ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

30. Inne aktywa

Istotne zasady rachunkowości

Aktywa finansowe ujęte w pozycji „Inne aktywa” wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również ewentualne odsetki od tych aktywów oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe. Aktywa niefinansowe wycenia się zgodnie z zasadami wyceny obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów ujętych w tej pozycji.

Koszty do rozliczenia w czasie dotyczą poszczególnych rodzajów wydatków, których rozliczenie w ciężar rachunku zysków i strat nastąpi stosownie do upływu czasu w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Informacje finansowe

31.12.2022 31.12.2021
Koszty do rozliczenia w czasie 109 985 51 826
Dochody do otrzymania 177 854 177 555
Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe 13 641 16 130
Należności od dłużników różnych 550 462 258 975
Rozrachunki kartowe 1 099 865 582 498
Razem 1 951 807 1 086 984

Wyniki wyszukiwania