ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

37. Pozostałe zobowiązania

Istotne zasady rachunkowości

Przychody przyszłych okresów oraz koszty rozliczane w czasie (zobowiązania)

Pozycja obejmuje głównie prowizje rozliczane liniowo oraz inne dochody pobrane z góry, których rozliczenie do rachunku zysków i strat nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Składnikami kosztów rozliczanych w czasie są rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz Grupy przez kontrahentów, które zostaną rozliczone w następnych okresach oraz rozliczenia z tytułu świadczeń na rzecz pracowników (m.in. bonus roczny i świąteczny, premie, nagrody oraz niewykorzystane urlopy).

Koszty i przychody rozliczane w czasie prezentuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pozostałe zobowiązania”.

Informacje finansowe

31.12.2022 31.12.2021
Przychody przyszłych okresów 261 993 207 048
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 69 392 77 274
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pracownicze 301 364 259 499
Rezerwa na koszty rzeczowe 214 402 158 400
Pozostałe koszty do zapłacenia (*) (**) (***) 200 414 114 210
Wierzyciele różni 1 346 796 1 075 925
Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe 1 584 470 819 798
Rozrachunki kartowe 915 613 393 137
Razem 4 894 444 3 105 291
(*) W tym na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota 40 351 tys. złotych stanowiąca rezerwę na zwroty części wynagrodzenia za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami kredytowymi (na dzień 31 grudnia 2021 roku – 32 056 tys. złotych).
(**) W odniesieniu do ekspozycji bilansowych kredytów konsumenckich oraz kredytów hipotecznych na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa dokonała szacunku możliwych przedpłat tych ekspozycji w przyszłości i ujęła kwotę 50,5 milionów złotych jako szacowaną przyszłą nadwyżkę kwoty, która będzie zwracana do klienta względem salda prowizji pozostałego do rozliczenia na te datę (13,8 miliona złotych na dzień 31 grudnia 2021 roku).
(***) W tym na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota 18,5 milionów złotych dotycząca zobowiązań na bieżące zwroty związane z przeterminowanymi spłatami kredytów hipotecznych.

Wyniki wyszukiwania