ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

4.2. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale jeszcze nie weszły w życie

STANDARD / INTERPRETACJA OPIS OCENA WPŁYWU
MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” Nowy standard wymaga wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych w wysokości aktualnej wartości wypłaty i zapewnia bardziej jednolite podejście do wyceny i prezentacji wszystkich umów ubezpieczeniowych. Wymogi te mają na celu osiągnięcie spójnego ujmowania umów ubezpieczeniowych opartego na określonych zasadach rachunkowości. MSSF 17 zastępuje MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” i związane z nimi interpretacje w dniu zastosowania nowego standardu.

Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie.

Grupa dokonała analizy oferowanych produktów, czy spełniają definicję umów ubezpieczenia w świetle w MSSF 17. Wyniki analizy wskazują, iż oferowane przez Grupę produkty nie przenoszą znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego i nie są umowami ubezpieczeniowymi. Tym samym Grupa uważa, że nowy standard nie będzie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie  jego  pierwszego

zastosowania.

MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” Zmiany do MSR 1 obejmują:

  • jednostka jest zobowiązana do ujawnienia istotnych (z ang. „material”) zasad rachunkowości zamiast znaczących (z ang. „significant”) zasad rachunkowości,
  • wyjaśnienie, że informacje o polityce rachunkowości mogą być istotne ze względu na swój charakter, nawet jeżeli odnośne kwoty są nieistotne,
  • wyjaśnienie, że informacje o polityce rachunkowości są istotne, jeżeli użytkownicy sprawozdań finansowych jednostki potrzebowaliby ich do zrozumienia innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych,
  • doprecyzowanie, że jeżeli jednostka ujawnia nieistotne zasady rachunkowości, takie informacje nie mogą przesłaniać istotnych zasad rachunkowości.

Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie.

Grupa uważa, że zmiana standardu nie będzie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich pierwszego zastosowania.
MSR 8 (zmiana) „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” Zmiany do MSR 8 obejmują:

  • zastąpienie definicji zmiany wartości szacunkowych definicją wartości Zgodnie z nową definicją wartości szacunkowe to „kwoty pieniężne w sprawozdaniach finansowych, które są objęte niepewnością wyceny”,
  • wyjaśnienie, że zmiana wartości szacunkowej wynikająca z nowych informacji lub nowych wydarzeń nie stanowi korekty błędu. Ponadto skutki zmiany danych wejściowych lub techniki wyceny zastosowanej do ustalenia wartości szacunkowej stanowią zmiany wartości szacunkowych, o ile nie wynikają one z korekty błędów poprzednich okresów,
  • wyjaśnienie, że zmiana wartości szacunkowej może wpłynąć tylko na zysk lub stratę bieżącego okresu lub zysk lub stratę zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. Skutek zmiany dotyczący bieżącego okresu ujmuje się jako przychód lub koszt bieżącego okresu. Ewentualny wpływ na przyszłe okresy ujmuje się jako przychód lub koszt w przyszłych okresach.

Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie.

Grupa uważa, że zmiana standardu nie będzie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich pierwszego zastosowania.
MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” Zmiany wprowadzają obowiązek ujmowania podatku odroczonego od transakcji, które w momencie początkowego ujęcia powodują powstanie jednakowych różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu i odliczeniu. Zmiany te będą miały głownie zastosowanie do transakcji takich jak leasing dla leasingobiorcy oraz obowiązki likwidacyjne.

Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie.

Grupa jest w trakcie oceny wpływu zmiany standardu na sprawozdanie finansowe w okresie jej pierwszego zastosowania.
MSSF 17 (zmiana) „Umowy ubezpieczeniowe” oraz MSSF 9 (zmiana) „Instrumenty finansowe Główna zmiana dotyczy jednostek, które po raz pierwszy zastosują jednocześnie MSSF 17 i MSSF 9. Zmiana dotyczy aktywów finansowych, dla których prezentowane są informacje porównawcze w momencie pierwszego zastosowania MSSF 17 i MSSF 9, ale w przypadku gdy informacje te nie zostały przekształcone do MSSF 9. Zmiana pozwala na prezentację danych porównawczych dotyczących składnika aktywów finansowych jakby wymogi klasyfikacji i wyceny zawarte w MSSF 9 były już wcześniej stosowane do tego składnika aktywów finansowych. Stosując „nakładkę” klasyfikacyjną do składnika aktywów finansowych, jednostka nie ma obowiązku stosowania wymogów dotyczących utraty wartości zawartych w MSSF 9. Nie ma zmian w wymaganiach przejściowych w MSSF 9.

Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie.

Grupa jest w trakcie oceny wpływu zmiany standardu na sprawozdanie finansowe w okresie jej pierwszego zastosowania.

Wyniki wyszukiwania