ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

44. Informacje dodatkowe do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Istotne zasady rachunkowości

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują gotówkę w kasie, należności od Narodowego Banku Polskiego, a także należności od banków o terminie wymagalności do 3 miesięcy.

Informacje finansowe

Poniższa tabela zawiera informację o środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach

NOTA 31.12.2022 31.12.2021
Kasa, należności od Banku Centralnego 19 13 436 334 4 696 620
Należności od banków z terminem wymagalności do 3 miesięcy 20 4 257 051 3 039 005
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych prezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 17 693 385 7 735 625

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości dysponowania wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 roku 7 927 670 tys. złotych (na dzień 31 grudnia 2021 roku 996 870 tys. złotych).

Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej

STAN NA
1 STYCZNIA
2022 ROKU
ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OPERACJI O
CHARAKTERZE BEZGOTÓWKOWYM
STAN NA
31 GRUDNIA
2022 ROKU
SKUTKI ZMIAN KURSÓW WALUTOWYCH INNE ZMIANY
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 355 355 4 920 546 13 042 48 542 10 337 485
Zobowiązania podporządkowane 2 761 474 27 658 2 789 132
Kredyty otrzymane 4 577 576 542 054 29 112 91 090 5 239 832
Zobowiązania z tytułu leasingu 358 052 -115 602 30 149 272 599
Razem 13 052 457 5 346 998 42 154 197 439 18 639 048

Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej

STAN NA
1 STYCZNIA
2021 ROKU
ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OPERACJI O CHARAKTERZE BEZGOTÓWKOWYM STAN NA
31 GRUDNIA
2021 ROKU
SKUTKI ZMIAN KURSÓW
WALUTOWYCH
INNE ZMIANY
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6 146 708 -782 488 10 650 -19 515 5 355 355
Zobowiązania podporządkowane 2 757 876 3 598 2 761 474
Kredyty otrzymane 6 305 526 -1 725 526 -9 792 7 368 4 577 576
Zobowiązania z tytułu leasingu 406 411 -113 674 65 315 358 052
Razem 15 616 521 -2 621 688 858 56 766 13 052 457

Wyniki wyszukiwania