ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

43. Udziały niedające kontroli

Istotne zasady rachunkowości

Udziały niedające kontroli jest to część aktywów netto jednostki zależnej (w tym: część zysku lub straty), która przypada na udziały kapitałowe nienależące, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostek zależnych, do Banku.

Informacje finansowe

Poniższa tabela zawiera informacje o każdej jednostce zależnej, która posiada udziały niedające kontroli istotne dla Grupy

NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ KRAJ ZAŁOŻENIA ORAZ MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PROCENTOWY UDZIAŁ UDZIAŁÓW NIEDAJĄCYCH KONTROLI
W KAPITALE / W GŁOSACH
ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI ŁĄCZNE UDZIAŁY
NIEDAJĄCE KONTROLI
31.12.2022 31.12.2021 2022 2021 31.12.2022 31.12.2021
Pekao Financial Services Sp. z o.o Polska 33,5 33,5 1 921 1 661 12 129 11 857
Razem 1 921 1 661 12 129 11 857

Skrócone informacje finansowe każdej jednostki zależnej, która posiada udziały niedające kontroli istotne dla Grupy, zostały przedstawione poniżej

PEKAO FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
31.12.2022 31.12.2021
Należności od banków 14 772 15 314
Wartości niematerialne 13 011 13 341
Rzeczowe aktywa trwałe 17 049 18 786
Pozostałe pozycje aktywów 10 189 8 180
AKTYWA RAZEM 55 021 55 621
Zobowiązania wobec klientów 6 132 9 055
Pozostałe zobowiązania 11 503 9 967
Pozostałe pozycje zobowiązań 1 180 1 206
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 18 815 20 228
PEKAO FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
2022 2021
Przychody 69 874 69 458
Zysk (strata) netto za okres 5 734 4 958
Inne całkowite dochody 37 110
Całkowite dochody razem 5 771 5 068
Dywidendy wypłacone udziałom niedającym kontroli 1 560 1 089
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 132 17 056
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -8 428 -6 394
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 244 -7 058
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -540 3 604
Środki pieniężne na początek okresu 15 315 11 711
Środki pieniężne na koniec okresu 14 775 15 315

Wyniki wyszukiwania