ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

38. Programy określonych świadczeń

Na mocy postanowień wewnętrznych regulacji dotyczących wynagradzania, pracownikom Grupy bądź ich rodzinom przysługują określone świadczenia z innych tytułów niż wynagrodzenie za pracę:

  1. odprawy emerytalne i rentowe,
  2. odprawy pośmiertne.

Wartość bieżąca tego typu zobowiązań jest ustalana przez niezależnego aktuariusza za pomocą metody prognozowanych uprawnień jednostkowych („Projected Unit Credit Method”).

Wysokość odpraw emerytalnych i rentowych oraz pośmiertnych jest uzależniona od stażu pracy oraz wysokości otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Przewidywana kwota odpraw jest dyskontowana aktuarialnie, uwzględniając dyskonto finansowe oraz prawdopodobieństwo dotrwania danej osoby odpowiednio do wieku emerytalnego bądź momentu, w którym może nastąpić zgon. Dyskonto finansowe jest ustalane na podstawie aktualnych na dzień bilansowy rynkowych stopach zwrotu z obligacji skarbowych. Prawdopodobieństwo dotrwania danej osoby odpowiednio do wieku emerytalnego bądź momentu, w którym może nastąpić zgon, jest ustalane metodą ryzyk współzawodniczących („Multiple Decrement Model”), gdzie pod uwagę bierze się następujące ryzyka: możliwość zwolnienia z pracy, ryzyko całkowitej niezdolności do pracy oraz ryzyko śmierci.

Programy określonych świadczeń narażają Grupę na ryzyko aktuarialne, obejmujące:

  • ryzyko stopy procentowej – spadek rynkowych stóp zwrotu z obligacji skarbowych spowoduje zwiększenie zobowiązań wynikających z programu określonych świadczeń,
  • ryzyko wynagrodzeń – wzrost wynagrodzeń pracowników Grupy spowoduje wzrost zobowiązań wynikających z programu

określonych świadczeń,

  • ryzyko długowieczności – zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia pracowników Grupy spowoduje wzrost zobowiązań wynikających z programu określonych świadczeń.

Do głównych założeń, przyjętych przez niezależnego aktuariusza na dzień 31 grudnia 2022 roku, należą:

  • stopa procentowa do dyskontowania przyszłych świadczeń w wysokości 6,7% (na dzień 31 grudnia 2021 roku – 3,6%),
  • długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3,5% (na dzień 31 grudnia 2021 roku – 2,5%),
  • prawdopodobieństwo odejść pracowników obliczone na podstawie historycznych danych dotyczących rotacji zatrudnienia

w Grupie,

  • umieralność przyjęta zgodnie z Tablicami Trwania Życia dla mężczyzn i kobiet, publikowanymi przez GUS, odpowiednio

skorygowanymi na podstawie historycznych danych Grupy.

Uzgodnienie wartości bieżącej zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń.

2022 2021
Stan na początek okresu 240 368 294 880
Koszty bieżącego zatrudnienia 12 968 14 490
Koszty z tytułu odsetek 11 298 3 523
Ponowna wycena zobowiązania: 10 062 -47 790
zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych -19 062 -7 211
zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych -10 077 -40 507
zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek korekty założeń ex-post 39 201 -72
Wypłacone świadczenia -30 566 -24 873
Połączenie jednostek gospodarczych 138
Stan na koniec okresu 244 130 240 368

Analiza wrażliwości

Poniższa tabela pokazuje, jaki wpływ na zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń miałyby zmiany w odpowiednich założeniach aktuarialnych o 1 punkt procentowy.

31.12.2022 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PROGRAMÓW OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
WZROST O 1 PUNKT PROCENTOWY SPADEK O 1 PUNKT PROCENTOWY
Stopa dyskontowa -15 606 17 533
Stopa wzrostu wynagrodzeń 17 590 -15 914
31.12.2021 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PROGRAMÓW OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
WZROST O 1 PUNKT PROCENTOWY SPADEK O 1 PUNKT PROCENTOWY
Stopa dyskontowa -18 191 20 763
Stopa wzrostu wynagrodzeń 20 682 -18 456

Zapadalność zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń

Poniższa tabela przedstawia profil zapadalności zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń.

2022 2021
Średni ważony okres obowiązywania zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń (w latach) 7,4 8,53

Wyniki wyszukiwania