELAMIKROPRZEDSIĘBIORCY
1 0% <= PD
< 0,06%
13 047 15 13 062 4 638 30 4 668 0,40%
2 0,06% <= PD
< 0,14%
243 615 1 061 244 676 134 572 391 134 963 8,80%
3 0,14% <= PD
< 0,35%
550 356 5 534 555 890 251 435 1 922 253 357 18,70%
4 0,35% <= PD
< 0,88%
747 788 39 873 787 661 181 208 21 729 202 937 22,90%
5 0,88% <= PD
< 2,10%
707 577 51 487 759 064 99 695 12 122 111 817 20,20%
6 2,10% <= PD
< 4,00%
391 825 50 421 442 246 38 646 6 642 45 288 11,30%
7 4,00% <= PD
< 7,00%
316 307 41 735 358 042 28 159 2 775 30 934 9,00%
8 7,00% <= PD
< 12,00%
157 570 27 270 184 840 5 711 1 250 6 961 4,40%
9 12,00% <= PD
< 22,00%
67 040 40 855 107 895 3 895 2 050 5 945 2,60%
10 22,00% <= PD
< 100%
8 565 61 319 69 884 507 3 069 3 576 1,70%
Razem 3 203 690 319 570 3 523 260 748 466 51 980 800 446 100,00%
KLINCI INDYWIDUALNI
KREDYTY MIESZKANIOWE (ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE) (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD
<= 0,01000%
1 111 629 68 755 1 180 384 6 083 348 6 431 2,00%
AA- 0,01000% < PD
<= 0,01700%
1 352 144 65 775 1 417 919 7 789 2 208 9 997 2,40%
A+ 0,01700% < PD
<= 0,02890%
2 653 759 131 219 2 784 978 17 611 1 257 18 868 4,70%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 4 415 123 198 908 4 614 031 36 996 2 057 39 053 7,80%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 6 220 711 264 309 6 485 020 71 639 3 336 74 975 11,00%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 7 949 318 354 558 8 303 876 102 712 3 314 106 026 14,10%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 8 828 387 456 313 9 284 700 117 423 6 262 123 685 15,80%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 7 961 562 581 404 8 542 966 129 884 4 310 134 194 14,60%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 5 677 969 459 930 6 137 899 91 949 5 794 97 743 10,50%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 3 721 338 309 936 4 031 274 72 429 1 942 74 371 6,90%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 1 818 459 413 526 2 231 985 40 903 1 878 42 781 3,80%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719% 659 731 644 010 1 303 741 19 393 1 822 21 215 2,20%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 219 292 578 003 797 295 6 120 2 656 8 776 1,30%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 45 607 527 149 572 756 1 070 3 829 4 899 1,00%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778% 1 722 403 751 405 473 2 625 2 625 0,70%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423% 667 290 693 291 360 165 1 017 1 182 0,50%
C 28,62423% < PD <= 100% 430 149 430 149 2 984 2 984 0,70%
Razem 52 637 418 6 178 388 58 815 806 722 166 47 639 769 805 100,00%
POŻYCZKI GOTÓWKOWE (KONSUMENCKIE) (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000% 26 873 1 021 27 894 0,30%
AA- 0,01000% < PD
<= 0,01700%
33 427 1 442 34 869 0,30%
A+ 0,01700% < PD
<= 0,02890%
66 667 1 959 68 626 0,70%
A 0,02890% < PD
<= 0,04913%
133 465 3 386 136 851 1,40%
A- 0,04193% < PD
<= 0,08352%
251 944 11 245 263 189 2,60%
BBB+ 0,08352% < PD
<= 0,14199%
405 052 14 615 419 667 21 21 4,10%
BBB 0,14199% < PD
<= 0,24138%
598 195 26 170 624 365 1 1 6,10%
BBB- 0,24138% < PD
<= 0,41034%
889 573 46 518 936 091 30 1 31 9,20%
BB+ 0,41034% < PD
<= 0,69758%
1 111 646 83 120 1 194 766 4 4 11,80%
BB 0,69758% < PD
<= 1,18588%
1 190 199 131 689 1 321 888 36 36 13,00%
BB- 1,18588% < PD
<= 2,01599%
1 230 175 195 672 1 425 847 46 46 14,00%
B+ 2,01599% < PD
<= 3,42719%
1 022 478 256 030 1 278 508 8 13 21 12,60%
B 3,42719% < PD
<= 5,82622%
681 373 262 481 943 854 2 1 3 9,30%
B- 5,82622% < PD
<= 9,90458%
350 003 244 750 594 753 4 14 18 5,90%
CCC 9,90458% < PD
<= 16,83778%
138 527 201 268 339 795 25 25 3,40%
CC 16,83778% < PD
<= 28,62423%
48 134 167 130 215 264 9 9 2,10%
C 28,62423% < PD
<= 100%
327 128 327 128 31 31 3,20%
Razem 8 177 731 1 975 624 10 153 355 140 106 246 100,00%
31.12.2022
KLASA RATINGOWA ZAKRES PD WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
KARTY KREDYTOWE (MASTERSKALA)

AA 0% <= PD <= 0,01000% 51 309 7 541 58 850 524 990 10 512 535 502 20,2%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700% 24 437 3 252 27 689 187 856 4 242 192 098 7,5%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890% 33 067 3 910 36 977 219 439 4 702 224 141 8,9%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 39 893 4 403 44 296 227 881 4 834 232 715 9,4%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 50 675 4 995 55 670 226 192 4 600 230 792 9,7%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 59 669 5 995 65 664 200 982 4 415 205 397 9,2%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 63 360 6 459 69 819 165 863 3 760 169 623 8,1%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 68 023 7 547 75 570 130 613 3 074 133 687 7,1%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 71 299 7 506 78 805 98 440 2 507 100 947 6,1%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 57 576 5 874 63 450 61 456 1 613 63 069 4,3%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 48 702 4 365 53 067 37 704 932 38 636 3,1%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719% 37 559 3 544 41 103 22 263 652 22 915 2,2%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 25 593 2 730 28 323 11 994 453 12 447 1,4%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 5 300 15 543 20 843 1 960 5 620 7 580 1,0%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778% 14 15 720 15 734 1 4 475 4 476 0,7%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423% 4 11 334 11 338 2 379 2 379 0,5%
C 28,62423% < PD <= 100% 3 16 942 16 945 105 1 887 1 992 0,6%
Razem 636 483 127 660 764 143 2 117 739 60 657 2 178 396 100,0%
LIMITY ODNAWIALNE (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000% 4 922 2 4 924 198 808 360 199 168 20,6%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700% 4 194 9 4 203 104 353 397 104 750 11,0%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890% 7 316 15 7 331 108 429 293 108 722 11,7%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 10 909 38 10 947 91 853 265 92 118 10,4%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 16 693 115 16 808 74 030 334 74 364 9,2%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 21 560 106 21 666 54 015 223 54 238 7,6%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 26 872 125 26 997 41 125 280 41 405 6,9%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 27 578 110 27 688 29 054 156 29 210 5,7%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 28 304 140 28 444 21 544 110 21 654 5,0%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 24 898 140 25 038 13 874 135 14 009 3,9%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 18 871 157 19 028 8 511 73 8 584 2,8%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719% 13 779 112 13 891 4 936 63 4 999 1,9%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 9 417 195 9 612 2 183 5 2 188 1,2%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 1 768 4 520 6 288 386 771 1 157 0,8%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778% 5 340 5 340 3 742 745 0,6%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423% 3 382 3 382 380 380 0,4%
C 28,62423% < PD <= 100% 3 285 3 285 183 183 0,3%
Razem 217 081 17 791 234 872 753 104 4 770 757 874 100,0%
Razem segment klienta detalicznego 64 872 403 8 619 033 73 491 436 4 341 615 165 152 4 506 767

Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta indywidualnego (bez utraty wartości)

31.12.2021
KLASA RATINGOWA ZAKRES PD WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
MIKROPRZEDSIĘBIORCY
1 0% <= PD < 0,06% 18 954 4 200 23 154 9 347 96 9 443 0,6%
2 0,06% <= PD < 0,14% 230 522 22 491 253 013 148 894 14 906 163 800 7,3%
3 0,14% <= PD < 0,35% 555 212 53 551 608 763 239 198 21 643 260 841 15,2%
4 0,35% <= PD < 0,88% 632 853 70 218 703 071 180 052 17 686 197 738 15,7%
5 0,88% <= PD < 2,10% 714 714 94 478 809 192 92 579 8 848 101 427 16,0%
6 2,10% <= PD < 4,00% 560 146 85 208 645 354 81 940 7 329 89 269 12,9%
7 4,00% <= PD < 7,00% 652 792 131 571 784 363 52 047 6 259 58 306 14,8%
8 7,00% <= PD < 12,00% 311 857 91 048 402 905 9 936 3 559 13 495 7,3%
9 12,00% <= PD < 22,00% 135 430 114 130 249 560 4 652 7 841 12 493 4,6%
10 22,00% <= PD < 100% 303 305 303 305 13 690 13 690 5,6%
Razem 3 812 480 970 200 4 782 680 818 645 101 857 920 502 100,0%
KLINCI INDYWIDUALNI
KREDYTY MIESZKANIOWE (ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE)
1 0% <= PD < 0,06% 8 718 535 1 225 378 9 943 913 195 184 92 195 276 15,3%
2 0,06% <= PD < 0,19% 4 055 789 1 076 737 5 132 526 200 231 190 200 421 8,1%
3 0,19% <= PD < 0,35% 25 646 061 4 400 355 30 046 416 256 751 74 412 331 163 45,9%
4 0,35% <= PD < 0,73% 13 042 449 3 233 004 16 275 453 862 079 60 441 922 520 26,0%
5 0,73% <= PD < 3,50% 445 612 1 181 367 1 626 979 63 354 32 608 95 962 2,6%
6 3,50% <= PD < 14,00% 35 942 611 578 647 520 11 485 53 302 64 787 1,1%
7 14,00% <= PD < 100% 567 682 632 683 199 197 7 812 8 009 1,0%
Razem 51 944 955 12 411 051 64 356 006 1 589 281 228 857 1 818 138 100,0%
POŻYCZKI GOTÓWKOWE (KONSUMENCKIE)
1 0% <= PD < 0,09% 907 459 91 223 998 682 9,2%
2 0,09% <= PD < 0,18% 1 642 182 66 305 1 708 487 83 83 15,8%
3 0,18% <= PD < 0,39% 2 939 313 75 235 3 014 548 60 60 27,8%
4 0,39% <= PD < 0,90% 2 312 392 63 964 2 376 356 69 69 21,9%
5 0,90% <= PD < 2,60% 1 293 362 241 854 1 535 216 6 1 7 14,2%
6 2,60% <= PD < 9,00% 249 714 415 285 664 999 3 2 5 6,1%
7 9,00% <= PD < 30,00% 52 733 291 781 344 514 51 51 3,2%
8 30,00% <= PD < 100% 199 801 199 801 6 6 1,8%
Razem 9 397 155 1 445 448 10 842 603 221 60 281 100,0%
LIMITY ODNAWIALNE
1 0% <= PD < 0,02% 1 851 7 021 8 872 51 451 368 995 420 446 43,4%
2 0,02% <= PD < 0,11% 13 515 33 292 46 807 41 424 178 139 219 563 27,0%
3 0,11% <= PD < 0,35% 15 156 47 920 63 076 10 505 49 478 59 983 12,5%
4 0,35% <= PD < 0,89% 23 838 30 759 54 597 32 110 17 804 49 914 10,6%
5 0,89% <= PD < 2,00% 1 270 20 566 21 836 400 6 176 6 576 2,9%
6 2,00% <= PD < 4,80% 813 12 750 13 563 250 6 866 7 116 2,1%
7 4,80% <= PD < 100% 104 7 603 7 707 106 6 595 6 701 1,5%
Razem 56 547 159 911 216 458 136 246 634 053 770 299 100,0%
Razem segment klienta detalicznego 65 211 137 14 986 610 80 197 747 2 544 393 964 827 3 509 220

Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu firmowego/przedsiębiorstw (bez utraty wartości)

31.12.2022
KLASA RATINGÓW ZAKRES PD WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000% 7 774 7 774 0,0%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700% 0,0%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890% 0,0%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 523 523 58 58 0,0%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 2 731 2 731 50 345 50 345 0,1%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 82 355 82 355 299 635 334 299 969 0,6%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 779 390 113 567 892 957 1 615 193 15 415 1 630 608 4,2%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 2 561 794 12 291 2 574 085 2 356 319 5 085 2 361 404 8,2%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 3 527 304 6 674 3 533 978 15 854 509 9 321 15 863 830 32,4%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 4 150 135 25 617 4 175 752 3 955 993 599 3 956 592 13,6%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 3 991 214 213 589 4 204 803 4 174 225 105 147 4 279 372 14,1%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719% 2 920 950 921 812 3 842 762 1 809 779 207 717 2 017 496 9,8%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 2 393 161 419 108 2 812 269 293 691 197 906 491 597 5,5%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 2 547 706 445 912 2 993 618 1 789 214 164 545 1 953 759 8,3%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778% 463 165 628 013 1 091 178 100 338 616 806 717 144 3,0%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423% 21 336 25 646 46 982 1 571 48 299 49 870 0,2%
C 28,62423% < PD <= 100% 25 493 25 493 443 2 445 0,0%
Razem 23 475 031 2 812 229 26 287 260 32 301 313 1 371 176 33 672 489 100,0%
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000% 3 781 3 781 0,0%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700% 0,0%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890% 2 932 2 932 3 169 3 169 0,0%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 29 305 5 29 310 63 667 20 63 687 0,2%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 106 494 27 106 521 195 686 16 838 212 524 0,9%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 400 920 3 907 404 827 615 305 10 080 625 385 2,8%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 1 006 057 51 923 1 057 980 1 506 094 46 157 1 552 251 7,2%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 2 450 255 43 268 2 493 523 1 887 352 26 715 1 914 067 12,1%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 2 169 160 51 947 2 221 107 2 016 278 64 894 2 081 172 11,8%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 3 099 050 158 570 3 257 620 2 156 583 146 852 2 303 435 15,3%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 3 022 891 447 624 3 470 515 1 165 742 179 132 1 344 874 13,2%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719% 1 320 367 491 981 1 812 348 610 905 163 864 774 769 7,1%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 2 040 714 325 235 2 365 949 948 716 325 738 1 274 454 10,0%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 2 638 848 944 738 3 583 586 1 422 006 302 572 1 724 578 14,6%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778% 274 529 806 923 1 081 452 81 289 247 916 329 205 3,9%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423% 37 495 141 271 178 766 249 50 014 50 263 0,6%
C 28,62423% < PD <= 100% 16 702 54 017 70 719 128 30 979 31 107 0,3%
Razem 18 619 500 3 521 436 22 140 936 12 673 169 1 611 771 14 284 940 100,0%
PRZEDSIĘBIORSTWA OBJĘTE MODELEM RATINGOWYM SOP (PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.)
SOP1 185 424 42 178 227 602 56,8%
SOP2 94 909 27 674 122 583 30,6%
SOP3 1 465 15 581 17 046 4,2%
SOP4 5 923 5 923 1,5%
SOP5 12 495 12 495 3,1%
SOP6 8 677 8 677 2,2%
SOP7 6 237 6 237 1,6%
Razem 281 798 118 765 400 563 100,0%
Razem segment przedsiębiorstw 42 376 329 6 452 430 48 828 759 44 974 482 2 982 947 47 957 429

Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu przedsiębiorstw (bez utraty wartości)

31.12.2021

KLASA RATINGOWA ZAKRES PD WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000% 59 213 59 213 0,1%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700% 0,0%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890% 0,0%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 2 817 2 817 20 20 0,0%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 5 979 5 979 49 769 49 769 0,1%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 1 559 323 1 559 323 306 790 306 790 4,0%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 306 760 4 708 311 468 549 992 89 550 081 1,8%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 1 038 179 58 377 1 096 556 1 574 628 756 1 575 384 5,7%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 2 597 200 20 999 2 618 199 4 000 438 6 4 000 444 14,0%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 4 118 318 84 704 4 203 022 4 477 712 447 655 4 925 367 19,5%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 3 661 479 103 428 3 764 907 3 635 015 1 371 088 5 006 103 18,7%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719% 4 034 313 81 022 4 115 335 3 016 987 40 831 3 057 818 15,2%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 1 645 570 39 680 1 685 250 1 248 775 21 485 1 270 260 6,3%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 2 397 058 807 431 3 204 489 1 858 950 132 012 1 990 962 11,0%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778% 478 375 497 835 976 210 127 665 564 027 691 692 3,5%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423% 37 508 3 370 40 878 17 032 7 436 24 468 0,1%
C 28,62423% < PD <= 100% 8 276 4 136 12 412 3 721 323 4 044 0,0%
Razem 21 950 368 1 705 690 23 656 058 20 867 494 2 585 708 23 453 202 100,0%
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000% 0,0%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700% 0,0%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890% 5 300 5 300 0,0%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 24 661 863 25 524 29 525 647 30 172 0,2%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 68 922 2 116 71 038 206 803 5 944 212 747 1,0%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 338 732 2 501 341 233 636 929 3 872 640 801 3,4%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 1 469 048 4 522 1 473 570 1 097 007 7 620 1 104 627 8,9%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 1 336 528 16 955 1 353 483 1 537 073 30 914 1 567 987 10,0%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 2 448 557 78 737 2 527 294 1 521 833 53 994 1 575 827 14,1%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 2 169 621 90 738 2 260 359 1 230 353 72 268 1 302 621 12,3%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 1 864 571 202 825 2 067 396 1 465 152 113 774 1 578 926 12,5%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719% 2 148 403 152 440 2 300 843 793 515 56 786 850 301 10,8%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 1 447 464 341 765 1 789 229 846 323 87 431 933 754 9,4%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 1 776 496 521 535 2 298 031 1 059 878 291 768 1 351 646 12,5%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778% 222 843 652 409 875 252 119 491 209 327 328 818 4,1%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423% 52 144 59 328 111 472 4 464 44 359 48 823 0,6%
C 28,62423% < PD <= 100% 48 669 48 669 8 656 8 656 0,2%
Razem 15 367 990 2 175 403 17 543 393 10 553 646 987 360 11 541 006 100,0%
PRZEDSIĘBIORSTWA OBJĘTE MODELEM RATINGOWYM SOP (PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.)
SOP1 112 254 5 152 117 406 23,1%
SOP2 200 983 18 057 219 040 43,2%
SOP3 15 780 72 590 88 370 17,4%
SOP4 794 8 436 9 230 1,8%
SOP5 47 501 47 501 9,4%
SOP6 15 747 15 747 3,1%
SOP7 9 973 9 973 2,0%
Razem 329 811 177 456 507 267 100,0%
Razem segment przedsiębiorstw 37 648 169 4 058 549 41 706 718 31 421 140 3 573 068 34 994 208

Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego (bez utraty wartości)

31.12.2022
KLASA RATINGOWA ZAKRES PD WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI
BILANSOWYCH
WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000%  –  – 0,00%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700%  – 0,00%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890%  – 0,00%
A 0,02890% < PD <= 0,04913%  – 42 42 0,00%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 3 214 3 214 13 000 13 000 1,30%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 151 905 151 905 32 384 32 384 15,10%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 247 407 247 407 20 040 20 040 21,90%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 127 856 127 856 30 244 30 244 12,90%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 213 875 213 875 256 808 256 808 38,50%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 103 682 103 682 3 000 3 000 8,70%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 18 022 18 022 1 025 1 025 1,60%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719%  – 0,00%
B 3,42719% < PD <= 5,82622% 0,00%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458%  – 0,00%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778%  – 0,00%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423%  – 0,00%
C 28,62423% < PD <= 100%  – 0,00%
Razem 865 961 865 961 356 543 356 543 100,00%
31.12.2021
KLASA RATINGOWA ZAKRES PD WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (MASTERSKALA)
AA 0% <= PD <= 0,01000%  – 0,0%
AA- 0,01000% < PD <= 0,01700% 0,0%
A+ 0,01700% < PD <= 0,02890%  – 0,0%
A 0,02890% < PD <= 0,04913% 808 808 3 004 3 004 0,3%
A- 0,04193% < PD <= 0,08352% 137 441 137 441 1 013 1 013 10,1%
BBB+ 0,08352% < PD <= 0,14199% 25 597 25 597 19 480 19 480 3,3%
BBB 0,14199% < PD <= 0,24138% 220 232 220 232 30 030 30 030 18,2%
BBB- 0,24138% < PD <= 0,41034% 116 412 116 412 37 267 37 267 11,2%
BB+ 0,41034% < PD <= 0,69758% 530 662 530 662 48 616 48 616 42,1%
BB 0,69758% < PD <= 1,18588% 25 694 25 694 23 010 23 010 3,5%
BB- 1,18588% < PD <= 2,01599% 135 468 135 468 20 025 20 025 11,3%
B+ 2,01599% < PD <= 3,42719%  –  – 0,0%
B 3,42719% < PD <= 5,82622%  – 0,0%
B- 5,82622% < PD <= 9,90458% 0,0%
CCC 9,90458% < PD <= 16,83778%  –  – 0,0%
CC 16,83778% < PD <= 28,62423%  – 0,0%
C 28,62423% < PD <= 100% 0,0%
Razem 1 192 314  – 1 192 314 182 445  – 182 445 100,0%

 

Rozkład portfela ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego (bez utraty wartości)

31.12.2022
KLASA NADZORCZA WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH %
PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
EKSPOZYCJE Z TYTUŁU KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO
Wysoka 596 706 596 706 12 085 12 085 4,20%
Dobra 8 916 739 135 694 9 052 433 2 273 835 43 668 2 317 503 79,30%
Zadowalająca 363 908 1 801 078 2 164 986 198 065 198 065 16,50%
Słaba 2 376 2 376 0,00%
Razem 9 877 353 1 939 148 11 816 501 2 483 985 43 668 2 527 653 100,00%
31.12.2021
KLASA NADZORCZA WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI
POZABILANSOWYCH
% PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
EKSPOZYCJE Z TYTUŁU KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO
Wysoka 497 119 7 554 504 673 44 678 44 678 7,4%
Dobra 3 111 071 2 100 087 5 211 158 947 275 947 275 83,5%
Zadowalająca 98 501 561 996 660 497 8 990 8 990 9,1%
Słaba 2 698 2 698 0,0%
Razem 3 706 691 2 672 335 6 379 026 1 000 943 1 000 943 100,0%

Portfel ekspozycji nie objętych modelem ratingowym (bez utraty wartości), według okresów przeterminowania

31.12.2022
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME EC
BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
EKSPOZYCJE NIE OBJĘTE MODELEM RATINGOWYM
Nieprzeterminowane 19 104 092 688 304 19 792 396 10 826 870 364 644 11 191 514 92,1%
Przeterminowane, w tym: 711 885 1 713 620 2 425 505 229 692 793 230 485 7,9%
do 1 miesiąca 653 071 1 262 117 1 915 188 218 337 33 218 370 6,3%
od 1 do 2 miesięcy 48 154 439 949 488 103 10 702 65 10 767 1,5%
od 2 do 3 miesięcy 10 660 11 554 22 214 653 695 1 348 0,1%
Razem 19 815 977 2 401 924 22 217 901 11 056 562 365 437 11 421 999 100,00%

 

31.12.2021
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BILANSOWYCH WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI POZABILANSOWYCH % PORTFELA
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL
BEZ UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2
(LIFETIME ECL
BEZ
UTRATY WARTOŚCI)
RAZEM
EKSPOZYCJE NIE OBJĘTE MODELEM RATINGOWYM
Nieprzeterminowane 24 458 763 3 261 682 27 720 445 14 292 116 784 966 15 077 082 98,4%
Przeterminowane, w tym: 363 119 183 619 546 738 146 535 9 242 155 777 1,6%
do 1 miesiąca 343 385 91 513 434 898 138 945 836 139 781 1,3%
od 1 do 2 miesięcy 17 540 72 617 90 157 3 378 4 290 7 668 0,2%
od 2 do 3 miesięcy 2 194 19 489 21 683 4 212 4 116 8 328 0,1%
Razem 24 821 882 3 445 301 28 267 183 14 438 651 794 208 15 232 859 100,0%

Portfel ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości, według okresów przeterminowania

31.12.2022
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI
BILANSOWYCH

WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI
POZABILANSOWYCH

KOSZYK 3
(LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI
NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 3
(LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI)
 

RAZEM

% PORTFELA
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
EKSPOZYCJE Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ WARTOŚCI
Nieprzeterminowane 716 900 2 230 768 266 507 3 214 175 213 741 53 791 267 532 29,9%
Przeterminowane, w tym: 3 839 364 3 209 771 1 095 196 8 144 331 15 169 10 479 25 648 70,1%
do 1 miesiąca 653 619 453 911 26 928 1 134 458 109 4 422 4 531 9,8%
od 1 do 3 miesięcy 210 716 293 958 27 246 531 920 2 568 2 568 4,6%
od 3 miesięcy do 1 roku 84 550 547 727 29 389 661 666 113 1 826 1 939 5,7%
od 1 do 5 lat 693 669 1 180 409 605 871 2 479 949 14 928 1 079 16 007 21,4%
powyżej 5 lat 2 196 810 733 766 405 762 3 336 338 19 584 603 28,6%
Razem 4 556 264 5 440 539 1 361 703 11 358 506 228 910 64 270 293 180 100,0%
31.12.2021
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI
BILANSOWYCH

WARTOŚĆ NOMINALNA EKSPOZYCJI
POZABILANSOWYCH

% PORTFELA
KOSZYK 3
(LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI)
NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 3
(LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI)
RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
EKSPOZYCJE Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ WARTOŚCI
Nieprzeterminowane 1 452 056 812 087 65 782 2 329 925 307 261 12 324 319 585 27,7%
Przeterminowane, w tym: 3 209 283 2 847 694 751 539 6 808 516 87 966 6 110 94 076 72,3%
do 1 miesiąca 74 454 264 155 33 133 371 742 14 2 575 2 589 3,9%
od 1 do 3 miesięcy 24 855 272 184 25 148 322 187 493 649 1 142 3,4%
od 3 miesięcy do 1 roku 362 967 540 108 32 407 935 482 2 986 967 3 953 9,8%
od 1 do 5 lat 604 480 1 048 767 474 499 2 127 746 82 754 1 159 83 913 23,2%
powyżej 5 lat 2 142 527 722 480 186 352 3 051 359 1 719 760 2 479 32,0%
Razem 4 661 339 3 659 781 817 321 9 138 441 395 227 18 434 413 661 100,0%

Rating klienta/transakcji a szczebel podejmowania decyzji kredytowej

Szczebel decyzyjny związany z zatwierdzeniem transakcji jest w bezpośredni sposób uzależniony od ratingu klienta.

Limity uprawnień są związane z zajmowanym stanowiskiem, określonym zgodnie ze strukturą organizacyjną Banku. Limity są określone biorąc pod uwagę:

 • kwotę łącznego zaangażowania Banku wobec klienta łącznie z kwotą wnioskowanej transakcji,
 • rodzaj klienta,
 • zaangażowanie osób i podmiotów powiązanych z klientem.

Walidacja modeli ratingowych

Wewnętrzna walidacja modeli i oszacowań parametrów ryzyka koncentruje się na ocenie jakości modeli ryzyka oraz dokładności i stabilności oszacowań parametrów stosowanych przez Bank. Walidacja przeprowadzana jest na poziomie każdego modelu ryzyka, przy czym dla każdej z klas ekspozycji Bank może stosować kilka modeli.

Ponadto komórka audytu wewnętrznego ma obowiązek, co najmniej raz w roku, dokonać przeglądu systemów ratingowych Banku i ich funkcjonowania, w szczególności w obszarze funkcjonowania jednostki kontroli ryzyka i oszacowań wartości parametrów ryzyka.

Podział ekspozycji z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom na objęte i nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym

31.12.2022
PORTFEL WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO ODPIS WARTOŚĆ BILANSOWA NETTO
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 157 220 558 -2 146 376 155 074 182
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta detalicznego 73 491 436 -1 075 955 72 415 481
Mikroprzedsiębiorcy 3 523 260 -22 614 3 500 646
Klienci indywidualni – kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone hipotecznie) (Masterskala) 58 815 806 -616 454 58 199 352
Klienci indywidualni – pożyczki gotówkowe (konsumenckie) (Masterskala) 10 153 355 -393 297 9 760 058
Klienci indywidualni – karty kredytowe (Masterskala) 764 143 -34 767 729 376
Klienci indywidualni – limity odnawialne (Masterskala) 234 872 -8 823 226 049
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu firmowego/przedsiębiorstw 48 828 759 -588 528 48 240 231
Duże przedsiębiorstwa (Masterskala) 26 287 260 -275 035 26 012 225
Małe i średnie przedsiębiorstwa (Masterskala) 22 140 936 -302 628 21 838 308
Przedsiębiorstwa objęte modelem ratingowym SOP (System Oceny Punktowej) Pekao Banku Hipotecznego S.A. 400 563 -10 865 389 698
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego (Masterskala) 865 961 -737 865 224
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 11 816 501 -249 255 11 567 246
Ekspozycje nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym 22 217 901 -231 901 21 986 000
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 11 358 506 -7 895 618 3 462 888
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające utracie wartości (*) 168 579 064 -10 041 994 158 537 070
(*) Kredyty i pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu i wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
31.12.2021
PORTFEL WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO ODPIS WARTOŚĆ BILANSOWA NETTO
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 157 742 988 -1 687 944 156 055 044
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta detalicznego 80 197 747 -631 518 79 566 229
Mikroprzedsiębiorcy 4 782 680 -46 119 4 736 561
Klienci indywidualni – kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone hipotecznie) 64 356 006 -260 257 64 095 749
Klienci indywidualni – pożyczki gotówkowe (konsumenckie) 10 842 603 -319 098 10 523 505
Klienci indywidualni – limity odnawialne 216 458 -6 044 210 414
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu firmowego/przedsiębiorstw 41 706 718 -344 433 41 362 285
Duże przedsiębiorstwa (Masterskala) 23 656 058 -161 340 23 494 718
Małe i średnie przedsiębiorstwa (Masterskala) 17 543 393 -181 233 17 362 160
Przedsiębiorstwa objęte modelem ratingowym SOP (System Oceny Punktowej) Pekao Banku Hipotecznego S.A. 507 267 -1 860 505 407
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego (Masterskala) 1 192 314 -3 496 1 188 818
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 6 379 026 -125 523 6 253 503
Ekspozycje nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym 28 267 183 -582 974 27 684 209
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 9 138 441 -6 125 108 3 013 333
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające utracie wartości (*) 166 881 429 -7 813 052 159 068 377
(*) Kredyty i pożyczki wyceniane według zamortyzowanego kosztu i wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Podział ekspozycji pozabilansowych udzielonych klientom (zobowiązań do udzielenia pożyczki i umów gwarancji finansowej) na objęte i nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym

31.12.2022
PORTFEL WARTOŚĆ NOMINALNA ODPIS
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 66 770 391 -313 840
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta detalicznego 4 506 767 -5 858
Mikroprzedsiębiorcy 800 446 -601
Klienci indywidualni – kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone hipotecznie) (Masterskala) 769 805 -1 827
Klienci indywidualni – pożyczki gotówkowe (konsumenckie) (Masterskala) 246 -13
Klienci indywidualni – karty kredytowe (Masterskala) 2 178 396 -2 551
Klienci indywidualni – limity odnawialne (Masterskala) 757 874 -866
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu firmowego/przedsiębiorstw 47 957 429 -214 186
Duże przedsiębiorstwa (Masterskala) 33 672 489 -129 153
Małe i średnie przedsiębiorstwa (Masterskala) 14 284 940 -85 033
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego (Masterskala) 356 543 -1
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 2 527 653 -14 088
Ekspozycje nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym 11 421 999 -79 707
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 293 180 -77 346
Razem ekspozycje pozabilansowe udzielone klientom 67 063 571 -391 186
31.12.2021
PORTFEL WARTOŚĆ NOMINALNA ODPIS
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości 54 919 675 -201 966
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu klienta detalicznego 3 509 220 -8 017
Mikroprzedsiębiorcy 920 502 -1 600
Klienci indywidualni – kredyty mieszkaniowe (zabezpieczone hipotecznie) 1 818 138 -4 190
Klienci indywidualni – pożyczki gotówkowe (konsumenckie) 281 -12
Klienci indywidualni – limity odnawialne 770 299 -2 215
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu firmowego/przedsiębiorstw 34 994 208 -111 324
Duże przedsiębiorstwa (Masterskala) 23 453 202 -65 704
Małe i średnie przedsiębiorstwa (Masterskala) 11 541 006 -45 620
Portfel objęty modelem ratingowym dla segmentu jednostek samorządu terytorialnego (Masterskala) 182 445 -1
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego 1 000 943 -3 548
Ekspozycje nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym 15 232 859 -79 076
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości 413 661 -153 557
Razem ekspozycje pozabilansowe udzielone klientom 55 333 336 -355 523

Podział należności od banków według ratingów agencji Fitch

WARTOŚĆ BILANSOWA
31.12.2022 KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM %
PORTFELA
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU

AA+ do AA- 157 801 157 801 3,4%
A+ do A- 2 468 185 116 28 5 2 468 334 52,7%
BBB+ do BBB- 1 103 823 1 103 823 23,6%
BB+ do BB- 97 827 97 827 2,1%
B+ do B- 1 968 1 968 0,0%
bez ratingu 724 026 127 674 1 851 701 18,2%
Razem wartość bilansowa brutto 4 553 630 116 127 674 29 5 4 681 454 100,0%
Odpis -589 -2 251 -1 -2 841
Wartość bilansowa netto 4 553 041 116 125 423 28 5 4 678 613
WARTOŚĆ BILANSOWA
31.12.2021 KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM %
PORTFELA
ANALIZA
INDYWIDUALANA
ANALIZA GRUPOWA

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU

AA+ do AA- 29 868 29 868 0,9%
A+ do A- 1 987 728 109 39 1 987 876 59,7%
BBB+ do BBB- 581 645  – 581 645 17,5%
BB+ do BB- 809  – 809 0,0%
B+ do B- 1 086  – 1 086 0,0%
CCC+ do CCC- 559 49 187  – 49 746 1,5%
bez ratingu 678 237 1 678 238 20,4%
Razem wartość bilansowa brutto 3 279 932 49 296 40 3 329 268 100,0%
Odpis -1 180 -1 -1 181
Wartość bilansowa netto  3 278 752 49 296 39 3 328 087

Podział ekspozycji z tytułu dłużnych papierów wartościowych według ratingów agencji Fitch (*)

 

WARTOŚĆ BILANSOWA

 

31.12.2022

KOSZYK 1
(12M ECL)

KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI)
NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI
(POCI)

RAZEM

%
PORTFELA
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
AAA 5 264 057  – 5 264 057 8,4%
AA+ do AA- 1 750 487  – 1 750 487 2,8%
A+ do A- 30 984 546  – 30 984 546 49,3%
BBB+ do BBB- 247 476 247 476 0,4%
BB+ do BB- 670 270 670 270 1,1%
bez ratingu 23 806 677 69 23 553 -62 574 23 892 873 38,0%
Razem wartość bilansowa brutto 62 723 513 69 23 553 62 574 62 809 709 100,0%
Odpis -77 998 -2 -23 553 -52 918 -154 471
Wartość bilansowa netto 62 645 515 67 9 656 62 655 238
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
AAA 2 338 842 2 338 842 13,7%
A+ do A- 9 588 512  – 9 588 512 56,0%
BBB+ do BBB- 1 176 362  – 1 176 362 6,9%
BB+ do BB- 206 915  – 206 915 1,2%
bez ratingu 3 738 458 64 071  – 3 802 529 22,2%
Razem wartość bilansowa 17 049 089 64 071 17 113 160 100,0%
Odpis (**) -34 192 -2 472 -36 664
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU
AAA 13 992 1,5%
A+ do A- 766 741 82,5%
BBB+ do BBB- 14 468 1,6%
bez ratingu 134 256 14,4%
Razem wartość bilansowa 929 457 100,0%
(*) Dotyczy dłużnych papierów wartościowych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach „Papiery wartościowe” i „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań”
(**) Odpis dotyczący dłużnych papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej.
WARTOŚĆ BILANSOWA
31.12.2021 KOSZYK 1
(12M ECL
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI
(POCI)
RAZEM %
PORTFELA
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
AAA 1 158 883  – 1 158 883 2,6%
A+ do A- 31 073 235  – 31 073 235 70,0%
BBB+ do BBB- 45 336 45 336 0,1%
BB+ do BB- 299 459  – 299 459 0,7%
bez ratingu 11 439 712 318 725 34 554 -38 951 11 831 942 26,6%
Razem wartość bilansowa brutto 44 016 625 318 725 34 554 38 951 44 408 855 100,0%
Odpis -60 717 -7 625 -34 554 -29 858 -132 754
Wartość bilansowa netto 43 955 908 311 100 9 093 44 276 101
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
AAA 2 537 340  – 2 537 340 11,2%
A+ do A- 14 847 597  – 14 847 597 65,2%
BBB+ do BBB- 1 424 234 1 424 234 6,3%
BB+ do BB- 65 541  – 65 541 0,3%
bez ratingu 3 788 054 89 027  – 3 877 081 17,0%
Razem wartość bilansowa 22 662 766 89 027 22 751 793 100,0%
Odpis (**) -45 615 -3 073 -48 688
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU
AAA
A+ do A- 398 151 72,6%
BBB+ do BBB- 34 470 6,3%
bez ratingu 115 580 21,1%
Razem wartość bilansowa 548 201 100,0%

 

(*) Dotyczy dłużnych papierów wartościowych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach „Papiery wartościowe” i „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań”
(**) Odpis dotyczący dłużnych papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej.

Podział aktywów z tytułu instrumentów pochodnych według ratingów agencji Fitch

31.12.2022 INSTRUMENTY POCHODNE PRZEZNACZONE DO OBROTU INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE RAZEM %
PORTFELA
BANKI POZOSTAŁE INSTYTUCJE FINANSOWE PODMIOTY NIEFINANSOWE BANKI POZOSTAŁE INSTYTUCJE FINANSOWE PODMIOTY
AAA 299 299
AA+ do AA- 159 301 1 386 388 11 392 1 557 081 10,1%
A+ do A- 2 263 800 18 984 89 685 2 372 469 15,4%
BBB+ do BBB- 311 605 280 190 845 1 502 731 3,3%
BB+ do BB- 2 896 2 896
B+ do B-
bez ratingu 152 076 10 124 666 477 776 28 891 149 620 10 933 029 71,2%
Razem 2 889 977 11 530 318 668 621 118 577 161 012 15 368 505 100,0%

 

31.12.2021 INSTRUMENTY POCHODNE PRZEZNACZONE DO OBROTU INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE RAZEM % PORTFELA
BANKI POZOSTAŁE INSTYTUCJE FINANSOWE PODMIOTY NIEFINANSOWE BANKI POZOSTAŁE INSTYTUCJE FINANSOWE PODMIOTY
AAA 554 590 5 078 530 1 14 814 5 647 935 70,6%
AA+ do AA- 113 738 551 703 7 219 672 660 8,4%
A+ do A- 126 322 455 35 082 161 859 2,0%
BBB+ do BBB- 615 476 206 283 13 602 835 361 10,4%
BB+ do BB- 1 039 1 039
B+ do B-  –
bez ratingu 154 093 113 573 412 737 7 498 687 901 8,6%
Razem 1 565 258 5 744 261 619 020 63 402 14 814 8 006 755 100,0%

Charakterystyka modelu tworzenia odpisów aktualizujących

W Grupie odpisy aktualizujące tworzone są zgodnie z MSSF 9. Standard ten zakłada kalkulację odpisów z tytułu utraty wartości w oparciu o oczekiwane straty kredytowe z uwzględnianiem prognoz i spodziewanych przyszłych warunków ekonomicznych w kontekście oceny ryzyka kredytowego ekspozycji.

Model oczekiwanych strat kredytowych

Model oczekiwanych strat kredytowych stosuje się do składników aktywów finansowych zakwalifikowanych, zgodnie z postanowieniami MSSF 9, jako aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez inne dochody całkowite (z wyjątkiem instrumentów kapitałowych), a także do udzielonych zobowiązań pozabilansowych.

Model oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9 opiera się na podziale ekspozycji na 3 Koszyki w zależności od zmian dotyczących jakości kredytowej w porównaniu do początkowego ujęcia aktywów w księgach. Sposób kalkulacji odpisu z tytułu utraty wartości zależy od koszyka.

KOSZYK KRYTERIUM KLASYFIKACJI DO KOSZYKA SPOSÓB KALKULACJI ODPISU Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI
Koszyk 1 Ekspozycje, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano znacznego wzrostu ryzyka kredytowego i nie stwierdzono utraty wartości 12-miesięczna oczekiwana strata kredytowa
Koszyk 2 Ekspozycje, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka kredytowego i nie stwierdzono utraty wartości Oczekiwana strata kredytowa w horyzoncie dożywotnim
Koszyk 3 Ekspozycje, dla których stwierdzono utratę wartości

Ponadto aktywa finansowe, które zostały zaklasyfikowane jako POCI w momencie początkowego ujęcia (tj. aktywa z rozpoznaną utratą wartości na dzień nabycia lub udzielenia), traktowane są jako POCI we wszystkich następnych okresach do momentu ich wyksięgowania. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy w międzyczasie ustały przesłanki utraty wartości. Innymi słowy, aktywa raz rozpoznane jako POCI pozostają w tym statusie niezależnie od przyszłych zmian szacunków dotyczących generowanych przez nie przepływów pieniężnych.

W przypadku instrumentów o statusie POCI straty kredytowe ujmowane są w wysokości life-time ECL przez cały okres życia tych instrumentów.

Kalkulacja oczekiwanych strat kredytowych

Na potrzeby kalkulacji straty kredytowej zgodnie z MSSF 9 Grupa porównuje przepływy pieniężne, które powinna otrzymać zgodnie z umową z kredytobiorcą z szacowanymi przez Grupę przepływami, które spodziewa się otrzymać. Tę różnicę Grupa dyskontuje efektywną stopą procentową.

Oczekiwane straty kredytowe wyznaczane są w okresie kontraktowej wymagalności z wyjątkiem produktów spełniających kryteria MSSF 9 par. 5.5.20, dla których Grupa wyznacza oczekiwane straty w okresie, w którym jest narażona na ryzyko kredytowe (tj. w ekonomicznym okresie zapadalności).

Metodyka kalkulacji parametrów grupowych PD, RR oraz EAD

Kalkulacja oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie dożywotnim wymaga zastosowania wieloletnich parametrów ryzyka.

Wieloletnie parametry PD (ang. „Probability of Default”) stanowią ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia default w kolejnych rocznych interwałach w okresie dożywotnim. Wieloletnia krzywa PD dla danej ekspozycji uzależniona jest od bieżącej wartości parametru PD w horyzoncie 12 miesięcy (i właściwej klasy ratingowej) wyznaczonej w oparciu o wewnętrzne modele PD Grupy. W procesie estymacji Grupa:

 • estymuje nieobciążone parametry PD bez uwzględnienia dodatkowych marż konserwatyzmu (MSSF 9 5.5.17(a)),
 • uwzględnia bieżące jak i prognozowane warunki makroekonomiczne (MSSF 9 5.5.17(c)).

Kalkulacja oczekiwanych stóp odzysku (RR – ang. „Recovery Rate”) oparta jest o model „poolowy”, w którym w ramach homogenicznych grup kalkulowane są średnie wartości miesięcznych odzysków warunkowo względem miesiąca od identyfikacji defaultu (MSD). Homogeniczne grupy rachunków zostały wyodrębnione na podstawie następujących charakterystyk:

 • typu kredytobiorcy,
 • typu produktu,
 • przedziałów wartości parametru LTV (dla kredytów hipotecznych i pożyczek mieszkaniowych) i kwoty kredytu (dla wybranych produktów).

W ramach zdefiniowanych homogenicznych grup kalkulowane są średnie miesięczne stopy odzysku, na które składają się spłaty i odzyski z windykacji wynikające zarówno z części zabezpieczonej jak i niezabezpieczonej ekspozycji, ważone wartością zaległego kapitału obserwowaną na początek danego MSD.

Dla produktów, dla których jest dostępny harmonogram spłat Grupa wyznacza wartość ekspozycji na moment wystąpienia default (EAD, ang. „Exposure at Default”) oraz kapitału na moment wystąpienia default (PAD, ang. „Principal at Default”) w okresie dożywotnim (tj. dla przyszłych spłat) bazując na kontraktowych harmonogramach płatności oraz uwzględniając następujące efekty:

 • efekt zaległych rat kapitału i odsetek związany z oczekiwanym brakiem płatności ostatnich rat przed wystąpieniem defaultu,
 • efekt występowania zaległych płatności (kapitału i odsetek) na datę kalkulacji odpisu aktualizującego,
 • efekt rozliczenia korekty z tytułu ESP w czasie.

Dla produktów, dla których nie jest dostępny harmonogram spłat Grupa wyznacza wartości wieloletnich EAD i PAD wykorzystując parametry CCF (ang. „Credit Coversion Factor”). Parametry CCF są zróżnicowane w zależności od portfela i horyzontu czasowego estymacji EAD/PAD.

Dla ekspozycji, dla których nie jest możliwe wyznaczenie parametrów ryzyka na podstawie wewnętrznych modeli, Grupa przyjmuje podejście polegające na zastosowaniu parametrów z innych portfeli o zbliżonych charakterystykach.

Modele i parametry wykorzystywane do tworzenia odpisów są poddawane okresowej walidacji.

Zmiany w kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych wprowadzone w 2022 roku

W 2022 roku wprowadzono w Banku zmiany zasad kalkulacji odpisów związane z wdrożeniem zaktualizowanej Rekomendacji R KNF. Zmiany obejmowały:

 • Zastosowanie Nowej Definicji Default („NDD”) zgodnej z wytycznymi EBA/GL/2016/07,
 • Aktualizację segmentacji portfela w celu uspójnienia jej z NDD,
 • Przebudowę modelu prawdopodobieństwa niewypłacalności („PD”) w celu lepszego odzwierciedlenia zależności poziomu ryzyka od wieku ekspozycji dla portfeli detalicznych,
 • Przebudowę modelu Logiki Transferu („TL”) w celu zapewnienia oczekiwanej przez KNF niezmienności progów klasyfikacji do koszyka 2 w trakcie życia umowy,
 • Inne zmiany powiązane z powyższym (m.in. rekalibrację pozostałych modeli).

Główne zmiany związane z wdrożeniem NDD w zakresie wyznaczania odpisów (w zakresie rachunku adekwatności kapitałowej NDD została wdrożona z początkiem 2022 roku) to: dostosowanie segmentacji (podział portfela na klientów detalicznych i niedetalicznych z dodatkowym podziałem klientów detalicznych na podportfele ze względu na segment lub produkt) uwzględnienie progu względnego w kalkulacji dni opóźnienia w płatności, dostosowanie progu bezwzględnego w kalkulacji opóźnienia w płatności, korekta zasad zarażania ekspozycji w stanie default, uwzględnienie kwarantanny dla przesłanek jakościowych oraz uwzględnienie dodatkowych przesłanek jakościowych niewykonania zobowiązania.

W zakresie segmentacji dostosowano podział portfeli dla wszystkich istotnych modeli używanych w szacowaniu odpisów do segmentacji stosowanej w ramach NDD, co nie było zapewnione w dotychczasowym podejściu, gdzie segmentacja dla każdego z modeli była niezależna. Dostosowanie dotyczy najwyższego poziomu segmentacji i zapewnia spójność stosowania NDD i wszystkich stosowanych modeli. Na niższym poziomie segmentacji stosowane są natomiast podziały właściwe dla modelowanego zjawiska/parametru ryzyka.

W zakresie modelu PD zmiany mają różny charakter dla portfeli modelowanych (dla których Bank dysponuje wystarczającymi danymi historycznymi i wyznacza w oparciu o nie parametry ryzyka) oraz benchmarkowych (dla których nie dysponuje wystarczającymi danymi i wyznacza parametry ryzyka w oparciu o benchmarki wewnętrzne ekstrapolowane z innych portfeli, bądź zewnętrzne). Główna zmiana dla portfeli modelowanych w stosunku do poprzedniego podejścia to zastosowanie macierzy migracji do estymacji ryzyka niewykonania zobowiązania w miejsce analizy przeżycia, które w bardziej spójny sposób pozwalają na uwzględnienie zależności czasowych takich jak efekt przeżycia (szybkie wejścia w default kredytów o wysokim PD i poprawa jakości kredytowej pozostającego portfela), czy efekt negatywnej selekcji (szybsze spłacanie dobrych kredytów i pozostawanie w portfelu kredytów o średnio wyższym ryzyku w późnych latach po udzieleniu). Dodatkowo pozwalają one efektywnie wykorzystać dane historyczne do wyznaczenia zależności PD od wieku kredytu oraz są odporne na potencjalne zaburzenia w danych, co ma istotne znaczenie przy stosowaniu długich szeregów czasowych. Dla portfeli benchmarkowych najważniejsza zmiana polega natomiast na zastąpieniu okresowej oceny eksperckiej stosowanej dotąd zalgorytmizowanym podejściem bazującym na długoterminowej średniej szkodowości analizowanego portfela, bądź ratingu zewnętrznym ekspozycji/klienta.

W zakresie modelu TL dokonano całościowej przebudowy podejścia w celu spełnienia wymogów Rekomendacji R. Uproszczono miarę zmiany ryzyka kredytowego, która wyznaczana jest jako iloraz średniej rocznej wartości PD w horyzoncie życia ekspozycji na datę raportową i datę początkowego ujęcia wyznaczonych zgodnie z wcześniejszym akapitem. Wzrost ryzyka mierzony tą miarą jest uznawany za istotny jeśli przekracza ustalony próg. Próg ten to 2 powiększone (dwukrotny wzrost) o parametr kalibracyjny „a”. Kalibracja parametru „a” odbywa się osobno dla każdej grupy homogenicznej portfeli modelowanych tak, aby odpowiadał apetytowi na ryzyko Banku w okresie przypadającym na czas zawarcia transakcji. Parametr „a” wyznaczony w danym kwartale jest przypisywany wszystkim ekspozycjom, które zostaną określone jako początkowo ujęte w następnym kwartale i nie podlega zmianom w trakcie życia ekspozycji. Opisane kryterium klasyfikacji do Koszyka 2 pozwala na minimalizację odchyleń wyceny ekspozycji od hipotetycznej wyceny, w której odpisy byłyby szacowane jako zmiana dożywotniej straty oczekiwanej od momentu początkowego ujęcia. Drugim kryterium ilościowym klasyfikacji do Koszyka 2 jest wartość jednorocznego PD wyznaczonego przy pomocy modeli scoringowych/ratingowych powyżej poziomu 25%. Kryterium to wynika z faktu, że Bank udzielając kredytów nie akceptuje ryzyka wyższego niż około 10%. PD na poziomie 25% oznacza więc z definicji znaczny wzrost ryzyka kredytowego. Ostatnim kryterium ilościowym klasyfikacji do Koszyka 2 są wyniki benchmarkingu w oparciu o dane NBP i średni długoterminowy DR („default rate”) danego portfela. Jeśli udział Koszyka 2 w Banku jest niższy niż średnia długoterminowa dla sektora w danym portfelu (bądź 3-krotność DR), wówczas Bank klasyfikuje do Koszyka 2 kredyty aż do osiągnięcia tej wartości, gdzie kredyty są przesuwane w kolejności odpowiadającej ich odległości od Koszyka 2 w oparciu o pozostałe 2 kryteria. Podejście takie zapewnia w minimalnym wymaganym zakresie spójność udziałów poszczególnych koszyków w Banku z średnim udziałem w sektorze bankowym. Opisane rozwiązanie zastąpiło regresję kwantylową stosowaną dotąd w celu statystycznej identyfikacji istotnych zmian ryzyka. Każde z opisanych trzech kryteriów stosowane jest odrębnie.

Pozostałe istotne zmiany modeli dotyczyły uspójnienia segmentacji dla innych modeli z NDD (modeli stopy odzysku /RR/ i ekspozycji w dacie niewykonania zobowiązania /EAD/) oraz przeliczenia tych parametrów ryzyka na szeregach czasowych zgodnych z NDD.

Bank nie wprowadził natomiast, w stosunku do stanu na koniec 2021, istotnych zmian w zakresie prognozowania jakości portfela i nadal wykorzystuje analizy trendów dla portfeli detalicznych oraz analizę ilościowo/ekspercką dla pozostałych portfeli. W szczególności ze względu na niestabilność warunków wewnętrznych i zewnętrznych nadal utrzymuje wysokie prawdopodobieństwo materializacji scenariusza negatywnego (50%).

Łącznie opisane powyżej zmiany nie miały w dacie wdrożenia (koniec kwietnia) istotnego wpływu na poziom odpisów. Saldo odpisów dla Banku zmniejszyło się o 3 miliony złotych. Zmiany w stosowanej definicji niewykonania zobowiązania przełożyły się na zmniejszenie poziomu aktywów klasyfikowanych do Koszyka 3 o 147 milionów złotych wartości bilansowej brutto, głównie z powodu uwzględnienia względnego progu (1%) w kalkulacji dni opóźnienia.

W 2022 roku Bank wyselekcjonował klientów funkcjonujących w branżach podwyższonego ryzyka i zwiększył na nich poziom PD o 100%, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu oczekiwanych strat kredytowych w portfelu pracującym o 197 milionów złotych. Wpływ ten został uwzględniony dla kredytów o łącznej wartości bilansowej brutto 15 832 milionów złotych. Analiza branż uwzględniała pośredni wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wyraźne hamowanie popytu krajowego i inwestycji, obciążenie kosztami odsetkowymi wynikającymi z kredytów i pożyczek (ze względu na wysoki poziom stóp procentowych NBP) oraz zapotrzebowanie poszczególnych gałęzi przetwórstwa przemysłowego. Branże objęte korektą mające największy udział w portfelu kredytowym Banku to wg działów PKD to: 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy, 42 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 55 zakwaterowanie, 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 77 wynajem i dzierżawa, 23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, 24 produkcja metali.

Analiza branż uwzględniała pośredni wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Analiza wrażliwości oczekiwanych strat kredytowych ze względu na zmiany parametrów PD i RR/LGD

Tabela poniżej prezentuje wyniki analizy wrażliwości ECL dla założonych zmian parametrów PD i RR/LGD przeprowadzonej osobno dla ekspozycji objętych analizą indywidualną i grupową. Dla ekspozycji objętych analizą grupową przedstawiono scenariusz wzrostu i spadku korekty PD i stopy odzysku (RR=1-LGD), o 1% i 5% vs wartości wykorzystane do kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej na datę 31 grudnia 2022 roku. Dla ekspozycji analizowanych indywidualnie przedstawiono natomiast szacunkowy wpływ zmniejszenia odzysków z zabezpieczeń uwzględnianych w scenariuszu windykacyjnym o 10%.

SCENARIUSZ
DELTA PARAMETRU ANALIZA GRUPOWA ANALIZA INDYWIDUALNA
ZMIANA PD ZMIANA STOPY
ODZYSKU (1-LGD)
ZMIANA
ODZYSKÓW
-10,0% n/d n/d 57,1
-5,0% -95,0 246,7 n/d
-1,0% -19,0 49,3 n/d
1,0% 16,1 -49,1 n/d
5,0% 93,4 -243,0 n/d

Ekspozycje o niskim ryzyku kredytowym

Zgodnie z par. 5.5.10 Standardu MSSF 9 ekspozycje, które na datę sprawozdawczą są uznawane za ekspozycje o niskim ryzyku kredytowym, mogą pozostać w Koszyku 1, niezależnie od skali względnego pogorszenia jakości kredytowej od momentu początkowego ujęcia. Zgodnie z par. B.5.5.22 standardu MSSF 9 ryzyko kredytowe instrumentu finansowego uznaje się za niskie gdy:

 • instrument finansowy wiąże się z niskim ryzykiem niewykonania zobowiązania,
 • pożyczkobiorca ma wysoką krótkoterminową zdolność spełniania swych obowiązków w zakresie wynikającym z umowy,
 • niekorzystne zmiany warunków gospodarczych i biznesowych w dłuższej perspektywie mogą – lecz nie muszą – ograniczyć zdolność pożyczkobiorcy do wypełniania jego obowiązków w zakresie wynikającym z umowy.

Grupa stosuje kryterium niskiego ryzyka kredytowego (ang. „Low Credit Risk”) dla trzech portfeli: ekspozycji wobec banków, ekspozycji wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspozycji wobec Skarbu Państwa i NBP.

Kryteria klasyfikacji do Koszyka 2

Aktywa finansowe, dla których na datę bilansową Grupa zidentyfikuje istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia, klasyfikowane są do Koszyka 2. Grupa uznaje, że dla danego aktywa został zidentyfikowany istotny wzrost ryzyka kredytowego jeśli zostanie spełnione kryterium ilościowe lub jakościowe, w szczególności jeśli przeterminowanie przekroczy 30 dni, przy czym wystąpienie danego kryterium jest weryfikowane na poziomie ekspozycji.

Kryteria ilościowe

Biorąc pod uwagę wymogi standardu, Grupa zdefiniowała dwie podstawowe charakterystyki modelu ilościowego:

 • miarę, na podstawie której dokonywana jest ocena zmiany ryzyka,
 • próg istotności miary po przekroczeniu, którego Bank uznaje, że nastąpił istotny wzrost ryzyka

Miarę, na podstawie której dokonywana jest ocena zmiany ryzyka Grupa wyznaczyła jako stosunek:

 • bieżącej oceny ryzyka kredytowego określonej jako dożywotnie PD w horyzoncie od daty sprawozdawczej do daty zapadalności wyznaczone na podstawie charakterystyk obowiązujących na datę sprawozdawczą,
 • pierwotnej oceny ryzyka kredytowego określonej jako dożywotnie PD w okresie od daty sprawozdawczej do daty zapadalności wyznaczone na podstawie charakterystyk obowiązujących na datę początkowego ujęcia.

Ocena istotności pogorszenia ryzyka kredytowego przeprowadzana jest przez porównanie obserwowanej miary z progiem, powyżej którego Grupa uznaje, iż nastąpiło istotne pogorszenie ryzyka kredytowego.

Próg alokacji wyznaczany jest na datę sprawozdawczą na poziomie pojedynczej ekspozycji poprzez model statystyczny w oparciu m.in. o informacje na temat oceny ryzyka kredytowego na datę początkowego ujęcia, czas od daty początkowego ujęcia ekspozycji oraz historyczną zmienność cen.

Poniższe tabele prezentują średnie arytmetyczne wartości miary (*) zmiany ryzyka na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku wyznaczone dla najistotniejszych portfeli objętych modelem ilościowym

PORTFEL ŚREDNIA MIARA WZROSTU RYZYKA KREDYTOWEGO NA 31.12.2022
KOSZYK 1 KOSZYK 2
Kredyty gotówkowe 0,8 3
Kredyty hipoteczne 0,8 2,6
Kredyty SME 0,4 1,8
Kredyty dla pozostałych przedsiębiorstw 0,5 1,5
PORTFEL ŚREDNIA MIARA WZROSTU RYZYKA KREDYTOWEGO NA 31.12.2021
KOSZYK 1 KOSZYK 2
Kredyty gotówkowe 0,9 3,4
Kredyty hipoteczne 3 8,6
Kredyty SME 1,2 5,5
Kredyty dla pozostałych przedsiębiorstw 1,5 6,7

(*) Miarę, na podstawie której dokonywana jest ocena zmiany ryzyka Bank wyznaczył jako stosunek:

 • bieżącej oceny ryzyka kredytowego określonej jako dożywotnie PD w horyzoncie od daty sprawozdawczej do daty zapadalności wyznaczone na podstawie charakterystyk obowiązujących na datę sprawozdawczą,
 • pierwotnej oceny ryzyka kredytowego określonej jako dożywotnie PD w okresie od daty sprawozdawczej do daty zapadalności wyznaczone na podstawie charakterystyk obowiązujących na datę początkowego ujęcia.

Zmiana średnich wartości miary zmiany ryzyka jest konsekwencją całkowitej przebudowy modelu TL i warunków objęcia

ekspozycji tym modelem.

 

Kryteria jakościowe

W wyniku przeprowadzanego przez Grupę procesu monitoringu identyfikowane są kryteria jakościowe alokacji do Koszyka 2 takie jak:

 • kwota zaległości jednocześnie powyżej zadanego progu materialności (400 złotych dla ekspozycji detalicznych i 2 000 złotych dla ekspozycji niedetalicznych) oraz progu względnego 1% przez ponad 30 dni do 90 dni włącznie,
 • wystąpienie opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni,
 • wystąpienie statusu forbearance,
 • ekspozycja znajduje się na liście Watch.

Poza powyższymi, dla ekspozycji objętych monitoringiem indywidualnym, Grupa określiła szereg specyficznych kryteriów jakościowych dla różnych typów portfeli, takich jak między innymi zmiany wewnętrznej oceny ratingowej, zmiany klas nadzorczych dla wybranych segmentów (np. specjalistyczne finansowanie), sygnały ostrzegawcze identyfikowane w systemie służącym do monitorowania i zarządzania ryzykiem kredytowym bądź wyniki indywidualnego monitoringu.

W przypadku udzielenia wakacji kredytowych wynikających z ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 14 lipca 2022 roku Grupa stosuje podejście, spójne z wskazówkami regulacyjnymi w tym zakresie. Udzielenie wakacji kredytowych nie powoduje automatycznej reklasyfikacji do Koszyka 2. Reklasyfikacja taka jest jednak dokonywana, jeśli na pogorszenie ryzyka kredytowego wpływają dodatkowe czynniki wskazujące na problemy dłużnika. W okresie trwania wakacji kredytowych Grupa wstrzymuje naliczanie dni zaległości.

Kryterium klasyfikacji do Koszyka 3

Aktywa finansowe, dla których na datę bilansową Grupa zidentyfikowała wystąpienia zdarzenia default klasyfikowane są do Koszyka 3.

Grupa uznaje, że dla danego aktywa został zidentyfikowany default jeśli wystąpiła co najmniej jedna z przesłanek:

 • kwota zaległości jednocześnie powyżej zadanego progu materialności (400 złotych dla ekspozycji detalicznych i 2 000 złotych dla ekspozycji niedetalicznych) oraz progu względnego 1% przez ponad 90 dni,
 • ekspozycja w trakcie procesu restrukturyzacji,
 • zajście innej jakościowej przesłanki utraty wartości.

Dla segmentów SME i korporacyjnego default jest identyfikowany na poziomie klienta, natomiast dla segmentu detalicznego na poziomie klient/grupa produktowa. Kryterium dni i kwoty opóźnień również definiowane jest na wskazanym poziomie identyfikacji.

Grupa stosuje 6-miesięczny okres kwarantanny obowiązujący od momentu ustania wszystkich przesłanek default.

Na koniec 2022 roku Grupa uwzględniła dodatkowo w Koszyku 3 kredyty hipoteczne CHF zgodnie z zasadami przedstawionymi w Nocie 46.3.

Prognozy parametrów ryzyka

Bazując na istotnej inercji portfeli ekspozycji detalicznych, dla których jakość zmienia się powoli, a obserwowane tendencje trwają zazwyczaj wiele lat, zastosowano dla nich analizę trendów. W oparciu o historię zrealizowanych stóp niewykonania zobowiązania (DR – ang. „Default Rate”) dla portfeli ekspozycji detalicznych wyznaczono trendy, które wykorzystano następnie do projekcji na przyszłość. Dla portfela niedetalicznego z kolei projekcje oparto o ocenę przyszłej koniunktury gospodarczej wykorzystaną do korekty przeciętnej szkodowości tego portfela w trakcie całego cyklu gospodarczego. Analiza dla portfela niedetalicznego obejmuje przy tym następujące kroki logiczne: ocenę prognozowanej koniunktury gospodarczej w oparciu o ekspercką ocenę Banku i badania koniunktury przedsiębiorstw GUS, przetłumaczenie tej oceny na miarę ilościową w skali 0- 100% odzwierciedlającą fazę cyklu gospodarczego (gdzie np. 75% oznacza taką sytuację, że w przeszłości w 75% obserwacji występowała sytuacja lepsza, a w 25% sytuacja gorsza), odczytanie z historycznego rozkładu zrealizowanych wartości DR kwantyla odpowiadającego ilościowej ocenie obecnej koniunktury i wykorzystanie go jako prognozy warunków na najbliższy rok. W drugim roku okresu prognozy zakłada się liniową konwergencję do średniej szkodowości w cyklu gospodarczego, która osiągana jest w piątym roku prognozy (co odzwierciedla średnio kilkuletnią długość cykli gospodarczych). W 2022 roku historia zrealizowanych stop niewykonania zobowiązań DR została zaktualizowana zgodnie z NDD.

Tabela poniżej prezentuje projekcje 12-miesięcznego PD wykorzystanego w kalkulacji odpisów w scenariuszu bazowym. Dla portfela detalicznego są to parametry ważone wartością bilansową brutto ograniczoną do 2 milionów PLN na poziomie kredytu dla kredytów gotówkowych i kredytów hipotecznych i na poziomie klienta dla kredytów SME. Dla niedetalicznego parametry ważone są ekspozycją ograniczoną do 20 milionów PLN na poziomie klienta.

PORTFEL MEDIANA HISTORYCZNA PROGNOZA PD BAZOWA
Kredyty gotówkowe 3,9% 5,0%
Kredyty hipoteczne 0,5% 0,6%
Kredyty SME 3,5% 5,5%
Kredyty dla pozostałych przedsiębiorstw 1,8% 4,1%

Definicja scenariuszy

Parametry PD przedstawione w poprzedniej sekcji dotyczą scenariusza bazowego rozwoju jakości portfela. Odzwierciedlają założenie umiarkowanego spowolnienia gospodarczego przy utrzymującej się wysokiej inflacji i stopach procentowych (wzrost PKB o około 5%, średnioroczna inflacja około 14% i WIBOR 3M na koniec roku ponad 7%). Poniżej opisano założenia dla pozostałych scenariuszy oraz przedstawiono przypisywane im wagi.

Bank w zastosowanym podejściu do kalkulacji odpisów uwzględnia 3 scenariusze rozwoju jakości portfela: bazowy (przedstawiony powyżej), optymistyczny (zakładający pozytywne zmiany jakości portfela w kolejnych latach względem scenariusza bazowego) oraz pesymistyczny (zakładający negatywne zmiany w stosunku do scenariusza bazowego). Do scenariusza bazowego przypisał prawdopodobieństwo 45%, pozytywnego 5%, a negatywnego 50%. Wysoki udział scenariusza negatywnego odzwierciedla ekspercką ocenę Banku w zakresie możliwości realizacji zagrożeń stojących przed Polską gospodarką i ich istotnego wpływu na portfel kredytowy z uwzględnieniem:

 • rozwoju oraz wpływu wojny na Ukrainie na polską gospodarkę i związane z nią zaburzenia w dostawach surowców,
 • utrzymania się lub wzrostu stóp procentowych, które przekłada się na wysoki wzrost obciążenia niektórych grup klientów,
 • utrzymania się inflacji na rekordowych poziomach oraz jej wpływu na niektóre grupy klientów, w szczególności w zakresie wzrostu cen energii i surowców energetycznych,
 • większego niż spodziewane spowolnienia gospodarczego z tytułu rosnącej presji kosztowej na przedsiębiorców
 • oraz możliwych mutacji COVID 19 i kolejnych fal pandemii.

Pojedynczo ryzyko tych scenariuszy jest w ocenie Banku równe lub mniejsze niż 50%, ale ich liczba implikuje wysokie ryzyko materializacji któregoś z nich.

Zróżnicowany charakter obserwowanych zagrożeń oraz załamanie zależności pomiędzy parametrami jakości portfela kredytowego, a zmiennymi makroekonomicznym wskazane w poprzedniej sekcji oznacza brak możliwości sformułowania scenariuszy w postaci skrajnych zmian czynników makroekonomicznych. Bank zastosował w związku z tym alternatywne podejście, w którym scenariusze zmian PD wyznaczane są na podstawie historycznej zmienności DR. Do scenariusza negatywnego przypisywane są wartości odpowiadające wysokim obserwacjom z przeszłości i analogicznie dla scenariusza pozytywnego przypisywane są wartości odpowiadające niskim obserwacjom z przeszłości. Przekłada się to na następujące projekcje 12-miesięcznego PD na rok 2023.

PORTFEL SCENARIUSZ POZYTYWNY SCENARIUSZ NEGATYWNY
Kredyty gotówkowe 3,4% 7,4%
Kredyty hipoteczne 0,3% 1,0%
Kredyty SME 3,7% 5,9%
Kredyty dla pozostałych przedsiębiorstw 2,0% 4,9%

Bank przeprowadził też analizy potwierdzające brak zależności stóp odzysku dla ekspozycji niepracujących (parametr RR) od sytuacji gospodarczej. W związku z tym w każdym ze scenariuszy przyjmuje się te same wartości stóp odzysku.

Spółki zależne Banku wyznaczają odpisy zgodnie z MSSF 9. Ze względu na specyfikę spółek i ich portfeli nie jest stosowana pełna synchronizacja scenariuszy używanych w kalkulacji odpisów.

Analiza wrażliwości dotycząca prognozy sytuacji makroekonomicznej

Grupa wyznacza oczekiwane straty kredytowe z uwzględnieniem 3 scenariuszy dla sytuacji makroekonomicznej: bazowego (z prawdopodobieństwem realizacji 45%), optymistycznego (zakładającego pozytywne zmiany jakości portfela w kolejnych latach względem scenariusza bazowego, z prawdopodobieństwem realizacji 5%) oraz pesymistycznego (zakładającego negatywne zmiany sytuacji w kolejnych latach względem scenariusza bazowego, z prawdopodobieństwem realizacji 50%).

Zaprezentowane w tabeli poniżej zmiany oczekiwanych strat kredytowych dla ekspozycji bez utraty wartości zostały wyznaczone jako różnica pomiędzy oczekiwanymi stratami kredytowymi wyliczonymi dla konkretnego scenariusza makroekonomicznego a oczekiwanymi stratami kredytowymi wyliczonymi z uwzględnieniem wszystkich scenariuszy makroekonomicznych zważonych prawdopodobieństwem ich realizacji (zgodnie z MSSF9).

31.12.2022 SCENARIUSZ BAZOWY SCENARIUSZ OPTYMISTYCZNY SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY
Zmiana poziomu oczekiwanych strat kredytowych dla ekspozycji bez utraty wartości (Koszyk 1 i 2), przy założeniu 100% realizacji scenariusza -212 473 -910 823 294 696
31.12.2021 SCENARIUSZ BAZOWY SCENARIUSZ OPTYMISTYCZNY SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY
Zmiana poziomu oczekiwanych strat kredytowych dla ekspozycji bez utraty wartości (Koszyk 1 i 2), przy założeniu 100% realizacji scenariusza -157 948 -699 765 212 276

Poniższe tabele przedstawiają zmiany poziomu odpisów oraz wartości bilansowej brutto aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik w podziale na klasy aktywów finansowych:

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW ORAZ BANKU CENTRALNEGO WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU (*)
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022 4 276 944 49 296 40 4 326 280
Transfer do Koszyka 1 11 -11
Transfer do Koszyka 2 -7 14 -7
Transfer do Koszyka 3 -127 688 -1 127 687 1 -1
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 11 477 653 5 11 477 658
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -2 040 948 -49 191 -4 -2 090 143
Aktywa finansowe spisane z bilansu (**) -13 -13
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 95 092 9 -1 95 100
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2022 13 681 057 116 127 674 29 5 13 808 881
ODPIS
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2022 1 255 1 1 256
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: 7 218 1 723 -1 8 940
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 284 284
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -756 -756
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami) 7 690 1 723 -1 9 412
Transfer do Koszyka 1
Transfer do Koszyka 2
Transfer do Koszyka 3 -542 542
Aktywa finansowe spisane z bilansu (**) -13 -13
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 478 1 479
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2022 8 409 2 252 1 10 662
(*) Należności od Banku Centralnego obejmują rachunek bieżący i depozyty.
(**) W tym wartość odsetek umownych podlegających częściowemu odpisaniu w kwocie 140 tys. złotych.
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW ORAZ BANKU CENTRALNEGO WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU (*)
KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 2 729 506 168 86 2 729 760
Zwiększenia z tytułu nabycia części działalności 1 295 830 1 295 830
Idea Bank S.A.
Transfer do Koszyka 1
Transfer do Koszyka 2 -49 187 49 187
Transfer do Koszyka 3
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 3 301 324 3 301 324
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -2 976 180 -3 -2 976 183
Aktywa finansowe spisane z bilansu (**)
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -24 349 -59 -43 -24 451
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2021 4 276 944 49 296 40 4 326 280
ODPIS
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 1 232 4 1 236
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: 5 781 -3 5 778
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 1 274 1 274
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -87 -87
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami) 4 594 -3 4 591
Transfer do Koszyka 1
Transfer do Koszyka 2
Transfer do Koszyka 3
Aktywa finansowe spisane z bilansu (**)
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -5 758 -5 758
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2021 1 255 1 1 256
(*) Należności od Banku Centralnego obejmują rachunek bieżący i depozyty.
(**) W tym wartość odsetek umownych podlegających częściowemu odpisaniu w kwocie 0 tys. złotych.
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
OGÓŁEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 1
(12M ECL)
KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022  132 465 053 25 032 106 4 501 279 3 541 375 983 888 166 523 701 115 140 130 689 245 829
Transfer do Koszyka 1 10 383 110 -10 151 133 -128 531 -103 446  –
Transfer do Koszyka 2 -10 306 954 10 597 882 -80 547 -210 381  –
Transfer do Koszyka 3 -1 424 079 -2 241 611 709 758 2 955 932  –
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 41 673 707 127 971 41 801 678 150 000 150 000
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisane z bilansu (spłaty) -34 522 928 -4 012 596 -419 755 -498 391 -76 513 -39 530 183 -7 865 -131 930 -139 795
Aktywa finansowe spisane z bilansu (*) -310 996 -345 474 -5 113 -661 583
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -4 470 -511 -144 -5 125
Korekta związana z wakacjami kredytowymi -946 413 -93 044 -59 -5 551 -120 -1 045 187
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 237 300 281 442 285 115 106 619 331 590 1 242 066 -3 578 1 241 -2 337
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2022 137 554 326 19 412 535 4 556 264 5 440 539 1 361 703 168 325 360 253 697 253 697
ODPIS (**)
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2022  586 640 1 101 304 3 412 466 2 357 048 243 695 7 701 153 1 954 1 923 3 877
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: -57 950 313 774 75 396 1 641 794 7 300 1 980 314 1 478 -1 923 -445
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 298 241 11 289 309 530 1 778 1 778
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -99 536 -70 843 -14 271 -50 328 -4 123 -239 101 -1 923 -1 923
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami) -256 655 384 617 89 667 1 692 122 134 1 909 885 -300 -300
Transfer do Koszyka 1 452 007 -384 658 -39 988 -27 361
Transfer do Koszyka 2 -77 154 168 996 -16 400 -75 442
Transfer do Koszyka 3 -198 592 -216 935 34 255 381 272
Aktywa finansowe spisane z bilansu (*) -310 996 -345 474 -5 113 -661 583
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 137 068 321 766 244 987 -215 376 533 665 1 022 110 -1 -1
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2022  842 019 1 304 247 3 399 720 3 716 461 779 547 10 041 994 3 431 3 431
(*) W tym wartość odsetek umownych podlegających częściowemu odpisaniu w kwocie 364 933 tys. złotych.
(**) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(***) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 1 724 895 tys. złotych.

Łączna wartość niezdyskontowanych oczekiwanych strat kredytowych na moment początkowego ujęcia aktywów finansowych nabytych bądź udzielonych z utratą wartości w okresie zakończonym 31 grudnia 2022 roku wyniosła 56 263 tys. złotych.

OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG 113 515 763 25 978 924 5 236 011 3 292 482 39 572 148 062 752 720 770 754 285 1 475 055
Zmiana zasad rachunkowości -164 697 -120 569 181 671 -103 595
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022 (PO ZMIANIE) 113 515 763 25 978 924 5 071 314 3 171 913 221 243 147 959 157 720 770 754 285 1 475 055
Zwiększenia z tytułu nabycia części 11 188 837 872 105 12 060 942
Transfer do Koszyka 1 7 016 857 -6 840 700 -7 080 -169 077
Transfer do Koszyka 2 -11 201 335 11 453 901 -43 973 -208 593
Transfer do Koszyka 3 -549 762 -1 091 496 59 204 1 582 054
Nowopowstałe / nabyte / udzielone 41 934 360 8 206 41 942 566
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, -28 884 540 -4 516 026 -624 103 -704 941 -277 655 -35 007 265 -600 683 -622 051 -1 222 734
Aktywa finansowe spisane z bilansu (*) -143 005 -282 258 -66 -425 329
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem -2 150 -999 -2 -214 -3 365
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów -552 977 48 502 188 924 152 491 160 055 -3 005 -4 947 -1 545 -6 492
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2021 132 465 053 25 032 106 4 501 279 3 541 375 983 888 166 523 701 115 140 130 689 245 829
W tym wartość bilansowa brutto wg stanu na 31.12.2021 kredytów i pożyczek działalności Idea Bank S.A. 5 679 719 751 651 19 285 339 364 757 506 7 547 525
ODPIS (**)
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 390 616 1 175 162 3 568 016 2 087 241 15 976 7 237 011 5 242 21 329 26 571
Zmiana zasad rachunkowości -35 045 -68 550 -103 595
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 390 616 1 175 162 3 532 971 2 018 691 15 976 7 133 416 5 242 21 329 26 571
Zmiany sald uwzględnione w rachunku 31 735 224 084 112 246 315 577 124 181 807 823 -1 830 -21 332 -23 162
Nowopowstałe / nabyte / 210 484 2 573 213 057
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -56 214 -54 219 -46 927 -52 712 -40 990 -251 062 -3 733 -19 258 -22 991
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami( (***) -122 535 278 303 159 173 368 289 162 598 845 828 1 903 -2 074 -171
Transfer do Koszyka 1 240 293 -187 274 -1 553 -51 466
Transfer do Koszyka 2 -31 711 -70 247 -8 089 110 047
Transfer do Koszyka 3 -62 455 -140 571 -188 770 391 796
Aktywa finansowe spisane z bilansu (*) -143 005 -282 258 -66 -425 329
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów 18 162 100 150 108 666 -145 339 103 604 185 243 -1 458 1 926 468
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2021 586 640 1 101 304 3 412 466 2 357 048 243 695 7 701 153 1 954 1 923 3 877
(*) W tym wartość odsetek umownych podlegających częściowemu odpisaniu w kwocie 209 110 tys. złotych.
(**) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(***) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 496 022 tys. złotych.

Łączna wartość niezdyskontowanych oczekiwanych strat kredytowych na moment początkowego ujęcia aktywów finansowych nabytych bądź udzielonych z utratą wartości w okresie zakończonym 31 grudnia 2021 roku wyniosła 11 026 tys. złotych.

NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022 64 585 717 10 454 389 4 245 739 1 135 228 923 901 81 344 974 115 140 130 689 245 829
Transfer do Koszyka 1 4 477 797 -4 336 862 -128 531 -12 404
Transfer do Koszyka 2 -6 864 106 6 943 665 -75 900 -3 659
Transfer do Koszyka 3 -1 038 460 -538 351 691 141 885 670
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 32 780 290 99 338 32 879 628 150 000 150 000
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -22 977 496 -1 842 285 -404 154 -129 739 -68 892 -25 422 566 -7 865 -131 930 -139 795
Aktywa finansowe spisane z bilansu -279 535 -137 486 -5 098 -422 119
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -2 754 175 1 -2 578
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 236 813 81 009 242 862 82 463 326 234 969 381 -3 578 1 241 -2 337
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2022 71 197 801 10 761 740 4 291 622 1 820 074 1 275 483 89 346 720 253 697 253 697
ODPIS (*)
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2022 447 553 287 293 3 179 916 842 741 223 626 4 981 129 1 954 1 923 3 877
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym:  

76 617

 

149 137

 

59 705

 

469 194

 

15 194

 

769 847

 

1 478

 

-1 923

 

-445

Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe

239 889 6 959 246 848 1 778 1 778

Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)

 

-80 548

 

-29 951

 

-10 568

 

-12 989

 

-2 149

 

-136 205

 

 

-1 923

 

-1 923

Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami)  

-82 724

 

179 088

 

70 273

 

482 183

 

10 384

 

659 204

 

-300

 

 

-300

Transfer do Koszyka 1 192 964 -151 846 -39 988 -1 130
Transfer do Koszyka 2 -75 352 92 082 -14 822 -1 908
Transfer do Koszyka 3 -131 235 -102 790 27 901 206 124
Aktywa finansowe spisane z bilansu -279 535 -137 486 -5 098 -422 119
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 137 674 90 348 222 002 -353 663 518 814 615 175 -1 -1
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2022 648 221 364 224 3 155 179 1 023 872 752 536 5 944 032 3 431 3 431
Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 49 845 330 10 386 311 4 957 895 609 049 31 859 65 830 444 720 770 754 285 475 055
Zmiana zasad rachunkowości -163 715 -14 527 135 826 -42 416
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 (PO ZMIANIE) 49 845 330 10 386 311 4 794 180 594 522 167 685 65 788 028 720 770 754 285 1 475 055
Zwiększenia z tytułu nabycia części działalności Idea Bank S.A. 10 945 224 839 930 11 785 154
Transfer do Koszyka 1 3 532 047 -3 519 786 -4 901 -7 360
Transfer do Koszyka 2 -6 474 680 6 517 656 -31 149 -11 827
Transfer do Koszyka 3 -261 410 -439 031 65 122 635 319
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 26 412 947 2 551 26 415 498
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -19 134 729 -2 331 040 -610 827 -105 712 -260 179 -22 442 487 -600 683 -622 051 -1 222 734
Aktywa finansowe spisane z bilansu -133 981 -50 925 -184 906
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -154 189 35
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -278 858 -159 910 167 295 81 211 173 914 -16 348 -4 947 -1 545 -6 492
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2021 64 585 717 10 454 389 4 245 739 1 135 228 923 901 81 344 974 115 140 130 689 245 829
W tym wartość bilansowa brutto wg stanu na 31.12.2021 kredytów i pożyczek pochodzących z nabycia części działalności Idea Bank S.A. 5 572 909 672 163 19 285 338 739 744 682 7 347 778
ODPIS (*)
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 253 166 256 267 3 360 851 531 917 12 773 4 414 974 5 242 21 329 26 571
Zmiana zasad rachunkowości -34 804 -7 612 -42 416
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 (PO ZMIANIE) 253 166 256 267 3 326 047 524 305 12 773 4 372 558 5 242 21 329 26 571
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: 162 320 66 145 76 713 52 325 115 389 472 892 -1 830 -21 332 -23 162

Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe

156 346 247 156 593

Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)

-42 745 -24 969 -41 694 -15 352 -48 943 -173 703 -3 733 -19 258 -22 991
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami) 48 719 91 114 118 407 67 677 164 085 490 002 1 903 -2 074 -171
Transfer do Koszyka 1 64 495 -60 948 -1 052 -2 495
Transfer do Koszyka 2 -26 133 33 825 -2 921 -4 771
Transfer do Koszyka 3 -15 285 -37 951 -174 715 227 951
Aktywa finansowe spisane z bilansu -133 981 -50 925 -184 906
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 8 990 29 955 89 825 96 351 95 464 320 585 -1 458 1 926 468
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2021 447 553 287 293 3 179 916 842 741 223 626 4 981 129 1 954 1 923 3 877
(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
NALEŻNOŚCI OD LUDNOŚCI – KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022 55 327 153 12 593 477 69 525 1 180 331 36 463 69 206 949
Transfer do Koszyka 1 5 500 465 -5 431 884 -68 581
Transfer do Koszyka 2 -1 931 558 2 091 941 -3 462 -156 921
Transfer do Koszyka 3 -162 714 -1 521 550 16 554 1 667 710
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 4 699 640 15 008 4 714 648
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -7 072 311 -1 514 913 -13 294 -138 308 -2 633 -8 741 459
Aktywa finansowe spisane z bilansu -16 047 -61 295 -77 342
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -301 -120 -8 -1 -430
Korekta związana z wakacjami kredytowymi -946 373 -92 958 -59 -5 547 -100 -1 045 037
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 42 496 222 438 16 307 -10 619 2 573 273 195
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2022 55 456 497 6 346 431 69 524 2 406 762 51 310 64 330 524
ODPIS
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2022 29 499 477 022 51 664 635 779 16 182 1 210 146
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: -133 981 60 294 4 501 1 098 241 -195 1 028 860

Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe

3 285 2 870 6 155

Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)

-1 551 -12 379 -3 670 -16 163 -865 -34 628

Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami)

-135 715 72 673 8 171 1 114 404 -2 200 1 057 333
Transfer do Koszyka 1 179 851 -166 458 -13 393
Transfer do Koszyka 2 -373 43 208 -1 209 -41 626
Transfer do Koszyka 3 -7 616 -45 937 5 765 47 788
Aktywa finansowe spisane z bilansu -16 047 -61 295 -77 342
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -6 559 221 830 11 254 187 352 4 481 418 358
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2022 60 821 589 959 55 928 1 852 846 20 468 2 580 022
Transfer do Koszyka 2 -26 133 33 825 -2 921 -4 771
Transfer do Koszyka 3 -15 285 -37 951 -174 715 227 951
Aktywa finansowe spisane z bilansu -133 981 -50 925 -184 906
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 8 990 29 955 89 825 96 351 95 464 320 585
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2021 447 553 287 293 3 179 916 842 741 223 626 4 981 129
NALEŻNOŚCI OD LUDNOŚCI – KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022 55 327 153 12 593 477 69 525 1 180 331 36 463 69 206 949
Transfer do Koszyka 1 5 500 465 -5 431 884 -68 581
Transfer do Koszyka 2 -1 931 558 2 091 941 -3 462 -156 921
Transfer do Koszyka 3 -162 714 -1 521 550 16 554 1 667 710
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 4 699 640 15 008 4 714 648
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -7 072 311 -1 514 913 -13 294 -138 308 -2 633 -8 741 459
Aktywa finansowe spisane z bilansu -16 047 -61 295 -77 342
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -301 -120 -8 -1 -430
Korekta związana z wakacjami kredytowymi -946 373 -92 958 -59 -5 547 -100 -1 045 037
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 42 496 222 438 16 307 -10 619 2 573 273 195
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2022 55 456 497 6 346 431 69 524 2 406 762 51 310 64 330 524
ODPIS
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2022 29 499 477 022 51 664 635 779 16 182 1 210 146
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat

(tabela w Nocie 12), w tym:

-133 981 60 294 4 501 1 098 241 -195 1 028 860
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 3 285 2 870 6 155
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -1 551 -12 379 -3 670 -16 163 -865 -34 628
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami) -135 715 72 673 8 171 1 114 404 -2 200 1 057 333
Transfer do Koszyka 1 179 851 -166 458 -13 393
Transfer do Koszyka 2 -373 43 208 -1 209 -41 626
Transfer do Koszyka 3 -7 616 -45 937 5 765 47 788
Aktywa finansowe spisane z bilansu -16 047 -61 295 -77 342
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -6 559 221 830 11 254 187 352 4 481 418 358
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2022 60 821 589 959 55 928 1 852 846 20 468 2 580 022
NALEŻNOŚCI OD LUDNOŚCI – KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 51 376 624 12 877 516 93 775 1 004 285 1 330 65 353 530
Zmiana zasad rachunkowości -767 -53 535 28 833 -25 469
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 (PO ZMIANIE) 51 376 624 12 877 516 93 008 950 750 30 163 65 328 061
Zwiększenia z tytułu nabycia części działalności Idea Bank S.A. 43 943 9 521 53 464
Transfer do Koszyka 1 2 930 054 -2 824 869 -2 174 -103 011
Transfer do Koszyka 2 -4 058 665 4 207 116 -11 328 -137 123
Transfer do Koszyka 3 -128 805 -420 251 -6 630 555 686
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 11 021 723 492 11 022 215
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -5 813 051 -1 381 284 -12 991 -95 860 -2 615 -7 305 801
Aktywa finansowe spisane z bilansu -3 146 -7 558 -10 704
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -818 -434 -2 -39 -1 293
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -43 852 135 683 12 788 17 486 -1 098 121 007
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2021 55 327 153 12 593 477 69 525 1 180 331 36 463 69 206 949
ODPIS
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 20 648 528 449 55 782 365 269 173 970 321
Zmiana zasad rachunkowości -82 -25 387 -25 469
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 (PO ZMIANIE) 20 648 528 449 55 700 339 882 173 944 852
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: -47 608 106 876 5 149 129 907 3 314 197 638
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 8 418 41 8 459
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -1 089 -7 128 -4 581 -13 033 -135 -25 966
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami) -54 937 114 004 9 730 142 940 3 408 215 145
Transfer do Koszyka 1 66 831 -48 427 -439 -17 965
Transfer do Koszyka 2 -453 -145 082 -4 913 150 448
Transfer do Koszyka 3 -5 751 -24 538 -10 724 41 013
Aktywa finansowe spisane z bilansu -3 146 -7 558 -10 704
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -4 168 59 744 10 037 52 12 695 78 360
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2021 29 499 477 022 51 664 635 779 16 182 1 210 146
NALEŻNOŚCI OD LUDNOŚCI POZOSTAŁE KREDYTY I POŻYCZKI KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022 10 534 201 1 846 367 73 760 1 225 794 23 522 13 703 644
Transfer do Koszyka 1 398 155 -375 694 -22 461
Transfer do Koszyka 2 -1 458 021 1 509 007 -1 185 -49 801
Transfer do Koszyka 3 -222 809 -181 710 2 063 402 456
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 4 186 972 13 621 4 200 593
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -4 015 228 -586 046 -2 309 -230 346 -4 988 -4 838 917
Aktywa finansowe spisane z bilansu -15 414 -146 525 -15 -161 954
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -1 415 -566 -137 1 -2 117
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -325 -22 751 26 095 34 667 2 765 40 451
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2022 9 421 530 2 188 607 83 010 1 213 647 34 906 12 941 700
ODPIS
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2022 103 822 332 855 68 852 878 525 3 888 1 387 942

Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym:

2 310 104 242 11 609 74 360 -7 697 184 824

Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe

55 044 1 460 56 504

Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)

-17 317 -27 478 -32 -21 176 -1 108 -67 111
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami) -35 417 131 720 11 641 95 536 -8 049 195 431
Transfer do Koszyka 1 79 072 -66 234 -12 838
Transfer do Koszyka 2 -309 32 586 -369 -31 908
Transfer do Koszyka 3 -59 725 -68 208 590 127 343
Aktywa finansowe spisane z bilansu -15 414 -146 525 -15 -161 954
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 5 599 7 185 11 732 -49 235 10 368 -14 351
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2022 130 769 342 426 77 000 839 722 6 544 1 396 461
NALEŻNOŚCI OD LUDNOŚCI POZOSTAŁE KREDYTY I POŻYCZKI KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 9 914 404 2 576 845 72 081 1 679 138 6 381 14 248 849
Zmiana zasad rachunkowości -215 -52 507 17 012 -35 710
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 (PO ZMIANIE) 9 914 404 2 576 845 71 866 1 626 631 23 393 14 213 139
Zwiększenia z tytułu nabycia części działalności Idea Bank S.A. 13 985 4 889 18 874
Transfer do Koszyka 1 461 306 -402 595 -5 -58 706
Transfer do Koszyka 2 -616 738 677 877 -1 496 -59 643
Transfer do Koszyka 3 -159 547 -232 213 716 391 044
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 4 385 232 5 163 4 390 395
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -3 331 808 -787 685 -287 -503 371 -3 517 -4 626 668
Aktywa finansowe spisane z bilansu -5 787 -223 774 -66 -229 627
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu -1 178 -754 -175 -2 107
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych -131 455 14 892 8 753 53 788 -6 340 -60 362
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2021 10 534 201 1 846 367 73 760 1 225 794 23 522 13 703 644
ODPIS
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 113 302 383 954 39 344 1 190 054 3 031 1 729 685
Zmiana zasad rachunkowości -159 -35 551 -35 710
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 (PO ZMIANIE) 113 302 383 954 39 185 1 154 503 3 031 1 693 975
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: -72 762 51 510 29 701 133 232 2 644 144 325

Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe

45 719 2 284 48 003

Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)

-12 188 -22 070 -651 -24 324 -215 -59 448

Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami)

-106 293 73 580 30 352 157 556 575 155 770
Transfer do Koszyka 1 106 269 -75 264 -31 005
Transfer do Koszyka 2 -4 969 40 854 -255 -35 630
Transfer do Koszyka 3 -41 379 -78 082 -3 367 122 828
Aktywa finansowe spisane z bilansu -5 787 -223 774 -66 -229 627
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 3 361 9 883 9 375 -241 629 -1 721 -220 731
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2021 103 822 332 855 68 852 878 525 3 888 1 387 942
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU (*) DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY (*)
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2022 44 016 625 318 725 34 554 38 951 44 408 855 22 662 766 89 027 22 751 793
Transfer do Koszyka 1 80 170 -80 170 25 833 -25 833
Transfer do Koszyka 2 -70 70 -16 830 16 830
Transfer do Koszyka 3
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 30 561 145 30 561 145 135 043 056 135 043 056
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)  

-12 918 237

 

-238 500

 

 

 

-13 156 737

 

-141 259 522

 

-18 353

 

-141 277 875

Aktywa finansowe spisane z bilansu -12 700 -12 700
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 983 880 -56 1 699 23 623 1 009 146 593 786 2 400 596 186
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2022 62 723 513 69 23 553 62 574 62 809 709 17 049 089 64 071 17 113 160
ODPIS (**)
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2022 60 717 7 625 34 554 29 858 132 754 45 615 3 073 48 688
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym:  

16 555

 

-7 273

 

 

 

9 282

 

-10 862

 

-1 163

 

-12 025

Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe

18 050 18 050 695 695

Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)

 

-2 504

 

-5 196

 

 

 

-7 700

 

-7 148

 

-100

 

-7 248

Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami)  

1 009

 

-2 077

 

 

 

-1 068

 

-4 409

 

-1 063

 

-5 472

Transfer do Koszyka 1 354 -354 56 -56
Transfer do Koszyka 2 -2 2 -619 619
Transfer do Koszyka 3
Aktywa finansowe spisane z bilansu -12 700 -12 700
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 374 2 1 699 23 060 25 135 2 -1 1
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2022 77 998 2 23 553 52 918 154 471 34 192 2 472 36 664
(*) Dotyczy dłużnych papierów wartościowych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach „Papiery wartościowe” i „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań”.
(**) Odpis dotyczący dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej papierów wartościowych.
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU (*) DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY (*)
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 1.01.2021 27 263 713 38 433 32 971 27 335 117 42 593 115 144 385 42 737 500
Zwiększenia z tytułu nabycia części działalności Idea Bank S.A. 15 080 40 266 55 346 312 513 312 513
Transfer do Koszyka 1
Transfer do Koszyka 2 -288 318 288 318 -14 500 14 500
Transfer do Koszyka 3
Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe 24 751 516 24 751 516 203 923 638 203 923 638
Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty) -8 273 584 -8 108 -8 281 692 -224 163 865 -70 243 -224 234 108
Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 548 218 82 1 583 -1 315 548 568 11 865 385 12 250
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO WG STANU NA 31.12.2021 44 016 625 318 725 34 554 38 951 44 408 855 22 662 766 89 027 22 751 793
ODPIS (**)
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 1.01.2021 40 018 582 32 971 5 73 566 60 041 3 102 63 143
Zmiany sald uwzględnione w rachunku zysków i strat (tabela w Nocie 12), w tym: 27 616 3 27 619 -14 425 -30 -14 455

Nowopowstałe / nabyte / udzielone aktywa finansowe

38 183 38 183 16 888 16 888

Aktywa finansowe wyłączone z bilansu, inne niż spisania z bilansu (spłaty)

-3 312 -3 312 -18 957 -98 -19 055
Zmiany w poziomie ryzyka kredytowego (wyłączając transfery między koszykami)  

-7 255

 

3

 

 

 

-7 252

 

-12 356

 

68

 

-12 288

Transfer do Koszyka 1
Transfer do Koszyka 2 -7 041 7 041
Transfer do Koszyka 3
Inne, w tym zmiany wynikające z kursów walutowych 124 -1 1 583 29 863 31 569 -1 1
SALDO ODPISÓW WG STANU NA 31.12.2021 60 717 7 625 34 554 29 858 132 754 45 615 3 073 48 688
(*) Dotyczy dłużnych papierów wartościowych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach „Papiery wartościowe” i „Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań”.
(**) Odpis dotyczący dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej papierów wartościowych.

Ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe

Maksymalna ekspozycja kredytowa

Poniższa tabela przedstawia maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe dla pozycji bilansowych i pozabilansowych na datę sprawozdawczą

31.12.2022 31.12.2021
Należności od Banku Centralnego 7 927 670 996 870
Należności od banków oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom (w tym należności z tytułu leasingu finansowego) 163 399 603 162 556 843
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 15 088 916 7 928 539
Instrumenty zabezpieczające 279 589 78 216
Papiery wartościowe 81 246 971 68 166 664
Pozostałe aktywa (*) 1 841 822 1 035 158
Ekspozycja bilansowa (**) 269 784 571 240 762 290
Zobowiązania do udzielenia kredytu 56 560 698 42 989 997
Pozostałe zobowiązania warunkowe 12 605 991 14 435 719
Ekspozycja pozabilansowa 69 166 689 57 425 716
Razem 338 951 260 298 188 006
(*) Obejmuje część pozycji „Inne aktywa” (dochody do otrzymania, rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe, należności od dłużników różnych oraz rozrachunki kartowe).
(**) Ekspozycja bilansowa jest równa wartości bilansowej prezentowanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Metody ograniczania ryzyka kredytowego

Grupa wypracowała ścisłą politykę zarządzania zabezpieczeniami, akceptowanymi przez Bank dla kredytów i gwarancji. Polityka zarządzania zabezpieczeniami jest odzwierciedlona w postaci wewnętrznych reguł i regulacji w Banku, odnoszących się do reguł nadzorczych, zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Najczęściej spotykane zabezpieczenia pożyczek i kredytów, które są przyjmowane zgodnie z polityką Grupy w tym zakresie, są następujące:

ZABEZPIECZENIA ZASADY SZACOWANIA WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ
HIPOTEKI
komercyjne Wartość zabezpieczenia powinna zostać określona na podstawie wyceny rynkowej dokonanej przez rzeczoznawcę. Dopuszczalne są inne, indywidualne udokumentowane źródła wyceny, np. oferta kupna, wartość zależna od etapu procedury przetargowej, itp.
mieszkalne
ZASTAW REJESTROWY / PRZEWŁASZCZENIE:
zapasy Wartość określana na podstawie wiarygodnych źródeł takich jak kwota z umowy zastawu, wartość z aktualnego sprawozdania finansowego, wartość wpisana w polisę ubezpieczeniową, wartość kwotowana na giełdzie, wartość wynikająca z zaawansowanego etapu windykacji poparta odpowiednimi dokumentami np. wyliczeniami komornika lub syndyka.
maszyny i urządzenia Wartość określana na podstawie wyceny rynkowej rzeczoznawcy lub wartość bieżąca określona na podstawie innych wiarygodnych źródeł jak aktualna oferta kupna, ewidencja środków trwałych dłużnika, udokumentowana kwota podana przez komornika lub syndyka, itp.
samochody Wartość jest określona na podstawie dostępnych tabel (np. firm ubezpieczeniowych) wartości samochodu w zależności od marki, wieku, ceny początkowej, ewentualnie innych wiarygodnych źródeł wyceny np. kwoty wpisanej w polisie ubezpieczeniowej.
inne Wartość jest ustalana indywidualnie w zależności od przedmiotu. Wycena powinna pochodzić z wiarygodnego źródła z uwzględnieniem powyższych wskazówek.
papiery wartościowe i środki pieniężne Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wartości rynkowej. Stopa odzysku powinna zostać oszacowana ostrożnie, aby uwzględnić dużą zmienność ceny niektórych papierów wartościowych.
CESJA WIERZYTELNOŚCI
od kontrahenta mającego rating inwestycyjny przyznany przez niezależną agencję ratingową lub wewnętrzny system ratingowy Banku Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wysokości wierzytelności.
od pozostałych kontrahentów Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wysokości wierzytelności.
GWARANCJE/ PORĘCZENIA (W TYM WEKSLOWE) / PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU
od banków i Skarbu Państwa Do wysokość kwoty gwarantowanej.
od innych kontrahentów mających dobrą sytuację finansową w szczególności potwierdzoną ratingiem inwestycyjnym przyznanym przez niezależną agencję ratingową lub wewnętrznym ratingiem Banku Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wysokości wierzytelności.
od pozostałych kontrahentów Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wartości rynkowej.

Efekt finansowy ustanowionych zabezpieczeń dla portfela ekspozycji ocenianych indywidualnie z rozpoznaną utratą wartości wynosi 802 789 tys. złotych na datę 31 grudnia 2022 roku (616 901 tys. złotych na datę 31 grudnia 2021 roku). Jest to kwota, o którą poziom wymaganych odpisów z tytułu utraty wartości dla tego portfela byłby wyższy, gdyby przy ich szacowaniu nie zostały uwzględnione zdyskontowane przepływy pieniężne uzyskane z zabezpieczeń.

Grupa analizuje koncentrację w ramach poziomów LtV (stosunku wysokości długu do wartości zabezpieczenia), co ma szczególne znaczenie w przypadku kredytów mieszkaniowych dla ludności.

Poniżej przedstawiono strukturę portfela kredytów mieszkaniowych dla ludności wg poziomu LtV:

31.12.2022 KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL
BEZ UTRATY WARTOŚCI)
KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE
Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI)
RAZEM
WSKAŹNIK LTV ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
KREDYTY MIESZKANIOWE DLA LUDNOŚCI – WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
0% < LtV <= 50% 27 978 840 4 746 642 17 882 1 994 554 38 742 34 776 660
50% < LtV <= 70% 20 088 548 1 277 029 20 339 328 836 9 526 21 724 278
70% < LtV <= 90% 6 345 946 295 349 11 641 49 864 1 647 6 704 447
90% < LtV <= 100% 162 459 8 670 1 373 7 252 291 180 045
100% < LtV 139 285 14 063 18 319 26 874 1 193 199 734
Razem 54 715 078 6 341 753 69 554 2 407 380 51 399 63 585 164

Poniżej przedstawiono strukturę portfela kredytów mieszkaniowych dla ludności wg poziomu LtV:

31.12.2021 KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL
BEZ UTRATY WARTOŚCI)
KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE
Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI)
RAZEM
WSKAŹNIK LTV ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
KREDYTY MIESZKANIOWE DLA LUDNOŚCI – WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO
0% < LtV <= 50% 19 394 389 6 461 397 19 461 635 189 917 26 511 353
50% < LtV <= 70% 15 450 290 2 592 555 26 218 307 212 532 18 376 807
70% < LtV <= 90% 8 609 512 1 607 956 4 982 78 491 10 300 941
90% < LtV <= 100% 119 223 19 735 2 918 3 024 81 144 981
100% < LtV 128 145 21 786 9 161 3 600 162 692
Razem 43 701 559 10 703 429 62 740 1 027 516 1 530 55 496 774

Koncentracja ryzyka kredytowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaangażowanie Grupy wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 25% kapitału Tier I Grupy. W 2022 roku limity maksymalnego zaangażowania nie zostały przekroczone.

a) Według poszczególnych podmiotów:

ZAANGAŻOWANIE WOBEC 10 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW GRUPY WEDŁUG STANU
NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU (*)
UDZIAŁ % W PORTFELU
Klient 1 1,0%
Klient 2 0,8%
Klient 3 0,8%
Klient 4 0,6%
Klient 5 0,5%
Klient 6 0,4%
Klient 7 0,4%
Klient 8 0,4%
Klient 9 0,4%
Klient 10 0,4%
Razem 5,7%
(*) Zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem wyłączeń możliwych do wykorzystania w limicie dużych zaangażowań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.
ZAANGAŻOWANIE WOBEC 10 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW GRUPY WEDŁUG STANU
NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU (*)
UDZIAŁ % W PORTFELU
Klient 1 1,0%
Klient 2 0,9%
Klient 3 0,8%
Klient 4 0,7%
Klient 5 0,6%
Klient 6 0,6%
Klient 7 0,5%
Klient 8 0,4%
Klient 9 0,4%
Klient 10 0,4%
Razem 6,3%
(*) Zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem wyłączeń możliwych do wykorzystania w limicie dużych zaangażowań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

b) Według grup kapitałowych:

ZAANGAŻOWANIE WOBEC 5 NAJWIĘKSZYCH GRUP KAPITAŁOWYCH BĘDĄCYCH KLIENTAMI GRUPY WEDŁUG STANU
NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU (*)
UDZIAŁ % W PORTFELU
Grupa 1 1,2%
Grupa 2 1,0%
Grupa 3 0,9%
Grupa 4 0,8%
Grupa 5 0,7%
Razem  4,6% 
(*) Zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem wyłączeń możliwych do wykorzystania w limicie dużych zaangażowań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.
ZAANGAŻOWANIE WOBEC 5 NAJWIĘKSZYCH GRUP KAPITAŁOWYCH BĘDĄCYCH KLIENTAMI GRUPY WEDŁUG STANU
NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU (*)
UDZIAŁ % W PORTFELU
Grupa 1 1,2%
Grupa 2 1,1%
Grupa 3 1,0%
Grupa 4 0,8%
Grupa 5 0,7%
Razem  4,8% 
(*) Zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem wyłączeń możliwych do wykorzystania w limicie dużych zaangażowań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

c) Koncentracja sektorowa

Ograniczeniu ryzyka kredytowego związanego z nadmierną koncentracją sektorową służy system kształtowania sektorowej struktury zaangażowania. Bank corocznie w ramach Polityki Kredytowej definiuje limity na poszczególne branże gospodarki narodowej. Limity te podlegają bieżącemu monitorowaniu. System ten dotyczy zaangażowania kredytowego w poszczególne rodzaje działalności gospodarczej sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Limity ustalane są w oparciu o obecny poziom zaangażowania Banku w dany sektor oraz ocenę ryzyka danego sektora. Okresowe monitorowanie zaangażowania Banku pozwala na bieżącą identyfikację sektorów, w których może wystąpić nadmierna koncentracja ekspozycji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dokonywana jest analiza obejmująca ocenę kondycji ekonomicznej sektora z uwzględnieniem zarówno dotychczasowych jak i prognozowanych trendów oraz ocenę jakości zaangażowania w sektorze. Działania te pozwalają na formułowanie działań Banku w celu ograniczenia ryzyka koncentracji sektorowej oraz bieżące dostosowywanie Polityki Kredytowej Banku do zmieniających się warunków.

Strukturę zaangażowania według sektorów prezentuje poniższa tabela

STRUKTURA ZAANGAŻOWANIA WEDŁUG SEKTORÓW (*) 31.12.2022 31.12.2021
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 0,8% 1,2%
Górnictwo i wydobywanie 1,7% 1,6%
Przetwórstwo przemysłowe 23,7% 21,9%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5,5% 6,4%
Dostawa wody 2,5% 2,6%
Budownictwo 5,3% 4,9%
Handel hurtowy i detaliczny 18,0% 16,9%
Transport i gospodarka magazynowa 5,8% 6,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,2% 2,4%
Informacja i komunikacja 2,7% 2,7%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11,4% 7,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 9,9% 10,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1,7% 6,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1,9% 2,0%
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 3,5% 4,2%
Edukacja 0,2% 0,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,9% 0,8%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,8% 0,7%
Pozostałe 1,5% 1,2%
Razem  100,0%  100,0% 
(*) Zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe z uwzględnieniem wyłączeń możliwych do wykorzystania w limicie dużych zaangażowań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.

Aktywa finansowe podlegające modyfikacji

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące aktywów finansowych, które podlegały modyfikacji nie powodującej wyłączenia ze sprawozdania z sytuacji finansowej i dla których odpis na oczekiwane straty kredytowe kalkulowany był jako strata kredytowa w okresie życia ekspozycji.

2022 2021
AKTYWA FINANSOWE, KTÓRE PODLEGAŁY MODYFIKACJI W OKRESIE 
Wartość bilansowa według zamortyzowanego kosztu przed modyfikacją 1 122 181 733 605
Zysk/strata rozpoznana na modyfikacji -1 029 -3 164
AKTYWA FINANSOWE, KTÓRE PODLEGAŁY MODYFIKACJI OD MOMENTU POCZĄTKOWEGO UJĘCIA 
Wartość bilansowa brutto aktywów finansowych, dla których Grupa w okresie zmieniła sposób kalkulacji odpisu z tytułu utraty wartości – z horyzontu dożywotniego na okres 12 miesięcy 1 081 073 1 703 229

Ekspozycje restrukturyzowane

Grupa za ekspozycję restrukturyzowaną uznaje ekspozycję, której warunki spłaty zostały zmienione w trakcie trwania zobowiązania, wobec Dłużnika, który doświadcza lub prawdopodobnie doświadczy trudności finansowych. Zmiana warunków umownych obejmuje działania restrukturyzacyjne określone przez Grupę, w szczególności:

 • wydłużenie pierwotnego terminu spłaty (w przypadku zawarcia aneksu do umowy) lub podpisanie umowy restrukturyzacyjnej (w przypadku zadłużenia w całości przeterminowanego), w szczególności w wyniku stałego obniżenia raty,
 • zmiana warunków umowy pozwalająca na niższe niż umowne spłaty odsetek i/lub kapitału, tak aby wyeliminować przeterminowane zadłużenie,
 • umowa podlegająca refinansowaniu poprzez inny kredyt w Grupie.

Ekspozycja restrukturyzowana, która została:

 • sklasyfikowana jako nieobsługiwane z powodu podjęcia działań restrukturyzacyjnych lub
 • sklasyfikowana jako nieobsługiwane przed podjęciem działań restrukturyzacyjnych lub
 • przeniesiona z kategorii ekspozycji obsługiwanych do nieobsługiwanych, w tym w wyniku przeterminowaniu o ponad 30
  dni ekspozycji restrukturyzowanej w okresie warunkowym jest uznawana za nieobsługiwaną ekspozycję restrukturyzowaną (tzw. ekspozycję forborne).

Ekspozycja przestaje być uznawana za ekspozycję forborne jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • ekspozycję uznaje się za obsługiwaną,
 • upłynął co najmniej 2 letni okres warunkowy od daty uznania ekspozycji forborne za obsługiwaną,
 • żadna z ekspozycji dłużnika nie była przeterminowana o 30 dni lub więcej na koniec okresu warunkowego.

Jeżeli warunki, o których mowa powyżej nie są spełnione na koniec okresu warunkowego, do czasu spełnienia wszystkich warunków ekspozycję nadal uznaje za ekspozycję forborne w okresie warunkowym. Spełnienie warunków ocenia się, co najmniej raz na kwartał.
Ekspozycja kwalifikuje się do kategorii ekspozycji restrukturyzowanych tylko w przypadku, gdy udogodnienia udzielono klientowi z uwagi na trudności finansowe kredytobiorcy.

Umowy restrukturyzowane objęte są procesem monitorowania pod kątem wywiązywania się z zobowiązań zawartych w umowie.

Podjęcie decyzji o podjęciu działania restrukturyzacyjnego jest dokonywane w ramach decyzji kredytowej przez jednostki decyzyjne uprawnione do podejmowania decyzji związanych z ryzykiem kredytowym.

Zasady rachunkowości w odniesieniu do oceny i procesu ustalenia odpisów aktualizujących dla ekspozycji forborne zasadniczo pokrywają się z zasadami ustalania odpisów aktualizujących według MSSF 9.

W przypadku udzielenia wakacji kredytowych lub innych działań łagodzących skutki pandemii COVID-19 Grupa stosuje podejście, spójne z wskazówkami regulacyjnymi w tym zakresie. Udzielenie wakacji kredytowych lub innych działań łagodzących skutki pandemii COVID-19 nie powoduje automatycznej identyfikacji nieobsługiwanych ekspozycji restrukturyzowanych (tzw. ekspozycji forborne).

Udział ekspozycji forborne w portfelu kredytowym Grupy

31.12.2022
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, w tym:  136 965 894  18 108 288  1 156 654  1 724 078  582 156  158 537 070 
Ekspozycje forborne brutto 206 999 927 661 2 356 199 711 650 349 367 4 551 876
Odpis z tytułu utraty wartości -1 388 -37 287 -1 741 467 -479 148 -119 953 -2 379 243
Ekspozycje forborne netto 205 611 890 374 614 732 232 502 229 414 2 172 633
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody, w tym:  253 697  –  –  –  –  253 697 
Ekspozycje forborne
Odpis z tytułu utraty wartości (*)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez wynik, w tym:  183 920 
Ekspozycje forborne 341
(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.

Udział ekspozycji forborne w portfelu kredytowym Grupy

31.12.2021
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, w tym:  131 878 414  23 930 801  1 194 743  1 207 230  611 360  158 822 548 
Ekspozycje forborne brutto 983 504 477 019 2 696 340 786 119 107 171 5 050 153
Odpis z tytułu utraty wartości -1 668 -33 045 -1 786 179 -539 072 -19 428 -2 379 392
Ekspozycje forborne netto 981 836 443 974 910 161 247 047 87 743 2 670 761
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody, w tym:  115 140  130 689  –  –  –  245 829 
Ekspozycje forborne
Odpis z tytułu utraty wartości (*)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez wynik, w tym:  160 379 
Ekspozycje forborne 501
(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.

Analiza jakościowa ekspozycji forborne według okresów przeterminowania

31.12.2022
 KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI) KOSZYK 3 (LIFETIME ECL Z UTRATĄ WARTOŚCI) NABYTE LUB UDZIELONE Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI) RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
EKSPOZYCJE FORBORNE WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
Wartość bilansowa brutto, w tym:  206 999  927 661  2 356 199  711 650  349 367  4 551 876 
Nieprzeterminowane 199 209 837 007 278 619 203 388 192 242 1 710 465
do 1 miesiąca 7 672 57 376 518 107 82 172 17 331 682 658
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 118 33 278 120 631 52 160 19 998 226 185
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 42 695 89 586 21 912 154 193
powyżej 1 roku do 5 lat 422 885 213 144 89 593 725 622
powyżej 5 lat 973 262 71 200 8 291 1 052 753
Odpis z tytułu utraty wartości, w tym:  -1 388  -37 287  -1 741 467  -479 148  -119 953  -2 379 243 
Nieprzeterminowane -1 323 -26 512 -126 129 -116 124 -63 129 -333 217
do 1 miesiąca -64 -6 808 -262 525 -44 472 -2 445 -316 314
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy -1 -3 967 -27 146 -26 313 19 846 -37 581
powyżej 3 miesięcy do 1 roku -26 656 -56 376 -8 349 -91 381
powyżej 1 roku do 5 lat -371 061 -167 867 -59 021 -597 949
powyżej 5 lat -927 950 -67 996 -6 855 -1 002 801
EKSPOZYCJE FORBORNE WYCENIANE W WARTOŚCI GO  DZIWEJ PRZEZ WYNIK 
Wartość bilansowa, w tym:  341 
Nieprzeterminowane 302
do 1 miesiąca 30
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku do 5 lat 8
powyżej 5 lat 1

Analiza jakościowa ekspozycji forborne według okresów przeterminowania

31.12.2021
KOSZYK 1 (12M ECL) KOSZYK 2 (LIFETIME
ECL BEZ UTRATY WARTOŚCI)
KOSZYK 3(LIFETIME ECL
Z UTRATĄ WARTOŚCI)
NABYTE LUB UDZIELONE
Z UTRATĄ WARTOŚCI (POCI)
RAZEM
ANALIZA INDYWIDUALNA ANALIZA GRUPOWA
EKSPOZYCJE FORBORNE WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
Wartość bilansowa brutto, w tym:  983 504  477 019  2 696 340  786 119  107 171  5 050 153 
Nieprzeterminowane 981 647 372 375 1 151 518 245 132 14 110 2 764 782
do 1 miesiąca 1 857 78 862 40 458 98 447 13 016 232 640
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 25 782 11 660 69 055 8 878 115 375
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 186 106 112 627 8 704 307 437
powyżej 1 roku do 5 lat 381 948 201 759 60 017 643 724
powyżej 5 lat 924 650 59 099 2 446 986 195
Odpis z tytułu utraty wartości,
w tym: 
-1 668  -33 045  -1 786 179  -539 072  -19 428  -2 379 392 
Nieprzeterminowane -1 617 -20 013 -456 467 -152 209 11 506 -618 800
do 1 miesiąca -51 -10 209 -24 402 -58 281 -1 190 -94 133
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy -2 823 -2 227 -39 014 -824 -44 888
powyżej 3 miesięcy do 1 roku -177 555 -71 956 -2 732 -252 243
powyżej 1 roku do 5 lat -306 740 -160 048 -24 585 -491 373
powyżej 5 lat -818 788 -57 564 -1 603 -877 955
EKSPOZYCJE FORBORNE WYCENIANE W WARTOŚCI GO  DZIWEJ PRZEZ WYNIK 
Wartość bilansowa, w tym:  501 
Nieprzeterminowane 472
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku do 5 lat 29
powyżej 5 lat

Zmiany wartości bilansowej netto ekspozycji forborne

2022 2021
Wartość bilansowa na początek okresu  2 671 262  2 416 124 
Wartość ekspozycji ujętych w okresie 817 747 787 992
Wartość ekspozycji wyłączonych w okresie -1 185 832 -120 829
Zmiana odpisów aktualizujących 75 772 38 228
Inne zmiany -205 975 -450 253
Wartość bilansowa na koniec okresu  2 172 974  2 671 262 
Przychody odsetkowe 165 464 140 534

Ekspozycje forborne według struktury produktowej

31.12.2022 31.12.2021
Kredyty na nieruchomości 866 075 1 448 790
Kredyty w rachunku bieżącym 55 501 97 357
Kredyty operacyjne 154 733 128 181
Kredyty na inwestycje 657 245 500 066
Kredyty gotówkowe 114 633 259 694
Należności z tytułu leasingu finansowego 304 473 203 072
Pozostałe kredyty i pożyczki 20 314 34 102
Wartość bilansowa  2 172 974  2 671 262 

Ekspozycje forborne według struktury branżowej

31.12.2022 31.12.2021
Przedsiębiorstwa, w tym: 1 432 022 1 161 103
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 75 140 160 151
Przetwórstwo przemysłowe 80 714 91 839
Handel hurtowy i detaliczny 130 964 131 443
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 416 777 381 391
Budownictwo 294 967 40 030
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 72 757 102 541
Transport i gospodarka magazynowa 232 618 150 286
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 61 479 39 794
Pozostałe branże 66 606 63 628
Osoby fizyczne 740 952 1 510 159
Wartość bilansowa  2 172 974  2 671 262 

Ekspozycje forborne według struktury geograficznej

31.12.2022 31.12.2021
Polska 2 116 214 2 640 237
Wielka Brytania 56 455 29 924
Pozostałe kraje 305 1 101
Wartość bilansowa  2 172 974  2 671 262 

Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Ujawnienia w tabelach poniżej obejmują aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, niezależnie od tego, czy są one kompensowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę to:

 • umowy ramowe ISDA oraz inne umowy ramowe dotyczące instrumentów pochodnych,
 • globalne umowy ramowe (GMRA) dotyczące transakcji zakupu/sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu.

Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę nie spełniają kryteriów kompensowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zapisy takich porozumień dają bowiem prawo do kompensaty ujętych kwot, które jest wykonalne tylko w przypadkach niewywiązania się z płatności, niewypłacalności lub upadłości jednego z kontrahentów. Na dzień bilansowy nie wystąpiły przypadki kompensaty aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu wymienionych porozumień.

Grupa otrzymała i złożyła zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających i płynnych papierów wartościowych w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych.

Zabezpieczenia te ustanowione są na standardowych warunkach branżowych. Zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających wynikają m.in. z tzw. Credit Support Annex (CSA) – stanowiących załącznik do umów ramowych ISDA.

Aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania i które mogą potencjalnie podlegać kompensacie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

31.12.2022 WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH PREZENTOWANA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY INSTRUMENTY FINANSOWE (ZAWIERA OTRZYMANE ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH) OTRZYMANE ZABEZPIECZENIA PIENIĘŻNE WARTOŚĆ NETTO
AKTYWA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 15 267 614 -14 413 500 -863 136 -9 022
Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży 755 676 -752 550 -840 2 286
RAZEM  16 023 290  -15 166 050  -863 976  -6 736 

Aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania i które mogą potencjalnie podlegać kompensacie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

31.12.2022 WARTOŚĆ BILANSOWA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PREZENTOWANA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY INSTRUMENTY FINANSOWE (ZAWIERA ZŁOŻONE ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH) ZŁOŻONE ZABEZPIECZENIA PIENIĘŻNE WARTOŚĆ NETTO
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 18 644 344 -14 456 143 -2 563 398 1 624 803
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży 50 942 -50 942
RAZEM  18 695 286  -14 507 085  -2 563 398  1 624 803 
31.12.2021 WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH PREZENTOWANA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI
FINANSOWEJ
POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY WARTOŚĆ
NETTO
INSTRUMENTY FINANSOWE (ZAWIERA OTRZYMANE ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH
WARTOŚCIOWYCH)
OTRZYMANE ZABEZPIECZENIA
PIENIĘŻNE
AKTYWA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 7 864 026 -6 657 185 -733 632 473 209
Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży 582 993 -582 993
RAZEM  8 447 019 -7 240 178 -733 632 473 209
31.12.2021 WARTOŚĆ BILANSOWA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
PREZENTOWANA W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI
FINANSOWEJ
POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY WARTOŚĆ
NETTO
INSTRUMENTY FINANSOWE (ZAWIERA ZŁOŻONE ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH) ZŁOŻONE
ZABEZPIECZENIA
PIENIĘŻNE
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 10 150 657 -6 838 879 -1 951 920 1 359 858
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży 848 221 -848 192 29
RAZEM  10 998 878  -7 687 071  -1 951 920  1 359 887 

Ujawnione powyżej wartości aktywów i zobowiązań finansowych prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

 • aktywa i zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych – na bazie wartości godziwej,
 • aktywa i zobowiązania finansowe z tytułu transakcji zakupu/sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży/odkupu – na bazie wartości według zamortyzowanego kosztu.

Uzgodnienie wartości bilansowej aktywów i zobowiązań finansowych, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, z wartościami prezentowanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

31.12.2022 WARTOŚĆ
BILANSOWA
NETTO
POZYCJA SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ WARTOŚĆ BILANSOWA POZYCJI ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ WARTOŚĆ BILANSOWA
POZYCJI NIE PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIU W NOCIE
DOTYCZĄCEJ
KOMPENSOWANIA
NOTA
AKTYWA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 14 988 025 Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 15 088 916 100 891 21
279 589 Instrumenty zabezpieczające 279 589 22
Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży 755 676 Należności od banków 4 678 613 3 922 937 20
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 15 467 931 Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 15 521 489 53 558 21
3 176 413 Instrumenty zabezpieczające 3 176 413 22
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 50 942 Zobowiązania wobec innych banków 8 594 396 8 543 454 31
31.12.2021 WARTOŚĆ
BILANSOWA
NETTO
POZYCJA SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ WARTOŚĆ BILANSOWA POZYCJI ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ WARTOŚĆ BILANSOWA
POZYCJI NIE PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIU W NOCIE
DOTYCZĄCEJ
KOMPENSOWANIA
NOTA
AKTYWA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 7 785 810 Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 7 928 539 142 729 21
78 216 Instrumenty zabezpieczające 78 216 22
Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odsprzedaży 582 993 Należności od banków 3 328 087 2 745 094 20
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 
Instrumenty pochodne 7 931 773 Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 7 969 343 37 570 21
2 218 884 Instrumenty zabezpieczające 2 221 732 2 848 22
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 848 221 Zobowiązania wobec innych banków 8 575 469 7 727 248 31

Wyniki wyszukiwania