ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

39. Płatności na bazie akcji

Istotne zasady rachunkowości

Transakcje rozliczane w akcjach fantomowych Banku Pekao S.A.

Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w akcjach fantomowych jest wyceniany przez odniesienie do wartości godziwej zobowiązania z tego tytułu na dzień bilansowy.

Wartość godziwa zobowiązania jest szacowana na podstawie ceny akcji Banku na GPW na dzień bilansowy oraz oczekiwanej liczby akcji fantomowych, do których zostaną nabyte uprawnienia.

Koszt transakcji rozliczanych w akcjach fantomowych jest ujmowany jako koszty wynagrodzeń wraz z odpowiadającym mu wzrostem zobowiązania wobec pracowników prezentowanych w pozycji „Rezerwy”.

Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji rozliczanych w akcjach fantomowych na każdy dzień bilansowy do dnia nabycia praw odzwierciedla stopień upływu okresu nabywania praw oraz liczbę praw do akcji, do których prawa – w opinii Zarządu Banku na ten dzień, opartej na możliwie najlepszych szacunkach liczby akcji – zostaną ostatecznie nabyte.

Charakterystyka zmiennego systemu wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku Pekao S.A.

System dedykowany jest Pracownikom zdefiniowanym w Banku jako osoby zajmujące stanowisko kierownicze, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku – kluczowym dla realizacji strategii, zarządzania ryzykiem oraz długoterminowego wzrostu wyniku Banku.

Celem niniejszego Systemu jest wspieranie realizacji strategii działalności Banku, zarządzania ryzykiem oraz ograniczanie konfliktów interesów.

W ramach Systemu uczestnik może otrzymać premię po przeprowadzeniu pomiaru realizacji wyników na poziomie indywidualnym, jednostki organizacyjnej oraz wyników całego Banku, a także oceny ryzyka i zgodności postępowania uczestnika z przepisami prawa oraz przyjętymi przez Bank standardami.

Premia składa się z części wypłacanej w gotówce oraz z części przyznanej w formie akcji Banku lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, w tym akcji fantomowych, jako ekwiwalent pieniężny o wartości odpowiadającej przyznanym akcjom.

System zmiennego wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Spółek Grupy Pekao

W celu wypełnienia wymogów dotyczących zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach z dnia 6 marca 2017 roku), spółki zależne: Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Pekao Direct Sp. z o.o. oraz Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stosują system zmiennego wynagradzania dla kadry zarządzającej.

W ramach niniejszego systemu uczestnik może otrzymać bonus uzależniony od osiągniętych wyników i efektów pracy uczestnika, danej jednostki organizacyjnej oraz wyników spółki w obszarze odpowiedzialności tej osoby z uwzględnieniem wyników całej spółki, a także oceny zgodności postępowania uczestnika z przepisami prawa oraz przyjętymi przez spółkę standardami.

Co najmniej 40% składników zmiennych wynagrodzeń jest rozliczane i wypłacane w okresie od trzech do pięciu lat od momentu ich przyznania.

Spółki wyceniają wartość przyszłych świadczeń pracowniczych w wartości godziwej przyjętego na siebie zobowiązania, zgodnie z MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Skutki wyceny zobowiązań do wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat jako koszty wynagrodzeń.

Informacje finansowe

W ciągu okresu sprawozdawczego kończącego się w dniu 31 grudnia 2022 roku Bank posiadał następujące transakcje płatności w formie akcji fantomowych

SYSTEM 2018 (*) SYSTEM 2019(*) SYSTEM 2020 (*) SYSTEM 2021 (*) SYSTEM 2022 (*)
Rodzaj transakcji Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych (Cash-settled share based payments)
Data rozpoczęcia okresu oceny 1 stycznia 2018 1 stycznia 2019 1 stycznia 2020 1 stycznia 2021 1 stycznia 2022
Data ogłoszenia programu Kwiecień 2018 Styczeń 2019 Styczeń 2020 Styczeń 2021 Styczeń 2022
Data przyznania programu 25 lipca 2019 15 lipca 2020 8 lipca 2021 7 lipca 2022 Data posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym dokonana zostanie ocena za 2022 rok oraz przyznana będzie premia (a w przypadku uczestników niebędących członkami Zarządu, data posiedzenia Zarządu Banku, na którym uruchomiona zostanie pula bonusowa za 2022 rok i przedstawiona zostanie ocena za 2022 rok).
Liczba instrumentów przyznanych 110 184 sztuk 145 481 sztuk 135 996 sztuk 132 363 sztuk Zostanie ustalona w dacie przyznania programu
Data zapadalności 31 lipca 2024 31 lipca 2024 31 lipca 2025 31 lipca 2026 31 lipca 2028 (cały program)
Data nabycia uprawnień dla uczestników na stanowiskach Zarządu Banku
 • 40% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 12% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 24% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 24% po 4 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji) (**)
 • 16% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 16% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 8% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
Data nabycia uprawnień dla uczestników na pozostałych stanowiskach
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,34% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,34% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,32% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 13,3(3)% po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 60% w roku przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji) (**)
 • 16% lub 20% po roku od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 16% lub 20% po 2 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
 • 8% lub zero po 3 latach od daty przyznania (rozliczenie po rocznym okresie retencji)
Warunki nabycia uprawnień Ocena ryzyka, Ocena zgodności, Ciągłość zatrudnienia, Spełnienie warunku opartego na wynikach finansowych banku za dany okres
Rozliczenie programu (*) W okresie do 31.12.2022 roku realizowane były również programy obowiązujące przed rokiem 2018, których raty podlegały odroczeniu lub retencji w okresie objętym sprawozdaniem.

(*) Uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej ceny zamknięcia notowań akcji Banku na GPW za 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień posiedzenia Rady Nadzorczej, na której dokonuje ona oceny sprawozdania finansowego Banku za dany rok oraz pożytki od nabytych akcji fantomowych w wysokości odpowiadającej dywidendzie wypłaconej akcjonariuszom w okresie retencji dla akcji nabytych przez uczestnika.

(**) w przypadku uzyskania wynagrodzenia zmiennego za dany rok powyżej szczególnie dużej kwoty, wówczas odroczeniu podlega 60% wynagrodzenia zmiennego.

Od stycznia 2019 roku obowiązuje System Zmiennego Wynagradzania dotyczący członków Zarządu odzwierciedlający postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia Banku o dostosowaniu wynagrodzenia członków zarządu do wymogów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Dla systemów 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 wartość godziwa programu została oszacowana na podstawie ceny akcji Banku na GPW na dzień bilansowy oraz oczekiwanej liczby akcji fantomowych do których zostaną nabyte uprawnienia.

Dla systemu 2022 na datę 31 grudnia 2022 roku Bank sporządził wycenę programu, zakładając, że data przyznania akcji fantomowych wystąpiła w dniu 31 grudnia 2022 roku. Wartość ta zostanie zmieniona w rzeczywistej dacie przyznania programu.

System Zmiennego Wynagradzania w części przyznanej w formie akcji fantomowych to program rozliczany w środkach pieniężnych, i dlatego jego wartość godziwa jest korygowana na każdą datę bilansową aż do momentu rozliczenia programu, który w tym programie pokrywa się z dniem nabycia uprawnień.

Wartość bilansowa zobowiązań wynikających z akcji fantomowych rozliczanych w środkach pieniężnych wyniosła 51 194 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2022 roku (na 31 grudnia 2021 roku – 48 420 tys. złotych).

Łączna wartość wewnętrzna zobowiązań z tytułu nabytych praw do akcji fantomowych wyniosła 29 280 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2022 roku (na 31 grudnia 2021 roku – 42 096 tys. złotych).

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku z tego tytułu wynosiły 21 143 tys. złotych (w 2021 roku – 13 555 tys. złotych). Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie akcji fantomowych Banku.

2022 2021
Występujące na początek okresu 345 051 354 232
Przyznane w danym okresie 132 364 135 996
Umorzone w danym okresie
Wykonane w danym okresie -138 915 -145 177
Wygasłe w danym okresie
Występujące na koniec okresu 338 500 345 051

Powyższa tabela nie zawiera liczby akcji przyznanych dla Systemu 2022. Liczba ta zostanie ustalona w roku 2023 po dokonaniu oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Banku oraz oceny realizacji celów indywidualnych za rok 2022, oceny zgodności i oceny ryzyka. Hipotetyczna liczba akcji wyznaczona w oparciu o kwotę podstawową przyznanego bonusu poszczególnym uczestnikom programu oraz cenę akcji Banku na GPW na koniec grudnia 2022 roku wynosi 207 364 sztuk.

System zmiennego wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Spółek Grupy Pekao

Wartość bilansowa zobowiązań wynikających z instrumentów rozliczanych w środkach pieniężnych wyniosła 8 040 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2022 roku (na 31 grudnia 2021 roku – 7 404 tys. złotych).

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku z tego tytułu wynosiły 4 860 tys. złotych (w 2021 roku – 4 498 tys. złotych).

Wyniki wyszukiwania