ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

42. Kapitały własne

Istotne zasady rachunkowości

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone przez spółki Grupy Kapitałowej zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami, statutami i umowami spółek. Do kapitałów własnych zaliczane są także zysk/strata z lat ubiegłych. Pozycje kapitałów własnych jednostek zależnych, inne niż kapitał zakładowy, w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, dodaje się do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej.

Do kapitałów własnych Grupy włącza się tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów lub akcji przez jednostkę dominującą.

Kapitał własny Grupy stanowią: 

 1. kapitał zakładowy – dotyczy jedynie kapitału Banku jako podmiotu dominującego i wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców według wartości nominalnej, 
 2. premia emisyjna – nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałe po pokryciu kosztów emisji. Ponadto w pozycji tej ujęto zmianę wartości udziałów niedających kontroli wynikającą ze zwiększenia udziału podmiotu dominującego w kapitale akcyjnym Banku, 
 3. fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku Pekao S.A. tworzony jest zgodnie z Prawem Bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 roku z zysku po opodatkowaniu, 
 4. kapitały rezerwowe służące celom określonym w statucie tworzone są z odpisów z zysku, 
 5. kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki wyceny dłużnych instrumentów finansowych oraz kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, skutki wyceny lub sprzedaży instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, skutki wyceny pochodnych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych oraz wartość podatku odroczonego dla pozycji stanowiących różnice przejściowe odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej kapitał z aktualizacji wyceny prezentowany jest w ujęciu netto, 
 6. pozostałe kapitały: 
  • kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutami spółek z odpisów z zysku, 
  • obligacje zamienne na akcje – obejmuje ujętą w kapitałach wartość godziwą instrumentów finansowych wyemitowanych w ramach transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, 
  • fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej przez Bank Pekao S.A., 
  • niepodzielony wynik z lat ubiegłych obejmuje niepodzielone zyski i nie pokryte straty z lat ubiegłych jednostek objętych konsolidacją metodą pełną, 
  • zysk/strata netto stanowi zysk/strata wynikająca z rachunku zysków i strat za okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Zysk netto uwzględnia podatek dochodowy. 

Informacje finansowe

Kapitał zakładowy 

Struktura kapitału zakładowego

SERIA /
EMISJA
RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI WARTOŚĆ SERII / EMISJI
WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ
SPOSÓB POKRYCIA KAPITAŁU DATA REJESTRACJI PRAWO DO DYWIDENDY (OD DATY)
A zwykłe na okaziciela 137 650 000 137 650 w całości opłacony 21.12.1997 01.01.1998
B zwykłe na okaziciela 7 690 000 7 690 w całości opłacony 06.10.1998 01.01.1998
C zwykłe na okaziciela 10 630 632 10 631 w całości opłacony 12.12.2000 01.01.2000
D zwykłe na okaziciela 9 777 571 9 777 w całości opłacony 12.12.2000 01.01.2000
E zwykłe na okaziciela 373 644 374 w całości opłacony 29.08.2003 01.01.2003
F zwykłe na okaziciela 621 411 621 w całości opłacony 29.08.2003 19.05.2006
G zwykłe na okaziciela 603 377 603 w całości opłacony 29.08.2003 15.05.2008
H zwykłe na okaziciela 359 840 360 w całości opłacony 12.08.2004 01.01.2004
I zwykłe na okaziciela 94 763 559 94 764 w całości opłacony 29.11.2007 01.01.2008
Liczba akcji razem w szt. 262 470 034
Kapitał zakładowy razem
w tys. złotych
262 470
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł

Zmiana liczby akcji (w sztukach)

2022 AKCJE WYEMITOWANE I
W PEŁNI OPŁACONE
RAZEM
Stan na początek okresu 262 470 034 262 470 034
Stan na koniec okresu 262 470 034 262 470 034
2021 AKCJE WYEMITOWANE I W
PEŁNI OPŁACONE
RAZEM
Stan na początek okresu 262 470 034 262 470 034
Stan na koniec okresu 262 470 034 262 470 034

Pozostałe kapitały, wynik z lat ubiegłych i roku bieżącego 

Struktura kapitału własnego Grupy przypadająca na akcjonariuszy Banku Pekao S.A.

31.12.2022 31.12.2021
Premia emisyjna 9 137 221 9 137 221
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 982 459 1 982 459
Pozostałe kapitały rezerwowe 10 800 588 9 684 220
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -3 295 657 -1 618 480
przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych (netto) -53 080 -44 917
wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (netto) -1 156 796 -518 881
wycena lub sprzedaż instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (netto) 153 042 200 877
wycena instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne (netto) -2 238 823 -1 255 559
Pozostałe kapitały zapasowe, w tym: 353 611 369 538
kapitał zapasowy 309 792 325 719
obligacje zamienne na akcje – składnik kapitałowy 28 819 28 819
fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej 15 000 15 000
Pozostałe kapitały razem  18 978 222  19 554 958 
Wynik z lat ubiegłych 1 804 621 1 859 104
Wynik roku bieżącego 1 717 570 2 174 897
Wynik z lat ubiegłych i roku bieżącego razem  3 522 191  4 034 001 
Razem  22 500 413  23 588 959 

Zysk netto Banku za rok 2021 w kwocie 2 236 829 tys. złotych został podzielony w następujący sposób: kwota 1 128 621 tys. złotych została przeznaczona na wypłatę dywidendy, a pozostała część zysku netto w kwocie 1 108 208 tys. złotych została przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Wyniki wyszukiwania