ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

45. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi dla bieżącej działalności operacyjnej

prowadzonej przez Bank. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje w walutach obcych oraz gwarancje.

Proces kredytowy w odniesieniu do Kierownictwa Banku oraz podmiotów powiązanych z Bankiem

Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe, zawieranie transakcji o charakterze kredytowym z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotami z nimi powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie, następuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Banku.

Regulamin określa szczególne zasady podejmowania decyzji o zawarciu transakcji z wyżej wymienionymi osobami i podmiotami, w tym szczeble decyzyjne uprawnione do podejmowania decyzji. W szczególności zawarcie transakcji z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku lub podmiotem z nimi powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie wymaga podjęcia decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.

Członkowie Kierownictwa Banku i podmioty z nimi powiązane kapitałowo lub organizacyjnie mogą korzystać z oferowanych przez Bank produktów kredytowych według zasad i na warunkach standardowo oferowanych przez Bank. W szczególności w odniesieniu do tych osób i podmiotów Bank nie stosuje korzystniejszych stóp oprocentowania kredytów.

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest zgodnie z metodologią stosowaną przez Bank, adekwatnie do segmentu klienta i rodzaju transakcji.

W odniesieniu do podmiotów powiązanych z Bankiem stosowany jest standardowy proces kredytowy, przy czym decyzje o zawarciu transakcji podejmowane są wyłącznie przez szczeble decyzyjne na poziomie Centrali Banku.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2022 roku

NAZWA JEDNOSTKI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I LOKAT PAPIERY WARTOŚCIOWE NALEŻNOŚCI Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I DEPOZYTÓW ZOBOWIĄZANIA Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A 8 3 991 4 389 185 051 5 247
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. 4 884 2 532 5 464 235 161 2 185 1 620
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A
Krajowy Integrator Płatności S.A. 11 36 624 34
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. 1 065 8 566
Razem 5 957 6 523 9 864 465 402 2 185 6 901

Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2021 roku

NAZWA JEDNOSTKI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KREDYTÓW I LOKAT PAPIERY WARTOŚCIOWE NALEŻNOŚCI Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIAZ TYTUŁU KREDYTÓW I DEPOZYTÓW ZOBOWIĄZANIA Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A 11 838 4 061 4 770 151 803 1 976
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. 618 209 9 455 181 649 802 996
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A
Krajowy Integrator Płatności S.A. 7 50 743
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. 654 2 508
Razem 13 110 4 270 14 232 386 703 802 2 972

Przychody i koszty dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

NAZWA JEDNOSTKI PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI PRZYCHODY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE KOSZTY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. -1 820 -9 485 45 878 -371 216 -3 953
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. 300 -12 499 53 244 -341 1 065 -51 134
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A
Krajowy Integrator Płatności S.A. -46 337
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. 46 -128
Razem -1 474 -22 158 99 459 -712 1 281 -55 087

Przychody i koszty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

NAZWA JEDNOSTKI PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI PRZYCHODY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE KOSZTY Z WYCENY INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I INNE
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. -1 796 -96 51 258 -668 2 858 -659
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A. 39 -99 53 096 -260 2 455 -23 441
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A
Krajowy Integrator Płatności S.A. 175
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. 39 -1
Razem -1 718 -196 104 529 -928 5 313 -24 100

Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2022 roku

NAZWA JEDNOSTKI UDZIELONE OTRZYMANE
FINANSOWE GWARANCYJNE FINANSOWE GWARANCYJNE
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. 3 028 15 000
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Pekao S.A. 9 566 10 046
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A
Krajowy Integrator Płatności S.A. 1 500
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. 1 382
Razem 13 976 26 546

Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2021 roku

UDZIELONE OTRZYMANE
NAZWA JEDNOSTKI FINANSOWE GWARANCYJNE FINANSOWE GWARANCYJNE
PZU S.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A. 2 735 107 148 -528 931
Jednostki Grupy PZU S.A. z wyłączeniem jednostek Grupy Pekao S.A. 7 056 102 241  –
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. 156  –
Razem 9 947 209 389 -528 931
Transakcje ze Skarbem Państwa

Transakcje Grupy ze Skarbem Państwa dotyczyły w większości operacji na skarbowych papierach wartościowych oraz usług bankowych. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi.

Koszty wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ
2022 2021
Zarząd Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (*) 13 628 12 430
Świadczenia po okresie zatrudnienia 645
Świadczenia długoterminowe (**) 974 980
Płatności na bazie akcji (***) 3 914 4 936
Razem 18 516 18 991
Rada Nadzorcza Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (*) 1 492 1 274
Razem 1 492 1 274
(*) Na krótkoterminowe świadczenia pracownicze składają się: wynagrodzenie zasadnicze, premie oraz inne świadczenia, rozliczenie których nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
(**) W pozycji "Świadczenia długoterminowe" ujęto rezerwy na odroczone wypłaty premii.
(***) Wartość płatności na bazie akcji stanowi część kosztów wynagrodzeń, ujętych zgodnie z MSSF 2 w okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat, stanowiących rozliczenie w czasie wartości godziwej instrumentów przypadające na akcje, w tym akcje fantomowe, przyznane członkom Zarządu Banku.

Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku w 2022 oraz w 2021 roku nie otrzymywali wynagrodzeń – w jakiejkolwiek formie, ani nie mieli żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

Koszty wynagrodzeń Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek zależnych
WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ
2022 2021
Zarządy Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 16 339 12 672
Świadczenia po okresie zatrudnienia 1 818 1 587
Świadczenia długoterminowe 648 660
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 156 241
Razem 18 961 15 160
Rady Nadzorcze Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 049 813
Razem 1 049 813

Wyniki wyszukiwania