ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

4.3. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską

STANDARD / INTERPRETACJA OPIS OCENA WPŁYWU
MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” Zmiany mają wpływ na wymogi zawarte w MSR 1 dotyczące prezentacji zobowiązań. W szczególności wyjaśniają one, że na klasyfikację zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe wpływają jedynie klauzule umowne, które jednostka jest zobowiązana przestrzegać na dzień bilansowy lub przed nim. Ponadto jednostka musi ujawnić w sprawozdaniu finansowym informacje, które pozwolą użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumieć ryzyko, że zobowiązania długoterminowe z klauzulami umownymi staną się wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy.

Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie.

Grupa uważa, że zmiana standardu nie będzie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich pierwszego zastosowania.
MSSF 16 (zmiana) „Leasing” Zmiany do MSSF 16 precyzują wymogi, które sprzedawca-leasingobiorca wykorzystuje do wyceny zobowiązania z tytułu leasingu wynikającego z transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego, aby sprzedawca-leasingobiorca nie rozpoznał żadnej kwoty zysku lub straty, która odnosi się do prawa użytkowania, które zachowuje. Transakcja sprzedaży i leasingu zwrotnego polega na przekazaniu składnika aktywów przez jednostkę (sprzedającego-leasingobiorcę) innej jednostce (nabywcy-leasingodawcy) oraz leasingu zwrotnego tego samego składnika aktywów przez sprzedającego- leasingobiorcę.

Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie.

Grupa uważa, że zmiana standardu nie będzie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich pierwszego zastosowania.

Wyniki wyszukiwania